Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 33 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 33

De Heere weygert met het volck te gaen, gelijck hy belooft hadde. vers 1. etc. ’t volck treurt hier over, ende ’t legt sijnen cieraet af, 4. Mose doet den Tabernakel buyten het leger brengen, 7. hy gaet daer in, ende Godt spreeckt met hem daer in, 9. Hy bidt den Heere, dat hy hem sijnen wech wijse, 12. ende dat hy wille met het volck trecken, 15. Godt belooft het hem, 17. hy begeert Godes heerlickheyt te sien, 18. Godt belooft sijnen name overluydt uyt te roepen, 19. Maer sijn aengesichte kan niemant sien, 20.
 
1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, Gaet henen, treckt op van hier, ghy, ende ’t volck dat ghy uyt Egyptenlande opgevoert hebt, nae ’t lant, dat ick Abraham, Isaac, ende Iacob 1 gesworen hebbe, 2 seggende, a Uwen zade sal ick het geven.
1 D. met eede belooft hebbe, hier van hiet het lant Canaan het beloofde Lant.
2 T.w tot elck een van haer dryen in ’t bysonder, tot diversche reysen.
a Genes. 12.7. ende 26.4. ende 28.13.
 
2 Ende ick sal eenen Engel 3 voor u aengesichte senden, (ende ick sal uytdrijven de Canaaniten, de Amoriten, ende de Hethiten, ende de Phereziten, de Heviten, ende de Iebusiten 4 ).
3 Hy en spreeckt hier niet van den sone Godes, als Exo. 23.20. maer van eenen geschapenen Engel.
4 Verstaet hier by de Girgasiten, die Deut. 7.1. daer by gevoecht staen.
 
3 Nae ’t lant dat van melck ende honich is vloeyende: want 5 ick en sal in ’t midden van u niet optrecken, b want ghy zijt een hartneckich volck, dat ick u op desen wech niet en verteere.
5 D. Ick en wil u lieden voortaen niet geleyden door een sichtbaer teecken, gelijck ick tot noch toe door de wolcken-colomne gedaen hebbe. doch eyndelick heeft sich de goede Godt verbidden laten, ende hy is als te vooren met het volck opgetogen.
b Exod. 32.9. Deuter. 9.13.
 
4 Doe het volck dit quade woort hoorde, so droegen sy leet, ende niemant van hen dede sijn verciersel aen hem:
5 Ende de HEERE hadde tot Mose geseyt, Segt tot de kinderen Israëls, ghy zijt een hartneckich volck, 6 in eenen oogenblick soude ick in ’t midden van u lieden optrecken, ende soude u vernielen: doch nu, legt uwen cieraet van u af, ende ick sal weten wat ick u doen sal.
6 And. In eenen oogen-blick, so ick in ’t midden van u lieden optrocke, soude ick u vernielen. Dit is de sin: Indien ghy-lieden soo grouwelick tegens my wederom u quaemt te vergrijpen, als ghy met het oprechten des goudenen calfs gedaen hebt; Ick soude voorseker ulieden allegaer hastelick verdelgen.
 
6 De kinderen Israëls dan beroofden haer selven van hare vercierselen 7 [verre] van den berch Horeb.
7 Het woordeken [verre] is hier by gevoecht uyt het volgende vers.
 
7 Ende Mose nam 8 de Tente, ende 9 spande [se] sich buyten het leger, verre van het leger afwijckende, ende hy noemdese de Tente der t’ samen-komste: ende het geschiedde, dat al wie den HEERE 10 socht, uytginck tot de Tente der t’ samen-komste, die buyten het leger was.
8 And. een Tente. Niet de Tente daer ’t volck te samen quam, om sijnen Godts-dienst te doen, want dese en was noch niet gemaeckt, als te sien is, Exod. 36. maer dit was Mose eygene Tente, ofte een andere, die eygentlick daer toe gemaeckt was, dat Mose eenen tijt lanck sijn verblijf in de selve hebben soude, ende ’t volck tot hem aldaer, tot dat het met Godt mochte versoent zijn, komen soude.
9 Om dat Godt van het leger geweken was, vers 3. so en woude oock Mose in ’t selve niet blijven.
10 Ofte, raet-vraegde. te weten, door Mose.
 
8 Ende ’t geschiedde, wanneer Mose 11 uytginck nae de Tente, 12 stont al dat volck op, ende een yeder stelde sich inde deure sijner Tente: ende sy sagen Mose na, tot dat hy ter Tente ingegaen was.
11 T.w. uyt het leger, nae sijne opgeslagene Tente buyten ’t leger, om met Godt voor het volck te spreken.
12 Hebr. stonden.
 
9 Ende het geschiedde, als Mose ter Tente ingegaen was, so quam de wolcken-colomne 13 nederwaerts, ende stont in de deure der Tente: ende 14 Hy 15 sprack met Mose.
13 T.w. van den Berch.
14 T.w. de Heere, als vers 11.
15 T.w. uyt de Wolcken-colomne, ’t welck een seker teecken der genade ende goetgunsticheyt Godes was, Psal. 99.7.
 
