Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 30 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezechiël 30

Noch twee prophetyen, d’eene, aengaende de verwoestinge van gantsch Egypten, ende alle hare omliggende helpers ende bontgenooten, versen 1, 2, 3, 4, etc. d’andere, aengaende de verbrekinge van den arm hares Conincks, ende de sterckinge van den arm des Conincks van Babel tegen hem, mitsgaders vande verstroyinge der Egyptenaren onder de volcken, 20.
 
1 WYders geschiedde des HEEREN woort tot my, seggende:
2 Menschen-kint, propheteert, ende segt; Soo seyt de Heere HEERE: Huylet, Ach dien 1 dach!
1 Tijt der straffen ende plagen. siet Psa. 37.13. Ioel 1.15. met d’aenteeck.
 
3 Want de dach is naeby; ja de dach des HEEREN is naeby: een 2 wolckige dach; ’t sal der 3 heydenen tijt zijn.
2 Hebr. dach der wolcke, Siet Ioel 2.2. met d’aenteeck.
3 D. de tijt, die tot hare straffe bestemt is. ofte, de tijt daer in de heydenen Egypten sullen verwoesten. Vergel. boven 22.3. met d’aenteeck.
 
4 Ende het sweert sal komen in Egypten, ende daer sal groote 4 smerte zijn in 5 Moorenlant, als de verslagene 6 sullen vallen in Egypten: want 7 sy sullen 8 desselven menichte wechnemen, ende hare fondamenten sullen verbroken worden.
4 Van allerley jammer sal hen soo bang worden, als eene barende vrouwe. alsoo vers 9.
5 Als boven 29.10. ende onder versen 5, 9. Hebr. Cusch.
6 Hebr. de verslagen sal. etc.
7 De Chaldeen.
8 Verstaet den overvloet, ofte de menichte van Egypten: als boven 29.19. ende onder vers 10.
 
5 Morenlant, ende 9 Put, ende Lud, ende al den 10 gemengden hoop, ende 11 Cub, ende de 12 kinderen van’t lant des verbonts, sullen met 13 hen vallen door ’tsweert.
9 Als boven 27.10. D. de Mooren, Puteers ende Lydiers.
10 Siet Ierem. 25. op vers 20.
11 Dit wort gehouden voor eene contreye in Lydia, nae by Egypten gelegen.
12 Dat is, d’andere bontgenooten der Egyptenaren, ofte, een seker nae by gelegen volck, dat in nauwe verbintenisse ende gemeenschap stont met Egypten. Sommige verstaen de Ioden, (als bewoont hebbende het lant Canaan, dat hen door Godes verbont gegeven was) die in Egypten gevlucht waren, ende den Coninck van Egypten mede gedient mogen hebben inden oorloge tegen sijnen vyant. Siet Ierem. 43.7. ende 44.27. ende vergel. de maniere van spreken kinderen des lants, met Iob 1.3. ende boven 16.28. ende siet d’aenteeck. aldaer.
13 D’Egyptenaren.
 
6 Soo seyt de HEERE; Ia sy sullen vallen die Egypten 14 ondersteunen, ende de 15 hoovaerdye 16 harer sterckte sal nederdalen: van den toren 17 Syene af sullense 18 daer in door’t sweert vallen, spreeckt de Heere HEERE.
14 D. alle hare helpers, als vers 8.
15 Ofte, hoochmoet, pracht, hoocheyt, item uytstekentheyt, uytnementheyt: alsoo ond. vers 18.
16 Van Egypten.
17 Siet bov. 29. op vers 10.
18 In Egypten.
 
7 Ende sy sullen verwoest worden in’t 19 midden der verwoeste landen: ende hare steden sullen zijn in’t midden der verwoeste steden.
19 Siet boven 29.12.
 
8 Ende sy sullen weten, dat ick de HEERE ben, als ick 20 vyer in Egypten sal hebben geleyt, ende alle hare helpers sullen verbroken worden.
20 Van oorloge, elenden ende plagen, (Siet boven 28. op vers 18. ende Iob 15. op vers 34. Ier. 49.27. Amos 1.4, etc.) waer door Egypten sal verteert worden: alsoo onder vers 14, 16.
 
