Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 40 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

*Ezechiël 40

* Gelijck Godt in’t begin deses boecx den Propheet Ezechiel met een voortreflick gesicht in sijn ampt heeft ingestelt, alsoo heeft het hem belieft alle sijne prophetyen ende gesichten, insonderheyt de naest voorgaende vande lichamelicke verlossinge uyt Babel, ende van andere vyanden, ende de geestelicke door den Messiam, met alle aenclevende beloofde segeningen, hier in de negen volgende capittelen als te sluyten ende te verzegelen met een seer groot, ende uytnemende heerlick gesichte, zijnde vol van geestelicke verborgentheden, ende gericht tot vertroostinge sijner kercke, in eenen seer kommerlicken tijt, als Godts volck nu al eenen geruymen tijt uyt Canaan was wech gevoert geweest, Ezechiel met Iuda in Babel gevangen, (gelijck d’Apostel Iohannes in Pathmos gebannen, die in sijne openbaringe, door ingevinge des selven Geests, vele gelijcke dingen geschreven heeft) Ierusalem, de Tempel, ende het Coninckrijck van Iuda verstoort, sulcx dat het menschlick met den volcke Godts t’eenemael scheen uyt ende gedaen te zijn. waer tegen Godt hier seer levendich afbeeldt ende voorseyt eene gewisse ende seer volmaeckte herstellinge van sijn huys, stadt, volck, ende lant, (dat is, sijne algemeyne kercke inden Nieuwen Testamente, uyt Ioden ende Heydenen) den geestlicken Godsdienst, mitsgaders de Christelicke gemeynschap ende onbegrijplicke gelucksalicheyt der strijdende, ende principalick der triumpherende kercke, met den overvloet harer geestlicke gaven ende segeningen, onder haren Hoogepriester, Coninck, Vorst, Hooft ende Heere Iesu Christo. Ende sulcx alles onder figueren, ende met manieren van spreken, die genomen zijn vanden staet ende stijl des Ouden Testaments, als oock by andere Propheten gebruycklick, doch nergens soo uytvoerlick als hier. Sulcx dat de herstellinge van Iuda, Ierusalem, ende den Tempel, die ten tijde van Zerubbabel, Ezra ende Nehemia geschiet is, niet meer als eene kleyne schaduwe is van dit volkomen genaden-werck des Messie, dat hier den Prophete is geopenbaert. Ende mach derhalven dit gesichte neffens de gesichten van Daniel, met reden een Apocalypsis des Ouden Testaments genoemt worden: ende moet oock wel met Christlicke nedrigheyt ende eerbiedicheyt ondersocht, ende met andere Schriftueren des Ouden ende Nieuwen Testaments, als oock met den aert ende natuere des geestelicken Coninckrijcx Iesu Christi vergeleken worden, maer niet roeckelooslick ende vermetelick in alle particuliere omstandigheden op dit ende dat gepast sonder aenleydinge der H. Schriftuere. want wanneer de substantie ende het principael oogemerck al bekent mach zijn, so salder effen wel noch al veel verborgens blijven, dat ons sal doen gedencken aen de woorden des Apostels. 1.Corinth. 13.9, 10, 12. met de verklaringen, die hier by gevoecht zijn, en worden niet verworpen andere schriftmatige uytleggingen die daer op souden mogen gepast worden.
 
Tijt ende maniere van dit gesichte, vers 1, 2. een man bericht den Propheet van’t eynde des gesichtes, 3. van de muer die rontom ginck, ende de maten, 5. van de poorten ende voorhoven, te weten, het buytenste voorhof met sijn toebehooren, daer het volck plach te vergaderen, 6. het binnen ofte middelste voorhof, met sijn toebehooren, daer de gereetschap der Leviten was, ende de offeren bereyt wierden, 28. Het derde ofte binnenste voorhof, ofte voorhof der Priesteren, daer de brantoffers-altaer stont, 44. Het voorhuys des Tempels, 48.
 
