Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 47 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezechiël 47

’Tgesichte vande heylige wateren, die uyt den Nieuwen Tempel vloten, vers 1, etc. Beschrijvinge van de lantpalen des nieuwen ertlants, 13. uyt te deylen voor Israel, ende de vreemdelingen, 21.
 
1 DAerna bracht hy my weder tot de deure des 1 Huyses, ende siet, daer vloten 2 wateren uyt, van onder den dorpel des huyses nae’t Oosten; want het 3 voorste deel des huyses was [in] ’t Oosten: Ende de wateren daelden af van onderen, uyt de rechter zijde des huyses, 4 van’t Zuyden des 5 Altaers.
1 Des Nieuwen Tempels, ende des heylichdoms, (als vers 12.) dat wel te vooren binnen Ierusalem geweest, maer nu verstoort was. Vergel. Ies. 2.3. Mich. 4.2. Zach. 14.8. item Luc. 24.47, 49. Act. 1.8. ende 2.2, 4. ende Apoc. 22.1. alwaer vermeldt wort, dat dese heylsame stroomen uyt Ierusalem ende Zion, uyt den Hemel ende uyt den throon Godts ende des Lams zijn voortgekomen.
2 Afbeeldende de gesonde ende salichmakende leere des Euangeliums, met de overvloedige gaven des H. Geests, onder den Nieuwen Testamente. Vergel. Iesa. 11.9. ende 12.3. ende 51.1. Ierem. 31.9. Ioel 3.18. Zach. 14.8. item Ies. 35.7. ende 41.18. ende 44.3. Ioel 2.28. Ioh. 7.38. ende Apoc. 22.1.
3 Hebr. aengesichte.
4 Ofte, tegen, aen het Suyden, D. de suyd-zijde.
5 Verst. den brandoffers-altaer, die voor’t heylige stont: van welcken siet bov. 43.13. etc. een voorbeelt onses Heeren Christi ende sijnes eenigen offers aen’t cruys: alwaer hy ons de gaven des Heyligen Geests verdient heeft, die hy ons van den Vader toesendt; afgebeeldt (als sommige houden) door’t water, dat uyt sijne zijde vloot. Iohan. 19.34, 35.
 
2 Ende hy bracht my uyt [door] den wech van de Noorder-poorte, ende voerde my om [door] den wech van buyten, tot de buyten-poorte, des weegs, die nae’t Oosten siet: ende siet de wateren sprongen uyt de rechter zijde.
3 Als [nu] die Man [nae] het Oosten uytginck, so wasser een meet-snoer in sijne hant: ende hy mat duysent ellen, ende deed my door de wateren doorgaen, [ende] de wateren 6 raeckten tot aen de enckelen.
6 Hebr. [het waren] wateren der enckelen, ende soo in’t volgende, wateren der knyen, wateren der lendenen, afbeeldende den voortganck, loop ende wasdom der openbaringe des H. Euangeliums, mitsgaders de verscheydene mate der gaven des H. Geests, in desen, ende de volkomentheyt in’t ander leven.
 
4 Doe mat hy [noch] duysent [ellen], ende deed my door de wateren doorgaen, [ende] de wateren raeckten tot aen de knyen: ende hy mat [noch] duysent, [ende] dede my doorgaen, ende de wateren raeckten tot aen de lendenen.
5 Voorts mat hy [noch] duysent; [ende] het was eene beke, daer ick niet en konde doorgaen: want de wateren waren hooge, 7 wateren daermen door swemmen moeste; eene beke daermen niet en konde doorgaen.
7 Hebr. wateren der swemminge.
 
6 Ende hy seyde tot my, Hebt ghy’t 8 gesien, menschen kint? doe voerde hy my, ende bracht my weder tot den 9 oever der beke.
8 Dat is, op alles gelett? waermede de Propheet vermaent wert, op alles neerstichlick acht te nemen.
9 Hebr. lippe: ende soo in’t volgende vers.
 
7 Als ick wederkeerde, siet so wasser aen den oever der beke seer veel a 10 geboomte, van dese ende van gene zijde.
a Apoc. 22.2.
10 Afbeeldende de menichte der uyt verkorenen, die door de kracht deser wateren in Godts Huys over al souden wassen ende vruchtbaer zijn in alle goede wercken, tot Godes eere, ende stichtinge des naesten. als vers 12. breeder wort verhaelt. Siet Psal. 1.3. ende 92.13. Iesa. 44.3, 4. ende 55.11, 13. Ierem. 17.8. Ioh. 15.2. etc. 1.Corint. 3.6, 7, etc.
 
