Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 40 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 40

Godt beveelt Mose den Tabernakel op te richten, vers 1. ende alle dinck in ordre te schicken, 4. ende den voorhof daer rontom te stellen, 8. Item den Tabernakel met alle de gereetschap, oock den Altaer, ende ’t wasch-vat met olye te salven, 9. Aaron ende sijne sonen te wasschen, kleeden, salven, ende te heyligen, 12. Mose doet dit alles, 16. Hy brengt de Arke in den Tabernakel, 21. ende sett de tafel, 22. den candelaer, 24. den goudenen Altaer, 26. ende koperen Altaer, 29. ende ’t wasch-vat, 30. Hy richt oock den voor-hof op, ende alsoo voleyndde hy het geheele werck, 33. Een wolcke bedeckt den Tabernakel, ende Godes heerlickheyt vervult den selven, 34. De welcke was op den Tabernakel by dage, ende ’t vyer by nachte, 38.
 
1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Op den dach der eerster maent, [te weten] op den eersten der maent, sult 1 ghy den Tabernakel, de Tente der t’ samen-komste, oprichten.
1 T.w. ghy Mose, door den dienst der Leviten.
 
3 Ende ghy sult aldaer setten de Arke der getuychenisse: ende 2 ghy sult de Arke met den voor-hanck bedecken.
2 De meyninge is, ghy sult den voorhanck voor de Arke hangen, datmense niet en sie, makende alsoo een onderscheytsel tusschen het allerheylichste ende het heylige, Exo. 26.33, 34.
 
4 a Daerna sult ghy de Tafel daer in brengen, ende ghy sult 3 schicken dat daer op te schicken is: b ghy sult oock den Candelaer daer in brengen, ende sijne lampen aensteken.
a Exod. 26.35.
3 D. ghy sult alles in bequame ordre schicken: verstaende insonderheyt de toonbrooden.
b Exod. 27.20.
 
5 Ende ghy sult den goudenen Altaer ten reuck-wercke voor de Arke der getuychenisse setten: c dan sult ghy het decksel der deure des Tabernakels ophangen.
c Exod. 26.36.
 
6 Ghy sult oock den Altaer des brand-offers setten voor de deure des Tabernakels der Tente der t’ samen-comste.
7 Ende ghy sult het wasch-vat setten tusschen de Tente der t’samen-comste, ende tusschen den Altaer: ende ghy sult water daer [in] doen.
8 d Daerna sult ghy den voorhof rontom setten, ende ghy sult het decksel ophangen aen de poorte des voorhofs.
d Exod. 27.16.
 
9 Dan sult ghy de salf-olye nemen ende salven den Tabernakel, ende al dat daer in is: ende ghy sult den selven heyligen, met al sijne gereetschap, ende het sal een heylicheyt zijn.
10 e Ghy sult oock den Altaer des brand-offers salven, ende alle sijne gereetschap: ende ghy sult den Altaer heyligen, ende de Altaer sal heylicheyt der heylicheden zijn.
e Exod. 29.37.
 
11 Dan sult ghy het wasch-vat salven, ende den voet des selven: ende ghy sult het heyligen.
12 Ghy sult oock Aaron ende sijne sonen doen naederen, tot de deure der Tente der t’ samen-komste: ende ghy sultse met water wasschen.
13 Ende ghy sult Aaron de heylige kleederen aentrecken: ende ghy sult hem salven, ende hem heyligen, dat hy my het Priester-ampt bediene.
14 Ghy sult oock sijne sonen doen naederen, ende sultse de rocken aentrecken.
15 Ende ghy sultse salven, gelijck als ghy haren vader gesalft sult hebben, dat sy my het Priester-ampt bedienen: ende ’tsal geschieden, dat hen hare salvinge sal zijn 4 tot een eeuwich Priesterdom by hare geslachten.
4 Alsoo namelic, dat het niet van nooden en soude zijn de salvinge te vernieuwen, als hare nakomelingen tot priesteren gewyet souden worden, want naderhant wierden alleen de Hooge-priesteren gesalft.
 
16 Mose nu dede ’t: nae alles dat hem de HEERE geboden hadde, alsoo dede hy.
17 Ende het geschiedde in de eerste maent, 5 in f het tweede jaer, op den eersten der maent, dat de Tabernakel opgerichtt wert.
5 T.w. na den uytganck uyt Egypten.
f Num. 7.1.
 