1 INden vijf ende twintichsten jare onser gevanckelicke 1 wechvoeringe, inden 2 beginne des jaers, op den tienden der 3 maent, in’t veertiende jaer na dat de 4 stadt a geslagen was: 5 even op dien selven dach, was de 6 hant des HEEREN op my, ende hy bracht my 7 derwaert.
1 Met den Coninck Iojachin. siet boven 1.2. ende 24.1. ende 33.21.
2 Hebr. het hooft des jaers. dat de Ioden houden voor ’t begin des burgerlicken jaers. Andere verstaen’t van’t kerckelicke jaer.
3 Verstaet de eerste maent.
4 Ierusalem. Siet boven 33.21. ende 24.1, 2. met d’aenteeck. aldaer.
a Ezech. 33.21.
5 Siet boven 2.3. ende 24.2. met d’aent. Hebr. in het been, ofte, in de kracht dies daechs.
6 Siet boven 1. op vers 3.
7 T.w. in ’t lant Israels: verst. in een gesichte, als volcht.
 
2 In de 8 gesichten Godes bracht 9 hy my in’t lant Israëls: ende 10 hy settede my op eenen seer hoogen 11 berch; ende aen den selven was als een gebouw eener stadt tegen’t 12 Zuyden.
8 Siet boven 1. op vers 1. ende 8. op vers 3.
9 De Heere.
10 Vergel. Apoc. 21.10. siet van ’t Hebr. woort bov. cap. 37.1.
11 ’Tis aenmercklick dat noch berch, noch stadt, soo hier, als in’t volgende, genoemt wort, maer alleen door het woordeken als, bedecktelick, als met den vinger, op Zion ofte Moria, ende Ierusalem gewesen: het welck dienen konde om onse gedachten te meer van het aerdsche Zion ende Ierusalem af te trecken, ende te leyden tot het hemelsche ende geestelicke, te weten, Godts kercke, onser aller moeder. Galat. 4.26. welcker naem sal zijn, de HEERE is aldaer. onder 48.35. tot gelijcken eynde konde strecken het onderscheyt datter is tusschen dit gantsche gebouw, ende den voorgaenden Tempel van Salomo, ende den anderen, die na de wederkomste uyt Babel gebouwt is. Daerom oock nergens in Ezra, Nehemia, Haggeus, ende Zacharias gevonden wort, datmen in de weder opbouwinge des Tempels of te der stadt sich soude hebben gereguleert nae dit verborgen gesichte, het welcke selfs verscheydene Ioodsche Rabbijnen moeten bekennen te sien op den tijt des Messie.
12 Ezechiel staende in’t noorden, (daer de Tempel geweest was. Siet Psal. 48. op vers 3.) sach eene stadt voor sich in’t Suyden.
 
3 Als hy my daer henen 13 gebracht hadde, siet so wasser een 14 Man, wiens gedaente was als de gedaente van 15 koper; ende in sijne 16 hant was een 17 lijnen snoer, ende een 18 meet-riet: ende hy stont 19 in de poorte.
13 Ofte, hadde doen ingaen, ingebracht hadde.
14 Men kan hier door, met de meeste uytleggers verstaen den Heere Christum, als den oppersten stichter sijnes huyses, die hier niet verschijne in schricklicke Majesteyt, als een Richter, maer lieflick als een bouw-meester: ofte immers, eenen Engel, dien ’t den Sone Godts gelieft heeft daer toe te gebruycken. Vergel. boven 1.26. ende 9.2. ende 10.2. Zach. 6.12, etc. ende Apoc. 11.1. item onder 43.6. alwaer het schijnt dat dese man onderscheyden wort van den Heere, sprekende uyt den Tempel.
15 Ofte, stael, zijnde schoon ende net, hardt ende duersaem. Vergel. Apoc. 1.15. item bov. 1.7. ende wijders Psal. 45.3. ende 102.27, 28. doch hier niet als een brandende Hasmal, boven 1.4, 27.
16 Als hebbende het beleydt ende de bedieninge van dit geestlick gebouw.
17 Als een lantmeter, wantmen doe met snoeren ofte koorden het lant plach af te meten ende te deylen. Siet onder 47.3, 13. met d’aenteeck. ende vergel. Apoc. 21.15. Zach. 2.1. wort het genoemt, een meet-snoer.
18 Als een bouwmeester, om dit nieuwe gebouw pertinentelick af te meten, datmen te dier tijt veel met rieten (zijnde daer toe seer bequaem) gewoon was te doen, waer voor wy het woort meetroede, soude konnen gebruycken. Siet Apoc. 11.1. alsoo moet Godts huys nae sijnen raet ende woort gesticht ende gericht worden, als nae de eenige regel-mate, ende het souvereyn richtsnoer aller stichtinge: hierop siet de maniere van spreken Iesa. 28.10. Galat. 6.16. Phil. 3.16. ende daer van worden de boecken der H. Schriftuere Canonijck genoemt. Vergel. Exod. 25.9, 40. Act. 7.44. Hebr. 8.5. voorts kanmen, aengaende de gantsche metinge deses geestlicken gebouws, vergelijcken Ephe. 3.17, 18, 19.
19 Als Heere des huyses, ende erfgenaem van alles, openende ende sluytende: ofte immers, als last van dien hebbende. Siet. Hebr. 1.2. ende 3.3, 6. ende Iohan. 10.2, 3. Apoc. 3.7. and. by de poorte, ofte, in eene poorte.
 
