Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 26 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 26

Godt beveelt Mose den Tabernakel te maken van tien gordijnen, vers 1, etc. Ende een tente daer over van elf gordijnen van geyten hayr, van rams-vellen, ende een decksel van dasse-vellen, 7. De Tabernakel moeste zijn van Sittim-hout, 15. De voeten van silver, 19. De rychelen van Sittim-hout, 26. De voorhanck van konstelick werck tusschen het heylige, ende het heylige der heyligen, 31. Het decksel aen de deure der Tente, 36.
 
1 DEn a 1 Tabernakel nu sult ghy maken van tien gordijnen: van fijn getweernt linnen, ende hemels-blaeuw, ende purper, ende 2 scharlaken [met] Cherubim van 3 het alderkonstelicxte werck sult ghyse maken.
a Exod. 36.8.
1 De Tabernakel, of wooninge wiert gemaeckt, om in den selfden te stellen de Arke, de gouden tafel, met de toonbrooden, ende goudene candelaer.
2 Siet Genes. 38. vers 28.
3 And. Het aldervernuftichste werck. Hebr. het werck eenes konstenaers.
 
2 De lengte van eene gordijne sal van achtentwintich ellen zijn, ende de breette eener gordijne van vier ellen: alle dese gordijnen sullen eene mate hebben.
3 Daer sullen vijf gordijnen t’ samen gevoecht zijn, 4 d’ eene aen d’ andere: wederom sullender vijf gordijnen t’ samen gevoecht zijn, d’ eene aen d’andere.
4 Hebr. de vrouwe aen haer suster, also oock vers 5, 6.
 
4 Ende ghy sult hemels-blaeuwe strick-litskens maken aen der eener gordijnen 5 kant, aen het uyterste, in de t’ samenvoeginge: alsoo sult ghy oock doen aen den uytersten kant der gordijne aen de 6 tweede t’ samen-voegende.
5 Ofte self-kant. Hebr. lippe, alsoo oock vers 10.
6 Dit moetmen verstaen vande twee uyterste gordijnen, die door stricklitskens de t’samen-voeginge maeckten, van beyde de vijve.
 
5 Vijftich strick-litskens sult ghy aen d’ eene gordijne maken, ende vijftich strick-litskens sult ghy maken aen ’t uyterste der gordijne, dat aen de tweede t’ samen-voegende is: dese strick-litskens sullen ’t een aen het andere t’ samen vatten.
6 Ghy sult oock vijftich goudene haecxkens maken, ende sult de gordijnen t’samen voegen, d’ eene aen d’ andere, met dese haecxkens, op dat het een Tabernakel zy.
7 Oock sult ghy 7 b gordijnen uyt geyten [hayr] maken 8 tot een tente over den Tabernakel: van elf gordijnen sult ghy die maken.
7 Hebr. gordijnen der geyten.
b Exod. 36.14.
8 D. tot een decksel, ofte overspreydinge over den Tabernakel, als vers 9, 11, 12, 13. Dit is het tweede decksel des Tabernakels geweest, dienende om den selven voor regen ende wint te beschutten.
 
8 De lengte 9 eener gordijne sal 10 dertich ellen zijn, ende de breette eener gordijne vier ellen: dese elf gordijnen sullen eene mate hebben.
9 D. yegelicker.
10 Dese gordijnen waren twee ellen langer als de andere, van de welcke vers 2. gesproken is.
 
9 Ende ghy sult vijve deser gordijnen aen malkanderen bysonder 11 voegen, ende sesse deser gordijnen bysonder: ende de seste deser gordijnen sult ghy 12 dobbel maken, 13 recht voor op de Tente.
11 T.w. met litskens.
12 D. half overslaen.
13 Hebr. recht voor op het aengesicht der Tente.
 
10 Ende ghy sult vijftich strick-litskens maken 14 aen den kant van d’ eene gordijne, ’t uyterste in de t’ samen-voeginge, ende vijftich strick-litskens aen den kant van de gordijne die de tweede t’ samen-voegende [is].
14 Hebr. aen de lippe, And. aen den self-kant.
 
