Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 36 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 36

1 DOe wrocht Bezaleël ende Aholiab, ende alle man, die wijs van herten was, in den welcken de HEERE wijsheyt ende verstant gegeven hadde, om te weten hoe sy maken souden alle werck ten dienste des heylichdoms, nae alles dat de HEERE geboden hadde.
2 Want Mose hadde geroepen Bezaleël, ende Aholiab, ende alle man die wijs van herten was, in wiens herte Godt wijsheyt gegeven hadde: al wiens herte hem beweegt hadde dat hy toe trade tot het werck, om dat te maken.
3 Sy dan namen van voor het aengesichte Mose, het gantsche hef-offer, ’t welck de kinderen Israëls gebracht hadden, tot den wercke des dienstes des heylichdoms, om dat te maken: doch sy brachten tot hem noch alle morgen vrywilligen offer.
4 Derhalven quamen alle wijse, die al het werck des heylichdoms maeckten: yeder man van sijn werck ’twelck sy maeckten:
5 Ende sy spraken tot Mose, seggende, Het volck brengt te vele: meer dan genoech is ten dienste des wercks, ’t welck de HEERE te maken geboden heeft.
6 Doe geboodt Mose datmen een stemme soude gaen laten door het leger, seggende, Man noch Vrouwe en make geen werck meer ten hef-offer des heylichdoms: also wert het volck te rugge gehouden van [meer] te brengen.
7 Want der stoffe was den selven genoech tot het geheele werck dat te maken was, ja daer was overich.
8 Alsoo maeckte een yeder wijse van herten, onder de gene die het werck maeckten, den Tabernakel, van tien gordijnen: van getweernt fijn linnen, ende hemels-blaeuw, ende purper, ende scharlaken [met] Cherubim, van het alderkonstelicxte werck maeckte hyse.
9 De lengte eener gordijne was van achtentwintich ellen, ende de breette eener gordijne van vier ellen: alle dese gordijnen hadden eene mate.
10 Ende hy voechde vijf gordijnen d’ eene aen d’ andere: ende hy voechde [andre] vijf gordijnen d’ eene aen d’ andere.
11 Daerna maeckte hy strick-litskens van hemels-blaeuw aen de kant eener gordijne, aen het uyterste in de t’samen-voeginge: hy dedet oock aen den uytersten kant der tweede t’ samen-voegende gordijne.
12 Vijftich strick-litskens maeckte hy aen d’ eene gordijne, ende vijftich strick-litskens maeckte hy aen ’t uyterste der gordijne, dat aen de tweede ’t samen-voegende was: dese strick-litskens vatteden d’ eene aen d’ andere.
13 Hy maeckte oock vijftich goudene haecxkens, ende voechde de gordijnen t’ samen, d’ eene aen d’ andere, met dese haecxkens: dat het eenen Tabernakel wert.
14 Voorder maeckte hy gordijnen van geyten [hayr], tot een tente over den Tabernakel: van elf gordijnen maeckte hyse.
15 De lengte eener gordijne was dertich ellen, ende vier ellen de breette eener gordijne: dese elf gordijnen hadden eene mate.
16 Ende hy voegde vijf gordijnen te samen besonder; wederom sesse deser gordijnen besonder.
17 Ende hy maeckte vijftich stricklitskens aen den kant van de gordijne, d’ uyterste in de t’ samen-voeginge: hy maeckte oock vijftich strick-litskens aen den kant van de gordijne der andere t’ samen-voeginge.
18 Hy maeckte oock vijftich koperen haecxkens, om de Tente t’ samen te voegen, datse eene ware.
19 Oock maeckte hy der Tente een decksel van root-geverwde rams-vellen: ende daer over een decksel van dasse-vellen.
20 Hy maeckte oock aen den Tabernakel berderen van staende Sittim-hout.
21 De lengte van een bert was tien ellen: ende een elle, ende een halve elle was de breette van elck bert.
22 Twee houw-vasten hadde een bert, als sporten in een leeder gesett, d’ een nevens d’ ander: alsoo maeckte hy ’t met alle de berderen des Tabernakels.
23 Hy maeckte oock de berderen tot den Tabernakel: twintich berderen nae de suyd-zijde suyd-waerts.
24 Ende hy maeckte veertich silveren voeten onder de twintich berderen: twee voeten onder een bert, aen sijne twee houw-vasten, ende twee voeten onder een ander bert, aen sijne twee houw-vasten.
25 Hy maeckte oock twintich berderen aen d’ander zijde des Tabernakels aen den noorder hoeck.
26 Met hare veertich silveren voeten: twee voeten onder een bert, ende twee voeten onder een ander bert.
27 Doch aen de zijden des Tabernakels tegen ’t westen, maeckte hy ses berderen.
28 Oock maeckte hy twee berderen tot hoeck-berderen des Tabernakels aen de beyde zijden.
29 Ende sy waren van beneden [als] tweelingen t’ samen gevoecht, sy waren oock [als] tweelingen aen het opper-eynde des selven t’samen gevoegt met eenen rinck: alsoo dede hy met haer beyden, aen de twee hoecken.
30 Also warender acht berderen met hare silveren voeten, zijnde sestien voeten: twee voeten onder elck bert.
31 Hy maeckte oock rychelen van Sittim-hout: vijve aen de berderen der eener zijde des Tabernakels.
32 Ende vijf rychelen aen de berderen der andere zijde des Tabernakels: als oock vijf rychelen aen de berderen des Tabernakels aen de beyde zijden westwaerts.
33 Ende hy maeckte den middelsten rychel doorschietende in het midden der berderen, van ’t eene eynde tot het ander eynde.
34 Ende hy overtrock de berderen met gout, ende hare ringen (de plaetsen voor de rychelen) maeckte hy van gout: de rychelen overtrock hy oock met gout.
35 Daerna maeckte hy eenen voorhanck van hemels-blaeuw, ende purper, ende scharlaken, ende fijn getweernt linnen: van het alder-konstelicxte werck maeckte hy den selven met Cherubim.
36 Ende hy maeckte daer toe vier pilaren van Sittim[hout], die hy overtrock met gout, hare haken waren van gout, ende hy goot hem vier silveren voeten.
37 Hy maeckte oock aen de deure der Tente een decksel van hemels-blaeuw, ende purper, ende scharlaken, ende fijn getweernt linnen, geborduert werck,
38 Ende de vijf pilaren daer van, ende hare haken, ende hy overtrock hare hoofden, ende hare banden met gout: ende hare vijf voeten waren van koper.

Einde Exodus 36