4 Ende die Man sprack tot my; 20 Menschen kint, 21 siet met uwe oogen, ende hoort met uwe ooren, ende sett u herte op alles wat ick u sal doen sien; want op dat ick u soude doen sien, zijt ghy herwaerts gebracht: verkondicht [daerna] den huyse Israëls, alles wat ghy siet.
20 Siet boven 2. op vers 1.
21 Dat is, lett met sonderlingen aendacht op alles wat ghy siet ende hoort, op dat ghy’t den volcke Godes getrouwelick meucht voordragen, als volcht. Vergel. Matt. 10.27. Luc. 12.3. Act. 20.20, 27. 1.Corint. 11.23. etc. ende wijders in’t gemeyn. 1.Corint. 12.7. alsoo ond. 43.10, 11.
 
5 Ende siet, daer was een 22 muer buyten aen den huyse, 23 rontom henen, ende in des mans hant was een meet-riet van ses ellen, 24 [elcke elle] van eene elle ende een 25 hantbreet; ende hy mat de 26 breette des gebouws, een riet, ende de 27 hoochte, een riet.
22 In’t vierkant omcingelende de geheele plaetse van al dit gebouw. Vergel. Iesa. 26.1. Zach. 2.4, 5. siet van den omganck deses muers, ond. 42.15, 16, 17, 18, 19, 20.
23 Hebr. rontom rontom, ende soo in’t volgende.
24 De mate van elcke elle, was eene gemeyne elle ende een hantbreet, so dat het meetriet was van ses gemeyne ellen, ende ses hantbreeten.
25 Gerekent op de breette van vier t’samengevoechde vingeren, ofte, drie duymen.
26 D. de dickte van desen muer.
27 De leechte deses buyten-muers nemen sommige als eene afbeeldinge, ten 1. van Christi uyterste vernederinge, van de welcke hy is voortgegaen ende gewassen, tot dat hy, het werck onser verlossinge volbracht hebbende, is verhoocht ende ingegaen in’t heylige der heyligen. Siet Phil. 2.7. etc. Iohan. 3.30. Hebr. 9.11, 12, 24. ten 2. van den eersten aenvanck, ende alsoo het volgende van den voortganck ende wasdom des Christendoms, ende verscheydene maten der gaven aller leden Christi, in desen leven, tot dat hyse voere met hem in de hemelsche plaetsen, die hy haer bereyt heeft. Siet 1.Corint. 13.9, 10, 12. Ephes. 4.12, 13, 14, 16. item Luc. 17.5. Rom. 1.17. Apocal. 22.11.
 
6 Doe quam hy tot de 28 poorte, welcke 29 sach des weechs nae’t Oosten, ende hy ginck by der selver 30 trappen op, ende mat den dorpel der poorte, een riet de breette, ende den anderen dorpel, een riet de breette.
28 Verstaet de eerste poorte.
29 Hebr. welcker aengesichte [was] des weechs, etc.
30 Hoe vele die geweest mogen zijn, en wort hier niet vermeldt, als wel van d’andere in’t volgende geschiet.
 
