Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 42 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezechiël 42

Beschrijvinge des buytensten voorhofs, daer’t achterste des Tempels in stont, met de kameren van dien, vers 1, etc. het gebruyck der selver kameren, 13. afmetinge van den geheelen buyten-muer, 15.
 
1 DAerna bracht 1 hy my uyt tot den 2 buytensten voorhof, des weegs nae den wech van’t Noorden: ende hy bracht my tot de 3 kameren, die tegen over de afgesnedene-plaetse, ende die tegen over het gebouw tegen’t Noorden waren:
1 Die man. boven 40.3.
2 Verstaet het achterste buyten-voorhof, in’t westen, daer het achterste deel des Tempels in stont, ende waer van een gedeelte was afgesneden. Vergel. boven 41.12. met d’aenteeck.
3 Hebr. kamer. D. kameren, kamer-gebouw, rijge van kameren, als onder vers 4, 5. Vergel. boven 40.45, 46. alwaer het getal van eenen oock staet, maer en wort aldaer door het getal van velen niet verklaert, als wel hier in’t volgende geschiet, ende derhalven in’t 40. cap. uyt dese plaetse schijnt verklaert te moeten worden. hoewel sommige hier oock het getal van eenen in den text houden, soo wel als in’t 40. cap.
 
2 4 Voor aen de lengte van de hondert ellen 5 [nae] de deure van’t Noorden: ende de breette was vijftich ellen:
4 Hebr. tegen’t aengesichte.
5 And. [was.]
 
3 Tegen over de twintich [ellen], die’t binnenste voorhof hadde, ende tegen over ’tplaveysel, dat het buytenste voorhof hadde: [was] galerye 6 tegen galerye, in drie [rijgen].
6 Hebr. tegen’t aengesichte.
 
4 Ende 7 voor de kameren was eene wandelinge van tien ellen de breette, nae binnen toe; [ende] een wech van eene elle: ende de deuren van 8 deselve waren tegen’t Noorden.
7 Hebr. voor’t aengesichte.
8 Wandelingen, ofte galeryen.
 
5 De bovenste kameren nu waren 9 naeuwer; (om dat de galeryen 10 hooger waren dan de selve) 11 dan de onderste ende dan de middelste des gebouws.
9 Ofte, enger, Hebr. korter.
10 Ofte, overtroffen de selve, Hebr. mochten meer dan de selve, overmochten die: And. aten van de selve. Dat is, door hare hoochte benamen sy de opperste kameren een goet gedeelte harer ruymte, als oock het gesichte inden Tempel, ende maecktense soo naeuwe, datse tot wooninge ondienstich waren, nae sommiger gevoelen.
11 And. uyt de onderste, ende uyt de middelste was’t gebouw. D. d’onderste ende middelste waren alleen bequaem tot wooninge.
 
6 Want sy waren wel van drie [rijgen], maer en hadden geene pylaren gelijck de pylaren der voorhoven: daerom 12 warense benaeuwder dan de onderste ende dan de middelste van der aerden af.
12 Hebr. was het.
 
7 De 13 muer nu, die nae buyten tegen over de kameren was, des weegs nae den buytensten voorhof, 14 voor aen de kameren; de lengte van dien was vijftich ellen.
13 Verst. een scheydmuer, makende een afschutsel ende bysonder parket. Siet van’t Hebr. woort, Psal. 62. op vers 4. alsoo vers 10, 12.
14 Hebr. tegen’t aengesichte.
 
8 Want de lengte der kameren, die’t buytenste voorhof hadde, was vijftich ellen: ende siet, 15 voor aen den Tempel waren hondert ellen.
15 Hebr. aen, ofte, voor’t aengesichte.
 
9 Van 16 onder dese kameren nu; was den 17 inganck van’t Oosten, als yemant tot de selve ingaet, uyt den buytensten voorhof.
16 Ofte, vande plaetse.
17 And. als hy, die my van’t Oosten ingebracht hadde uyt de plaetse deser kameren tot d’andere [kameren] uyt den buytensten voorhof inginck: (ende dan voorts in het volgende vers) so warende aen de breette, etc.
 
10 18 Aen de breette van des voorhofs muer, des weegs nae’t Oosten, 19 voor aen de afgesnedene plaetse, ende voor aen’t gebouw, waren 20 kameren.
18 Ofte, in, op, de dickte.
19 Hebr. tegen’t aengesichte, ende soo terstont wederom.
20 Verst. andere kameren, ofte (als sommige) dese voorseyde kameren.
 
11 Ende de 21 wech 22 voor de selve henen was als de gedaente der kameren, die des weegs nae’t Noorden waren; 23 nae der selver lengte, alsoo [nae] der selver breette: ende alle hare uytgangen waren oock nae der selver wijsen, ende nae der selver deuren.
21 Ofte, wijse, gelegentheyt.
22 Hebr. voor haer aengesichte.
23 D. sy waren gelijck die, in lengte, breette, uytgangen, fatsoen ende deuren.
 
