Statenvertaling.nl

sample header image

Jesaja 22 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jesaja 22

Prophetie, dat het Ioodsche lant van de Assyriers soude verheerscht ende verdorven worden. de bangicheyt daer uyt ontstaende, vers 1, 2, etc. hoe de Assyriers in het Ioodsche lant souden huys houden, 5 etc. wat de Ioden doen souden, 9. waerom Godt haer alsoo soude straffen, 12. Sebna wort bestraft, ende gedreycht, van wegen sijne hoovaerdye, 15. Eliakim wort in sijne plaetse geset, 20. wiens heerlickheyt verhaelt wort, 21 etc.
 
1 1 DE Last van 2 het dal des Gesichtes. 3 Wat is u nu, 4 dat ghy alle gaer op de daken klimt?
1 Siet Ies. 13. op vers 1.
2 Het Ioodsche lant wort een dal genoemt, om dat het rontom-her tusschen vele bergen leyt, ende selfs heeft, Psal. 125.2. Ende Ierusalem wort genoemt, een dal des gesichts, om dat in die Stadt veel Sienders, dat is, veel Propheten waren, den welcken sich Godt de Heere in visioenen, of door gesichten pleecht te openbaren. So dat de Prophete hier principalick die van Ierusalem aenspreeckt, haer voor-seggende de elende die haer was nakende.
3 Eenige duyden dese prophetie op de tijden des Conincks Hizkiae, als Sanherib in Iuda was ingevallen: andere verstaent van de belegeringe der twee Coningen, Pekah ende Rezin. siet boven cap. 7.
4 T.w. uyt schrick ende verbaestheyt, om aldaer rouwe te bedrijven. Siet Ies. 15.3. ende Ier. 48.38.
 
2 5 Ghy die vol van groot gedruys waert, ghy woelige Stadt, ghy vrolick-huppelende Stadt: 6 Uwe 7 verslagene en zijn niet verslagen met den sweerde, noch gestorven in den strijt.
5 D. ghy stadt in de welcke groot rumoer, geraes en gekraeck, ende groot geruysch pleecht te zijn van vrolickheyt, van singen ende fluyten, van dansen en springen, ende alderley ander gewoel.
6 Als of hy seyde, hoe zijn de saken dus verandert? ghy pleecht te vooren kloeckmoedich te zijn in den strijt, ende tegen uwe vyanden te staen, nu zijt ghy alle vluchtende ende moedeloos, ofte laet u gevanckelick wech-voeren, als volcht. And. aldus [namelick daerom dat] uwe verslagene niet en zijn verslagen met den sweerde, noch gestorven in den strijt? ende soo in ’t volgende vers als of hy seyde, verblijt ghy u daer in, dat vele uwer mitburgers niet door de scherpte des sweerts omgekomen en zijn, als eerlicke ende dappere krijchslieden plegen, maer dat sy haer van hare vyanden hebben laten gevanckelick wech voeren, diese seer schendelick hebben mishandelt? Siet het volgende vers
7 And. gequetste.
 
3 Alle uwe Overste zijn te samen 8 wech-gevlucht: sy zijn van de 9 schutters gebonden, 10 alle die in u gevonden zijn, zijn t’ samen gebonden, 11 sy zijn van verre gevloden.
8 Niet wetende waer sy haer sullen keeren, of wenden, of, wat sy beginnen sullen.
9 Hebr. boge. D. booch-schutters, ofte mannen des boochs. And. sy zijn van den boge gebonden. D. als of haer de handen gebonden waren, dat sy den boge niet spannen en kunnen.
10 Hebr. alle uwe gevondene, D. alle de gene diemen van den uwen vindt.
11 D. terwijle de vyant noch verre van haer was, ja eer sy den vyant sagen. And. verre wech gevloden.
 
4 Daerom segge ick, 12 Wendt het gesichte van my af, a 13 laet my bitterlick weenen: 14 en dringt niet aen om my te troosten over de verstooringe 15 der dochter mijnes volcx.
12 T.w. ô ghylieden alle gaer, die my troosten wilt.
a Ier. 9.1.
13 Hebr. Laet my verbitteren met weenen.
14 Of, En bemoeyt u niet verder, en doet geen moeyte meer, om my te troosten.
15 D. van yeder kleyne stadt in het Ioodsche lant, van de welcke Ierusalem als de moeder-stadt is.
 
