Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 36 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 36

De stoffe die van de kinderen Israëls ten hef-offer tot makinge des Tabernakels gebracht was, wort Bezaleël ende Aholiab behandicht, vers 1, etc. Den volcke wort verboden meer te brengen, 5. De werckmeesters maken alles wat tot den Tabernakel gehoort, als gordijnen met Cherubim, 8. De gordijnen van geyten-hayr, 14. De decksels van rams-vellen, ende dasse-vellen, 19. de berderen, hare houw-vasten, ende de rychelen, den voorhanck, 20. etc.
 
1 DOe wrocht Bezaleël ende Aholiab, ende alle man, die wijs van herten was, in den welcken de HEERE wijsheyt ende verstant gegeven hadde, om te weten hoe sy maken souden alle werck ten dienste des heylichdoms, nae alles dat de HEERE geboden hadde.
2 Want Mose hadde geroepen Bezaleël, ende Aholiab, ende alle man die wijs van herten was, in wiens herte Godt wijsheyt gegeven hadde: al wiens herte hem beweegt hadde dat hy toe trade tot het werck, om dat te maken.
3 Sy dan namen van voor het aengesichte Mose, het gantsche 1 hef-offer, ’t welck de kinderen Israëls gebracht hadden, tot den wercke des dienstes des heylichdoms, om dat te maken: doch sy brachten tot hem noch 2 alle morgen vrywilligen offer.
1 Als, gout, silver, koper, etc.
2 Hebr. in den morgen in den morgen.
 
4 Derhalven quamen alle wijse, die al het werck des heylichdoms maeckten: 3 yeder man van sijn werck ’twelck sy maeckten:
3 Hebr. man man.
 
5 Ende sy spraken tot Mose, seggende, 4 Het volck brengt te vele: meer dan genoech is ten dienste des wercks, ’t welck de HEERE te maken geboden heeft.
4 Hebr. ’t volck vermenichvuldicht te brengen: Of, vermenichvuldigende brengt het volck.
 
6 Doe geboodt Mose datmen 5 een stemme soude gaen laten door het leger, seggende, Man noch Vrouwe 6 en make geen werck meer ten hef-offer des heylichdoms: also wert het volck te rugge gehouden van [meer] te brengen.
5 D. een gebot, uytroepinge, proclamatie, placcaet.
6 D. en bereyde geen stoffe meer tot dit werck.
 
7 Want 7 der stoffe was 8 den selven genoech tot het geheele werck dat te maken was, ja daer was overich.
7 Hebr. des wercks. D. der stoffe, of materie, tot het werck, als vers 6.
8 T.w. den konstigen werck-meester.
 
8 Alsoo maeckte een yeder wijse van herten, onder de gene die het werck maeckten, den 9 Tabernakel, van tien gordijnen: van getweernt fijn linnen, ende hemels-blaeuw, ende purper, ende scharlaken [met] Cherubim, van het alderkonstelicxte werck maeckte hyse.
9 De Tabernakel is eerst gemaeckt, of schoon, cap.25. de Arke, de Tafel, ende kandelaer voor den Tabernakel genoemt worden, want in den selven al de gereetschap staen moeste.
 
9 a De lengte eener gordijne was van achtentwintich ellen, ende de breette eener gordijne van vier ellen: alle dese gordijnen hadden 10 eene mate.
a Exod. 26.2.
10 Soo in de breette, als in de lengte.
 
10 Ende hy voechde vijf gordijnen d’ eene aen d’ andere: ende hy voechde [andre] vijf gordijnen d’ eene aen d’ andere.
11 b Daerna maeckte hy strick-litskens van hemels-blaeuw aen de kant eener gordijne, aen het uyterste in de t’samen-voeginge: hy dedet oock aen den uytersten kant der tweede t’ samen-voegende gordijne.
b Exod. 26.4.
 
12 c Vijftich strick-litskens maeckte hy aen d’ eene gordijne, ende vijftich strick-litskens maeckte hy aen ’t uyterste der gordijne, dat aen de tweede ’t samen-voegende was: d dese strick-litskens vatteden d’ eene aen d’ andere.
c Exod. 26.10.
d Exod. 26.5.
 
13 e Hy maeckte oock vijftich goudene haecxkens, ende voechde de gordijnen t’ samen, d’ eene aen d’ andere, met dese haecxkens: dat het eenen Tabernakel wert.
e Exod. 26.6.
 
14 Voorder maeckte hy gordijnen van geyten [hayr], tot 11 een tente over den Tabernakel: van elf gordijnen maeckte hyse.
11 Tente, beteeckent hier soo vele als een dack, of decksel.
 
