Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 12 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 12

1 DE HEERE nu hadde tot Mose ende tot Aaron in Egypten-lande gesproken, seggende:
2 Dese selve maent sal u lieden het hooft der maenden zijn: sy sal u de eerste van de maenden des jaers zijn.
3 Spreeckt tot de gantsche vergaderinge Israëls, seggende, Aen den tienden deser maent neme een yegelick een lam, nae de huysen der vaderen, een lam voor een huys.
4 Maer in dien een huys te kleyn is voor een lam, so neme hy ’t ende sijn naebuer, de naeste aen sijnen huyse, nae ’t getal der zielen: yegelick nae dat hy eten kan; ghy sult rekeninge maken nae het lam.
5 Ghy sult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaer oudt: van de schapen ofte van de geyte-bocken sult ghy het nemen.
6 Ende ghy sult het in bewaringe hebben tot den veertienden dach deser maent: ende de gantsche gemeynte der vergaderinge Israëls sal het slachten tusschen twee avonden.
7 Ende sy sullen van dat bloet nemen: ende strijcken ’t aen de beyde zijd-posten, ende aenden boven-dorpel, aen de huysen in de welcke sy het eten sullen.
8 Ende sy sullen dat vleesch eten inder selver nacht: aenden vyere gebraden, met ongesuerde brooden, sy sullen het met bittere sause eten.
9 Ghy en sult daer niet raeuw van eten, oock geensins in water gesoden: maer aen den vyere gebraden, sijn hooft, met sijne schenckelen, ende met sijn ingewant.
10 Ghy en sult daer oock niet van laten overblijven tot den morgen: maer ’t gene dat daer van over-blijft tot den morgen, sult ghy met vyere verbranden.
11 Aldus nu sult ghy het eten; uwe lendenen sullen opgeschort zijn, uwe schoenen aen uwe voeten, ende uwen staf in uwe hant: ende ghy sult het met haeste eten, het is des HEEREN Pascha.
12 Want ick sal in deser nacht door Egyptenlant gaen, ende alle eerst-geborene in Egyptenlant slaen, van de menschen af, tot de beesten toe: ende ick sal gerichten oeffenen aen alle de Goden der Egyptenaren, ick de HEERE.
13 Ende dat bloet zal u lieden tot een teecken zijn aen de huysen daer ghy inne zijt: wanneer ick het bloet sie, sal ick u-lieden voor by gaen: ende daer en sal geen plage onder u-lieden ten verderve zijn, wanneer ick Egypten-lant slaen sal.
14 Ende dese dach sal u lieden wesen ter gedachtenisse, ende ghy sult hem den HEERE tot een feest vieren: ghy sult hem vieren onder uwe geslachten tot eene eeuwige in settinge.
15 Seven dagen sult ghy-lieden ongesuerde brooden eten, maer aen den eersten dach sult ghy den suer-deech wech doen uyt uwe huysen: want wie ’t gedeessemde etet van de eersten dach af tot op den sevenden dach, die selve ziele die sal uytgeroeyt worden uyt Israël.
16 Ende op den eersten dach salder eene heylige versamelinge zijn: oock sult ghy eene heylige versamelinge hebben op den sevenden dach: daer en sal geen werck inde selve gedaen worden, maer wat van yeder ziele gegeten sal worden, dat selve alleen mach van u-lieden toegemaeckt worden.
17 So onderhoudt u dan de ongesuerde brooden, dewijle ick even aen den selven dage u-lieder heyren uyt Egypten-lande geleydt sal hebben: daerom sult ghy desen dach houden, onder uwe geslachten, tot een eeuwige insettinge.
18 In de eerste [maent] aen den veertienden dage der maent, in den avont, sult ghy ongesuerde brooden eten: tot den eenentwintichsten dach der maent in den avont.
19 Datter seven dagen lanck geenen suer-deessem in uwe huysen gevonden en worde: want al wie het gedeessemde eten sal, de selve ziele sal uyt de vergaderinge Israëls uytgeroeyt worden, hy zy een vreemdelinck, ofte een ingeborene des lants.
20 Ghy en sult niets eten dat gedeessemt is: in alle uwe wooningen sult ghy ongesuerde brooden eten.
21 Mose dan riep alle de Outste van Israël, ende seyde tot hen: Leset uyt, ende neemt u lammeren voor uwe huysgesinnen, ende slachtet het Pascha.
22 Neemt dan een bondelken Ysop, ende dopt het in ’t bloet dat in een becken sal wesen, ende strijckt aen den boven-dorpel, ende aen de beyde zijd-posten van dat bloet, ’t welck in het becken zijn sal: doch u aengaende, niemant sal uytgaen, uyt de deure sijnes huyses, tot aen den morgen.
23 Want de HEERE sal door gaen, om, de Egyptenaren te slaen, doch wanneer hy het bloet sien sal aen den boven-dorpel, ende aen de twee zijd-posten: so sal de HEERE de deure voorby gaen, ende den verderver niet toelaten in uwe huysen te komen om te slaen.
