Statenvertaling.nl

sample header image

Job 22 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Job 22

Eliphaz verklaert, dat Godt van des menschen vroomicheyt geen profijt en heeft, vers 1, etc. ende hem niet en straft uyt vreese van hem, 4. beschuldigt Iob van vele misdaden, om de welcke hy van Godt gestraft wort, 5. selfs oock van de verloocheninge der Goddelicker voorsichticheyt, 12. houdt hem voor, dat Godt in alle tijden de godtloose gestraft heeft, 15. vermaent hem tot bekeeringe, 21. met belofte van Godts genadigen segen, 23.
 
1 DOe antwoordde Eliphaz de Temaniter, ende seyde:
2 1 Sal oock een man Gode profijtelick zijn? 2 maer voor hem selven sal de verstandige profijtelick zijn.
1 Hy wil seggen: Neen. Psal. 16.2. Daerom en hebt ghy u niet soo seer te beroemen over uwe vroomicheyt; want hy en heeft geen profijt daer van, ’tzy dat ghy vroom zijnde lijdt, ofte godtloos zijnde welvaert. Een wijs mensche kan hem selven deucht doen, maer niet Gode, die in hemselven de volle genoechsaemheyt is van alle goet. siet Gen. 17.1. op de woorden Godt Almachtich. ende verg. onder 35.7, 8.
2 And. als hy, te weten de mensche, nut is, sal hy, te weten Godt, daer door voorspoedich zijn, ofte welvaren?
 
3 3 Ist voor den Almachtigen 4 nutticheyt, dat ghy rechtveerdich zijt? ofte gewin, dat ghy 5 uwe wegen volmaeckt?
3 And. ist den Almachtigen welgevallich, ofte behagelick, dat ghy u rechtveerdicht?
4 Hebr. lust, ofte begeerte, vermakinge. ’twelck hier soo veel is als profijt, (om dat profijtelicke saken begeert worden) als blijckt uyt het voorgaende ende navolgende: alwaer het woort eygentlick beteeckenende begeerte, voor gewin genomen wort.
5 Dat is, u leven vromelick aenstelt. Het tegen-deel is, sijnen wech verdreven, Genes. 6.12. ende sijne wercken verderven, Zephan. 3.7.
 
4 6 Ist om uwe vreese, dat hy u bestraft? dat hy met u 7 in’t gerichte komt?
6 D. om dat hy u vreest, dat ghy hem soudt mogen beschadigen, ende leet doen: gelijck Iobs woorden bov. 7. vers 12. soo souden mogen getrocken worden. ofte, om dat ghy hem vreest, dat is, door eene religieuse Godtvruchticheyt voor oogen hebt. De vrage van Eliphaz loochent sterckelick, willende seggen, dattet daerom niet en was, maer om ’t gene dat verhaelt wort in’t volgende vers.
7 T.w. om u te veroordeelen, ende te straffen. alsoo, Psal. 143.2.
 
5 Is niet uwe boosheyt 8 groot? ende uwer ongerechticheden geen eynde?
8 Ofte, vele: te weten, daerom ghy gestraft wort. uyt de grootheyt, ende veelheyt sijner straffen, besluyt Eliphaz qualick de grootheyt, ende veelheyt van Iobs misdaden.
 
6 9 Want a ghy hebt uwen 10 broederen 11 sonder oorsake pant afgenomen, ende de kleederen 12 der naeckten hebt ghy uytgetogen.
9 Hy wil seggen: Het moet zijn, dat ghy u met eenige deser misdaden, die ick nu gae verhalen, ofte met alle, besoedelt hebt, om dat ghy soo vreeselick van Godt gestraft wort.
a Exod. 22.26, 27. Deut. 24.6, 10, etc.
10 D. bloetvrienden. Siet Genes. 24. op vers 27.
11 D. ten onrechten, t.w. alst niet noodich en was; ofte om dat ghy te pande genomen hebt, dat ghy niet en moestet te pande nemen; ofte om dat ghy meer genomen hebt, dan het geleende weerdich was, ofte om dat ghy betaelt zijnde, het pant noch behouden hebt, dat genomen hebbende niet soo seer om u te versekeren, als het goet uwes naesten in u gewelt te krijgen. Siet Exod. 22.26, 27. Deut. 24.6, 10, etc.
12 D. die van armoede by nae naeckt waren. Soo worden de arme genoemt, Ies. 58.7. ofte die door het uyt-rooven harer goederen arm gemaeckt wierden.
 
