Statenvertaling.nl

sample header image

Jeremia 45 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jeremia 45

Baruch over dese prophetyen weemoedich ende kleynhertich zijnde, wort van Godt door den Propheet daer over berispt, ende getroost.
 
1 HEt woort, dat de Propheet Ieremia gesproken heeft tot Baruch, den sone van Nerija: als hy 1 die woorden uyt den mont van Ieremia in een boeck schreef; in den 2 vierden jare Iojakims, des soons Iosia, des Conincks van Iuda, seggende:
1 Siet boven 36.2, 4. etc.
2 Hier blijckt klaerlijck, dat in ’t stellen ende vergaderen deser Prophetyen de order des tijts niet over al gevolgt en is. Vergel. bov. 35. op vers 1. ende alsoo in ’t volgende cap. etc.
 
2 Alsoo seyt de HEERE, de Godt Israëls, van u, ô Baruch.
3 Ghy segt, 3 Wee nu my; want de HEERE heeft 4 droeffenisse tot mijne smerte gedaen: Ick ben moede van mijn suchten, ende en vinde geene ruste.
3 Uyt het volgende antwoort kanmen afnemen dat Baruch, als een godtsalich man, alle dese Prophetyen van de verwoestinge Ierusalems ende des gantschen lants etc. geloovende, daer over seer bedroeft ende benaeuwt is geweest, doch ondertusschen, uyt menschelicke swackheyt, te seer bevreest ende bekommert over den staet van het Ioodsche volck in ’t gemeyn ende voor sijn eygen persoon in ’t bysonder, waer over hy van Godt berispt, ende niet te min getroost wort.
4 Want der vroomen waren weynich, de boosheyt hadde d’ overhant, ende de tegenwoordige elenden waren schricklick, maer de toekomende noch veel meer.
 
4 Soo sult ghy tot hem seggen: Soo seyt de HEERE; Siet, dat ick gebouwt hebbe, 5 breeck ick af, ende dat ick geplant hebbe, ruck ick uyt; selfs dit gantsche lant.
5 D. ick gae het afbreken, ick sal ’t haest doen: alsoo in ’t volgende.
 
5 Ende soudt ghy u 6 groote dingen soecken? en soecktse niet: want siet ick brenge een 7 quaet over 8 allen vleesche, spreeckt de HEERE; maer ick sal u uwe 9 ziele tot eenen a buyt geven, in alle plaetsen, daer ghy sult henen trecken.
6 D. eenen gerusten voorspoedigen, ende florerenden staet voor het Ioodsche volck, ende voor u selven, begeeren?
7 Der straffe.
8 D. eene gemeene elende, over allerley stants menschen. Siet Gen. 6. op vers 12.
9 D. u leven. als bov. 21.9. als of Godt seyde, laet u mijne genade, met dese weldaet, genoech wesen, dat ghy, als in eenen gemeenen sundtvloet, behouden wort.
a Ierem. 21.9. ende 38.2. ende 39.19.

Einde Jeremia 45