15 De lengte eener gordijne was dertich ellen, ende vier ellen de breette eener gordijne: dese elf gordijnen hadden eene mate.
16 Ende hy voegde vijf gordijnen te samen besonder; wederom sesse deser gordijnen besonder.
17 Ende hy maeckte vijftich stricklitskens aen den kant van de gordijne, d’ uyterste in de t’ samen-voeginge: hy maeckte oock vijftich strick-litskens aen den kant van de gordijne der andere t’ samen-voeginge.
18 f Hy maeckte oock vijftich koperen haecxkens, om de Tente t’ samen te voegen, datse eene ware.
f Exod. 26.11.
 
19 g Oock maeckte hy der Tente een decksel van root-geverwde rams-vellen: ende daer over een decksel van dasse-vellen.
g Exod. 26.14.
 
20 h Hy maeckte oock aen den Tabernakel berderen van staende Sittim-hout.
h Exod. 26.15.
 
21 i De lengte van een bert was tien ellen: ende een elle, ende een halve elle was de breette van elck bert.
i Exod. 26.vers 16.
 
22 k Twee 12 houw-vasten hadde een bert, als sporten in een leeder gesett, d’ een nevens d’ ander: alsoo maeckte hy ’t met alle de berderen des Tabernakels.
k Vers 17.
12 Hebr. Handen.
 
23 l Hy maeckte oock de berderen tot den Tabernakel: twintich berderen nae de suyd-zijde suyd-waerts.
l Vers 18.
 
24 m Ende hy maeckte veertich silveren voeten onder de twintich berderen: twee voeten onder een bert, aen sijne twee houw-vasten, ende twee voeten onder een ander bert, aen sijne twee houw-vasten.
m Vers 19.
 
25 n Hy maeckte oock twintich berderen aen d’ander zijde des Tabernakels aen den noorder hoeck.
n Vers 20.
 
26 o Met hare veertich silveren voeten: twee voeten onder een bert, ende twee voeten onder een ander bert.
o Vers 21.
 
27 p Doch aen de zijden des Tabernakels tegen ’t westen, maeckte hy ses berderen.
p Vers 22.
 
28 q Oock maeckte hy twee berderen tot hoeck-berderen des Tabernakels aen de beyde zijden.
q Vers 23.
 
29 r Ende sy waren van beneden [als] tweelingen t’ samen gevoecht, sy waren oock [als] tweelingen aen het opper-eynde des selven t’samen gevoegt met eenen rinck: alsoo dede hy met haer beyden, aen de twee hoecken.
r Vers 24.
 
30 s Also warender acht berderen met hare silveren voeten, zijnde sestien voeten: 13 twee voeten onder elck bert.
s Vers 25.
13 Hebr. twee voeten, twee voeten onder een bert.
 
31 t Hy maeckte oock rychelen van Sittim-hout: vijve aen de berderen der eener zijde des Tabernakels.
t Vers 26.
 
32 Ende v vijf rychelen aen de berderen der andere zijde des Tabernakels: als oock vijf rychelen aen de berderen des Tabernakels aen de beyde zijden westwaerts.
v Vers 27.
 
33 x Ende hy maeckte den middelsten rychel doorschietende in het midden der berderen, van ’t eene eynde tot het ander eynde.
x Vers 28.
 
34 y Ende hy overtrock de berderen met gout, ende hare ringen (de plaetsen voor de rychelen) maeckte hy van gout: de rychelen overtrock hy oock met gout.
y Vers 29.
 
35 Daerna z maeckte hy 14 eenen voorhanck van hemels-blaeuw, ende purper, ende scharlaken, ende fijn getweernt linnen: van het alder-konstelicxte werck maeckte hy den selven met Cherubim.
z Vers 31.
14 Desen voorhanck maeckte een onderscheyt tusschen het heylige ende het heylige der heyligen.
 
36 a Ende hy maeckte daer toe vier pilaren van Sittim[hout], die hy overtrock met gout, hare haken waren van gout, ende hy goot hem vier silveren voeten.
a Vers 32.
 
37 b Hy maeckte oock aen de deure der Tente 15 een decksel van hemels-blaeuw, ende purper, ende scharlaken, ende fijn getweernt linnen, geborduert werck,
b Vers 36.
15 Dit was een ander decksel, verscheyden vanden voorhanck. vers 35.
 
38 c Ende de vijf pilaren daer van, ende hare haken, ende hy overtrock hare hoofden, ende hare banden met gout: ende hare vijf voeten waren van koper.
c Vers 37.

Einde Exodus 36