9 Te dien dage sullender boden van voor mijn 21 aengesichte in schepen uyt varen, om het 22 sorgeloose Morenlant te verschricken: ende daer sal groote smerte 23 by hen zijn, 24 als in den dach van Egypten; want siet, 25 het komt aen.
21 D. ick sal beschicken, dat de tijdinge van der Chaldeen inval in Egypten overgebracht worde in Moorenlant: Godt spreeckt hier als richter, sittende op sijnen richtstoel in Egypten, ende dit gantsche werck regerende.
22 Hebr. Cusch der sekerheyt, ofte, des vertrouwens. D. dat seker ende sorgeloos Moorenlant, dat is, de Mooren.
23 Te weten, by de Mooren. Als boven vers 4.
24 Gelijcker was in Egypten, als het verwoest wierdt, boven vers 4. ofte, (gelijck sommige) als Godt de eerstgeborene in Egypten sloech. Exod. 12.29, 30.
25 D. ’tsal gewislick komen, ofte, sy (de voorseyde pijne) sal hen aenkomen.
 
10 Soo seyt de Heere HEERE; Ia ick sal de 26 menichte van Egypten doen ophouden, door de 27 hant Nebucadrezars des Conincks van Babel.
26 Ofte, gedruys, gewoel. Siet boven. 29. op vers 19. ende hier vers 4.
27 D. door de macht, ofte, dienst.
 
11 Hy, ende sijn volck met hem, de a 28 tyrannichste der heydenen, sullen 29 aengevoert worden om het lant te verderven: ende sy sullen hare sweerden tegen Egypten 30 uyttrecken, ende het lant met verslagene vervullen.
a Ezech. 28.7.
28 Als boven 28.7.
29 Door mijne verborgene regeringe. siet boven 29.19, 20.
30 Hebr. ledigen, ofte, ledich, ydel maken, als boven 28.7.
 
12 Ende ick sal de 31 rivieren [tot] droochte maken, ende het lant 32 verkoopen inde hant der 33 boosen: ende ick sal het lant, met sijne 34 volheyt, verwoesten door de hant der vreemden; ick de HEERE hebbe’t gesproken.
31 Siet bov. 29. op vers 3.
32 D. overleveren, geven, gelijck de verkochte ware gelevert wort inde hant ende macht des koopers. Siet boven 29.19. ende Psal. 44.13.
33 Der Chaldeen, die wel in desen, als Godts dienaers, ende uytvoerders sijner oordeelen waren, maer van haer selven boos, ende niets voor hebbende, als hare boose lusten, van schade ende overlast te voldoen, welcker boosheyt Godt gebruyckte, om sijne heylige ende onstraffelicke oordeelen over de Egyptenaers uyt te voeren. Vergel. bov. 29. op vers 20. ende siet 2.Sam. 12. op vers 12.
34 De gaven, met de welcke Godt Egypten begaeft, verrijckt, ende verciert hadde. Vergel. Psal. 24.1.
 
13 Soo seyt de Heere HEERE; Ick sal oock de 35 dreckgoden verdoen, ende de 36 nietige Afgoden doen ophouden uyt 37 Noph: ende daer en sal geen Vorst meer zijn uyt Egypten-lant: ende ick sal eene vreese in Egyptenlant stellen.
35 Siet Levit. 26. op vers 30.
36 Hebr. Elilim, D. Loutere nieticheden. siet Levit. 19. vers 4.
37 Siet Iesa. 19.13. Ierem. 44.1. ende onder vers 16.
 
14 Ende ick sal 38 Pathros verwoesten, ende een vyer leggen in 39 Zoan: ende ick sal gerichten oeffenen in 40 No.
38 Siet Genes. 10. op vers 14. Ierem. 44.1. ende boven 29.14.
39 Siet Num. 13. op vers 22. Psal. 78. op vers 12.
40 Siet Ier. 46. op vers 25.
 
15 Ende ick sal mijne grimmicheyt 41 uytgieten over 42 Sin, de sterckte van Egypten: ende ick sal de 43 menichte van No uytroeyen.
41 Siet Iob 18. op vers 21. Psal. 79. op vers 6.
42 Dat sommige houden voor Pelusium, in’t uyterste van Egypten, over een komende met de namen van de woestijne Sin, ende den berch Sinai.
43 Vergel. Ierem. 46.25.
 
16 Ende ick sal een vyer in Egypten leggen; Sin sal 44 seer groote pijne hebben, ende No 45 sal gespleten worden, ende Noph 46 sal dagelicx seer bange zijn.
44 Hebr. als of men seyde, sal pijne lijdende pijne lijden.
45 Hebr. sal zijn om gespleten te worden.
46 Hebr. bangicheden dagelicx, ofte, by dage, des daechs [zijn]. And. door de dagelicxe benaeuwers.
 
17 De jongelingen van 47 Aven ende 48 Pi-Beseth sullen door ’t sweert vallen: ende de 49 [dochters] sullen gaen in de gevanckenisse:
47 Dit houdtmen voor On, dat sommige meynen Heliopolis, D. Sonnestadt te zijn. siet Gen. 41.45.
48 Dit houdtmen voor Bubastis, ofte, Bubastus, daer de Afgodinne Diana ge-eert wiert.
49 Dit is hier ingevoegt uyt de tegenstellinge. Hebr. sy. And. dese [steden] sullen, etc. D. d’inwoonders deser steden, ofte de onderhoorige, aenliggende, steden ende dorpen, als in’t volgende vers.
 