24 Onderhoudet dan dese sake, tot eene insettinge voor u, ende voor uwe kinderen tot in eeuwicheyt.
25 Ende het sal geschieden als ghy in dat lant komt, dat u de HEERE geven sal, gelijck hy gesproken heeft, so sult ghy desen dienst onderhouden.
26 Ende het sal geschieden, wanneer uwe kinderen tot u sullen seggen, Wat hebt ghy daer voor eenen dienst?
27 So sult ghy seggen, Dit is den HEERE een Paesch-offer, die voor der kinderen Israëls huysen voorby ginck in Egypten, doe hy de Egyptenaers sloech, ende onse huysen bevrijdde: Doe buygde sich het volck ende neygde sich.
28 Ende de kinderen Israëls gingen ende deden ’t: gelijck als de HEERE Mose ende Aaron geboden hadde, alsoo deden sy.
29 Ende het geschiedde ter midder-nacht, dat de HEERE alle de eerst-geborene in Egypten-lande sloech, van den eerst-geborenen Pharaos aen, die op sijnen throon sitten soude, tot op den eerst-geborenen des gevangens, die in het gevangen-huys was, ende alle eerst-geborene der beesten.
30 Ende Pharao stont op by nachte, hy, ende alle sijne knechten, ende alle de Egyptenaers, ende daer was een groot geschrey in Egypten: want daer en was geen huys daer niet een doode in en was.
31 Doe riep hy Mose ende Aaron in der nacht, ende seyde, Maeckt u op, treckt uyt het midden van mijnen volcke, soo ghy-lieden, als de kinderen van Israël: ende gaet henen, dient den HEERE, gelijck ghy-lieden gesproken hebt.
32 Neemt oock met u uwe schapen, ende uwe runderen, alsoo ghy-lieden gesproken hebt: ende gaet henen, ende segent my oock.
33 Ende de Egyptenaers hielden sterck aen by het volck, haestende om die uyt het lant te drijven: want sy seyden; wy zijn alle doot.
34 Ende het volck nam sijn deech op eer het gedeessemt was: hare deech-klompen, gebonden in hare kleederen, op hare schouderen.
35 De kinderen Israëls nu hadden gedaen nae het woort Mose, ende hadden van de Egyptenaren ge-eyscht silveren vaten, ende goudene vaten, ende kleederen.
36 Daer toe hadde de HEERE den volcke genade gegeven in de oogen der Egyptenaren, dat sy hen hare begeerte deden: ende sy beroofden de Egyptenaren.
37 Also reysden de kinderen Israëls uyt van Rameses nae Succoth: omtrent ses hondert duysent te voet, mannen alleen, behalven de kinderkens.
38 Ende veel vermengt-volck trock oock met haer op, ende schapen, ende runderen, gantsch veel vees.
39 Ende sy bieken van het deech dat sy uyt Egypten gebracht hadden, ongesuerde koecken, want het en was niet gedeessemt: overmits sy uyt Egypten uyt gedreven wierden, so dat sy niet vertoeven en konden, nochte oock teeringe voor hen bereyden.
40 De [tijt] nu der wooninge die de kinderen Israëls in Egypten gewoont hebben, is vier hondert jaer, ende dertich jaer.
41 Ende het geschiedde ten eynde van de vyer hondert ende dertich jaren: so ist even op den selven dach geschiet, dat alle de heyren des HEEREN uyt Egypten-lande gegaen zijn.
42 Desen nacht salmen den HEERE op het vlijtichste houden, om dat hyse uyt Egypten-lande geleydt heeft: Dit is de nacht des HEEREN, die op het vlijtichste moet gehouden worden, van alle de kinderen Israëls, onder hare geslachten.
43 Voorder seyde de HEERE tot Mose ende Aaron, Dit is de insettinge van ’t Pascha, geenes vreemdelincx sone en sal daer van eten.
44 Doch alle knecht van yeder een, die voor gelt gekocht is, na dat ghy hem sult besneden hebben, dan sal hy daer van eten.
45 Geen uytlander noch huerlinck en sal daer van eten.
46 In een huys sal ’t gegeten worden, ghy en sult van den vleesche niet buyten uyt den huyse dragen: ende en sult geen been daer aen breken.
47 De gantsche vergaderinge Israëls sal het doen.
48 Als nu een vreemdelinck by u verkeert, ende den HEERE het Pascha houden sal, dat alles wat manlick, by hem besneden worde, ende dan kome hy daer toe, om dat te houden, ende hy sal wesen als een ingeboren des lants: maer geen onbesneden sal daer van eten.
49 Eenerley wet zy den ingeborenen, ende den vreemdelinck, die als vreemdelinck in ’t midden van u verkeert.
50 Ende alle kinderen Israëls deden ’t: gelijck als de HEERE Mose ende Aaron geboden hadde, alsoo deden sy.
51 Ende het geschiedde even ten selven dage, dat de HEERE de kinderen Israëls uyt Egypten-lant leydde, nae hare heyren.

Einde Exodus 12