Statenvertaling.nl

sample header image

Prediker 11 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Prediker 11

1 WErpt u broot uyt op het water: want ghy sult het vinden na vele dagen.
2 Geeft een deel aen sevene, ja oock aen achte: want ghy en weet niet wat quaet op der aerde wesen sal.
3 Als de wolcken vol geworden zijn, so stortense plas-regen uyt op der aerde: ende als de boom nae het zuyden, of als hy nae het noorden valt, in de plaetse daer de boom valt daer sal hy wesen.
4 Wie op den wint acht geeft, die en sal niet zaeyen: ende wie op de wolcken siet, die en sal niet maeyen.
5 Gelijck ghy niet en weet welck de wech des wints zy, [of] hoedanich de beenderen zijn in den buyck van eene swangere [vrouwe]: alsoo en weet ghy het werck Godes niet, die het alles maeckt.
6 Zaeyt u zaet in den morgenstont, ende en treckt uwe hant des avonts niet af: want ghy en weet niet wat recht wesen sal, of dit, of dat, of dat die beyde t’samen goet zijn sullen.
7 Voorder, het licht is soet, ende ’t is den oogen goet de Sonne te aenschouwen.
8 Maer indien de mensche vele jaren leeft, [ende] verblijdt hem in die alle; so laet hem oock gedencken aen de dagen der duysternisse: want die sullen vele zijn; [ende] al wat gekomen is, is ydelheyt.
9 Verblijdt u, ô jongelinck, in uwer jeucht, ende laet u herte u vermaken in de dagen uwer jongelinckschap, ende wandelt in de wegen uwes herten, ende in de aenschouwinge uwer oogen: maer wetet, dat Godt, om alle dese dingen u sal doen komen voor ’t gerichte.
10 So doet dan de toornicheyt wijcken van u herte, ende doet het quade wech van uwen vleesche: want de jeucht ende de jonckheyt is ydelheyt.

Einde Prediker 11