Statenvertaling.nl

sample header image

Jeremia 28 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jeremia 28

Hananja propheteert valschlick tegen Ieremia, vers 1, etc. waer tegen sich Ieremia verdedigt, 5. Hananja verbreeckt het jock vanden hals Ieremie, 10. die een yseren, door Godts last, in desselven plaetse maeckt, met wederhalinge sijner Prophetye, ende aensegginge des doots aen Hananja, in den selven jare, gelijck hy oock daer in sterf, 12.
 
1 VOorts geschiede ’t in’t 1 selve jaer, in’t begin des Coninckrijcx van Zedekia Coninck van Iuda, in’t 2 vierde jaer, in de vijfde maent, [dat] 3 Hananja, sone van 4 Azur, de 5 Prophete, die van 6 Gibeon was, tot my sprack, in den huyse des HEEREN, voor de 7 oogen der Priesteren ende des gantschen volcks, seggende:
1 Als hy Zedekia, de Priesteren, ende ’t volck vermaent hadde (als bov. cap. 27.12. etc.) haren hals te buygen onder ’t jock des Conincx van Babel.
2 In welcken de Coninck Zedekia oock een gesante gesonden heeft nae Babel. siet ond. 51.59.
3 Hebr. Ghananja.
4 Hebr. Azzur.
5 Verst. valsche Propheet, alsoo in’t volgende.
6 Eene stadt der Priesteren. Iosu. 21.13, 17.
7 D. in de tegenwoordicheyt, ende soo dickwijls in’t volgende.
 
2 Soo spreeckt de HEERE der heyrscharen, de Godt Israëls, seggende: Ick hebbe het jock des Conincks van Babel verbroken.
3 In noch a twee 8 volle jaren, sal ick tot dese plaetse wederbrengen alle de vaten van het huys des HEEREN; die Nebucadnezar, de Coninck van Babel, uyt dese plaetse heeft wechgenomen, ende de selve [nae] Babel gebracht.
a Ierem. 27.16.
8 Hebr. jaren der dagen. siet Gen. 41. op vers 1. alsoo ond. vers 11.
 
4 Oock sal ick Iechonia, den sone van Iojakim, Coninck van Iuda, ende alle die gevanckelick 9 wechgevoert zijn van Iuda, die te Babel gekomen zijn, tot dese plaetse wederbrengen, 10 spreeckt de HEERE: want ick sal het jock des Conincks van Babel verbreken.
9 Hebr. gevanckelicke wechvoeringe, vervoeringe: alsoo ond. vers 6. ende 29.1, 20. ende elders dickwijls.
10 Dit sprack hy valschelick. siet bov. 23.31.
 
5 Doe sprack de Propheet Ieremia tot den Propheet Hananja: voor de 11 oogen der Priesteren, ende voor de oogen des gantschen volcx, die in het huys des HEEREN stonden.
11 Als bov. vers 1.
 
6 Ende de Propheet Ieremia seyde; 12 Amen, de HEERE doe alsoo: de HEERE bevestige uwe woorden, die ghy gepropheteert hebt, dat hy de vaten van 13 des HEEREN huys, ende alle die gevanckelick zijn 14 wechgevoert, van Babel wederbrenge tot dese plaetse.
12 D. het worde waer. siet Num. 5. op vers 22.
13 D. van sijn huys; als dickwijls.
14 Als vers 4.
 
7 Maer 15 hoort nu dit woort, dat ick spreke voor uwe ooren; ende voor de ooren des gantschen volcx.
15 Ghy Hananja.
 
8 De Propheten, die voor my ende voor u van outs geweest zijn; die hebben 16 tegen vele landen ende tegen 17 groote Coninckrijcken gepropheteert, van krijch, ende van 18 quaet, ende van pestilentie.
16 Als de sonden de overhant hadden, ende rijp waeren ter straffe, is sulcx ordinaerlick de last der Propheten geweest: nu doet ghy (wil Ieremia seggen) het contrarie, stijvende het volck in boosheyt, daer de getrouwe Propheten door dreygementen van Godts straffen haer tot bekeeringe sochten te bewegen, met beloften van de genade voor den boetveerdigen.
17 Ofte, machtige.
18 D. allerleye plagen, ongeluck ende elende, die gemeenlick by den oorloge zijn, als honger, verwoestinge van landen ende lieden, etc.
 