7 Ende 31 [elck] kamerken, een riet de lengte, ende een riet de breette; ende 32 tusschen de kamerkens, vijf ellen: ende den 33 dorpel der poorte, by den 34 voorhuyse der poorte van binnen, een riet.
31 Hebr. het kamerken. D. elck een der kamerkens, ofte, cellekens, die aen beyde zijden in’t Noorden ende Suyden, tusschen d’eerste ende tweede poorte tegen malkanderen over waren, tot eenich verblijf van de Poort ende dorpelwachters, ende de gene die van buyten inquamen. het welcke eenige houden voor eene afbeeldinge vande aenkomste, inganck, inschrijvinge ende opneminge der leden Christi in sijn huys, ofte (om soo te spreken) onder zijn dack, hoede ende bescherminge op aerden, ende daer na in de hemelsche woonsteden. siet Psal. 22.31. ende 87.4, 5, 6. Iesa. 54.3. etc. ende 60.4. etc. Act. 2.41, 42. etc. Mat. 25.10. Luc. 16.9.
32 D. de plaetse ofte het ruym, spatie, tusschen de kamerkens.
33 D. beyde dorpelen (als sommige) gelijck vers 6.
34 Ofte, portael, ende soo in’t volgende, als sommige dit nemen.
 
8 35 Oock mat hy het voorhuys der poorte van 36 binnen, een riet.
35 And. ende als hy gemeten hadde, etc. ende dan vers 9. so mat hy, etc.
36 Ofte, inwendich, inwaert.
 
9 Doe mat hy het [ander] voorhuys der poorte, acht ellen, ende 37 hare posten twee ellen: 38 ende het voorhuys der poorte was van binnen.
37 T.w. der poorte, ofte, sijne, T.w. des voorhuyses ofte portaels.
38 And. te weten, het voorhuys der poorte van binnen.
 
10 Ende de kamerkens der poorte des weegs nae’t oosten, waren 39 drie van dese, ende drie van gene zijde; die drie hadden eenderley mate: oock hadden de posten, van dese ende van gene zijde, eenderley mate.
39 Hebr. drie van hier ende drie van hier, D. van daer, waer van de sin is, nae den aert der Hebr. sprake, sulcks als in den text staet: ende soo in’t volgende.
 
11 Voorts mat hy de wijtte der deure vande poorte, tien ellen: de lengte der poorte, dertien ellen.
12 Ende daer was een 40 ruym 41 voor aen de camerkens, van eene elle, [van dese], ende een ruym van eene elle van gene zijde: ende [elck] kamerken ses ellen van dese, ende ses ellen van gene zijde.
40 Hebr. grenze, pale.
41 Hebr. voor’t aengesichte.
 
13 Doe mat hy de poorte van het dack 42 eenes kamerkens af tot aen het dack eenes anderen; de breette was vijf ende twintich ellen: deure was tegen over deure.
42 And. van het dack der kamerkens af tot haer (der poorten) dack toe.
 
14 Oock 43 maeckte hy posten van ’tsestich ellen: naemlick tot den post des 44 voorhofs, rontom de poorte henen.
43 D. hy mat, als vele dit hier verstaen, alsoo het gebouw al gemaeckt of gereedt was, siet boven vers 5.
44 De voorhoven des Heeren, daer in Godts volck sich plach te onthouden, (dieder verscheydene geweest zijn voor desen Tempel, als in’t volgende verhaelt wort,) houden eenige, als eene afbeeldinge van de uytbreydinge der kercke des Nieuwen Testaments in vele particuliere kercken door de gantsche werelt vergadert, doch alle gehoorende tot het lichaem der algemeyne kercke, ende gemeynschap hebbende aen den Heere Christo ende sijne weldaden, door den Tempel afgebeeldt. siet Psal. 87.4, 5, 6. Iesa. 54.2, 3, etc. ende 60.4, etc. ende 62.9. item Psal. 65.5. ende 84.3. ende 100.4, etc.
 
