Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 112 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Psalm 112

Een lof der godtsaligen, die een belofte hebben des tegenwoordigen, ende des toe-komenden levens, ende welcker voorspoet den godtloosen een hert-seer is.
 
1 HAlelu-Iah. 1 Aleph. a Welgelucksalich is de man die den HEERE vreest: Beth. die grooten lust heeft in sijne geboden.
1 Dese Psalm heeft oock, gelijck den Cxj, in elck vers twee, ofte drye letteren des Hebreeuschen A. B.
a Psal. 1.1, 2.
 
2 Gimel. 2 Sijn zaet sal geweldich zijn op aerden: Daleth. het geslachte der oprechten sal gesegent worden.
2 D. sijn kinderen, gelijck Psal. 21.11.
 
3 He. In sijn huys sal have ende rijckdom wesen. Vau. ende 3 sijne gerechticheyt bestaet in eeuwicheyt.
3 D. sijne Godtsalicheyt ende vroomicheyt, mitsgaders de vruchten der selve. siet vers 9. ofte, de eeuwige belooninge der selver, die hy uyt genade ontfangen sal.
 
4 Zain. Den oprechten gaet 4 het licht op in de duysternisse: Cheth. 5 Hy is genadich, ende barmhertich, ende rechtveerdich.
4 Licht beteeckent hier ende elders, troost, vrede, blijtschap, hulpe, verlossinge: Gelijck duysternisse beteeckent tegenspoet, elende, droeffenisse, verdriet. Iob 30.26. Esth. 8.16. Psalm 107.10.
5 T.w. Godt, als Psa. 111.4. of, Hy, Te weten, de vroome man, als vers 5.
 
5 Teth. 6 Wel dien man die sich ontfermt, ende uyt leent: Iod. 7 hy beschickt sijne saken met recht.
6 Ofte, goet is de man die, etc.
7 And. hy sal sijne sake in’t recht staende houden.
 
6 Caph. Sekerlick hy en sal in der eeuwicheyt 8 niet wanckelen. Lamed. de rechtveerdige sal in eeuwige gedachtenisse 9 zijn.
8 Hy wil seggen, of schoon een vroom eerlick man elcke reyse eenen aenstoot krijcht, so en sal hy nochtans nimmermeer soo ter neder gestooten werden, dat hy altoos liggen blijve, sonder weder op te staen. siet Psal. 15. op vers 5.
9 By Godt ende by alle vroome, by dewelcke sijner ter eere altijt sal gedacht worden.
 
7 Mem. Hy en sal van 10 geen quaet geruchte vreesen: Nun. sijn herte 11 is vaste, betrouwende op den HEERE.
10 Het zy datmen qualick van hem spreeckt, sonder oorsake, (want hy heeft een goede conscientie): het zy datter quade tijdingen komen (want hy vertrouwt op Godt).
11 Siet d’aent. Psal. 51. op vers 12.
 
8 Samech. Sijn herte wel ondersteunt zijnde, en sal niet vreesen: Ain. tot dat hy 12 op sijne wederpartyen sie.
12 Ofte, aen: T.w. sijnen lust, ofte, Godts wrake sien. siet van dusdanige afgekorte manieren van spreken, Psal. 22. op vers 18. ende Psal. 54.9.
 
9 Pe. 13 Hy stroyt uyt, hy geeft den nootdurftigen: Tsade. 14 sijne gerechticheyt bestaet in eeuwicheyt: Koph. 15 sijn hoorn sal verhoocht worden in eere.
13 T.w. sijnen rijckdom, sonder yet daer van te hopen, Luc. 6.35. Siet oock 2.Corint. 9.9.
14 Dat is, hy en wort nemmermeer moede van weldadicheyt, ofte vruchten der gerechticheyt voort te brengen, vergel. bov. vers 3.
15 D. eere, ende macht. siet Deut. 33. op vers 17. ende 1.Sam. 2.1. Psal. 89.18, 25. ende 92.11.
 
10 Resch. De godtloose sal’t sien, ende hy sal hem vertoornen: Schin. hy sal met sijne tanden knersen, ende smelten. Thau. 16 de wensch der godtloosen sal vergaen.
16 D. hy en sal niet verkrijgen ’t gene daer hy nae verlangt. Siet Prov. 10.24, 28. ende 13.10.

Einde Psalm 112