Statenvertaling.nl

sample header image

Jeremia 37 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jeremia 37

Zedekia, hoewel ongehoorsaem zijnde, laet nochtans Ieremiam versoecken om voorbede by Godt, dewijle het scheen, als of de Chaldeen met Pharao te doen krijgende, de belegeringe wel gantsch mochten verlaten, vers 1, 2, etc. maer krijcht voor antwoort, dat Pharao daer uyt sal scheyden, ende de Chaldeen wederkomen, de stadt innemen ende verbranden sullen, al warense noch soo weynich ende machteloos, 6. Ieremia, by occasie van ’t opbreken der Chaldeen, soeckt uyt de stadt te gaen, maer wort gegrepen, tot de Vorsten gebracht, geslagen, ende in snoode gevanckenisse gestelt, 11. waer uyt hem Zedekia heymelick laet halen, om yets troostelicks te hooren, maer krijcht al ’t oude bescheyt: laet hem nochtans in de voorige gevanckenisse, op sijn begeeren, wederbrengen, 16.
 
1 ENde Zedekia, sone van Iosia, regeerde, 1 Coninck zijnde, in plaetse van 2 Chonja Iojakims sone: welcken 3 [Zedekia] Nebucadrezar, de Coninck van Babel, Coninck gemaeckt hadde in den lande van Iuda.
1 Siet de selve maniere van spreken bov. 23.5. And. ende de Coninck Zedekia regeerde in plaetse, etc. Sommige houden, dat dese maniere van spreken hier van Zedekia alsoo gebruyckt wort, om dat Chonia, (anders genoemt Iechonia, ofte, Iojachin) sijn voorsaet, niet meer als drie maenden hadde geregeert, ende als voor geenen Coninck gehouden en was. Vergel. bov. 36.30. met d’aent.
2 Siet bov. 22. op vers 24.
3 Siet 1.Reg. 24.17.
 
2 Maer hy en hoorde niet, hy, noch sijne 4 knechten, noch het volck des lants, nae de woorden des HEEREN, die hy sprack door den 5 dienst des Propheten Ieremia.
4 D. officieren, ende hovelingen.
5 Hebr. hant.
 
3 Nochtans sondt de Coninck Zedekia, Iuchal den sone van Selemja, ende Zephanja den sone van Maaseja, den Priester, tot den Propheet Ieremia, om te seggen: Bidt doch voor ons, tot den HEERE onsen Godt 6 .
6 Siet het vervolg deser sake. vers 6.
 
4 (Want Ieremia was [noch] 7 ingaende ende uytgaende in ’t midden des volcks: ende sy en hadden hem [noch] in ’t 8 gevangenhuys niet gestelt.
7 D. hy verkeerde noch vryelick onder den volcke, doende sijn ampt onverhindert. Vergel. Deut. 31. op vers 2.
8 Hebr. eyg. huys der besluytinge, ofte, ophoudinge, bedwanck: alsoo ond. vers 15, 18. als ofmen seyde, Sluyt huys: vers 15. oock genoemt het huys des bants. D. der banden: als ofmen seyde bindt-huys.
 
5 Ende 9 Pharaos heyr was uyt Egypten uytgetogen: ende de Chaldeen, die Ierusalem belegerden, als sy ’t geruchte van 10 hen gehoort hadden, so waren sy a van Ierusalem 11 opgetogen.)
9 Des Conincks van Egypten, dien Zedekia ende de Ioden tegen Nebucadrezar te hulpe hadden geroepen. van desen naem Pharao, siet Gen. 12. op vers 15.
10 Van de Egyptenaren.
a Ierem. 34.21.
11 D. afgetogen, opgebroken, als bov. 34.21. ende ond. vers 11.
 
6 Doe geschiedde des HEEREN woort tot den Propheet Ieremia, seggende:
7 Soo seyt de HEERE, de Godt Israëls; Soo sult ghylieden seggen tot den Coninck van Iuda, die u tot my gesonden heeft, om my te vragen; Siet, Pharaos heyr, dat u ter hulpe uytgetogen is, sal wederkeeren in sijn lant, [in] Egypten.
8 Ende de Chaldeen sullen wederkeeren, ende tegen dese stadt strijden: ende sy sullense innemen, ende sullense met vyer verbranden.
9 Soo seyt de HEERE; En bedrieget uwe 12 zielen niet, seggende, De Chaldeen sullen 13 sekerlick van ons wechtrecken: want sy en sullen niet 14 wechtrecken.
12 D. u selven. Siet ond. 38. op vers 17.
13 Hebr. wechtreckende wechtrecken.
14 T.w. teenemael, ende alsoo, datse de belegeringe niet en souden hervatten, ofte, ghy hare wederkomste niet en soudt hebben te verwachten.
 
10 Want al sloegt ghylieden het gantsche heyr der Chaldeen, die tegen u strijden, ende daer bleven van hen [eenige] 15 verwondde mannen over, so souden sich die, een yegelick in sijne tente, op maken, ende dese stadt met vyer verbranden.
15 Ofte, gestekene.
 
