Statenvertaling.nl

sample header image

Jeremia 21 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jeremia 21

De Coninck Zedekia laet in de belegeringe den Propheet vragen, offer hope ende troost by Godt zy, vers 1, etc. krijgt voor antwoort, van neen, maer gantsch het contrarie, 3. Godt geeft nochtans den volcke raet, wat voor hen best zy, 8. ende den huyse des Conincks eene lesse, met een scherp dreygement, 11.
 
1 HEt woort, dat van den HEERE geschiet is tot Ieremia: als de Coninck Zedekia tot hem sondt Pashur den 1 sone van Malchia, ende Zephania den sone van Maaseja, den Priester, seggende:
1 Van de nakomelingen deses Malchia, op wiens geslachte het vijfde lot in de afdeelinge der Priesteren by Davids tijt gevallen was 1.Chro. 24.9. gelijck op het geslacht van Maaseja het vier ende twintichste 1.Chro. 24.18.
 
2 Vraegt doch den HEERE voor ons; want 2 Nebucadrezar, de Coninck van Babel, strijdt tegen ons: misschien sal de HEERE met ons doen 3 nae alle sijne wonderen, dat 4 hy van ons optrecke.
2 Alsoo ond. vers 7. ende dickwijls by desen Propheet, anders genoemt Nebucadnezar.
3 Gelijck hy voor dese soo menichmael heeft gedaen, tot bescherminge ende verlossinge van sijn volck.
4 Nebucadnezar opbreke, ende de belegeringe verlate.
 
3 Doe seyde Ieremia tot hen: Soo sult ghylieden tot Zedekia seggen:
4 Soo seyt de HEERE de Godt Israëls; Siet ick sal de 5 krijgs-wapenen 6 omwenden, die in u lieder hant zijn, met dewelcke ghy strijdet tegen den Coninck van Babel ende tegen de Chaldeen, die u belegeren, van buyten aen den muer: ende ick 7 salse versamelen in ’t midden van dese stadt.
5 Hebr. instrumenten, ofte, gereetschap des krijchs.
6 Datse u onnut, ja u selven schadelick sullen zijn, hoewel ghy u door de selve meynt te beschermen, ende de Chaldeen af te keeren.
7 Ick sal de Babyloniers ofte Chaldeen laten inkomen, ofte inlaten, innemen. siet van het Hebr. woort Iudic. 19. op vers 15.
 
5 Ende ick selfs sal tegen u lieden strijden, met een’ uytgestreckte hant, ende met eenen stercken arm: ja met toorne, ende met grimmicheyt, ende met groote verbolgentheyt.
6 Ende ick sal de inwoonders deser stadt slaen, soo wel 8 de menschen als de beesten: door eene groote pestilentie sullense sterven.
8 Hebr. ende den mensche ende het beest.
 
7 Ende daerna, spreeckt de HEERE, sal ick Zedekia den Coninck van Iuda, ende sijne knechten, ende het volck, ende die in dese stadt overgebleven zijn van de pestilentie, van het sweert, ende van den honger, geven in de hant Nebucadrezars des Conincx van Babel, ende in de hant harer vyanden, ende in de hant der gener die hare 9 ziele soecken: ende 10 hy salse slaen 11 met de scherpte des sweerts; hy en salse niet sparen, noch verschoonen, noch sich ontfermen.
9 D. die nae haer leven staen. siet Exod. 4. op vers 19. ende 2.Sam. 4. op vers 8.
10 De Coninck van Babel.
11 Hebr. aen den mont des sweerts.
 
8 Ende tot dit volck sult ghy seggen; Soo seyt de HEERE: Siet ick stelle voor u lieder aengesichte, den wech des levens, ende den wech des doots.
9 Die in dese stadt a blijft, sal sterven door het sweert, ofte door den honger, ofte door de pestilentie: maer dieder uyt gaet ende 12 valt tot de Chaldeen, die u lieden belegeren, die sal leven, ende sijne 13 ziele sal hem tot eenen buyt zijn.
a Ierem. 38.2.
12 D. die sich gewillichlick tot haer begeeft.
13 D. leven, ofte, persoon. D. sijner behoudenisse sal hy hebben als tot eenen buyt, diemen met perijckel van den vyant haelt, ofte, die yemant onversiens in handen valt, ende desmen sich verheugt. alsoo ond. 38.2. ende 45.5.
 
10 Want ick hebbe mijn aengesicht tegen dese stadt 14 gestelt ten 15 quade, ende niet ten 16 goede, spreeckt de HEERE: Sy sal gegeven worden in de hant des Conincks van Babel, ende hy salse met vyer verbranden.
14 Siet Levit. 17. op vers 10.
15 Tot harer straffe ende verderf.
16 Om haer wel te doen, ofte te segenen.
 
11 Ende aengaende het huys des Conincx van Iuda, hooret des HEEREN woort.
12 ô Huys Davids, soo seyt de HEERE; b Richtet des morgens recht, ende verlost den beroofden uyt de hant des 17 verdruckers: op dat mijne gramschap niet uyt en vare als een vyer, ende brande dat niemant blusschen en konne; van wegen de boosheyt uwer handelingen.
b Ierem. 22.3.
17 Die hem met list ofte gewelt verdruckt.
 
13 Siet ick 18 [wil] aen u, 19 ghy inwoonersse des dals, ghy rotze 20 der pleyne, spreeckt de HEERE: ghylieden die segget, Wie soude tegen ons afkomen? ofte, wie soude komen in onse wooningen?
18 Ofte, ick [ben] tegen u, ofte, sal tegen u zijn. D. uwe tegenpartye zijn, ick sal my tegen u kanten. alsoo ond. 23.30, 31, 32. Ezech. 13.8. ende 21.3. ende 29.3, etc. elders wort dese maniere van spreken oock in ’t goede ofte ten besten genomen. Siet Ezech. 36.9.
19 Verstaet de stadt Ierusalem waer van het onderste deel inde leegte lach, het bovenste op den berch Zion, daer Davids stadt ende slot was.
20 Alwaer de Tempel op de pleyne van den berch Morija stont: ofte, voor welcke rotze buyten een effen velt leyt, als eenige dit verstaen.
 
14 Ende ick sal 21 over u lieden besoeckinge doen 22 nae de vrucht uwer handelingen, spreeckt de HEERE: ende ick sal een c 23 vyer aensteken in 24 haer wout; dat sal verteeren al wat rontom haer is.
21 D. ick sal u straffen. Siet Gen. 21. op vers 1.
22 Als bov. 17.10.
c Ierem. 17.27.
23 Siet 1.Chron. 36.19. ende ond. 52.13.
24 Ierusalems, waer van in’t voorgaende vers door het wout kanmen verstaen de schoone gebouwen der stadt, die getimmert waren van hout, dat uyt den woude Libanons gehouwen was. Vergel. ond. 22.7, 23. ofte, de gantsche stadt, met het lant, zijnde vol volcx, als een wout vol boomen. Vergel. Ezech. 20.46. met d’aenteeck. aldaer.

Einde Jeremia 21