5 Want het is een dach 16 van beroeringe, ende van vertredinge, ende van verwerringe 17 van den Heere, den HEERE der heyrscharen, in 18 het dal des gesichtes, 19 [een dach] van ontmueringe 20 des muers, ende 21 van geschreeuw nae het geberchte toe.
16 Of, van getummel, van gedruys, of van gequel, D. een tijt in welcken mijn volck van sijne vijanden gequelt ende beroert wort. Siet 2.Reg. 19.3.
17 D. de welcke Godt de Heere als een rechtveerdich richter door verslagentheyt, van wegen der vyanden inval, over haer sal doen comen.
18 Siet boven Vers 1.
19 D. een dach die de mueren verbreken sal.
20 Of der mueren. T.w. der vaste steden in Iuda. 2.Reg. 18.13.
21 Als of hy seyde, De Ioden sullen een eysselick geschrey maken, loopende nae de bergen, om haer aldaer te versteken voor hare vyanden.
 
6 Want 22 Elam heeft den pijl-koker genomen, 23 de man is op den wagen, daer zijn ruyters: ende 24 Kir 25 ontbloot den schilt.
22 Verstaet hier door Elam, de Persianen, als Ies. 21.2. De sin deses vers is, dat de Persen ende Meden, mitsgaders andre Natien, al veerdich, ende in wapenen waren, om het Ioodsche lant aen te tasten ende te overheeren.
23 And. de peerden zijn al aen des mans wagens. Verstaet hier leger-wagens, of strijt-wagens der Assyriers.
24 D. de Meders. Kir was een treffelicke stadt in Meden, die hier gestelt wort voor geheel Meden-lant, ofte de inwoonders des selven. Siet Ies. 15. op vers 1.
25 D. het brengt de schilden (verstaet hier onder oock andre wapenen) te voorschijn, ende het schickt sich tot den oorloge.
 
7 Ende het sal geschieden, dat 26 uwe 27 uytgelesene dalen vol wagenen sullen zijn, ende dat de ruyters haer 28 gewisselick sullen setten 29 ter poorten aen.
26 O ghy dal des gesichtes.
27 Hebr. de keure uwer dalen. D. uwe alderbeste ende vruchtbaerste leege landen. in ’t Hebr. staet dit, ende eenige volgende versen inden voorledenen tijt, nae de wijse der Propheten.
28 Hebr. settende hebben sy gesett.
29 Door de poorten moetmen verstaen de vaste steden.
 
8 Ende 30 hy 31 sal 32 het decksel van Iuda ontdecken: ende te dien dage sult 33 ghy 34 sien nae de wapenen 35 in het huys des wouts.
30 T.w. de Coninck Sanherib.
31 De Prophete spreeckt in ’t Hebr. als van een sake die alreets geschiet was, alhoewel ’t gene daer hy van spreeckt noch eerst geschieden soude. And. Ende men heeft het decksel van Iuda ontdeckt.
32 Aldus noemt de Prophete hier de vasticheden aen de palen des Ioodschen lants: So dat het decksel van Iuda ondecken, is te seggen, de vaste plaetsen in Iuda innemen.
33 T.w. Ghy volck van Ierusalem.
34 D. Ghy sult sien wapenen te krijgen uyt het wapen-huys, om u te verdedigen, op hope dat ghy u selven uyt uwen noot sult kunnen redden. verstaet hier by, doch het sal al te vergeefs zijn.
35 Men meynt dat hier het rust-huys, of het wapen-huys des Rijcks verstaen wort Verg. 1.Reg. 7.2. met d’ aent.
 
9 Ende ghylieden sult 36 besien de reten 37 der stadt Davids, om datse vele zijn: ende ghy sult de wateren des 38 ondersten vyvers vergaderen.
36 Of, versien, dat is, beteren.
37 Van de stadt Davids siet 2.Sam. 5.7. ende 9.
38 Aldus genoemt ten aensien van den oppersten vyver, van den welcken gesproken wort 2.Reg. 18.17. ende Ies. 7.3.
 
10 Ghy sult oock 39 de huysen Ierusalems tellen: ende ghy sult huysen afbreken, om de mueren te bevestigen.
39 D. de mannen in de huysen, om te weten hoe sterck van volcke ghy zijt, om den vyant te kunnen wederstant doen, ende hoe veel proviande ghy sult behoeven. Ofte nae de letter, Ghy sult de huysen, die aen, ofte by de stadtsmueren staen, niet alleen besichtigen, maer oock tellen ende aenteeckenen, welcke ende hoe vele datmender sal behoeven af te breken, alsmen de stadts-mueren sal verbeteren.
 