15 Ende van’t 45 voorste deel der poorte 46 des ingancks, tot aen’t voorste deel des voorhuyses 47 vande binnen-poorte, waren vijftich ellen.
45 Hebr. aengesichte: ende soo in’t volgende.
46 Ofte, daermen aenkomt.
47 Ofte, [naemlick tot aen] de binnen-poorte.
 
16 Ende daer waren 48 geslotene vensters aende kamerkens, ende aen hare posten innewaert in de poorte rontom henen; alsoo oock aen de 49 voorhuysen: 50 de vensters nu waren rontom henen innewaert, ende aende posten waren 51 palmboomen.
48 Verstaet met glas, ofte, enge, naeuwe, (als ofse gesloten waren) doch alsoo, datse innewaert schoon licht gaven, (vergel. 1.Reg. 6. op vers 4) afbeeldende het ware licht, dat de Heere Christus in sijne kercke soude inbrengen door sijn woort ende Geest. Siet Iesa. 42.6, 7. ende 49.6. ende 60.19, 20. Iohan. 1.7, 8. ende 8.12. Apoc. 21.23, 24. etc.
49 And. galeryen, bogen.
50 And. [aen] de vensteren nu, etc. ende aen de posten waren palmboomen.
51 Afbeeldende den geestlick-cierlicken, altoos groenenden, vruchtbaren, ende onverwinnelicken staet der kercke. siet Psal. 92.13. Cant. 7.7, 8. Apoc. 7.9.
 
17 Voorts bracht hy my in den 52 buytensten voorhof, ende siet daer waren kameren, ende een plaveysel, dat gemaeckt was in den voorhof rontom henen; 53 dertich kameren warender op het plaveysel.
52 Dat sommige noemen, het voorhof der vrouwen.
53 In mijns vaders huys zijn vele wooningen, seyt de Heere Christus. Ioh. 14.2. ende op aerden beschickt hy den sijnen plaetse, ende berginge tegen onweder, regen, ende der Sonnen hitte. D. bestandigen troost in allen cruyce. Siet Iesa. 4.5, 6. ende 32.2. etc.
 
18 Het plaveysel nu was aende zijde van de poorten, tegen over de 54 lengte van de poorten: [dit] was het 55 benedenste plaveysel.
54 Ofte, langs de poorten henen.
55 Ofte, leege. and. tegen over de lengte vande poorten; [daer was] het leege plaveysel. dit verstaen sommige alsoo, dat dit plaveysel in’t midden verheven ende hooch opgaende was, ende de zijden leech afgaende, om alle onreynicheyt bequaemlick af te spoelen.
 
19 Ende hy mat de breette, van het 56 voorste deel der benedenste poorte af, 57 voor aen den binnensten voorhof, van buyten, hondert ellen: Oostwaert ende Noordwaert.
56 Hebr. aengesichte.
57 Hebr. voor’t aengesichte, ofte (als sommige) tot aen’t aengesichte. D. tot aen’t voorste des binnensten voorhofs.
 
20 De poorte nu aengaende, die des weegs nae’t Noorden 58 sach, aen den buytensten voorhove: hy mat der selver lengte, ende der selver breette.
58 Hebr. welcker aengesichte was, etc. alsoo vers 22.
 
21 Ende hare kamerkens, drie van dese ende drie van gene zijde, ende hare posten ende hare voorhuysen 59 waren nae de mate der eerster poorte: vijftich ellen hare lengte, ende de breette 60 van vijf ende twintich ellen.
59 Hebr. was, te weten, elck een van dien.
60 Hebr. vijf ende twintich inde elle.
 
22 Ende hare vensters, ende hare voorhuysen, ende hare palmboomen, waren nae de mate der poorte, die des weegs nae’t Oosten sach: ende 61 men ginck daer in op met seven trappen, ende hare voorhuysen waren 62 voor aen de selve.
61 Hebr. sy gingen, ofte, sy souden opgaen: D. men ginck op, als elders dickwijls. Vergel. ond. vers 38, 41, 42.
62 Hebr. voor’t aengesichte van dien. alsoo vers 26.
 
