Statenvertaling.nl

sample header image

Jeremia 24 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jeremia 24

Godt toont Ieremie twee vijgekorven, den eenen met seer goede, ende den anderen met seer quade vijgen, vers 1, etc. onderwijst hem daer door, vande genade, die hy sommigen gevangenen wilde bewijsen, ende de straffen die hy wilde laten gaen over de reste, 4, 5, etc.
 
1 DE HEERE dede my 1 sien, ende siet daer waren twee vijgekorven, gesett voor den Tempel des HEEREN: na dat a Nebucadrezar, Coninck van Babel, gevanckelick hadde wechgevoert 2 Iechonia den sone Iojakims, den Coninck van Iuda, mitsgaders de Vorsten van Iuda, ende de 3 timmerlieden, ende de smeden, van Ierusalem, ende hen te Babel gebracht hadde.
1 T.w. een gesichte, ofte, in een gesichte, sulcx als volgt. Vergel. bov. 11.18. ende siet Gen. 15. op vers 1. ende 46. op vers 2. Amos 7.1, 4, 7. ende 8.1.
a 2.Reg. 24.15. 2.Chron. 36.10.
2 Siet bov. 22.24.
3 Hebr. den timmerman, ofte, werckmeester (beteeckende beydes timmerlieden ende smeden) ende den smidt, ofte, eyg. den slotmaker. And. poortier. item, rijcken koopman, als die vele koopwaren opsluyt, ofte, opgesloten te koope houdt. alsoo 2.Reg. 24.16. ende ond. 29.2.
 
2 [In] den eenen korf waren seer goede vijgen, als de 4 eerste rijpe vijgen zijn: maer [in] den anderen korf waren seer boose vijgen, die van wegen de boosheyt niet en konden gegeten worden.
4 Verg. Mich. 7.1. met d’aenteeck.
 
3 Ende de HEERE seyde tot my; Wat Siet ghy Ieremia? ende ick seyde, Vijgen: de goede Vijgen zijn seer goet, ende de boose seer boos, die van wegen de boosheyt niet en konnen gegeten worden.
4 Doe geschiedde des HEEREN woort tot my, seggende:
5 Soo seyt de HEERE, de Godt Israëls; 5 Gelijck die goede vijgen; alsoo sal ick 6 kennen de 7 gevanckelick wechgevoerde van Iuda; die ick uyt dese plaetse nae ’t lant der Chaldeen hebbe wechgeschickt, 8 ten goede.
5 Sommige vervullen dese woorden aldus: gelijck dese vijgen [goet zijn]: ofte, gelijck [ghy] dese goede vijgen [kent] etc. alsoo vers 8.
6 Voor aengenaem houden, sorge voor haer dragen. Siet Psal. 1. op vers 6.
7 Hebr. gevanckelicke wechvoeringe, vervoeringe, vervaringe. als elders dickwijls.
8 Dese woorden konnen in eenen goeden sin gevoegt worden by het woort, kennen. ofte, by het woort, wechgeschickt: want Godt kent de sijne ten goede, ende hy hadde de sijne (die hy onder de gevangenen hadde) tot haren besten versonden ende gecastijdt, sullende daer uyt sijne kercke noch weder oprichten ende bouwen, als volgt.
 
6 Ende ick sal mijn 9 ooge op haer stellen ten goede, ende salse b wederbrengen in dit lant: ende ick salse 10 bouwen, ende niet afbreken, ende salse planten, ende niet uytrucken.
9 Vergel. 1.Reg. 8. op vers 29. ende Psal. 32. op vers 8. item ond. 39.12. ende 40.4. gelijck ter contrarie het ooge tegen yemant te setten of te stellen, ten quade genomen wort. siet Amos 9.4. De maniere van spreken is in’t Hebr. eenderley, maer wort door het bygevoegde verclaert, ende het Hebr. woordeken beteeckent op, over. ende oock, tegen, nae gelegentheyt van saken.
b Ierem. 16.15.
10 Vergel. Psal. 28. op vers 5.
 
7 c Ende ick sal haer een herte geven om my te kennen, dat ick de HEERE ben: d ende sy sullen my 11 tot een volck zijn, ende ick sal haer 12 tot eenen Godt zijn: want sy sullen sich tot my met haer gantsche herte bekeeren.
c Deut. 30.6. Ierem. 32.39. Ezech. 11.19. ende 36.26, 27.
d Ier. 30.22. ende 31.33. ende 32.38.
11 Siet Levit. 26. op vers 12.
12 Siet. Gen. 17. op vers 7.
 
8 e Ende gelijck de boose vijgen, die van wegen de boosheyt niet en konnen gegeten worden; (13 Want aldus seytde HEERE) alsoo sal ick 14 maken Zedekia den Coninck van Iuda, mitsgaders sijne Vorsten, ende het overblijfsel van Ierusalem, die in desen lande zijn overgebleven, ende die in Egypten-lant 15 woonen;
e Ierem. 29.17.
13 Ofte, sekerlick.
14 Ofte, stellen, toerichten: And. overgeven, ende ’t volgende vers aldus begonnen: Ick salse, segg’ ick, overgeven, etc. Vergel. ond. 29.17.
15 D. alsdan sullen woonen. siet 2.Reg. 25.26. ende ond. capp. 43.44.
 
9 f Ende ick salse 16 overgeven tot eene beroeringe ten quade, allen Coninckrijcken der aerde: tot smaetheyt, ende tot een spreeckwoort, tot eene spotrede, ende tot eenen vloeck, in alle de plaetsen, daer henen ickse gedreven sal hebben.
f Deut. 28.25, 37. 1.Reg. 9.7. 2.Chro. 7.20. Ier. 15.4. ende 29.18. ende 34.17. ende 42.18.
16 Ofte, stellen etc. siet bov. 15.4. ende Deut. 28. op vers 25.
 
10 Ende ick sal onder haer senden het sweert, den honger ende de pestilentie: tot dat sy verteert sullen zijn uyt den lande, dat ick haer ende haren vaderen gegeven hadde.

Einde Jeremia 24