11 Oock sult ghy een 40 gracht maken 41 tusschen beyde de mueren, voor de wateren 42 des ouden vyvers: maer ghy en sult niet 43 opwaerts sien op dien die sulcx gedaen heeft, nochte aenmercken dien, die dat van verre [tijden] geformeert heeft.
40 Hebr. Een vergaderinge. T.w. van wateren. als Gen. 1.9.
41 T.w. om het water Gions uyt den opper-vyver te brengen in den onder-vyver. Vergel. 2.Reg. 20.20. ende 2.Chron. 32.30. De sin van dese woorden, ende van die woorden vers 8. (Ende ten dien dage, etc.) tot hier toe, is dese, Ghylieden sult letten op alle stucken seer naeuwe, ende ghy sult verbeteren aen de steden ’t gene dat ten tyde uwer vaderen vervallen ende versuymt was: maer ghy en sult niet sien opwaerts etc. als of de Prophete seyde, Ghy sult u al verlaten op menschelicke hulpe ende middelen, daerentusschen sult ghy vergeten den Heere uwen noot-hulper.
42 Siet bov. cap. 7. vers 3.
43 T.w. tot Godt in den hemel: van welcken dese plagen over u besloten zijn, ende tot welcken ghy u moestet bekeeren, wildet ghy van hem geholpen zijn.
 
12 Ende 44 te dien dage sal de Heere, de HEERE der heyrscharen, 45 roepen tot geween, ende tot rouwklage, ende 46 tot kaelheyt, ende tot omgordinge des sacks.
44 Siet op vers 1.
45 T.w. door yemant van sijne Propheten.
46 And. tot caelmaken. dit pleecht te zijn een bewijs van hertelijcke droeffenisse. Siet Mich. 1.16.
 
13 Maer siet, b daer is vreucht ende blijtschap met runderen te dooden, ende schapen te kelen, vleesch t’ eten, ende wijn te drincken, [ende te seggen] c 47 Laet ons eten ende drincken, 48 want morgen sullen wy sterven.
b Ies. 56.12.
c 1.Cor. 15.32.
47 Hebr. eten en drincken, T.w. willen wy.
48 Dit spreken de godloose spots-wijse, als of sy seyden, Onse Propheten seggen, dat wy haest sullen omgebracht worden, laet ons dan lustich ende vrolick zijn soo lange alst ons beuren mach.
 
14 49 Maer de HEERE der heyrscharen heeft sich voor mijne ooren geopenbaert, [seggende] 50 Indien u lieden dese ongerechticheyt versoent wort 51 tot dat ghy sterft! seyt de Heere, de HEERE der heyrscharen.
49 And. ’t Is geopenbaert voor mijne ooren, die ick ben de Heere der Heyrschaeren.
50 Een maniere van eedt-sweeren, siet de aent. Gen. 14. op vers 23. De sin is, Sekerlick die misdaet en sal ulieden niet bedeckt, D. niet vergeven worden.
51 D. u leven lanck niet, of, nimmermeer. Siet Gen. 28.15. Verstaet hier by, Ten zy dat ghy by tijts van sonden af-staet.
 
15 Alsoo seyt de Heere, de HEERE der heyrscharen, Gaet henen, gaet in tot dien 52 Schatmeester, tot 53 Sebna 54 den hof-meester, [ende spreeckt,]
52 Of, Thresorier, of besorger des huyses. And. help-meester, of helper, D. goetgunner deser Godtloosen.
53 Desen Sebna is na der hant van hofmeester geworden Secretaris: als te sien is 2.Reg. 18.18.
54 Hebr. die over het huys is, T.w. over des Conincks huys. siet de aenteeck. 1.Reg. 4. op vers 6.
 
16 55 Wat hebt ghy 56 hier? of wien hebt ghy hier, dat ghy u hier een graf 57 uytgehouwen hebt? [als] die sijn graf in de hoochte uythouwt, die een wooninge voor sich op eenen rotzsteen laet af teeckenen.
55 Als of hy seyde, Ghy en hebt hier te Ierusalem, noch erf-goederen, noch bloet-vrienden, maer ghy zijt hier een vreemdelinck, derhalven en behoordet ghy hier u soo magnifijckelick niet te houden.
56 T.w. te Ierusalem.
57 D. hebt laten uythouwen.
 
17 Siet, de HEERE sal u wech-werpen met eene mannelicke wech-werpinge: ende 58 hy sal u gantschelick over-decken.
58 Hebr. over-deckende over-decken, T.w. met oneere. doch andre verduytschen ende verklaren dit geheele vers aldus: Siet, de Heere deckt u met het decksel eenes treffelicken mans, ende hy over-deckt u heerlick, so dat het is een verhael van de weldaden die Godt hem bewesen heeft.
 
18 59 Hy 60 sal u gewisselick voortrollen, gelijck men eenen bal rolt, 61 in een lant wijt van begrijp: aldaer sult ghy sterven, ende aldaer sullen 62 uwe heerlicke wagenen zijn, 63 ô ghy schantvlecke des huys uwes heeren.
59 T.w. de Heere.
60 Hebr. hy sal u rollende rollen, [met] rollinge eens bals.
61 Als Gen. 34.21.
62 Hebr. de wagens uwer heerlickheyt.
63 Of, [tot] een schant-vlecke des huys uwes heeren.
 