12 Ende gelijck de deuren der kameren, die des weegs nae’t Zuyden waren; wasser eene deure in’t hooft van den wech, des weegs 24 voor aen den rechten muer, des weegs nae’t Oosten, als men daer in gaet.
24 Hebr. in’t aengesichte van den rechten (ofte, strack opgaenden, schoonen) muer. And. des weechs recht, ofte, stracx voor aen den muer.
 
13 Doe seyde 25 hy tot my; De kameren van’t Noorden, [ende] de kameren van’t Zuyden, die 26 voor aen de afgesnedene plaetse zijn, dat zijn 27 heylige kameren, daer in de Priesters, die tot den HEERE naederen, de 28 alderheylichste dingen sullen eten: aldaer sullen sy de alderheylichste dingen henen leggen, 29 ende het 30 spijsoffer, ende het 31 sondoffer, ende het schultoffer; want de plaetse is heylich.
25 Die man. bov. 40.3.
26 Hebr. tegen’t aengesichte.
27 Hebr. kameren der heylicheyt.
28 Hebr. de heylicheden der heyligheden. alsoo in’t volgende. Siet Levit. 2. op vers 3.
29 Ofte, naemlick.
30 Siet Lev. cap. 2.
31 Siet boven 40. op vers 39.
 
14 Als de Priesters 32 ingegaen sullen zijn, so en sullen sy uyt het heylichdom niet [weder] 33 uytgaen in den buytensten voorhof, maer 34 aldaer hare 35 kleederen henen leggen, in de welcke sy gedient hebben, want die zijn eene 36 heylicheyt: ende sy sullen andere kleederen aentrecken, ende naederen tot 37 het gene dat voor den volcke is.
32 Int heylichdom.
33 T.w. in ofte met de heylige kleederen, in de welcke sy gedient hebben.
34 In dese heylige kameren.
35 Onse Hoogenpriester Christus is bekleedt met welriekende kleederen des heyls, ende sijner verdiensten, met den mantel der gerechticheyt, waermede hy sijne kercke kleedt ende deckt. Psal. 45.9. Ies. 61.10. ende 63.1. Sijne dienstknechten, die tot den Heere naederen, moeten bekleedt zijn met alsulcke deuchden in’t bysonder, als tot haer ampt vereyscht worden. Siet 1.Tim. 4.12. Tit. 2.7. van de geestlicke kleederen der gantscher kercke, Siet Psal. 45.14. Cant. 4.11. Matt. 22.11. Rom. 13.14. 2.Corint. 5.3. Gal. 3.27. Ephes. 4.24. Col. 3.10. Apoc. 3.4, 5, 18. ende 16.15. ende 19.8, etc.
36 D. seer heylich. Verstaet de kleederen, ofte kameren, die beyde heylich waren, daerom sy de heylige kleederen haers diensts daer moesten afleggen ende laten.
37 Dat is, in dese plaetsen inden buytensten voorhof, (als in’t voorgaende geseyt,) dat voor’t gemeyne volck is, sullen sy met andere kleederen moeten komen.
 
15 Als hy nu de maten des binnensten huyses ge-eyndicht hadde, so bracht hy my uyt, des weegs nae de poorte die des weegs nae’t Oosten 38 sach: ende hy 39 matse rontom henen.
38 Hebr. welcker aengesichte [was] etc.
39 Verstaet, de Oost-poorte mat hy met den muer in sijn vierkant, die rontom de geheele plaetse van dit gantsche nieuwe gebouw ginck, in’t Oosten, Noorden, Suyden ende Westen. D. hy mat den gantschen ommeganck van’t Oosten af. Siet bov. 40. op vers 5.
 
16 Hy mat de Oost- 40 zijde met het meet-riet: vijf hondert rieten, 41 met het meet-riet, 42 rontom.
40 Hebr. wint. (alsoo in’t volgende) D. de zijde die tegen den Oosten wint gelegen was.
41 Ofte, nae, van: ende soo in’t volgende.
42 Langs henen de gantsche zijde. alsoo in’t volgende.
 
17 Hy mat de Noorder-zijde: vijf hondert rieten, met het meet-riet, rontom.
18 De Suyd-zijde mat hy: vijf hondert rieten, met het meet-riet.
19 Hy ginck om nae de 43 West-zijde: [ende] hy mat vijf hondert rieten, met het meet-riet.
43 Hebr. der zee.
 
20 Hy mat het aende vier zijden; het hadde eenen muer rontom henen; de lengte was vijf hondert [rieten], ende de breette vijf hondert: om onderscheyt te maken tusschen het 44 heylige ende onheylige.
44 Hebr. heylicheyt. verstaet tusschen het geestlicke ofte kercklicke, ende wereltlicke ofte politijcke. D. tusschen dit gantsche heylich begrijp, (Siet onder 43.12.) ende de stadt met haer toebehooren. Siet onder 48.15. gelijcker oock noch onderscheyt was tusschen het heylichdom, ende de plaetsen des volcks. Siet boven vers 14.

Einde Ezechiël 42