9 19 De Propheet, die gepropheteert sal hebben van vrede; als het woort van dien Prophete 20 komt, [dan] sal die Propheet bekent worden, dat hem de HEERE in der waerheyt gesonden heeft.
19 Ofte, aengaende eenen Propheet, etc.
20 D. nakomt, vervult wort. alsoo Iudic. 13.12.
 
10 Doe nam de Propheet Hananja 21 het Iock van den halse des Propheten Ieremia: ende hy verbrack het.
21 Siet bov. 27. op vers 2.
 
11 Ende Hananja sprack voor de 22 oogen des gantschen volcks, seggende; Soo seyt de Heere; Alsoo sal ick verbreken het jock Nebucadnezars des Conincx van Babel, in noch twee 23 volle jaren, 24 van den halse aller der volcken; Ende de Propheet Ieremia 25 ginck sijns weechs.
22 Als bov. vers 1, 5.
23 Als bov. vers 3.
24 Verst. nemende dat van den halse, etc. uyt vers 10. alsoo in’t volgende vers.
25 Verwachtende naerder openbaeringe ende last van Godt.
 
12 Doch des HEEREN woort geschiedde tot Ieremia, (na dat de Propheet Hananja het jock van den halse des Propheten Ieremia verbroken hadde) seggende:
13 Gaet henen ende spreeckt tot Hananja, seggende; Soo seyt de HEERE; Houtene 26 jocken hebt 27 ghy verbroken: nu sult 28 ghy in plaetse van dien ysere jocken maken.
26 Dit kanmen alsoo verstaen dat Hanania het een houtene jock van Ieremia brekende, daer door te verstaen wilde geven, dat alle d’andere, waer van capit. 27.2, 3. etc. gelijcken souden gebroken worden. ofte, men kan ’t hier oversetten, houtene diesselen, (Siet bov. 27. op vers 2.) om dat in’t volgende een ander Hebr. woort, dat oock een jock beteeckent, gebruyckt wort. Vergel. wijders Deut. 28.48.
27 ô Hanania.
28 ô Ieremia: dit zijn de woorden die Godt tot Ieremia gesproken hadde, om Hanania deselve in sijnen name aen te seggen.
 
14 Want soo seyt de HEERE der heyrscharen, de Godt Israëls; Ick heb een yseren jock gedaen aen den hals van alle dese volcken, om Nebucadnezar den Coninck van Babel te dienen, ende sy sullen hem dienen: ja ick heb hem oock het b 29 gedierte des velts gegeven.
b Ierem. 27.6.
29 Siet bov. 27. op vers 6.
 
15 Ende de Propheet Ieremia seyde tot den Propheet Hananja; Hoort nu Hananja: de HEERE en heeft u niet gesonden, maer ghy hebt gemaeckt dat dit volck op leugen vertrouwt.
16 Daerom, soo seyt de HEERE; Siet ick sal u 30 wechwerpen, van den aerd-bodem: dit jaer sult ghy sterven, om dat ghy eenen c 31 afval gesproken hebt tegen den HEERE.
30 Uyt het lant der levendigen wechnemen (als de Schrift elders spreeckt) ende versenden nae uwe plaetse. Vergel. Act. 1.25.
c Deut. 13.5. Ierem. 29.32.
31 Het volck door uwe valsche Propheteyen in afvallicheyt ende boosheyt stijvende. Vergel. Deut. 13.5.
 
17 Also sterf de Propheet Hananja in dat selve jaer: in de 32 sevende maent.
32 De tweede maent, na dat hem de doot van Ieremia was aengeseyt. siet bov. vers 1.

Einde Jeremia 28