19 Ende 64 ick sal u af-stooten van uwen staet, ende van uwen stant sal 65 hy u 66 verstooren.
64 t.w. ick de Heere.
65 T.w. de Coninck Hizkia u heere. Dit is vervult eer Sanherib Ierusalem belegerde. 2.Reg. 18.18.
66 Of, verstooten, af-trecken.
 
20 Ende het sal te dien dage geschieden, dat ick mijnen knecht, d Eliakim, den sone Hilkia, roepen sal.
c{d} 2.Reg. cap. 18. versen 18, 26, 37.
 
21 Ende ick sal hem 67 met uwen rock becleeden, ende ick sal hem met uwen 68 gordel 69 stercken, ende uwe 70 heerschappye sal ick in sijne hant geven: ende hy sal den inwoonderen te Ierusalem, ende den huyse Iuda tot een vader zijn.
67 T.w. met dien rock, dien ghy als hoofmeester des Conincx draeght. D. ick sal hem u officie geven. Het kleet was eertijts aen de hoven der Coningen een aenwijsinge van het ampt ’t welck sy te hove bedienden. siet Ies. 3.6.
68 Verstaet hier den sweertgordel, waer mede de eere ende weerdicheyt eenes persoons wiert aengewesen.
69 And. bevestigen, T.w. in sijn ampt.
70 Gebiet, gewelt, macht.
 
22 Ende ick sal 71 den sleutel des huys Davids op sijne schouder 72 leggen: ende 73 hy sal open doen, ende niemant sal sluyten, ende hy sal sluyten, ende niemant sal open doen.
71 Alsmen inder Coningen hoven yemant den sleutel geeft, dat beteeckent, dat hem in sijnen dienst, macht ende autoriteyt gegeven wort. Iesaie cap. 9. vers 5. wort dergelijcke maniere van spreken van Christo gebruyckt, wiens voor-beelt desen Eliakim geweest is. Siet oock Apoc. 3.7. alwaer dese woorden des Propheten mede op Christum gepast worden.
72 Hebr. geven.
73 Siet Iob 12.14. de aent.
 
23 Ende ick sal hem 74 [als] eenen nagel in slaen in een vaste plaetse: ende hy sal wesen 75 tot eenen stoel der eere den huyse sijnes vaders.
74 Hier wort Eliakim belooft, dat Godt hem in sijne regeringe bevestigen sal, door een gelijckenisse genomen van eenen nagel, die vaste ende diepe in eenen muer of hout geslagen zijnde, niet lichtelick kan uytgetrocken worden. Siet dese maniere van spreken oock Ezr. 9.8.
75 Gelijck ghy Sebna ter contrarie een schant-vlecke den huyse uwes heeren geweest zijt. Siet vers 18.
 
24 Ende men sal 76 aen hem hangen alle heerlickheyt des huyses sijnes vaders, 77 der uytspruytelingen 78 ende der afkomelingen, [oock] 79 alle kleyne vaten, van de vaten der bekers af, selfs tot alle de vaten 80 der flesschen.
76 Of, daer aen, T.w. aen dien nagel.
77 Vergelijckt de aent. Iob 5. op vers 25.
78 Andre Oversetters hebben hier voor die twee naest-voor-gaende woorden, sonen ende dochters. And. kinderen ende kints kinderen. het is al eenen sin.
79 Of, al de geringe gereetschap, D. vaten van kleynen gebruycke.
80 Andere houden het Hebr. woort Nebalim. De sin deses 24 vers is, dat alle groote ende kleyne saken dien nagel, namelick den Eliakim, souden toe-vertrouwt worden: Als oock, dat alle groote ende kleyne persoonen haren toevlucht tot hem souden nemen, ende troost by hem vinden souden.
 
25 Te dien dage, spreeckt de HEERE der heyrscharen, sal 81 die nagel, 82 die aen eene vaste plaetse gesteken was, wechgenomen worden: ende hy sal afgehouwen worden, ende hy sal vallen, ende de last 83 die daer aen is, 84 sal afgesneden worden: want de HEERE heeftet gesproken.
81 T.w. Sebna. Dit is het tegen-deel van het xxiii vers.
82 Nae het oordeel aller menschen, was Sebna in soo groote authoriteyt, dat hy nemmermeer en soude kunnen vallen, noch te schande komen: maer Godt kan de hooge van den throon af-stooten, ende den nagel, hoe vaste hy schijnt ingeslagen te zijn, uyt-trecken.
83 Of, die daer aen [hangt] D. die hem opgeleyt was.
84 Vergel. 2.Reg. 24.13. met d’aent.

Einde Jesaja 22