Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 30 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 30

1 GHy sult oock eenen Reuck-altaer des reuck-wercks maken: van Sittim-hout sult ghy hem maken.
2 Een elle sal sijn lengte zijn, ende een elle sijne breette, (vier-kantich sal hy zijn) maer twee ellen de hoochte des selven: uyt hem sullen sijne hoornen zijn.
3 Ende ghy sult hem met louteren goude overtrecken, sijn dack, ende de wanden des selven rondom, als oock sijn hoornen: ende ghy sult hem eenen goudenen krans rontom maken.
4 Ghy sult oock twee goudene ringen daer aen maken onder sijnen krans, aen sijne twee zijden sult ghy de selve maken, aen sijne beyde zijden: ende sy sullen zijn tot plaetsen voor de hant-boomen, datmen hem daer mede drage.
5 De draeg-boomen nu sult ghy van Sittim-hout maken: ende ghy sultse met gout over-trecken.
6 Ende ghy sult hem setten voor den voorhanck, die voor de Arke der getuychenisse zijn sal: voor het Versoendecksel, ’t welck zijn sal boven ’tgetuychenisse, daer henen ick met u t’ samen komen sal.
7 Ende Aaron sal daer op aensteken wel-riekende speceryen alle morgen, als hy de lampen wel sal toegericht hebben, sal hy de selve aen-steken.
8 Ende als Aaron de lampen aen-steken sal, tusschen de twee avonden, sal hy dat aensteken: ’T sal een geduerich reuck-werck zijn voor het aengesichte des HEEREN by uwe geslachten.
9 Ghy en sult geen vreemt reuck-werck op den selven aensteken, noch brand-offer, noch spijs-offer: ghy en sult oock geen dranck-offer daer op gieten.
10 Ende Aaron sal eens in ’t jaer over des selfs hoornen versoeningen doen, met het bloet des sond-offers der versoeninge: eens in ’t jaer sal hy versoeninge daer op doen by uwe geslachten: het is heylicheyt der heylicheden den HEERE.
11 Voorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
12 Als ghy de somme der kinderen Israëls opnemen sult, nae de getelde [onder] haer; so sullen sy een yegelick de versoeninge sijner ziele den HEERE geven, als ghyse tellen sult; op dat onder haer geen plage en zy, als ghyse tellen sult.
13 Dit sullen sy geven, al die tot de getelde overgaet, de helft eenes Sikels, nae den Sikel des heylichdoms, (desen sikel is twintich Gera) de helft eenes sikels is een hef-offer den HEERE.
14 Al die overgaet tot de getelde, van twintich jaer out, ende daer boven, sal het hef-offer des HEEREN geven.
15 De rijcke en sal ’t niet vermeerderen, ende de arme en sal niet verminderen van de helft des sikels, als ghy het hef-offer des HEEREN geeft, om voor uwe zielen versoeninge te doen.
16 Ghy dan sult het gelt der versoeningen van de kinderen Israëls nemen, ende sult het leggen tot den dienst der Tente der t’ samenkomste: ende ’t sal den kinderen Israëls ter gedachtenisse zijn, voor het aengesichte des HEEREN, om voor uwe zielen versoeninge te doen.
17 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
18 Ghy sult oock een koperen wasch-vat maken, met sijnen koperen voet, om te wasschen: ende ghy sult het setten tusschen de Tente der t’samenkomste, ende tusschen den Altaer, ende ghy sult water daer in doen;
19 Dat Aaron ende sijne sonen haer daer uyt wasschen, hare handen ende hare voeten.
20 Wanneer sy in de Tente der t’samen-komste sullen gaen, so sullen sy haer met water wasschen, op dat sy niet en sterven: oft wanneer sy tot den Altaer naederen, om te dienen, dat sy het vyer-offer den HEERE aensteken:
21 Sy sullen dan hare handen, ende hare voeten wasschen, op dat sy niet en sterven: ende dit sal haer een eeuwige insettinge zijn, hem, ende sijn zaet by hare geslachten.
22 Voorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
23 Ghy nu neemt u de voornaemste speceryen, de suyverste Myrrhe, vijfhondert [sikels] ende specerye-caneel half so vele, [namelick] twee hondert ende vijftich [sikels] oock specerye-calmus, twee hondert ende vijftich [sikels].
24 Oock cassie vijf hondert, nae den sikel des heylichdoms: ende olye van olijf-boomen een Hin.
25 Ende maeckt daer van een olye der heyliger salvinge, een salve heel konstelick gemaeckt, nae Apothekers werck: ’t sal een olye der heyliger salvinge zijn.
26 Ende met de selve sult ghy salven de Tente der t’ samen-komste, ende de Arke der getuychenisse.
27 Ende de Tafel met al hare gereetschap, ende den Candelaer met sijne gereetschap, ende den Reuck-altaer:
28 Ende den Altaer des brand-offers, met al sijn gereetschap, ende ’t wasch-vat met sijnen voet.
29 Ghy sultse also heyligen, datse heylicheyt der heylicheden zijn: al watse aenroert sal heylich zijn.
30 Ghy sult oock Aaron ende sijne sonen salven: ende ghy sultse heyligen, om my het Priester-ampt te bedienen.
31 Ende ghy sult tot de kinderen Israëls spreken, seggende: Dit sal my een olye der heyliger salvinge zijn by uwe geslachten.
32 Op geenes menschen vleesch salmense gieten, ghy en sult oock nae haer maecksel geene dergelijcke maken: het is heylicheyt, sy sal ulieden heylicheyt zijn.
33 De man die sulck een salve maken sal, als dese, ofte die daer van op wat vreemts doet, die sal uytgeroeyt worden uyt sijne volckeren.
34 Voorder seyde de HEERE tot Mose, Neemt tot u welrieckende speceryen, Myrren-sap, ende Oniche, ende Galban, [dese] welrieckende speceryen, ende suyveren wieroock: dat elck bysonder zy.
35 Ende ghy sult een reuck-werck eener salve daer uyt maken, nae het werck des Apothekers, gemengt, reyn, heylich.
36 Ende ghy sult van ’t selve heel cleyn pulver stooten, ende ghy sult daer van leggen voor ’t getuygenisse in de Tente der t’ samen-komste, daer henen ick tot u komen sal: ’t sal u lieden heylicheyt der heylicheden zijn.
37 Doch nae het maecksel deses reuck-wercx, ’t welck ghy gemaeckt sult hebben, en sult ghy-lieden voor u selven geen maken: het sal u heylicheyt zijn voor den HEERE.
38 De man die dergelijcke maken sal, om daeraen te riecken, die sal uytgeroeyt worden uyt sijne volckeren.

Einde Exodus 30