Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 37 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 37

Bezaleël maeckt de Arke van Sittim-hout, vers 1, etc. ende het versoen-decksel van louteren goude, 6. Oock twee Cherubim van gout, 7. De Tafel, met de gereetschap daertoe, 10. Den Candelaer, met de lampen, ende ander gereetschap, 17. Den Reuck-altaer, 25. de Salf-olye, etc. ende het reuck-werck, 29.
 
1 ALso a maeckte Bezaleël de Arke van Sittim-hout: twee ellen ende een halve was hare lengte, ende anderhalf elle hare breette, ende ander halve elle hare hoochte.
a Exod. 25.10.
 
2 Ende hy overtrockse met louteren goude, van binnen, ende van buyten: ende hy maecktese eenen goudenen krans rontom.
3 Ende hy goot voor de selve vier goudene ringen, aen hare vier hoecken: also dat twee ringen op d’ eene zijde der selver waren, ende twee ringen op hare andere zijde.
4 Ende hy maeckte hant-boomen van Sittim-hout, ende hy overtrockse met gout.
5 Ende hy stack de hant-boomen in de ringen, aen de zijden der Arke, om de Arke te dragen.
6 Hy maeckte oock een Versoen-decksel van louteren goude: twee ellen ende een halve was des selven lengte, ende anderhalve elle des selven breette.
7 Oock maeckte hy twee Cherubim van gout: van dicht werck maeckte hyse, uyt de beyde eynden des Versoen-decksels.
8 b Eenen Cherub uyt het eene eynde aen deser zyde, ende den anderen Cherub uyt het ander eynde aen gene zyde: uyt het Versoen-decksel maeckte hy de Cherubim uyt de beyde eynden des selven.
b Exod. c. 25. vers 19.
 
9 c Ende de Cherubim waren de beyde vleugelen om hooge uytbreydende, bedeckende met hare vleugelen het Versoen-decksel, ende hare aengesichten waren tegenover malcanderen: de aengesichten der Cherubim waren nae het Versoen-decksel.
c Vers 20.
 
10 d Hy maeckte oock een Tafel van Sittim-hout, twee ellen was hare lengte, ende een elle hare breette, ende een elle ende een halve hare hoochte.
d Vers 23.
 
11 e Ende hy overtrockse met louteren goude: ende hy maeckte eenen goudenen crans daer aen rontom.
e Vers 24.
 
12 f Hy maeckte daer oock een lijste aen rontom, een hant breet: ende hy maeckte eenen goudenen crans rontom de lijste der selver.
f Vers 25.
 
13 g Hy goot oock vier goudene ringen daer aen: ende hy sette de ringen aen de vier hoecken, die aen de vier voeten der selver waren.
g Vers 26.
 
14 h Tegenover de lijsten waren de ringen tot 1 plaetsen voor de hant-boomen, om de Tafel te dragen.
h Vers 27.
1 D. daermen de hant-boomen inne stack.
 
15 Hy maeckte oock de hant-boomen van Sittim-hout, ende hy overtrockse met gout, om de Tafel te dragen.
16 i Ende hy maeckte de gereetschap die op de Tafel zijn soude, hare schotelen, ende hare reuck-schalen, ende hare kroesen, ende hare plateelen, (met dewelcke sy bedeckt souden worden) van louteren goude.
i Vers 29.
 
17 k Hy maeckte oock eenen Candelaer van louteren goude: van dicht werck maeckte hy desen Candelaer, sijnen schacht, ende sijne rieten, sijn schaelkens, sijn knoopen, ende sijne bloemen, waren uyt hem.
k Vers 31.
 
18 l Ses rieten nu gingen uyt sijne zijden: drye rieten des Candelaers uyt sijne eene zijde, ende drye rieten des Candelaers uyt sijne andere zijde.
l Vers 32.
 
19 m In het eene riet waren drye schaelkens [gelijck] amandel-noten, een knoop, ende een bloeme: ende drye schaelkens [gelijck] amandel-noten in een ander riet, een knoop, ende een bloeme: alsoo waren die ses rieten, die uyt den Candelaer gingen.
m Vers 33.
 
20 n Maer aen den Candelaer selfs waren vyer schaelkens, [gelijck] amandel-noten met sijn knoopen, ende met sijn bloemen.
n Vers 34.
 
21 Ende daer was een knoop onder twee rieten, uyt den selven [uyt-gaende]; oock een knoop onder twee rieten uyt den selven [uyt-gaende]; noch een knoop onder twee rieten, uyt den selven [uyt-gaende]: [Alsoo was het] met de ses rieten, die uyt 2 denselven uyt-gingen.
2 T.w. Candelaer, gelijcker staet Exod. 25.35.
 
22 o Hare knoopen, ende hare rieten waren uyt hem: ’twas altemael een eenich dicht werck van louter gout.
o Exod. cap. 25. vers 36.
 
23 p Ende hy maeckte hem seven lampen: sijne snuyters, ende sijne blusch-vaten waren van louter gout.
p Vers 37, 38.
 
24 q Hy maeckte den selven uyt een talent louter gout: met alle sijne vaten.
q Vers 39.
 
25 r Ende hy maeckte den reuck-Altaer van Sittim-hout: een elle was sijn lengte, ende een elle sijn breette, viercantich, maer twee ellen sijn hoochte, uyt hem waren sijne hoornen.
r Exod. cap. 30.vers 1, 2.
 
26 s Ende hy overtrock hem met louteren goude, sijn dack, ende sijne wanden rontom, als oock sijne hoornen: ende hy maeckte hem eenen goudenen crans rontom.
s Vers 3.
 
27 t Hy maeckte oock twee goudene ringen daer aen, onder sijnen crans, aen sijne twee hoecken, aen sijne beyde zijden, tot plaetsen voor de hant-boomen, datmen hem daer mede droege.
t Vers 4.
 
28 v Ende hy maeckte de hant-boomen van Sittim-hout: ende hy overtrockse met gout.
v Vers 5.
 
29 x Hy maeckte oock de heylige salf-olye, ende het reuck-werck der suyverste welrieckende speceryen, Apothekers-werck.
x Exod. 30.22. ende 34.

Einde Exodus 37