7 Den moeden en hebt ghy geen water te drincken gegeven; ende vanden hongerigen hebt ghy het broot onthouden.
8 Maer wasser een man 13 van gewelt, voor dien was het lant, ende een 14 aensienelick persoon woonde daer in.
13 Hebr. een man des arms; dat is, die gewelt pleechde, ende de lieden verdruckte: voor dien steldet ghy het lant open. Vergel. dese maniere van spreken met de aenteeck. boven c. 11. op vers 2. Arm voor gewelt, alsoo ond. 35.9. ende 38.15.
14 Hebr. aengenomen van aengesichte. D. diemen om eenige uyterlicke hoedanicheyt voor andere stelde, die van geringer aensien waren. Siet van dusdanige aenneminge, ofte aensien, Levit. 19. op vers 15.
 
9 De weduwen hebt ghy ledich wech gesonden, ende de 15 armen der weesen zijn verbrijselt.
15 Verstaet alle de hulpe, ende sterckte, die noch voor de weesen overich was. Siet 2.Chron. 32. op vers 8.
 
10 Daerom zijn 16 stricken rontom u: ende vervaertheyt heeft u haestelick beroert.
16 T.w. der elenden, ende tegenheden, die u omvangen, ende verwerren, als een strick. Vergel. bov. 18.8, 9, etc. ende 19.6. met de aenteeck.
 
11 Ofte ghy 17 en siet de duysternisse niet; ende 18 des waters overvloet bedeckt u.
17 D. en begrijpt niet, alsoo ghy wel behoordet, de elende daer in ghy steeckt. ende de oorsaken van dien, te weten, de sonden, waer van in’t voorgaende. Duysternisse, voor elende. siet Gen. 15. op vers 12. voor sonden, Ies. 5.20. Eph. 5.11.
18 Verst. de selve elende: want de woorden water, vloet, stroomen, etc. worden dickwils voor allerley tegenspoet genomen. siet 2.Sam. 22. op vers 17.
 
12 19 Is niet Godt 20 [in] de hoochte der hemelen? siet doch 21 het opperste der sterren aen, 22 datse verheven zijn.
19 Na dat Eliphaz den vroomen Iob in het voorgaende eenige sonden opgetegen heeft, die hy tegen sijnen naesten begaen soude hebben, so beswaert hy hem nu noch met het gene, dat hy regel-recht tegen Godt, in’t loochenen van sijn eeuwige voorsienicheyt, gesondicht soude hebben: nae welcken sin de woorden van dit vers, Iobs woorden souden zijn. Anders konnense verstaen worden van de woorden Eliphaz, daer mede hy Iob soude vermanen, dat Godt, die hooge geseten is, ende leege siet, wel waernemen kan, wien hy het goet, ofte quaet wil toesenden: het welcke wel recht gesproken is, doch op den persoon van Iob qualick gepast.
20 D. is Godt niet de alderhoochste, ende heeft hy niet sijne wooninge boven alle sichtbare schepselen, ja oock boven de sterren?
21 Hebr. het hooft.
22 T.w. om daer uyt te versinnen, hoe hooge dat Godt is, die noch veel hooger is, dan de sterren.
 
13 Daerom 23 segt ghy, Wat weetter Godt van? sal hy door de 24 donckerheyt oordeelen?
23 Iob en hadde dit alsoo niet geseyt, maer Eliphaz verdraeyende Iobs propoosten, heeft dit verkeerdelick daer uyt getrocken.
24 Verstaet door dese, het gene dat tusschen de hoochste woonstede Godts, ende dese aerde begrepen is, waer onder zijn de wolcken, ende dicke nevelen, door de welcke, om dat de menschen niet sien en konnen, oordeelt het verdorven verstant des menschen, dat Godt oock daer door niet sien en kan, wat hier in dese werelt omgaet. Dit ongerijmt oordeel heeft Eliphaz ten onrechten Iob toegeschreven; gelijck oock dat volcht in’t naeste vers.
 
14 De wolcken zijn hem eene verberginge; dat hy niet en siet: ende 25 hy bewandelt den omganck der hemelen.
25 D. hy bemoeyt hem in de regeringe der werelt met de hemelsche, ende algemeene dingen, niet met de aerdsche, ende de particuliere.
 