18 Ende te 50 Tachpanhes sal de dach 51 verduystert worden, als ick het 52 jock van Egypten aldaer sal verbreken, ende de 53 hoovaerdye harer sterckte in 54 haer sal ophouden: haer sal eene 55 wolcke bedecken, ende hare 56 dochters sullen gaen in de gevanckenisse.
50 Hebr. hier Thechapneches. Siet Ierem. 2.16. ende 43.7, 8. met d’aenteeck.
51 Ofte, verhouden, belett.
52 Ofte, de diesselen, zeelen, daermen het jock met ofte aen vast maeckt, verstaet den last der dienstbaerheyt, dien sy anderen volcken opleyden, ende siet Ier. 27. op vers 2.
53 Als boven vers 6.
54 Tachphanhes.
55 Siet bov. vers 3.
56 Als vers 17. andere verstaen de onderhoorige steden ende dorpen. Dat is, d’inwoonders van dien. siet 2.Re. 19. op vers 21.
 
19 Also sal ick 57 gerichten oeffenen in Egypten: ende sy sullen weten, dat ick de HEERE ben.
57 Als bov. 28.22.
 
20 Oock 58 gebeurdet in’t 59 elfste jaer, in de eerste [maent], op den sevenden der maent; [dat] het woort des HEEREN tot my geschiedde, seggende:
58 And. wast gebeurt.
59 Na Iojachins ofte Iechonias wech-voeringe. Siet bov. 1.2. ende ond. 33.21. hier uyt wert afgenomen, dat in’t beschrijven ende ’t samen-voegen deser prophetyen, niet gevolgt is den order des tijts, maer de t’ samenvoeginge ende gelijckheyt der saken. Vergel. bov. 29.17. ende Ier. 35. op vers 1.
 
21 Menschen kint, ick hebbe den 60 arm Pharaos, des Conincks van Egypten, verbroken: ende siet, 61 hy en sal niet verbonden worden, met plaesters op te leggen, met eenen windeldoeck aen te doen, om dien te verbinden, om dien te stercken, dat hy het sweert houde.
60 D. ick heb hem swack ende machteloos gemaeckt, door de nederlage van Pharao Necho by Carchemis, Ier. 46.2, etc. (waer op dit eenige duyden) na de welcke de Coningen van Egypten niet bysonders hebben konnen uytrichten. Vergel. de volgende figuerlicke woorden met Ier. 46.11. andere duydent op Pharao Hophra, ende sijne nederlage van de Cyreners.
61 Den arm van Pharao.
 
22 Daerom seyt de Heere HEERE alsoo; Siet ick 62 [wil] aen Pharao, den Coninck van Egypten, ende sal sijne armen verbreken, [beyde], den 63 stercken, ende den verbrokenen: ende ick sal het sweert uyt sijne hant doen vallen.
62 Siet bov. 29.3.
63 D. alle sijne macht, soo die hy noch overich heeft, als die alreedts vervallen is.
 
23 Ende ick sal de Egyptenaers verstroyen onder de heydenen: ende salse 64 verspreyden in de landen.
64 Als bov. 29.12. ende ond. vers 26.
 
24 Ende ick sal de armen des Conincks van Babel stercken, ende 65 mijn sweert in sijne hant geven: maer Pharaos armen sal ick verbreken, dat hy voor sijn aengesichte sal 66 kermen, 67 gelijck een dootlick verwondde kermt.
65 Als bov. 12.9. ende hier in’t volgende vers, ende ond. 32.10. siet Ier. 47. op vers 6.
66 Ofte, suchten, huylen, stenen voor’t aengesichte des Conincks van Babel. Siet van’t Hebr. woort Iob 24. op vers 12.
67 Hebr. sal kermen de kermingen, ofte, suchtingen, eens dootlick verwondden. Vergel. boven 26.15.
 
25 Ia ick sal de armen des Conincks van Babel stercken, maer Pharaos armen sullen 68 daer henen vallen: ende sy sullen weten, dat ick de HEERE ben; als ick mijn sweert in de hant des Conincks van Babel sal hebben gegeven, ende hy dat selve over Egypten-lant sal hebben uytgestreckt.
68 Alle sijne macht ende moet sal hem begeven.
 
26 Ende ick sal de Egyptenaers verstroyen onder de heydenen, ende salse verspreyden in de landen: also sullen sy weten, dat ick de HEERE ben.

Einde Ezechiël 30