Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 9 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 9

Godt dreycht het vee der Egyptenaren te slaen door eene sware pestilentie, ’twelck de vijfde plage is, 1. etc. Doch hy verschoont de Israëliten, 4. Pharao blijft verhardt, 7. De seste plage, T.w. sweeren, over menschen ende beesten, 8. so dat de tooveraers voor Mose niet staen en konden, 11. Noch blijft Pharao verhardt, 12. Godt dreygt hem noch swaerder te plagen, 13. De sevende plage. T.w. hagel ende vyer, 18. Alleen wert het lant Gosen verschoont, 26. Pharao bekent sijne sonde, ende Mose bidt voor hem, 27. De plage houdt op, 33. Pharao blijft verhardt, 34.
 
1 DAerna seyde de HEERE tot Mose, Gaet in tot Pharao: ende spreeckt tot hem, Alsoo seyt de HEERE de Godt der Hebreen, Laet mijn volck trecken, dat het my 1 diene.
1 D. offerhande doe.
 
2 Want so ghyse weygert te laten trecken, ende ghy haer noch met gewelt op houdet:
3 Siet, de 2 hant des HEEREN sal zijn over u vee dat in ’t velt is, over de peerden, over de eselen, over de kemelen, over de runderen, ende over het kleyn vee: door eene seer sware pestilentie.
2 D. De groote kracht Godes, sonder dat eenige werckinge der menschen daer sal tusschen komen, Siet bov. cap. 8. vers 19.
 
4 Ende de HEERE sal eene afsonderinge maken tusschen het vee der Israëliten, ende tusschen het vee der Egyptenaren: dat daer niets en sterve van alles dat der kinderen Israëls is.
5 Ende de HEERE bestemde eenen sekeren tijt, seggende: Morgen sal de HEERE dese sake in dit lant doen.
6 Ende de HEERE dede dese sake des anderen daegs, ende 3 al het vee der Egyptenaren sterf: maer van het vee der kinderen Israëls en sterf niet een.
3 D. allerley, van yeder soorte eenige: ofte, verstaet alle de beesten die in ’t velt waren vers 3. want daer zijnder noch eenige overich gebleven, als te sien is ond. vers 19. ende 25. ende cap. 10.5.
 
7 Ende Pharao sondter henen, ende siet, van het vee Israëls en was niet tot een toe gestorven: doch het herte Pharaos wert verswaert, ende hy en liet het volck niet trecken.
8 Doe seyde de HEERE tot Mose ende tot Aaron, Neemt ghy-lieden 4 uwe vuysten vol assche uyt den oven: ende Mose stroye die nae den hemel voor Pharaos oogen.
4 Hebr. de volheyt uwer vuysten.
 
9 Ende sy sal tot kleyn stof worden over het gantsche Egyptenlant, ende sy sal aen de menschen, ende aen het vee worden tot sweeren, 5 uytbrekende met blaerkens, in den gantschen Egypten-lande.
5 And. uytbottende, uytbloeyende.
 
10 Ende sy namen assche uyt den oven, ende stonden voor Pharaos aengesichte, ende Mose stroydese nae den hemel: doe werden daer sweeren uytbrekende met blaerkens, aen de menschen ende aen het vee.
11 Also dat de tooveraers voor Mose niet staen en konden, 6 van wegen de sweeren: want aen de tooveraers waren sweeren, ende aen alle de Egyptenaren.
6 Hebr. van, ofte, voor ’t aengesichte des geswels. siet van dese maniere van spreken Ies. 17. op vers 9.
 
12 Doch de HEERE verstockte Pharaos herte, dat hy nae haer niet en hoorde, gelijck de HEERE tot Mose gesproken hadde.
13 Doe seyde de HEERE tot Mose, Maeckt u morgen vroech op, ende stelt u voor Pharaos aengesichte, ende segt tot hem, Soo seyt de HEERE der Hebreen Godt, Laet mijn volck trecken, datse my dienen.
14 Want dit mael sal ick 7 alle mijne plagen 8 in u herte senden, ende over uwe knechten, ende over u volck, op dat ghy wetet, datter niemant is gelijck ick, op de gantsche aerde.
7 T.w. alle die ick noch voor my genomen hebbe over u te senden., tot dat ghy mijn volck sult laten trecken.
8 Hy wil seggen, ’t gene ick na desen over u sal komen laten, en sal u in de huyt niet gaen, maer het sal sodanich wesen, dat het u herte door-booren ende quetsen sal.
 
15 Want nu hebbe ick mijne hant 9 uytgestreckt, 10 op dat ick u, ende u volck met de pestilentie soude slaen: ende dat ghy soudt van der aerde verdelgt worden;
9 Hebr. uytgesonden. T.w. met pestilentie onder ’t vee vers 3, 6.
10 D. ick soude wel met de selve pestilentie u oock geslagen hebben, gelijck ghy wel verdient hebt: maer om een ander oorsake (die vers 16. verhaelt wort) hebbe ick u gespaert.
 
16 a Maer waerlick daerom hebbe ick u 11 verweckt, op dat ick mijne kracht [aen] u betoonde, ende op dat men mijnen name vertelle op de gantsche aerde.
a Rom. 9.17.
11 Alsoo staeter Rom. 9.17. Hebr. Daerom hebbe ick u doen staen.
 
17 Verheft ghy u selven noch tegen mijn volck, dat ghy het niet en wilt trecken laten?
18 Siet ick sal morgen omtrent desen tijdt 12 eenen seer swaren hagel doen regenen, des gelijcke in Egypten niet geweest en is van dien dach af, dat het gegrondet is, tot nu toe.
12 Dit mirakel is des te wonderbaerlicker, om dat het in Egypten niet en plach te regenen, noch te hagelen.
 
