Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 40 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezechiël 40

1 INden vijf ende twintichsten jare onser gevanckelicke wechvoeringe, inden beginne des jaers, op den tienden der maent, in’t veertiende jaer na dat de stadt geslagen was: even op dien selven dach, was de hant des HEEREN op my, ende hy bracht my derwaert.
2 In de gesichten Godes bracht hy my in’t lant Israëls: ende hy settede my op eenen seer hoogen berch; ende aen den selven was als een gebouw eener stadt tegen’t Zuyden.
3 Als hy my daer henen gebracht hadde, siet so wasser een Man, wiens gedaente was als de gedaente van koper; ende in sijne hant was een lijnen snoer, ende een meet-riet: ende hy stont in de poorte.
4 Ende die Man sprack tot my; Menschen kint, siet met uwe oogen, ende hoort met uwe ooren, ende sett u herte op alles wat ick u sal doen sien; want op dat ick u soude doen sien, zijt ghy herwaerts gebracht: verkondicht [daerna] den huyse Israëls, alles wat ghy siet.
5 Ende siet, daer was een muer buyten aen den huyse, rontom henen, ende in des mans hant was een meet-riet van ses ellen, [elcke elle] van eene elle ende een hantbreet; ende hy mat de breette des gebouws, een riet, ende de hoochte, een riet.
6 Doe quam hy tot de poorte, welcke sach des weechs nae’t Oosten, ende hy ginck by der selver trappen op, ende mat den dorpel der poorte, een riet de breette, ende den anderen dorpel, een riet de breette.
7 Ende [elck] kamerken, een riet de lengte, ende een riet de breette; ende tusschen de kamerkens, vijf ellen: ende den dorpel der poorte, by den voorhuyse der poorte van binnen, een riet.
8 Oock mat hy het voorhuys der poorte van binnen, een riet.
9 Doe mat hy het [ander] voorhuys der poorte, acht ellen, ende hare posten twee ellen: ende het voorhuys der poorte was van binnen.
10 Ende de kamerkens der poorte des weegs nae’t oosten, waren drie van dese, ende drie van gene zijde; die drie hadden eenderley mate: oock hadden de posten, van dese ende van gene zijde, eenderley mate.
11 Voorts mat hy de wijtte der deure vande poorte, tien ellen: de lengte der poorte, dertien ellen.
12 Ende daer was een ruym voor aen de camerkens, van eene elle, [van dese], ende een ruym van eene elle van gene zijde: ende [elck] kamerken ses ellen van dese, ende ses ellen van gene zijde.
13 Doe mat hy de poorte van het dack eenes kamerkens af tot aen het dack eenes anderen; de breette was vijf ende twintich ellen: deure was tegen over deure.
14 Oock maeckte hy posten van ’tsestich ellen: naemlick tot den post des voorhofs, rontom de poorte henen.
15 Ende van’t voorste deel der poorte des ingancks, tot aen’t voorste deel des voorhuyses vande binnen-poorte, waren vijftich ellen.
16 Ende daer waren geslotene vensters aende kamerkens, ende aen hare posten innewaert in de poorte rontom henen; alsoo oock aen de voorhuysen: de vensters nu waren rontom henen innewaert, ende aende posten waren palmboomen.
17 Voorts bracht hy my in den buytensten voorhof, ende siet daer waren kameren, ende een plaveysel, dat gemaeckt was in den voorhof rontom henen; dertich kameren warender op het plaveysel.
18 Het plaveysel nu was aende zijde van de poorten, tegen over de lengte van de poorten: [dit] was het benedenste plaveysel.
19 Ende hy mat de breette, van het voorste deel der benedenste poorte af, voor aen den binnensten voorhof, van buyten, hondert ellen: Oostwaert ende Noordwaert.
20 De poorte nu aengaende, die des weegs nae’t Noorden sach, aen den buytensten voorhove: hy mat der selver lengte, ende der selver breette.
21 Ende hare kamerkens, drie van dese ende drie van gene zijde, ende hare posten ende hare voorhuysen waren nae de mate der eerster poorte: vijftich ellen hare lengte, ende de breette van vijf ende twintich ellen.
22 Ende hare vensters, ende hare voorhuysen, ende hare palmboomen, waren nae de mate der poorte, die des weegs nae’t Oosten sach: ende men ginck daer in op met seven trappen, ende hare voorhuysen waren voor aen de selve.
23 De poorte nu van’t binnenste voorhof, was tegen over de poorte van’t Noorden, ende van’t Oosten: ende hy mat van poorte tot poorte hondert ellen.
24 Daerna voerde hy my des weegs nae’t Zuyden; ende siet daer was eene poorte des weegs nae’t Zuyden: ende hy mat der selver posten, ende der selver voorhuysen, nae dese maten.
