Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 35 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 35

1 DOe dede Mose de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls versamelen, ende seyde tot hen: Dit zijn de woorden die de HEERE geboden heeft, datmense doe.
2 Ses dagen sal men ’t werck doen, maer op den sevenden dach sal u lieden heylicheyt zijn, een Sabbath der ruste den HEERE: al die daer in werck doet, sal gedoodt worden.
3 Ghy en sult geen vyer aensteken in eenige uwer wooningen op den Sabbath-dach.
4 Voorder sprack Mose tot de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls, seggende: Dit is het woort dat de HEERE geboden heeft, seggende:
5 Neemt van ’t gene dat ghy-lieden hebt, een hef-offer den HEERE, een yeder wiens herte vrywillich is sal het brengen, ten hef-offer des HEEREN: gout ende silver, ende koper.
6 Als oock hemels-blaeuw ende purper, ende scharlaken, ende fijn linnen, ende geyten [hayr].
7 Ende root-geverwde rams-vellen, ende dasse-vellen, ende Sittim-hout.
8 Ende olye tot den luchter: ende speceryen ter salf-olye, ende tot rookinge welrieckende speceryen.
9 Ende Sardonix-steenen, ende vervullende steenen, tot den Ephod, ende tot den borst-lap.
10 Ende alle die wijs van herten zijn onder u lieden, sullen comen, ende maken alles wat de HEERE geboden heeft.
11 Den Tabernakel, sijn tente, ende sijn decksel: sijne haecxkens, ende sijne berderen, sijne rychelen, sijne pilaren, ende sijne voeten.
12 De Arke ende hare hant-boomen, het versoen-decksel, ende den voorhanck des decksels.
13 De tafel, ende hare hant-boomen, ende al hare gereetschap: ende de toonbrooden.
14 Ende den candelaer tot het licht, ende sijne gereetschap, ende sijne lampen: ende de olye tot het licht.
15 Ende den reuck-altaer, ende sijne hant-boomen, ende de salf-olye, ende het reuck-werck van welrieckende speceryen: ende het decksel der deure aen de deure des Tabernakels.
16 Den altaer des brant-offers, ende den koperen rooster, dien hy hebben sal, sijne hant-boomen, ende alle sijne gereetschappen: het wasch-vat, ende sijnen voet.
17 De behangselen des voor-hofs, sijne pilaren, ende sijne voeten, ende het decksel van de poorte des voor-hofs.
18 De nagelen des Tabernakels, ende de pinnen des voorhofs, met hare zeelen.
19 De ampts-cleederen om in het heylige te dienen: de heylige kleederen des Priesters Aarons, ende sijner sonen kleederen, om het Priester-ampt te bedienen.
20 Doe ginck de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls uyt van voor het aengesichte Mose.
21 Ende sy quamen, alle man wiens herte hem beweegde: ende een yeder wiens geest hem vrywillich maeckte, die brachten des HEEREN hef-offer tot het werck van de Tente der t’ samen-komste, ende tot al haren dienst, ende tot de heylige kleederen.
22 So quamen dan de mannen met de wijven, alle vrywillige van herten: sy brachten haken, ende oorcierselen, ende ringen, ende spanselen, alle goudene vaten, ende alle man die een gouden beweech-offer den HEERE offerde.
23 Ende alle man by wien gevonden wiert hemels-blaeuw ende purper, ende scharlaken, ende fijn linnen, ende geyten [hayr], ende root geverwde rams-vellen, ende dasse-vellen, die brachtense.
24 Alle die een hef-offer van silver ofte koper offerde, die brachten ’t ten hefoffer des HEEREN: ende alle by welcke ERRENSitttim-hout gevonden wert, brachten ’t tot allen werck des diensts.
25 Ende alle vrouwen die wijs van herten waren, sponnen met hare handen: ende sy brachten ’t gesponnene, de hemels-blaeuwe [syde], ende ’t purper, ’t scharlaken ende ’t fijn linnen.
26 Ende alle wijven, welcker herte haer beweechde in wijsheyt, die sponnen het geyten [hayr].
27 De Overste nu brachten Sardonix-steenen, ende vul-steenen, tot den Ephod, ende tot den borst-lap.
28 Ende specerye, ende olye tot den luchter, ende tot de salf-olye, ende tot roockinge welrieckende speceryen.
29 Alle man ende vrouwe, welcker herte haer vrywillich beweegde te brengen tot al het werck ’t welck de HEERE geboden hadde te maken door de hant Mose: dat brachten de kinderen Israëls [tot] een vrywillich offer den HEERE.
30 Daerna seyde Mose tot de kinderen Israëls, Siet, de HEERE heeft met name geroepen Bezaleël den sone Uri, des soons Hur, vande stamme Iuda.
31 Ende de Geest Godes heeft hem vervult met wijsheyt, met verstant, ende met wetenschap, namelick in alle hant-werck:
32 Ende om te bedencken vernuftigen arbeyt, te wercken in gout, ende in silver, ende in koper,
33 Ende in konstige steen-snydinge, om in te setten, ende in konstige hout-snijdinge: om te wercken in allen vernuftigen hantwercke.
34 Hy heeft hem oock in sijn herte gegeven [andere] te onderwijsen: hem, ende Aholiab den sone Ahisamach van de stamme Dan.
35 Hy heeftse vervult met wijsheyt des herten, te maken alle werck eenes werck-meesters, ende des aldervernuftichsten [hantwerckers], ende des borduerders, in hemels-blaeuw ende in purper, in scharlaken, en in fijn linnen, ende des wevers: makende alle werck, ende bedenckende vernuftigen arbeyt.

Einde Exodus 35