Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 46 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezechiël 46

Ordinantien van den Godts-dienst des Vorstes in’t bysonder, ende van’t volck des lants ende den Vorst te samen vers 1, 2, etc. item van het geduerich brandoffer, 13. ende van de geschencken des Vorsts aen sijne sonen, ende aen sijne knechten, 16. Beschrijvinge vande keuckens voor de Priesters, ende Leviten, 19.
 
1 ALsoo seyt de Heere HEERE; De poorte des 1 binnensten voorhofs, die nae’t oosten siet, sal de 2 ses werckdagen gesloten zijn: maer op den 3 Sabbath-dach salse geopent worden; Oock salse geopent worden op den dach van de 4 nieuwe maent.
1 Daer de Brandoffers altaer was.
2 Verg. Exod. 20.9. Sommige meynen, dat hier door afgebeelt zy, dat wy in desen leven maer van verre ende als door eenen spiegel in een duystere reden sien, maer aengesichte aen aengesichte sullen sien in’t ander leven, op den eeuwigen rust ofte Sabbath-dach. 1.Cori. 13.12. Hebr. 4.9, 10, 11.
3 Vergel. Exod. 20.10, 11. voorts Col. 2.16, 17.
4 Vergel. Ies. 66.23.
 
2 Ende de Vorst sal ingaen [door] den wech van’t voorhuys derselver poorte van buyten, ende sal staen aen de post van de poorte; ende de Priesters sullen sijn brand-offer ende sijne danckofferen bereyden; ende hy sal 5 aenbidden aen den dorpel der poorte, ende [daerna] uytgaen: Doch de poorte en sal niet 6 gesloten worden tot op den avont.
5 Hebr. sich nederbuygen. siet Gen. 24. op vers 26. alsoo in’t volgende vers.
6 Vergel. Mat. 25.10, 11, 12.
 
3 7 Oock sal het volck des lants aenbidden [voor] de deure der selver poorte, op de Sabbathen, ende op de nieuwe-maenden; voor het aengesichte des HEEREN.
7 Ofte, want het volck, etc. ofte, op dat het volck des lants aenbidde, etc.
 
4 8 Het brand-offer nu, dat de Vorst den HEERE sal offeren, sal op den Sabbath-dach zijn, ses volkomene lammeren, ende een volkomen ram.
8 Vergel. dese nieuwe ordinantie met d’oude. Num. 28.9, 10. D’oude was veel minder: om dat de genade des Nieuwen Testaments (als sommige aenmercken) veel heerlicker is, als de voorgaende, ende haer veel wijder uytstreckt.
 
5 Ende het spijs-offer, een Epha tot den ram, maer tot de lammeren sal’t spijs-offer eene gave 9 sijner hant zijn: ende olye, een Hin tot een Epha.
9 D. nae sijn vermogen, nae dat de Heere hem gesegent sal hebben, ofte hy van den Heere ontfangen hebben. Vergel. vers 7, 11. ende Deut. 16.16.
 
6 Maer op den dach van de 10 nieuwe-maent, een varre een 11 jonck runt, van de volkomene, ende ses lammeren, ende een ram, volkomen sullense zijn.
10 Vergelijckt dese nieuwe ordinantie met Num. 28.11. etc. D’oude was meerder, om dat het licht (als sommige dit duyden) doe veel minder was.
11 Hebr. een sone eens runts.
 
7 Ende [ten] spijsoffer sal hy bereyden een Epha tot den varre, ende een Epha tot den ram: maer tot de lammeren, soo als sijne hant 12 bekomen sal: ende een Hin olye tot een Epha.
12 Ofte, verkregen hebben. Vergel. bov. vers 5. ende de maniere van spreken, met Num. 6.21. item Lev. 5.11. ende 12.18. ende 14.21. ende 25.28. etc.
 
8 Ende als de Vorst ingaet, sal hy [door] den wech van’t voorhuys der poorte ingaen, ende 13 door desselven wech [weder] 14 uytgaen.
13 Ofte, sijnes weechs.
14 Ofte, voortgaen.
 