15 Hebt ghy 26 het padt der eeuwe waergenomen; dat de ongerechtige lieden betreden hebben?
26 D. den voorigen ganck, dien de godtloose van outs af tot haer verderf ingegaen zijn. Alsoo ist woort eeuwe, ofte, eeuwicheyt genomen, Iesa. 57.11. Ierem. 2.20. ende 28.8.
 
16 Die 27 rimpelachtich gemaeckt zijn, als ’t de 28 tijt niet en was: een vloet is [over] haren gront uytgestort:
27 And. uytgeroeyt, ofte, afgesneden zijn. Hier door verstaen sommige in’t gemeen de plagen ende oordeelen Godts over de godtloose, die dickwils vergeleken worden by water, als hier, ende by vyer, als vers 20. sommige nemen’t in’t bysonder op den Suntvloet.
28 T.w. de volle tijt hares levens, tot den welcken sy nae den loop der nature, ende den staet harer gesontheyt hadden konnen geraken, sose niet door eene geweldige doot van versmooringe waren omgekomen: vergel. Psal. 54.24.
 
17 b Die seyden tot Godt, 29 Wijckt van ons: ende wat hadde de Almachtige hen gedaen?
b Iob 21.14.
29 Dit zijn de woorden die Iob te vooren verhaelt hadde van de godtloose, die in rijckdom, ende weelde out wierden, bov. 21.14. De selve keert nu Eliphaz tot sijn propoost, seggende, dat de boose door plagen in’t gemeyn, ofte den Suntvloet in’t bysonder, omgekomen waren, om datse dese woorden gesproken hadden.
 
18 Hy hadde immers hare huysen met goet vervult: c 30 daerom 31 is de raet der godtloosen verre van my.
c Iob 21.16.
30 Dese woorden hadde Iob oock gebruyckt bov. 21.16. maer Eliphaz schijntse te vernieuwen, met dese meyninge, datse hem beter betaemden, dan Iob, dien hy voor godtloos hielt.
31 Ofte, zy.
 
19 d 32 De rechtveerdige sagen’t, ende 33 waren blijde: ende 34 de onschuldige bespottede haer.
d Psal. 107.42.
32 N. Noach, met de sijne: want dese woorden behooren noch (nae sommiger gevoelen) tot de historie van den Suntvloet.
33 T.w. niet in den onderganck der godtloosen, maer in’t bewijs van Godts rechtveerdicheyt tegen de selve, ende sijne barmherticheyt tegen hen selven.
34 Naeml. Noach.
 
20 Dewijle 35 onsen stant niet verdelcht en is; maer het 36 vyer haer 37 overblijfsel verteert heeft.
35 D. het leven, ende welvaren der gener, die vroom waren, ende Godt vreesden: onder de welcke Eliphaz sich mede rekent, om dat hy sich hielt eenen van hare navolgeren, ende metgesellen in de godtvruchticheyt.
36 Verst. het vyer der godtlicker gramschap, ende wrake. Alsoo Deut. 32.22. Psal. 18.9. Iesa 26.11. ende 66.16. Ezech. 22.31. ofte, de tegenheyt, die uyt Godts gramschap komt, bov. 15.34. sommige verstaen’t specialick vande uytroeyinge van Sodoma ende Gomorra.
37 And. hare uytnementheyt.
 
21 Gewent u doch 38 aen hem, ende 39 hebt vrede: 40 daer door sal u 41 het goede overkomen.
38 N. aen Godt, te weten, om hem oprechtelick te vreesen, ende te dienen als uwen Heere, ende Vader.
39 T.w. door geduldicheyt in’t tegenwoordige lijden, ende hope van toekomende verlossinge. Het woort vrede beteeckent de inwendige, ende geestelicke gerusticheyt des herten, als Iud. 6.23. ende 19.20. Iesa. 57.21. Col. 3.15. Ofte, ghy sult vrede hebben, dat is, welvaren, ende voorspoet hebben. Siet Genes. 37. op vers 14.
40 Andere, daer in, ofte, in die [dingen] is uwe inkomste goet.
41 Vergel. bov. 21.13. ende de aent.
 
22 Ontfangt doch de 42 wet uyt 43 sijnen mont: ende lecht sijne redenen in u herte.
42 And. leeringe.
43 N. Godes. Verst. door den mont Godts sijn Woort, ofte sijne dienaren, die sijn Woort verkondigen. Siet Ies. 11.4. 2.Thess. 2.8.
 