18 Want 6 Mose richtte den Tabernakel op, ende sette sijne voeten, ende stelde sijne berderen, ende sette sijne rychelen daer aen: ende hy richtte de pilaren des selven op.
6 T.w. door de handen der Leviten.
 
19 Ende hy spreydde de Tente uyt over den Tabernakel, ende hy settede het decksel der Tente daer boven op: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
20 Voorder nam hy, ende leyde 7 ’t getuychenisse in de Arke, ende dede de hant-boomen aen de Arke: ende hy settede het Versoen-decksel boven op de Arke.
7 D. de twee tafelen der wet Godes, Exod. 25.16.
 
21 Ende hy bracht de Arke in den Tabernakel, ende g hy hing den voorhanck des decksels op, ende bedeckte de Arke der getuychenisse: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
g Exod. 35.12.
 
22 Hy settede oock de Tafel inde Tente der t’ samen-comste aen de zijde des Tabernakels tegen ’t noorden: buyten den voor-hanck.
23 h Ende hy schickte daer op 8 het broot in ordre, voor het aengesichte des HEEREN: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
h Exod. 35.30.
8 Hebr. de ordre des broots. Te weten, de twaelf toon-brooden, representerende de twaelf stammen, ende daer onder alle geloovige.
 
24 Hy settede oock den Candelaer inde Tente der t’ samen-komste, recht over de Tafel: aen de zijde des Tabernakels, suydwaert.
25 Ende hy stack de lampen aen voor het aengesichte des HEEREN: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
26 Ende hy settede den goudenen Altaer in de Tente der t’ samen-komste 9 voor den voor-hanck.
9 Die het heylige van het heylige der heyligen onderscheydde.
 
27 Ende hy stack daer op aen reuckwerck van welrieckende speceryen: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
28 Hy hing oock het decksel der deure des Tabernakels.
29 Ende hy settede den Altaer des brand-offers aen de deure des Tabernakels der Tente der t’ samen-comste: Ende hy offerde daer op brant-offer ende spijsoffer, 10 gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
10 Dit wort meermaels herhaelt, aenwijsende, dat sy in saken, die Godt ende den Godts-dienst aen gaen, niet gedaen en hebben, dan dat Godt haer bevolen hadde.
 
30 Hy settede oock het wasch-vat tusschen de Tente der t’ samen-comste, ende tusschen den Altaer: ende hy dede water daer in om te wasschen.
31 Ende Mose, ende Aaron, ende sijne sonen wiesschen daer uyt hare handen, ende hare voeten.
32 Als sy ingingen tot de Tente der t’ samen-comste, ende als sy tot den Altaer naederden, so wiesschen sy haer: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
33 Hy richtte oock den voorhof op, rontom den Tabernakel ende den Altaer, ende hy hinck het decksel der poorte des voorhofs op: Also voleyndde Mose het werck.
34 11 i Doe bedeckte de wolcke de Tente der t’samen-comste: ende de heerlickheyt des HEEREN vervulde den Tabernakel.
11 Hier wort voltrocken ’t gene Godt de Heere belooft heeft, Exod. 25.8. siet dergelijcke 2.Chron. 5.14. ende Ezech. 43.4, 5.
i Num. 9.15. 1.Reg. 8.10.
 
35 So dat Mose niet en konde ingaen in de Tente der t’samen-comste, dewijle de wolcke daer op bleef, ende de heerlickheyt des HEEREN den Tabernakel vervulde.
36 Als nu de wolcke opgeheven wert van boven den Tabernakel, so reysden de kinderen Israëls voort in alle hare reysen.
37 Maer als de wolcke niet opgeheven en wert: so en reysden sy niet, tot op den dach dat sy opgeheven wert.
38 k Want de wolcke des HEEREN was op den Tabernakel by dage, ende 12 ’t vyer wasser by nachte op, voor de oogen des gantschen huyses Israëls, 13 in alle hare reysen.
k Exod. 13.21. Num. 14.14. Deuter. 1.33. Nehem. 9.19. Psal. 78.14. ende 105.39. ende 1.Cor. 10.1.
12 D. de vyer-colomne.
13 T.w. door de woestijne, tot dat sy in het beloofde lant Canaan quamen.

Einde Exodus 40