11 Voorts geschiedde ’t als het heyr der Chaldeen van Ierusalem was opgetogen, 16 van wegen Pharaos heyr;
16 Als bov. vers 5.
 
12 Dat Ieremia uyt Ierusalem uytginck, om te gaen [in] den lande 17 Benjamins: om van 18 daer te 19 scheyden door ’t midden des volcks.
17 Zijnde sijn vaderlant, daer Anathoth gelegen was.
18 Van Ierusalem.
19 Ofte, te ontslibberen, sacktkens te ontgaen, onder de menichte van ’t volck, die nu nae hare woonplaetse, vermits den optocht der Babyloniers, wederkeerden.
 
13 Als hy in de poorte 20 Benjamins was, so was daer de Wacht-meester, wiens naem was Ierija, de sone Selemja, des soons Hananja: die greep den Propheet Ieremia, seggende: Ghy wilt tot de Chaldeen 21 vallen.
20 Daermen nae ’t lant Benjamins ginck.
21 D. overgaen, afwijcken tot den vyant. Hebr. ghy zijt vallende, etc.
 
14 Ende Ieremia seyde, ’Tis valsch, ick en wil niet tot de Chaldeen vallen; Doch 22 hy en hoorde niet nae hem: maer Ierija greep Ieremia aen, ende bracht hem tot de Vorsten.
22 Ieria en hoorde niet nae Ieremia, en geloofde hem niet.
 
15 Ende de Vorsten werden seer toornich op Ieremia, ende 23 sloegen hem: ende sy stelden hem in’t 24 gevangen-huys, ten huyse Ionathans des Schrijvers; want sy hadden dat tot een 25 gevangen-huys gemaeckt.
23 D. sy lieten hem staen, ende stellen, etc.
24 Hebr. huys des bants. Siet bov. op vers 4.
25 Hebr. huys der besluytinge. als bov. vers 4.
 
16 Als Ieremia in de 26 plaetse des kuyls, ende in de 27 kotjens gekomen was; 28 ende Ieremia aldaer 29 vele dagen geseten hadde:
26 Hebr. huys, dat voor plaetse, oock genomen wort. verstaet hier eene diepe, vuyle, onder-aerdsche gevanckenisse.
27 Ofte, cellekens, camerkens, die in sulcke gevanckenissen plegen te zijn.
28 Ofte, so bleef Ieremia aldaer vele dagen: daerna, etc.
29 D. eenen geruymen tijt.
 
17 So sondt de Coninck Zedekia henen, ende 30 liet hem halen; ende de Coninck vraechde hem in sijn huys, in ’t verborgen, ende seyde, 31 Isser oock een woort, van den HEERE? ende Ieremia seyde, Daer is, ende seyde, Ghy sult in de hant des Conincx van Babel gegeven worden.
30 Hebr. nam hem. D. liet hem van daer nemen ende tot sich brengen. siet Gen. 12. op vers 15. ende bov. 36.21. ende ond. 38.14. ende 40.1, 2, etc.
31 Heeft u Godt eenige nieuwe Prophetie geopenbaert, aengaende desen onsen elendigen toestant? hier uyt blijckt, dat de Coninck Ieremiam voor een waerachtich Propheet Godts hieldt: desen niet tegenstaende liet hy toe, dat men hem soo qualick tracteerde. Siet ond. 38.5. ende vergel. Marc. 6.20, etc.
 
18 Voorts seyde Ieremia tot den Coninck Zedekia: Wat heb ick tegen u, ofte tegen uwe knechten, ofte tegen dit volck gesondicht, dat ghylieden my in’t 32 gevangen-huys gestelt hebt?
32 Als bov. vers 4.
 
19 Waer sijn nu u lieder 33 Propheten, die u gepropheteert hebben, seggende: De Coninck van Babel en sal niet tegen u lieden, noch tegen dit lant komen.
33 Verst. valsche.
 
20 Nu dan, hoort doch, ô mijn heer Coninck: 34 laet doch mijne smeeckinge voor u aengesichte nedervallen, ende en 35 brengt my niet weder [in] Ionathans des Schrijvers huys, op dat ick aldaer niet en sterve.
34 D. laet my doch met smeecken voor u nedervallen: ofte, laet mijn smeecken voor ofte by u gelden, bevallen, aengenaem sijn. siet bov. 36. op vers 7.
35 D. laet my niet wederbrengen: ofte, doet my niet wederkeeren.
 
21 Doe gaf de Coninck Zedekia bevel; ende sy 36 bestelden Ieremia in den 37 voorhove der b bewaringe, ende men gaf hem des daechs eene 38 bolle broots uyt de backers-strate, tot dat al ’t broot van de stadt 39 op was, alsoo 40 bleef Ieremia in den voorhove der bewaringe.
36 Ofte, gaven te bewaren, bevalen. Vergel. bov. 36. op vers 20.
37 Siet bov. 32. op vers 2.
b Ier. 32.2.
38 Siet Iudic. 8.5. met d’aenteeck.
39 Ofte, ten eynde was, verteert was.
40 Ofte, satt.

Einde Jeremia 37