9 Maer als het volck des lants voor’t aengesichte des HEEREN komt, op de gesette hoochtijden; die [door] den wech van de Noorder-poorte ingaet om te aenbidden, sal [door] den wech van de Suyderpoorte [weder] uytgaen; ende die [door] den wech van de Zuyder-poorte ingaet, sal [door] den wech van de Noorder-poorte [weder] uytgaen: hy en sal niet 15 weder keeren [door] den wech der poorte, door de welcke hy is ingegaen, maer 16 recht voor sich henen uytgaen.
15 Dit vergelijcken sommige met Luc. 17.32. 1.Cor. 9.24. Philip. 3.13, 14. item Galat. 4.9. ende 5.7. 2.Pet. 2.20, 21, 22.
16 And. sy sullen recht tegen over hem uytgaen.
 
10 De Vorst nu, sal in’t 17 midden van hen ingaen; als sy ingaen; ende als sy 18 uytgaen, sullense [t’samen] uytgaen.
17 T.w. onder het volck des lants.
18 And. voortgaen, ende soo terstont wederom.
 
11 Voorts op de Feesten, ende op de gesette hoochtijden sal het spijs-offer zijn, een Epha tot eenen varre, ende een Epha tot eenen ram; maer tot de lammeren, eene 19 gave sijner hant: ende olye, een Hin tot een Epha.
19 Als bov. vers 5, 7.
 
12 Ende als de Vorst een vrywillich offer sal doen, een brand-offer ofte danckofferen [tot] een vrywillich offer den HEERE, so salmen hem de poorte openen, die nae’t Oosten siet; ende hy sal sijn brand-offer ende sijne danckofferen doen, gelijck als hy sal gedaen hebben op den Sabbath-dach: ende als hy [weder] uytgaet, salmen de poorte sluyten, na dat hy uytgegaen sal zijn.
13 Wijders sult ghy een volkomen 20 jarich lam dagelicx bereyden [ten] brandoffer den HEERE: 21 alle morgens sult ghy dat bereyden.
20 Hebr. een sone sijns jaers.
21 Hebr. inden morgen, inden morgen. D. alle morgens. alsoo in’t volgende. Vergel. dese ordinantie met Num. 28.3, 4. hier en wort des avontoffers niet gedacht. Vergel. Hebr. 9.26.
 
14 Ende ghy sult [ten] spijsoffer daer op doen, alle morgens een sestendeel van een Epha, ende olye een derden deel van een Hin, om de meelbloeme te bedruppen: [tot] een spijsoffer den HEERE, [tot] 22 eeuwige insettingen, geduerichlick.
22 Hebr. insettingen der eeuwicheyt.
 
15 Sy sullen dan het lam, ende het spijsoffer, ende de olye alle morgens bereyden, [tot] een 23 geduerich brandoffer.
23 Hebr. brandoffer (eygentl. opklimminge) der geduericheyt.
 
16 Alsoo seyt de Heere HEERE; Wanneer de Vorst aen yemant van sijne 24 sonen een geschenck sal geven [van] sijne erffenisse, dat sullen sijne sonen 25 hebben: ’tsal hare besittinge zijn in erffenisse.
24 Ofte, kinderen. Aengaende den Heere Christum, die geeft sijnen uytverkorenen ende waren kinderen bestandige ende eeuwige gaven, een eeuwich-duerende erfdeel, ende dat van sijn eygen, want al wat de Vader heeft is sijne. Ioh. 16.15. ende hy is erfgenaem van alles Hebr. 1.2. doende met het sijne, soo als hy wil. Mat. 20.15. maer den anderen, die oock wel mede in sijn huys dienen als knechten, geeft hy tijdelicke gaven. Vergel. Mat. 7.22, 23. ende 13.21, 23. ende 25.14. etc. Luc. 19.13. etc. ende siet Ioh. 8.35. etc. voor Christelicke Regenten kan’t oock eene leere wesen, van mildadicheyt ende belooninge van goede diensten, item van gerechticheyt tegen hare onderdanen. Ende voorts in’t gemeyn de leere van rechtveerdige eygene besittingen, etc.
25 D. ’Tsal sijnen sonen blijven, sy sullen’t houden: alsoo in’t volgende.
 
17 Maer wanneer hy van sijne erffenisse een geschenck sal geven aen eenen van sijne knechten, die sal dat hebben tot het 26 vry-jaer toe; dan sal’t tot den Vorst wederkeeren: ’Tis immers sijne erffenisse, sijne sonen die sullen’t hebben.
26 Anders genoemt het Iubel-jaer. siet Levit. 25.10, etc.
 