25 Ende sy hadde vensteren, oock aen hare voorhuysen, rontom henen, gelijck dese vensteren: de lengte was vijftich ellen, ende de breette vijf ende twintich ellen.
26 Ende hare opgangen waren van seven trappen, ende hare voorhuysen waren voor aen de selve: ende sy hadde palmboomen, eenen van dese, ende eenen van gene zijde aen hare posten.
27 Oock wasser eene poorte in den binnensten voorhof, des weegs nae’t Zuyden: ende hy mat van poorte tot poorte des weegs nae’t Zuyden, hondert ellen.
28 Voorts bracht hy my door de Zuyder-poorte tot den binnen-voorhof: ende hy mat de Zuyder-poorte, nae dese maten.
29 Ende hare kamerkens, ende hare posten, ende hare voorhuysen waren nae dese maten; ende sy hadde vensteren, oock in hare voorhuysen, rontom henen: de lengte was vijftich ellen, ende de breette vijf ende twintich ellen.
30 Ende daer waren voorhuysen rontom henen: de lengte was vijf ende twintich ellen, ende de breette vijf ellen.
31 Ende hare voor-huysen waren aen den buytensten voorhof, oock warender palboomen aen hare posten: ende hare opgangen waren van acht trappen.
32 Daerna bracht hy my tot den binnensten voorhof, des weegs nae’t Oosten: ende hy mat de poorte, nae dese maten.
33 Oock hare kamerkens ende hare posten, ende hare voorhuysen nae dese maten; ende sy hadde vensteren oock aen hare voorhuysen, rontom henen: de lengte was vijftich ellen, ende de breette vijf ende twintich ellen.
34 Ende hare voorhuysen waren aen den buytensten voorhof; oock warender palmboomen aen hare posten, van dese ende van gene zijde: ende hare opgangen waren van acht trappen.
35 Daerna bracht hy my tot de Noorder-poorte: ende hy mat nae dese maten,
36 Hare kamerkens, hare posten, ende hare voorhuysen; oock hadse vensteren rontom henen: de lengte was vijftich ellen, ende de breette vijf ende twintich ellen.
37 Ende hare posten waren aen den buytensten voorhof; oock warender palmboomen aen hare posten, van dese ende van gene zijde: ende hare opgangen waren van acht trappen.
38 Hare kameren nu, ende hare deuren waren by de posten der poorten: aldaer wieschmen het brandoffer.
39 Ende in het voorhuys der poorte waren twee tafelen van dese, ende twee tafelen van gene zijde: om daerop te slachten het brand-offer, ende het sond-offer, ende het schult-offer.
40 Oock warender aen de zijde van buyten des opgancx aen de deure der Noorder-poorte, twee tafelen: ende aen d’ andere zijde, die aen’t voorhuys der poorte was, twee tafelen.
41 Vier tafelen van dese, ende vier tafelen van gene zijde, aende zijde der poorte: acht tafelen, daerop men slachtede.
42 Maer de vier tafelen voor’t brandoffer, waren van gehouwene steenen; de lengte, eene elle ende eene halve, ende de breette, eene elle ende eene halve, ende de hoochte, eene elle: op deselve nu, leydemen het gereetschap henen, daermede men het brandoffer ende slachtoffer slachtede.
43 De heertsteenen nu, waren een hantbreet [dick], ordentlick geschickt in den huyse rontom henen: ende op de tafelen was het offervleesch.
44 Ende van buyten de binnenste poorte waren de kameren der Sangers, in den binnensten voorhof, dat aende zijde van de Noorderpoorte was; ende het voorste deel derselver was des weegs nae’t Zuyden: eene, wasser aen de zijde van d’Oost-poorte, siende des weegs nae’t Noorden.
45 Ende hy sprack tot my: Dese kamer, welcker voorste deel des weegs nae’t Zuyden is, is voor de Priesteren, die de wacht des huyses waernemen.
46 Maer de kamer, welcker voorste deel des weegs nae’t Noorden is, is voor de Priesteren, die de wacht des Altaers waernemen: dat zijn de kinderen Zadoks, die uyt de kinderen van Levi tot den HEERE naederen om hem te dienen.
47 Ende hy mat den voorhof, de lengte, hondert ellen, ende de breette hondert ellen, vierkant: ende den Altaer was voor aen het huys.
48 Doe bracht hy my tot het voorhuys des huyses, ende hy mat [elcken] post des voorhuyses, vijf ellen van dese, ende vijf ellen van gene zijde: ende de breette der poorte, drie ellen van dese, ende drie ellen van gene zijde:
49 De lengte van’t voorhuys, twintich ellen, ende de breette elf ellen; ende ’t was met trappen, [by] de welcke men daer in opginck: Oock warender pylaren aen de posten, een van dese, ende een van gene zijde.

Einde Ezechiël 40