19 Ende nu, sendt henen, 13 vergadert u vee, ende alles wat ghy op den velde hebt: alle mensche ende gedierte, dat op den velde gevonden sal worden, ende niet in huys versamelt zijn en sal, als desen hagel op haer vallen sal, so sullen sy sterven.
13 Siet van ’t Hebreeusch woort op Ierem. 4.6.
 
20 Wie onder Pharaos knechten des HEEREN woort vreesde, die dede sijne knechten, ende sijn vee, in de huysen vlieden.
21 Doch 14 die sijn herte niet en sette tot des HEEREN woort: die liet sijne knechten, ende sijn vee, op het velt.
14 D. die des Heeren woort niet en achtte, noch ter herte en nam. siet bov. cap. 7. vers 23.
 
22 Doe seyde de HEERE tot Mose, Streckt uwe hant uyt nae den hemel, ende daer sal hagel zijn in den gantschen Egypten-lande: over de menschen, ende over ’t vee, ende over al het kruyt des veldes in Egypten-lant.
23 Doe streckte Mose sijnen staf nae den hemel, ende de HEERE gaf 15 donder ende hagel, ende het vyer 16 schoot nae de aerde: ende de HEERE liet hagel regenen over Egypten-lant.
15 ’T hebr. woort beteeckent eygentlick stemmen, ende ’t wort oock genomen voor donder, geluyt, gedruys.
16 Hebr. wandelde nae de aerde. verstaet hier het vyer des blixems, ’t welck met den hagel vermengt was.
 
24 Ende daer was hagel, ende vyer in ’t midden des hagels 17 vervangen: hy was seer swaer, des gelijcke en is in den gantschen Egypten-lande noyt geweest, 18 sint dat het tot een volck geweest is.
17 Hebr. sich vattende, of bevangende. De hagel, die water is, vermengde sich met het vyer, soo dat dit een mirakel in een ander mirakel is.
18 D. sint dat daer volck in Egypten geweest ofte gewoont heeft.
 
25 Ende de hagel sloech in den gantschen Egypten-lande, alles wat op den velde was, van de menschen af tot de beesten toe: oock sloech de hagel al het kruyt des veldes, ende verbrack 19 al het geboomte des velts.
19 D. het grootste deel der boomen, ofte allerley boomen, want ond. capit. 10. vers 5. blijckt, datter noch eenige boomen van dese plage zijn vry gebleven.
 
26 Alleen in den lande Gosen, daer de kinderen Israëls waren, daer en was geenen hagel.
27 Doe schickte Pharao henen, ende hy riep Mose ende Aaron, ende seyde tot hen, Ick hebbe my 20 ditmael versondicht: de HEERE is rechtveerdich, ick daerentegen ende mijn volck zijn godtloose.
20 Pharao quansuys hier sijn sonde belydende, spreeckt huychelsch, seggende (ditmael) als of hy oock niet meermaels te vooren gesondicht en hadde.
 
28 Biddet vyerichlick tot den HEERE, 21 (want het is genoech) dat geen 22 donder Godes noch hagel meer en zy, dan sal ick u-lieden trecken laten, 23 ende en sult niet langer blijven.
21 And. want het is te veel, datter [meer] donderen Godts ende hagel zy.
22 D. die van Gode afkomt, ofte, sulcke groote ende stercke donder-slagen.
23 Hebr. ende en sult niet toedoen te staen.
 
29 Doe seyde Mose tot hem, Wanneer ick ter stadt uyt gegaen sal zijn, so sal ick mijne handen uytbreyden voor den HEERE: de donder sal op-houden, ende den hagel en sal niet meer zijn, op dat ghy wetet, 24 dat de aerde des HEEREN is.
24 And. dat dit lant des Heeren zy, als wesende een schepper, ende regeerder des selven. Deuter. 10.14, 15. Psal. 24.1. ende 135.6. ende 1.Cor. 10.26.
 
30 Nochtans u ende uwe knechten aengaende, weet ick 25 dat ghylieden voor het aengesichte des HEEREN Godts noch niet vreesen en sult.
25 Dit wort bevesticht ende bewesen waer te zijn, onder vers 35.
 
31 Het vlas nu, ende de gerste 26 wert geslagen: want de gerste was in de 27 are, ende ’t vlas was in den halm.
26 T.w. van den hagel.
27 And. inden halm. Hebr. de gerste was groene aren, of, halm. ende het vlas was halm.
 
32 Maer de tarwe ende spelte 28 en werden niet geslagen, want sy waren 29 bedeckt.
28 T.w. van den hagel.
29 Hebr. duyster. Hy wil seggen datse noch geen aren noch halmen en hadden.
 
33 So ginck Mose van Pharao ter stadt uyt, ende breydde sijne handen tot den HEERE: ende de donder ende den hagel hielden op, ende de regen en wert niet [meer] uytgegoten op der aerde.
34 Doe Pharao sach dat de regen ende hagel, ende de donder ophielden, so versondichde hy hem voorder: ende hy verswaerde sijn herte, hy, ende sijne knechten.
35 b Also wert Pharaos herte verstockt, dat hy de kinderen Israëls niet trecken liet, c gelijck als de HEERE gesproken hadde 30 door Mose.
b Exod. 4.21.
c Exod. 9.3.
30 Hebr. door de hant Mose, Dat is, door Mose dienst, als zijnde het instrument, ’twelck Godt de Heere gebruyckt heeft. Siet dese wijse van spreken, Exod. 35.29. Levit. 4.13. ende 2.Sam. cap. 11.14. 2.Reg. 17.13. Hag. 1.1. ende Mal. 1.1. ende elders meer.

Einde Exodus 9