Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 7 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 7

1 DOe seyde de HEERE tot Mose, Siet, ick hebbe u [tot] eenen Godt gesett over Pharao, ende Aaron uw’ broeder sal uwe propheet zijn.
2 Ghy sult spreken alles wat ick u gebieden sal: ende Aaron uw’ broeder sal tot Pharao spreken, dat hy de kinderen Israëls uyt sijnen lande trecken late.
3 Doch ick sal Pharaos herte verharden; ende ick sal mijne teeckenen ende wonderheden in Egypten-lande vermenichvuldigen.
4 Pharao nu en sal nae u lieden niet hooren, ende ick sal mijne hant aen Egypten leggen, ende voeren mijne heyren, mijn volck, de kinderen Israëls, uyt Egypten-lant, door groote gerichten.
5 Dan sullen de Egyptenaers weten, dat ick de HEERE ben, wanneer ick mijne hant over Egypten uyt strecke: ende de kinderen Israëls uyt het midden van haer uytleyde.
6 Doe dede Mose ende Aaron als haer de HEERE geboden hadde, alsoo deden sy.
7 Ende Mose was tachtentich jaer out, ende Aaron was drye en tachtentich jaer out, doe sy tot Pharao spraken.
8 Ende de HEERE sprack tot Mose, ende tot Aaron, seggende:
9 Wanneer Pharao tot u lieden spreken sal, seggende: Doet een wonder-teecken voor u lieden: so sult ghy tot Aaron seggen, Neemt uwen staf, ende werpt [hem] voor Pharaos aengesichte neder, hy sal tot eene drake worden.
10 Doe ginck Mose ende Aaron tot Pharao henen in, ende deden alsoo gelijck de HEERE geboden hadde: ende Aaron wierp sijnen staf neder voor Pharaos aengesichte, ende voor het aengesichte sijner knechten, ende hy wert tot een drake.
11 Pharao nu riep oock de Wijse ende de guychelaers: ende de Egyptische tooveraers deden oock alsoo met hare besweeringen.
12 Want een yegelick wierp sijnen staf neder, ende sy wierden tot draken: maer Aarons staf verslondt hare staven.
13 Doch Pharaos herte verstockte, so dat hy nae haer niet en hoorde, gelijck de HEERE gesproken hadde.
14 Doe seyde de HEERE tot Mose, Pharaos herte is swaer: hy weygert het volck te laten trecken.
15 Gaet henen tot Pharao inden morgenstont, siet, hy sal uytgaen nae ’t water toe, so stelt u tegen hem over aen den oever der Riviere: ende den staf die in een slange is verandert geweest, sult ghy in uwe hant nemen.
16 Ende ghy sult tot hem seggen, De HEERE, der Hebreen Godt, heeft my tot u gesonden, seggende, Laet mijn volck trecken, dat het my diene in de woestijne: doch siet ghy en hebt tot nu toe niet gehoort.
17 Soo seyt de HEERE, Daer aen sult ghy weten dat ick de HEERE ben: siet ick sal met desen staf, die in mijne hant is, op het water, dat in dese Riviere is, slaen, ende het sal in bloet verandert worden.
18 Ende de visch inde Riviere sal sterven, so dat de Riviere sal stincken: ende de Egyptenaers sullen vermoeyt worden, dat sy ’t water uyt de Riviere drincken mogen.
19 Voorder seyde de HEERE tot Mose, Segt tot Aaron, Neemt uwen staf, ende steeckt uwe hant uyt over de wateren der Egyptenaren, over hare stroomen, over hare rivieren, ende over hare poelen, ende over alle vergaderinge harer wateren, dat sy bloet werden: ende daer zy bloet in den gantschen Egypten-lande, beyde in houten, ende in steenen [vaten.]
20 Mose nu ende Aaron deden alsoo, gelijck de HEERE geboden hadde, ende hy hief den staf op, ende sloech het water dat in de Riviere was, voor de oogen Pharaos, ende voor de oogen sijner knechten: ende al het water in de Riviere wert in bloet verandert.
21 Ende de visch die in de Riviere was storf, ende de Riviere stonck, so dat de Egyptenaers het water uyt de Riviere niet drincken en konden: ende daer was bloet in den gantschen Egypten-lande.
22 Doch de Egyptische Toveraers deden [oock] alsoo met hare besweeringen: so dat Pharaos herte verstockte, ende hy en hoorde nae haer niet, gelijck als de HEERE gesproken hadde.
23 Ende Pharao keerde hem om, ende ginck nae sijn huys: ende hy en sette sijn herte daer oock niet aen.
24 Doch alle Egyptenaers groeven rontom de Riviere, om water te drincken, want sy en konden van het water der Riviere niet drincken.
25 Also werden seven dagen vervult, na dat de HEERE de Riviere geslagen hadde.

Einde Exodus 7