23 De poorte nu van’t binnenste voorhof, was tegen over de poorte van’t Noorden, ende van’t Oosten: ende hy mat van poorte tot poorte hondert ellen.
24 Daerna voerde hy my des weegs nae’t Zuyden; ende siet daer was eene poorte des weegs nae’t Zuyden: ende hy mat der selver posten, ende der selver voorhuysen, 63 nae dese maten.
63 Dat is, gelijck de voorseyde andere maten waren.
 
25 Ende sy hadde vensteren, oock aen hare voorhuysen, rontom henen, 64 gelijck dese vensteren: de lengte was vijftich ellen, ende de breette vijf ende twintich ellen.
64 Gelijck de andere vensteren waren.
 
26 Ende hare opgangen waren van seven trappen, ende hare voorhuysen waren voor aen de selve: ende sy hadde palmboomen, eenen van dese, ende eenen van gene zijde aen hare posten.
27 Oock wasser eene poorte in den binnensten voorhof, des weegs nae’t Zuyden: ende hy mat van poorte tot poorte des weegs nae’t Zuyden, hondert ellen.
28 Voorts bracht hy my door de Zuyder-poorte tot den 65 binnen-voorhof: ende hy mat de Zuyder-poorte, 66 nae dese maten.
65 Verst. het tweede, ofte middelste voorhof, tot onderscheyt van het binnenste, ofte derde. vers 44.
66 D. gelijck d’andere waren: als bov. ende in’t volgende.
 
29 Ende hare kamerkens, ende hare posten, ende hare voorhuysen waren nae dese maten; ende sy hadde vensteren, oock in hare voorhuysen, rontom henen: de lengte was vijftich ellen, ende de breette vijf ende twintich ellen.
30 Ende daer waren voorhuysen rontom henen: de 67 lengte was vijf ende twintich ellen, ende de breette vijf ellen.
67 Sommige versetten dese woorden, ende lesen vijftich, voor, vijf ellen, aldus: de lengte was vijftich ellen, ende de breette vijf ende twintich ellen, uyt vergel. van versen 21, 25, 33, 36.
 
31 Ende hare voor-huysen waren aen den buytensten voorhof, oock warender palboomen aen hare posten: ende hare opgangen waren van acht trappen.
32 Daerna bracht hy my tot den binnensten voorhof, des weegs nae’t Oosten: ende hy mat de poorte, nae dese maten.
33 Oock hare kamerkens ende hare posten, ende hare voorhuysen nae dese maten; ende sy hadde vensteren oock aen hare voorhuysen, rontom henen: de lengte was vijftich ellen, ende de breette vijf ende twintich ellen.
34 Ende hare voorhuysen waren aen den buytensten voorhof; oock warender palmboomen aen hare posten, van dese ende van gene zijde: ende hare opgangen waren van acht trappen.
35 Daerna bracht hy my tot de Noorder-poorte: ende hy mat nae dese maten,
36 Hare kamerkens, hare posten, ende hare voorhuysen; oock hadse vensteren rontom henen: de lengte was vijftich ellen, ende de breette vijf ende twintich ellen.
37 Ende hare posten waren aen den buytensten voorhof; oock warender palmboomen aen hare posten, van dese ende van gene zijde: ende hare opgangen waren van acht trappen.
38 Hare 68 kameren nu, ende hare deuren waren by de posten der poorten: aldaer 69 wieschmen het 70 brandoffer.
68 Hebr. kamer, deure. D. elck eene.
69 Hebr. wiesschen, spoelden sy, ofte, souden sy wasschen, vergel. boven vers 22. ende siet Exod. 29.17. Lev. 1.9, 13. ende 8.11, 21. ende 9.14. afbeeldende den H. doop, mitsgaders de geestelicke reyninge ende suyveringe, diese dagelicx alle van nooden hebben, die Godt welbehaechlick sullen dienen. waer van dickwijls inde Schriftuere gesproken wort. siet Act. 22.16. Tit. 3.5. ende 1.Cor. 6.11. 2.Tim. 2.21. Hebr. 10.22, 23. Iac. 4.8. etc.
70 Siet Gen. 8.20. Lev. 6.9. met d’aenteeck. verst. hier het vleesch, dat geoffert soude worden.
 