18 Ende de Vorst en sal niets nemen van de erffenisse des volcks, om haer van hare besittinge te 27 berooven; van sijne besittinge sal hy sijnen sonen erf nalaten: op dat niet mijn volck, een yegelick uyt sijne erffenisse, verstroyt en worden.
27 Ofte, verstooten.
 
19 Daerna bracht hy my door den inganck, die aen de zijde der poorte was, tot de 28 heylige kameren, 29 den Priesteren toe [behoordende], die nae’t Noorden sagen: ende siet, aldaer was eene plaetse aen beyde zijden, 30 nae’t westen.
28 Hebr. kameren der heylicheyt.
29 Ofte, tot de Priesteren.
30 Hebr. nae de zee.
 
20 Ende hy seyde tot my; Dit is de plaetse alwaer de Priesters het 31 schultoffer ende het sondoffer sullen koken: [ende] daer sy het spijs-offer sullen backen, op dat sy’t niet uyt en brengen in den buytensten voorhof, 32 het volck te heyligen.
31 D. het vleesch der selver offerhanden, alsoo vers 24. Hebr. schult ende sonde. siet Lev. 4. op vers 3. hier door wierd afgebeeldt het werck des dienstes in alle particuliere kercken ende kudden Christi, daer de getrouwe leeraers ende herders haerselven ende Christi schapen weyden met de gesonde ende salichmakende leere des Euangeliums, ende die den volcke bereyden, opdragen, ende toepassen, tot spijse der zielen, neffens de bedieninge der H. Sacramenten, ende Christlicke kercken-regeeringe, volgens de vermaningen, Act. 20.28. 1.Pet. 5.2, etc. Siet oock Mat. 24.45. Ioh. 21.15, 16, 17. 1.Tim. 3.13. ende 4.16. Apoc. capp. 2. ende 3.
32 D. waer door het volck soude geheylicht worden: het welcke niet en moest zijn, alsoo Godt specialick de Priesteren tot de saken sijns H. diensts verkoren ende geheylicht hadde. Vergel. bov. 44. op vers 19.
 
21 Doe bracht hy my uyt in den buytensten voorhof, ende voerde my om in de vier hoecken des voorhofs: ende siet, 33 in elcken hoeck des voorhofs was een ander voorhofken.
33 Hebr. een voorhof in eenen hoeck des voorhofs, een voorhof in eenen hoeck des voorhofs. D. in elcken hoeck van’t groote voorhof was een kleyn voorhof.
 
22 In de vier hoecken des voorhofs waren voorhofkens 34 met schorsteenen; van veertich [ellen] de lengte, ende dertich de breette: De selve vier 35 hoeck-hofkens hadden eenerley mate.
34 Ofte, roockplaetsen. Hebr. als ofmen seyde, Geschoorsteent, ofte, geroockt. D. met schoorsteenen ofte roockgaten gemaeckt. And. aengehecht, gelijck de keuckens veel aen’t gebouw worden aengehecht: doch dit en kan geen plaetse hebben, sonder verwisselinge van eene letter in’t Hebr. woort.
35 Verst. de voorgemelde vier keuckens, die in de hoecken des voorhofs waren. Hebr. hoeckige, ofte, gehoeckte.
 
23 Ende daer was rontom in 36 deselve een 37 rinck-muer, rontom dese viere: ende daer 38 waren 39 keuckens gemaeckt beneden [aen] de 40 rinck-mueren rontomme.
36 Keuckens, hoeckhofkens.
37 Het Hebr. woort beteeckent elders eene rijge, ofte, een verheven gebouw, dat langs henen omgaet als in eene rijge, sommige verstaen’t niet van eenen muer, maer van een verheven afdack, tot beschuttinge van’t koken.
38 Ofte, ’twas gemaeckt [met] etc.
39 Ofte, koock-plaetsen.
40 And. onder de portalen, ofte voorhofkens: verstaende, datmen onder, als in kelders, koockte, ende boven at.
 
24 Ende hy seyde tot my: Dit zijn de 41 keuckens, alwaer de dienaers des huyses het 42 slacht-offer des volcks sullen koken.
41 Hebr. het huys, ofte, de plaetse der kokenden, der gener die koken.
42 D. het vleesch der slachtofferen, als vers 20.

Einde Ezechiël 46