11 Ghy sult oock vijftich koperen haecxkens maken, ende ghy sult de haecxkens in de strick-litskens doen, ende ghy sult de tente tsamen voegen, datse eene zy.
12 Het overige nu dat overschiet aen de gordijnen der tente, de helft 15 der gordijne die over-schiet, sal overhangen, 16 aen de achterste deelen des Tabernakels.
15 T.w. der laetster gordijne.
16 Hier was het heylige der heyligen, daer d’Arke des verbonts stont.
 
13 Ende een elle van dese, ende een elle van gene zyde van ’t gene dat overich zijn sal aen de lengte der gordijnen der tente, sal overhangen aen de zyden des Tabernakels, aen dese, ende aen gene [zyde], om dien te bedecken.
14 Ghy sult oock de Tente 17 een decksel maken van root-geverwde rams-vellen: c ende daer over 17 een decksel van 18 dasse-vellen.
17 . 17 Dese decksels dienden alleen om het dack, ofte bovenste des Tabernakels te bedecken.
c Exod. 36.19.
18 Hebr. Tachas-vellen.
 
15 Ghy sult oock tot den Tabernakel staende berderen maken, van Sittim-hout.
16 De lengte van een bert sal tien ellen zijn: ende een elle, ende eene halve elle sal de breette van elck bert zijn.
17 Twee 19 houw-vasten sal een bert hebben, als sporten 20 in een leeder gesett, 21 d’ een nevens d’ ander: alsoo sult ghy ’t met alle de berderen des Tabernakels maken.
19 Hebr. handen.
20 And. leederwijse gesett. D. even wijt van malkanderen gesett, gelijck de trappen of sporten der leederen staen.
21 Hebr. de vrouwe nevens haer suster.
 
18 Ende de berderen tot den Tabernakel sult ghy [aldus] maken: Twintich berderen nae de suydt-zyde suyd-waerts.
19 Ghy sult oock veertich silveren 22 voeten maken onder de twintich berderen: twee voeten onder een bert, aen sijne twee houw-vasten, ende twee voeten onder een ander bert, aen sijne twee houw-vasten.
22 Dit waren de voeten, daer de berderen op steunden, sy waren elck van een talent silvers. Exod. 38.27.
 
20 Daer sullen oock twintich 23 berderen zijn aen d’ander 24 zyde des Tabernakels, aen den noorder hoeck.
23 Zijnde elck bert anderhalven cubitus breet, vers 16. Soo dat hier uyt af te nemen is, dat de lengte van den heelen Tabernakel geweest is xxx cubiten.
24 Hebr. ribbe.
 
21 Met hare veertich silveren voeten: twee voeten onder een bert, ende twee voeten onder een ander bert.
22 Doch aen de zyden des Tabernakels 25 tegen ’t westen sult ghy 26 ses berderen maken.
25 Siet Genes. 12. vers 8. Hebr. Zeewaerts, of, nae de zee aen.
26 Dese ses berderen waren negen cubiten breedt, want elck bert was anderhalven cubitus breet, ende sy wierden t’samen gevoecht, om alsoo den tabernakel achter te sluyten, of dicht te maken.
 
23 Oock sult ghy twee berderen maken tot de hoeck-berderen des Tabernakels, aen de beyde zyden.
24 Ende sy sullen van beneden [als] 27 tweelingen t’ samen gevoegt zijn, sy sullen oock 28 [als] tweelingen aen ’t oppereynde des selven t’ samen gevoegt zijn, met eenen rinck: alsoo sal ’t met de twee [berderen] zijn, tot twee hoeck-berderen sullense zijn.
27 De sin is, sy sullen te gelijcke vaste zijn aen de berderen ter zyden ende aen het eynde des Tabernakels, de selve alsoo aen malkanderen hechtende, ofte vaste makende.
28 And. volkomen.
 
25 Alsoo sullen de acht berderen zijn met hare silveren voeten, zijnde sestien voeten: twee voeten onder een bert, wederom twee voeten onder een bert.
26 Ghy sult oock 29 rychelen maken van Sittim-hout: vyve aen de berderen der eener zijde des Tabernakels:
29 And. ribben, latten, grendelen.
 
27 Ende vijf rychelen aen de berderen der andere zijde des Tabernakels: als oock vijf rychelen aen de berderen der zijde des Tabernakels, 30 aen de beyde zijden westwaerts.
30 Ofte westwaert, nae de beyde zyden [siende].
 