39 Ende in het voorhuys der poorte waren twee tafelen van dese, ende twee tafelen van gene zijde: om daerop te slachten het 71 brand-offer, ende het 72 sond-offer, ende het schult-offer.
71 D. het vee, dat tot dese offerhanden gebruyckt wert.
72 Hebr. sonde: item, schult: als in’t volgende dickwijls. siet Lev. 4. op vers 3. door dit slachten, ende voorts door de offerhanden, aengemerckt in’t gemeyn, wierd afgebeeldt, ten eersten, het eenich slacht ende wel-rieckende soen-offer onses hooge-priesters Iesu Christi, inden H. Euangelio voorgedragen, ende door de H. Sacramenten, specialick het H. avontmael, beteeckent ende verzegelt. 2. het werck des H. kercken diensts, waer door de menschen geestelick Gode als geslacht ende bereydt worden tot een aengenaem offer. 3. de geestlicke slachtinge, doodinge ende cruycinge van ons selven, D. den ouden mensche, ende de danckbaerheyt der geloovigen, die sy selfs, als geestlicke Priesters, ja een Conincklick Priesterdom, haren Salichmaker schuldich zijn, ende opofferen. Siet Psal. 40.7, 8, 9. Iesa. 53.7, 10. Hebr. 10.1, 4, 5. etc. Gal. 3.1. 1.Cor. 11.24, 25. voorts Ies. 66.20. Rom. 15.15, 16. Phil. 2.17. ende Malach. 1.11. ende 3.3, 4. 1.Pet. 2.9. Apo. 1.6. Rom. 6.6. ende 12.1. Colo. 3.5. Hebr. 13.15, 16, etc.
 
40 Oock warender aen de 73 zijde van buyten des opgancx aen de deure der Noorder-poorte, twee tafelen: ende aen d’ andere zijde, die aen’t voorhuys der poorte was, twee tafelen.
73 Hebr. schouder: dat oock voor zyde genomen wort. alsoo in’t volgende.
 
41 74 Vier tafelen van dese, ende vier tafelen van gene zijde, aende zijde der poorte: acht tafelen, daerop 75 men slachtede.
74 Siet vers 39, 40.
75 Vergel. boven vers 22, 38.
 
42 Maer de vier tafelen voor’t brandoffer, waren van gehouwene steenen; de lengte, eene elle ende eene halve, ende de breette, eene elle ende eene halve, ende de hoochte, eene elle: op deselve nu, leydemen het gereetschap henen, daermede 76 men het brandoffer ende slachtoffer slachtede.
76 Vergel. boven vers 22, 38, 41.
 
43 De 77 heertsteenen nu, waren een hantbreet [dick], ordentlick geschickt 78 in den huyse rontom henen: ende op de tafelen was het offervleesch.
77 Vergel. Psal. 68.14. met d’aent. And. haken, T.w. om de beesten daer aen op te hangen, de huyt af te trecken, om voorts in stucken te houwen, etc.
78 Ofte, van binnen.
 
44 Ende van buyten de binnenste poorte waren de kameren der 79 Sangers, in den 80 binnensten voorhof, dat aende zijde van de Noorderpoorte was; ende het voorste deel 81 derselver was des weegs nae’t Zuyden: 82 eene, wasser aen de zijde van d’Oost-poorte, 83 siende des weegs nae’t Noorden.
79 De Leviten, die gestelt waren om Godt in sijn huys met singen ende spelen te loven. Siet 1.Chron. 6.31. ende 16.4. ende 23.5, 30, 31. Door dese ende andere diensten, die in’t volgende, inde beschrijvinge van dit nieuw huys des Heeren, vermeldt worden, wierden afgebeeldt de verscheydene bedieningen, die in de kercke des Nieuwen Testaments souden zijn, als oock in’t gemeyn verscheydene oeffeningen der godtsalicheyt, by de litmaten der kercke, die hare voorgangers ende herders souden assisteren, ende gehoorsaemlick navolgen. Siet Rom. 12.6, 7, 8. 1.Corint. 12.5, etc. Ephes. 4.11, 12. 1.Tim. cap. 3. Tit. capp. 1. ende 2. Ephes. 5.19. Hebr. 13.7, 17. etc.
80 Verstaet het alderbinnenste ofte derde voorhof, dat aen het voorhuys deses Tempels was.
81 T.w. kameren.
82 And. een andere [rijge van kameren] etc.
83 Hebr. het aengesichte des weechs, etc.
 