10 Als al het volck de wolken-colomne sach staen in de deure der Tente: so stont al het volck op, ende bogen sich, een yeder in de deure sijner Tente.
11 Ende de HEERE sprack tot Mose 16 aengesichte aen aengesichte, gelijck een man met sijnen vrient spreeckt: daerna keerde 17 hy weder tot het leger, doch sijn dienaer Iosua, de sone Nun, die jongelinck, en 18 weeck niet uyt het midden der Tente.
16 Dat is, gemeynsaemlick, duydelick, met uytgedruckte stemme, dit is een bysonder privilegie geweest, ’t welck geen andere Propheten gehadt en hebben, Deuter. 5.4. ende 34.10. ende Num. 12.6, 7, 8.
17 T.w. Mose.
18 D. hy en quam niet in het leger, maer hy bleef steets in de Tente buyten het leger.
 
12 Ende Mose seyde tot den HEERE, Siet, 19 ghy segt tot my, Voert dit volck op, maer ghy en laet my niet weten, 20 wien ghy met my sult senden: daer ghy geseyt hebt, Ick 21 kenne u by name, ende oock, Ghy 22 hebt genade gevonden in mijne oogen.
19 Bov. vers 1.
20 And. wat.
21 D. ick hebbe uwen persoone voor andere in liefde bekent, ende uytvercoren, ende drage voor u eene bysondere sorge, verg. Gen. 18.19. Exo. 31.2.
22 Siet Gen. 6.8.
 
13 Nu dan, ick bidde, indien ick genade gevonden hebbe in uwe oogen, so 23 laet my nu uwen wech weten, ende ick sal u kennen, 24 op dat ick genade vinde in uwe oogen: ende siet aen, dat dese natie u volck is.
23 D. Wijst my den middel, waer door ghy voorgenomen hebt dit volck te geleyden ende te bewaren: ofte, hoe ghy het met haer maken wilt.
24 And. om dat ick genade gevonden hebbe. ofte: dat ick genade vinde.
 
14 Hy dan seyde, 25 Soude mijn 26 aengesichte moeten mede gaen, om u gerust te stellen?
25 And. Mijn aengesicht sal mede gaen.
26 D. de sichtbare teeckenen mijner genadiger tegenwoordicheyt, als de Wolcken-colomne, ende vyer-colomne.
 
15 Doe seyde 27 hy tot hem: Indien u aengesichte niet mede gaen en sal, en doet ons van hier niet optrecken.
27 T.w. Mose.
 
16 Want waer by soude nu bekent worden, dat ick genade gevonden hebbe in uwe oogen, ick, ende u volck? en is ’t niet daer by, dat ghy met ons gaet? c also sullen wy afgesondert worden, ick, ende u volck, van allen volcke dat op den aerdbodem is.
c Deuter. 4.7.
 
17 Doe seyde de HEERE tot Mose, 28 Oock dese selve sake, die ghy gesproken hebt, sal ick doen: dewijle ghy genade gevonden hebt in mijne oogen, 29 ende ick u by name kenne.
28 D. ick sal met u gaen.
29 Siet bov. vers 12.
 
18 Doe seyde hy: Toont my nu uwe heerlickheyt.
19 Doch Hy seyde, Ick sal al mijne goedicheyt voor-by u aengesichte gaen laten, ende 30 sal den Name des HEEREN uytroepen voor u aengesichte: d maer ick sal genadich zijn, dien ick sal genadich zijn, ende ick sal my ontfermen diens ick my ontfermen sal.
30 Ofte, uytroepen den name Iehova. Siet de vervullinge hier van, Exod. 34.6.
d Rom. 9.15.
 
20 Hy seyde voorder, Ghy en soudt 31 mijn aengesichte 32 niet cunnen sien: want 33 my en sal geen mensche sien ende leven.
31 D. mijn wesen, noch mijn heerlickheyt in hare volmaecktheyt, van wegen uwe sonde, Rom. 3.23.
32 Wy en kunnen Godt in dit sterffelicke leven niet sien: Siet Gen. 16. vers 13. maer hier namaels sullen wy hem sien gelijck hy is, 1.Cor. 13.12. ende 1.Ioh. 3.2.
33 Hier uyt is ontstaen ’t gemeyn gevoelen der Ioden, dat sy sterven souden wanneer sy den Heere sien souden. Deut. 9.24, 25. Iud. 13.22. Ies. 6.5. Dan. 10.8. ende Apoc. 1.17.
 
21 De HEERE seyde voorder, Siet, daer is 34 een plaetse by my: daer sult ghy u op de steenrotse stellen.
34 T.w. op den berch Sinai, of, Horeb.
 
22 Ende ’t sal geschieden, 35 wanneer mijne heerlickheyt voor by sal gaen, so sal ick u in een klove der steenrotse setten: ende ick sal u met mijne hant overdecken, tot dat ick sal voorby gegaen zijn.
35 D. als ick in mijne heerlickheyt sal voorby u gaen.
 
23 Ende wanneer ick mijne hant sal wechgenomen hebben, so sult ghy mijne achterste deelen sien, maer 36 mijn aengesichte en sal niet gesien worden.
36 Siet bov. vers 20.

Einde Exodus 33