8 Doe seyde hy tot my; Dese wateren vlieten uyt nae het 11 voorste Galileen, ende dalen af in’t 12 vlacke velt: daer na komense in de 13 zee; in de zee uytgebracht zijnde, so worden de 14 wateren gesont.
11 Ofte, oost-Galilea. waer door eenige verstaen een gedeelte van Galilea, liggende over de Iordane, daer Corazim oock gelegen was, aen de oostzijde van de Galileische zee, ofte, de zee Gennesareth, daer de Iordane doorliep. Doch dit dient bysonderlick vergeleken te worden met Iesa. 8.23. ende 9.1. Mat. 4.12, 13, 14, 15. alwaer verhaelt wort, dat het licht des Euangeliums, mede eerst is opgegaen in dese contreyen. Siet wijders van tweederley Galileen. 1.Reg. 9. op vers 11. anders kondet oock in’t gemeyn genomen worden voor, de oost-contreyen, ofte, grenzen, item de contreye van Gilgal, uyt Iosu. 18.17. vergeleken met Iosu. 15.7. oock gelegen in’t Oosten van Ieruzalem, maer daer henen ginckmen door de vlacke velden van Iericho. Ierem. 52.7, 8. item 2.Sam. 2.29. ende 17.29. ende voorts over de Iordane nae de vlacke velden Moabs, waervan in’t volg.
12 Der Moabiten. Siet Num. 22.1. Deut. 1.1. ende 3.17. ende 34.1, 8.
13 De doode zee, ofte, Soutzee, daer Sodom ende Gomorra eertijts geweest waren, ende daer Engedi ende En-eglaim lagen, waer van vers 10. Siet wijders Genes. 14. op vers 3.
14 Van de selve doode zee, die te vooren dootlick waren.
 
9 Ia ’tsal geschieden, [dat] alle 15 levendige ziele, dieder 16 wemelt, over al waer henen 17 eene der twee beken sal komen, leven sal, ende daer sal seer 18 veel visch zijn: omdat dese wateren daer henen sullen gekomen zijn; ende 19 sy sullen gesont worden, ende ’tsal leven, alles, waer henen dese beke sal komen.
15 D. alle dieren, die leven ende gevoelen, ende over sulcx haer beroeren. Siet Genes. 1. op vers 20.
16 Siet Genes. 1. op vers 20.
17 Hebr. de twee beken sal komen. D. eene van beyden. ’tschijnt dat dese wateren sich in’t voortloopen in tween gedeylt hebben, hoewel sulcks hier niet en wort vermeldt, siet Zach. 14.8. doch anders kanmen met sommige het getal van tween voor het getal van velen nemen, (als elders oock wel gebruycklick is. ende vertalen’t, stroomen.
18 Ofte, groote, treflicke: alsoo vers 10. verstaet de menichte der uytverkorenen, die door de predicatie des H. Euangeliums) ende krachtige werckinge des H. geests sekerlick souden bekeert worden.
19 D’andere wateren, door’t invloeyen van dese.
 
10 Oock sal’t geschieden, datter 20 visschers aen 21 de selve sullen staen, van 22 Engedi aen tot 23 En-eglaim toe; Daer sullen [plaetsen] zijn [tot] uytspreydinge der 24 netten: 25 haer visch sal nae sijnen aert wesen als de visch van de 26 groote zee, seer 27 menichvuldich.
20 D. Leeraers des Nieuwen Testaments, die als instrumenten des krachtichlick werckenden H. Geests, door het net des Euangeliums de menschen uyt haren sondigen ende dootlicken staet souden optrecken tot de gemeenschap des Heeren Christi ende sijner weldaden. siet Matt. 4.19. ende 13.47. Luc. 5.10.
21 Doode zee.
22 Te vooren genoemt Hazezon Tamar, gelegen aen de doode zee. Siet Gen. 14.7. 1.Sam. 24.1. 2.Chron. 20.2. met d’aenteeck.
23 Oock gelegen aen de doode zee, daer de Iordane in de selve loopt.
24 Ofte, visch-garen: als bov. 26.5.
25 Der visschers, dien sy sullen vangen, ofte, der voorseyde wateren.
26 De middellantsche, alsoo onderscheyden vande binnenlantsche zeen ofte meeren, alsoo vers 15, 20.
27 Ofte, groot, heerlick: als vers 9.
 