45 Ende hy sprack tot my: Dese 84 kamer, welcker 85 voorste deel des weegs nae’t Zuyden is, is voor de Priesteren, die de 86 wacht des huyses waernemen.
84 D. kameren, elcke deser kameren, als eenige dit verstaen: alsoo in’t volgende vers vergel. onder 42.1, 4, 5.
85 Hebr. aengesichte: alsoo in’t volgende vers.
86 D. den dienst van Godts huys. Vergel. Levit. 8. op vers 35. ende Num. 3. op vers 7. ende onder 44.8, 14, 15. sommige verstaen hier, ende in’t volgende vers, uyt vergelijckinge van onder 44.10, 14. de Leviten, gerekent onder de Priesteren ofte der selver naem, om datse den Priesteren gegeven ende bygevoecht waren tot haer behulp. Siet 1.Chron. 23.27, 28. item Num. 3.6, 7, 8, 9, etc. ende 18.2, 3, 4. ofte, Priesters genoemt, (als oock 2.Reg. 23.9.) om datse te vooren Priesters geweest waren, maer gedegradeert, als van eenige geseyt wort onder 44.12, 13, 14. ’Tschijnt altoos klaer te zijn, dat hier onderscheyt gemaeckt wort tusschen de wacht des huyses, ende de wacht des Altaers, als in’t volgende vers te sien is, gelijck onder 44.14, 15. tusschen de wacht des huyses, ende des heylichdoms.
 
46 Maer de kamer, welcker voorste deel des weegs nae’t Noorden is, is voor de Priesteren, die de 87 wacht des Altaers waernemen: dat zijn de kinderen 88 Zadoks, die uyt de kinderen van Levi tot den HEERE 89 naederen om hem te dienen.
87 D. de bedieninge des Brantoffers altaers. waer door sommige (als in’t voorgaende vers) verstaen den dienst der Leviten, dien sy den Priesteren in’t offeren moesten doen by den brandoffer altaer. Doch d’aendachtige leser kan vergelijcken onder 44.15.
88 Siet van dese breeder ond. 44.15.
89 Dit naederen ende genaken tot den HEERE (waer van oock in’t volgende dickwijls vermeldt wort) was eene afbeeldinge vande naederinge Iesu Christi onses Middelaers, tot den Vader voor ons, ende voorts vande voorbiddingen der herderen voor hare kudde, ende aller geloovigen (als Geestelicke Priesteren) in’t gemeyn, met hare gebeden ende Godts-diensten, in Christi name. siet Ier. 30. op vers 21. ende Rom. 1.9, 10. Eph. 1.16, 17. Colos. 4.12. Hebr. 13.17. item 10.19, 22, etc.
 
47 Ende hy mat den voorhof, de lengte, hondert ellen, ende de breette hondert ellen, vierkant: ende den 90 Altaer was 91 voor aen het 92 huys.
90 Brandoffers altaer.
91 Hebr. voor’t aengesichte.
92 Dat is, den Tempel, alsoo in’t volgende. Siet cap. 41.1.
 
48 Doe bracht hy my tot het voorhuys des huyses, ende hy mat [elcken] post des voorhuyses, vijf ellen van dese, ende vijf ellen van gene zijde: ende de breette der poorte, drie ellen van dese, ende drie ellen van gene zijde:
49 De lengte van’t voorhuys, twintich ellen, ende de breette elf ellen; ende ’t was met 93 trappen, [by] de welcke men daer in opginck: Oock warender pylaren aen de posten, een van dese, ende een van gene zijde.
93 Sonder te melden, hoe veel, als boven vers 6.

Einde Ezechiël 40