28 Ende de middelste rychel sal midden aen de berderen zijn, door-schietende van ’t een eynde tot het ander eynde.
29 Ende ghy sult de berderen met goude overtrecken, ende hare ringen 31 (de plaetsen voor de rychelen) sult ghy van goude maken: de rychelen sult ghy oock met goude overtrecken.
31 Hebr. huysen voor de rychelen. D. dienende om de ringen daer door te steken.
 
30 32 d Dan sult ghy den Tabernakel oprichten nae sijne wijse, die u op den berch getoont is.
32 Als alle deelen des Tabernakels volmaeckt waren, so resteerde datmen die t’samen brocht, ende den Tabernakel geheelick oprichte, ende over eynde stelde.
d Exod. 25.9, 40. Actor. 7.44. Hebr. 8.5.
 
31 Daerna sult ghy 33 eenen e voor-hanck maken, van hemels-blaeuw, ende purper, ende scharlaken, ende fijn getweernt linnen: van het alder konstelicxte werck 34 sal men-se maken met 35 Cherubim.
33 Desen voorhanck was in plaetse van een scheydsel, ofte scheyd muer, tusschen het heylige ende ’t heylige der heyligen, daer alleen de Hooge-priester eens des jaers mochte ingaen, ende dit is dien voor-hanck welcken de Apostel Hebr. 9.3. noemt den tweeden voorhanck: Daer was eenen anderen voorhanck aen de deure des huyses. Siet oock Lev. 4.6.
e Exod. 36.35.
34 Oft: sal hyse, te weten Bezaleël, of de werck-meester.
35 Siet Gen. 3.24.
 
32 Ende sult hem 36 hangen 37 aen vier pilaren van Sittim [hout], met goude over-togen, hare haken sullen van goude zijn: [staende] op vier silveren voeten.
36 Hebr. geven, ende alsoo vers 33.
37 D. aen de haken die aen de vier pilaren sullen vaste zijn.
 
33 Ende ghy sult den voor-hanck 38 onder de haecxkens hangen, ende ghy sult 39 de Arke der getuychenisse aldaer binnen den voor-hanck brengen: ende 40 dese voor-hanck sal u lieden een scheydinge maken tusschen 41 het heylighe, ende tusschen 42 het heylige der heyligen.
38 Waer van vers 6.
39 Siet bov. cap. 25. vers 16.
40 Tot desen eynde was eygentlick de voorhanck gemaect, om de menschen af te sluyten ende te verhinderen het ingaen, ja selfs het insien in het heylige der heyligen, daer de Arke was. Exod. 40.3. Siet oock Hebr. 9.8.
41 Hebr. de heylicheyt.
42 Hebr. de heylicheyt der heylicheden. ende alsoo in ’t volgende vers.
 
34 Ende ghy sult het Versoen-decksel setten op de Arke der getuychenisse in het heylige der heyligen.
35 43 De Tafel nu sult ghy setten 44 buyten den voor-hanck, ende den Candelaer tegen de tafel over, aen d’ eene zijde des Tabernakels, suydwaerts: maer de tafel sult ghy setten aen de noord-zijde.
43 Verstaet de tafel daer de toon-brooden op lagen.
44 T.w. inde heylige plaetse daer de Priesters haren dienst deden.
 
36 f Ghy sult oock aen de deure der Tente 45 een decksel maken, van hemels-blaeuw, ende purper, ende scharlaken, ende fijn getweernt linnen, geborduert werck.
f Exod. 36.37.
45 Dit was aen den inganck der deure, ja ’t was als een deure voor aen den inganck tot den Tabernakel, daer de Priesters alle dage uyt ende ingingen, om haren dienst te doen in het heylige, maer ’tvolck en mocht daer niet ingaen, Hebr. 9.2, 6.
 
37 Ende ghy sult tot dit decksel vijf pilaren van Sittim [hout] maken, ende 46 die met gout over-trecken, hare haken sullen van gout zijn: ende ghy sult haer vijf koperen voeten gieten.
46 Hy en wil niet seggen, dat men de geheele pilaren met gout soude overtrecken, maer alleen de knoopen ende randen. Exod. 36.38.

Einde Exodus 26