11 Doch 28 hare modderige-plaetsen ende hare morassen 29 en sullen niet gesont worden, sy zijn tot 30 sout overgegeven.
28 N. der doode zee. hier door kanmen verstaen het onderscheyt datter soude zijn tusschen d’uytverkorene, die der voorseyde genade souden deelachtich worden, ende de verworpene, die in hare vuylicheyt souden blijven liggen, ende verloren gaen. Siet Act. 13.48. 2.Cor. 2.15, 16, etc.
29 And. die niet gesont en sullen worden, etc.
30 Siet Deut. 29.23. Psal. 107.34. Ierem. 17.6. Hebr. 6.8. Sommige hechten dit vers aen’t voorgaende in eenen anderen sin, aldus: hare modderige ende hare morassige plaetsen, segg’ ick, die niet gesont en waren, die ’tsout waren overgeven. verst. sullen alle gesont ende visch-rijck worden. And. hare modderige plaetsen ende hare morassen, die niet gesont en waren; zijn gegeven tot sout. D. tot eenigen dienst ende nutticheyt. waer van d’aendachtige leser kan oordeelen.
 
12 Aen de beke nu, aen haren 31 oever, sal van dese ende van gene zijde opgaen 32 allerley spijs-geboomte, welckes 33 blat niet en sal afvallen, nochte de vrucht van dien 34 vergaen; 35 in sijne maenden sal’t 36 nieuwe vruchten voort-brengen; want sijne 37 wateren, die vlieten uyt het 38 heylichdom: ende sijne vrucht sal zijn tot spijse, ende sijn blat tot b 39 heelinge.
31 Hebr. lippe.
32 Hebr. alle geboomte der spijse. D. allerley geboomte vruchten dragende, die ter spijse bequaem, ofte eetbaer zijn. siet bov. op vers 7.
33 Siet Psal. 1. op vers 3.
34 Ofte, ophouden, verteert worden.
35 D. alle maenden sal dat geboomte nieuwe vrucht dragen. Vergel. Apoc. 22.2.
36 Ofte, uytnemende, gelijck de eerste rijpe vruchten, die seer aengenaem zijn. Siet Mich. 7.1.
37 Daer’t aen wast, ende daer van het bevochticht wort.
38 Siet bov. op vers 1. daerom sal desselven vrucht vast ende seker gaen.
b Apoc. 22.2.
39 Ofte, stampinge, stootinge, gelijckmen bladeren ende kruyden pleecht te stooten, om in drancken ofte pleysters te gebruycken.
 
13 Alsoo seyt de Heere HEERE; 40 Dit sal de lantpale zijn, [nae] de welcke ghy het lant ten erve sult nemen, nae de twaelf stammen Israëls: Ioseph 41 [twee] 42 snoeren.
40 Vergel. met dese lantpalen Num. cap. 34. ende Iosu. van’t 15. cap. tot het 20. ende siet d’aenteeck. aldaer. uyt de vergelijckinge sal het onderscheyt blijcken, dat tusschen beyden is, welcx ons voorts aenleydinge kan geven tot de betrachtinge van’t geestelick Israel, ende hemelsch Canaan.
41 Een voor Manasse, ende een voor Ephraim. siet ond. 48.4, 5. ende Gen. 48.5. 1.Chro. 5.1, 2.
42 D. deelen, diemen met snoeren plach af te meten. siet Psal. 16. op vers 5, 6.
 
14 Ende ghy sullet dat erven, 43 d’een soo wel als d’ander; c [over] het welcke ick mijne 44 hant hebbe opgeheven, dat ick het uwen vaderen soude geven: ende dit selve lant sal u-lieden in erffenisse 45 vallen.
43 Hebr. de man gelijck sijn broeder. D. d’een sal soo wel, ofte soo veel erven als d’ander, want daer sal ruymte genoech in’t Hemelsch Canaan, ofte het huys onses Hemelschen Vaders, voor alle geloovige door Christum bereydt zijn. Ioh. 14.2. siet wijders in’t volg. cap.
c Gen. 12.7. ende 17.8. ende 26.3. ende 28.3.
44 D. gesworen. siet Gen. 14. op vers 22.
45 T.w. door’t lot. D. ghy sult het by lotinge deylen. alsoo bov. 45.1. ende ond. vers 22. tot een teecken, dat het een genaden-geschenck Godts, ende een kinderlick erf was: doch siet bov. 45. op vers 1. Indien men houdt, dat het soo veel is, als of het woort, Lot, inden text ware uytgedruckt, so kanmen de lotinge duyden op het bysonder deel van elck eenen, want de gemeyne lantpalen der stammen, worden in’t volgende cap. van Godt uytgedruckt.
 
15 Dit nu sal de lantpale des lants zijn: aen den Noorder-hoeck, van de 46 groote zee af, den wech van Hethlon, daermen komt te Zedad,
46 Als bov. vers 10. doch in dese quartieren oock genoemt de zee van Phenicien, ofte, Syrien.
 