23 So ghy u e bekeert tot den Almachtigen, ghy sult 44 gebouwt worden; doet het onrecht verre van uwe 45 tenten.
e Iob 8.5, 6.
44 D. herstelt worden in uwen voorigen staet, ofte, door segen, ende voorspoet opkomen. ’T woort bouwen wort alsoo genomen, Psal. 28.5. Ier. 12.16. ende 31.4. Mal. 3.15. Vergel. Genes. 16. op vers 2. ende bov. 5.44.
45 D. huysen, ende wooningen, siet 2.Reg. 13. op vers 5.
 
24 Dan sult ghy 46 het gout op het stof leggen: ende 47 het [gout van] Ophir by den 48 rotz-steen der beken:
46 D. seer overvloedigen rijckdom vergaderen. Het gout op, ofte by het stof te leggen schijnt soo veel te zijn, als gout gelijck stof op te hoopen: ofte het gout door den geweldigen overvloet, diemen heeft, te achten als stof, datmen met de voeten betreedt, ende datmen niet en behoeft met vaste bewaringe te versekeren. And. men sal het gout op het stof leggen. D. Godt sal door sijnen segen u het gout lichtelick laten voor-komen.
47 Siet 1.Reg. 9. op vers 28.
48 Dat is, niet in hooge, ende vaste plaetsen, daer het soude mogen schijnen wel bewaert te zijn; maer in’t leege aen de voet eenes rotzsteens, daer tegen stercke stroomen vloeyen, die lichtelick ontdecken, ende oock wechnemen konnen, dat daer by licht. De sin is, dat hy het gout in sulcken overvloet soude hebben, dat hy’t niet veel achten soude, ende weynich besorcht zijn, om wel te bewaren.
 
25 Ia de Almachtige sal uw’ 49 overvloedich gout zijn: ende u 50 krachtich silver zijn.
49 Het Hebr. woordeken staet in’t getal van velen, daer mede de overvloet te kennen gegeven wort. And. uwe bescherminge.
50 Hebr. silver der krachten.
 
26 Want dan sult ghy u over den Almachtigen verlustigen: ende ghy sult 51 tot Godt u aengesichte opheffen.
51 D. hem vrymoedelick aenbidden, ende alle goet van hem verwachten.
 
27 Ghy sult tot hem eernstelick bidden, ende hy sal u verhooren: ende ghy 52 sult uwe geloften betalen.
52 D. dewijle hy weldadich sal zijn tegen u, vervullende uwe begeerten, so sult ghy oock hem danckbaer zijn, u in sijne weldaden verheugende. Vergel. Psal. 50.14. ende 61.9.
 
28 Als ghy eene sake besluyt, so sal sy u 53 bestendich zijn: ende 54 op uwe wegen sal het licht schijnen.
53 D. sy sal in’t werck gestelt worden, ende u vast blijven. Alsoo Num. 30.4. Iesa 7.7. ende 8.10.
54 D. uwe handelingen, wercken, ende daden, sullen door den segen des Heeren voorspoedich zijn.
 
29 55 Alsmen [yemant] vernederen sal, ende ghy 56 seggen sult, ’Tzy verhooginge; dan sal [Godt] 57 den nederigen van oogen f behouden.
55 D. Als yemant vernedert sal worden, te weten, door eenige elende, ende tegenspoet.
56 Dat is, bidden sult met vyerige gebeden tot Godt, dat hy weder uyt sijn lijden verhoocht, ende verlost soude mogen worden.
57 Hebr. den neder-gebogenen, ofte geslagenen van oogen. Stelt hier tegen de hooge oogen, vande welcke siet, Prov. 6.17.
f Prov. 29.23.
 
30 [Ia] hy sal dien bevrijden, 58 die niet onschuldich en is, want hy wort bevrijdt 59 door de suyverheyt uwer 60 handen.
58 D. niet alleen de vroome, maer oock de onvroome, ende schuldige sal Godt door u gebedt helpen. Genes. 18.32. and. een onschuldige sal een eylant bevrijden. ofte: hy sal het eylant des onschuldigen bevrijden.
59 Verst. de gebeden, die met opheffinge der handen geschieden, komende uyt een geloovich, ende oprecht herte, 1.Tim. 2.8.
60 Hebr. Palmen.

Einde Job 22