16 Hamath, Berotha, Sibraim, dat tusschen de lantpale van Damascus ende tusschen de lantpale van Hamath is: 47 Hazer Hattichon, dat aende lantpale van 48 Havran is.
47 Ofte, de dorpen die in’t midden zijn, die, etc.
48 Hebr. Chavran. oock eene contreye, gelegen aen’t oost-eynde des Libani, over de Iordane, daer die haren oorspronck neemt.
 
17 Also sal de lantpale van de zee af zijn, Hazar-Enon, de lantpale van Damascus, ende het Noorden Noordwaert, ende de lantpale van Hamath: ende [dat] sal de Noorder-hoeck zijn.
18 Den Oosterhoeck nu sult ghylieden meten van tusschen Havran, ende van tusschen Damascus, ende van tusschen Gilead, ende van tusschen het lant Israëls 49 aen de Iordane; van de lantpale af tot de 50 Oost-zee toe: ende [dat] sal de Ooster-hoeck zijn.
49 Daer de Iordane haren oorspronck neemt.
50 D. de Sout-zee, ofte, doode zee.
 
19 Ende den Suyder-hoeck 51 suydwaert, van 52 Thamar af, tot aen’t twistwater van Kades, [voort] nae de 53 beke henen, tot aen de 54 groote zee: ende [dat] sal de Zuyderhoeck suydwaert zijn.
51 And. nae Theman. D. Edom, daer een Theman gelegen was. Siet Ier. 49.7. den sin op een uytkomende, dewijle Edom in’t Suyden van Canaan lach.
52 Gelegen tegen over het oost-eynde van Edom, in de woestijne Tsin, ofte Kades, daer de stadt Kades oock van eenige kaerten gestelt wort, by het twist-water, ofte de wateren van Meriba, alwaer Mirjam, Aarons suster, gestorven ende begraven is. Siet Num. 20.1, 13, 14, etc. ende 27.14. alsoo ond. 48.28.
53 De Riviere Sichor. Siet Iosu. 13.3. ende 15.47. item 1.Chron. 13.5. met d’aenteeck.
54 De middellantsche zee. als bov. vers 10. ende hier in’t volgende vers.
 
20 Ende den 55 Wester-hoeck, de groote zee; van de lantpale af tot daermen recht tegen over Hamath komt: dat sal de Westerhoeck zijn.
55 Hebr. hoeck der zee. Siet Gen. 12. op vers 8.
 
21 Dit selve lant nu sult ghy u-lieden uytdeylen nae de stammen Israëls.
22 Maer ’t sal geschieden, dat ghy 56 het selve sult doen 57 vallen in erffenisse voor ulieden, ende voor de 58 vreemdelingen, die in’t midden van u verkeeren, die kinderen in’t midden van u sullen gewonnen hebben: ende sy sullen ulieden zijn, als een inboorlinck onder de kinderen Israëls; sy sullen met u-lieden in erffenisse 59 vallen, in’t midden der stammen Israëls.
56 Voorseyde lant.
57 Door’t lot: als bov. vers 14. ende 45.1.
58 Door dese nieuwe ordinantie wort te kennen gegeven, dat de Christelicke kercke, die der weldaden des Heeren Christi soude deelachtich zijn, ende het hemelsch Canaan erven, niet alleen soude bestaen uyt Ioden, maer oock nae de menichvuldige prophetyen des Ouden Testaments, uyt heydenen, ofte alle natien, sonder onderscheyt. siet Act. 15.7, 8, 9. Rom. 3.29. ende 4.11. etc. ende 10.12. ende 15.9, etc. 1.Cor. 12.13. Gal. 3.28, 29. Ephes. 3.6. Col. 1.12. ende 3.11. Apoc. 7.9, 10, etc.
59 D. haer lot hebben soo wel als ghy, ’tlot sal mede voor hen geworpen worden.
 
23 Oock sal’t geschieden; in de stamme, by dewelcke de vreemdelinck verkeert, 60 aldaer sult ghy [hem] sijne erffenisse geven, spreeckt de Heere HEERE.
60 Alwaer hy sich tot de gehoorsaemheyt des Euangeliums ende de ware gemeynte des Heeren Christi (die’t geestelick Israel ende zaet Abrahams is) sal mogen begeven, sal hy onder’t gantsche lichaem der kercke gerekent worden, ende een erfgenaem Godes, ende mede erfgenaem des Heeren Christi zijn.

Einde Ezechiël 47