Statenvertaling.nl

sample header image

Esther 8 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Esther 8

De Coninck geeft Esther Hamans huys, vers 1, etc. Mordechai komt voor den Coninck, die geeft hem den rinck dien hy te vooren Haman gegeven hadde, 2. De Coninginne Esther bidt wederom den Coninck, dat de boose aenslagen Hamans tegen de Ioden noch voorder mochten te niete gedaen worden, 3. Sy vindt genade by den Coninck, 4. Ende sy draegt hem hare bede noch wijder voor, 5. De Coninck consenteert haer alles wat sy begeert, 7. Ende sulcks wort aen de Lant-voochden in alle Provincien geschreven, 9. Het wort in des Conincks name, ende met de posten over al gesonden, 10. Somma des placcaets, 11. Mordechais heerlickheyt ende cieraet, 15. By de Ioden is groote vreucht, ende vele volckeren vervoegen haer tot de Ioden, 17.
 
1 1 TE dien selven dage gaf de Coninck Ahasveros aen de Coninginne Esther 2 het huys Hamans, des vyants der Ioden: ende Mordechai 3 quam voor het aengesichte des Conincks, want Esther 4 hadde te kennen gegeven 5 wat hy haer was.
1 T.w. doe Haman gehangen was.
2 T.w. met sijn toebehooren.
3 D. hy wiert aengenomen in ’t getal der Vorsten die dagelicks by den Coninck quamen, ende sijn aengesichte mochten aenschouwen. Siet bov. 1.14.
4 Te weten, den Coninck.
5 D. hoe nae dat sy malkanderen bestonden. Siet cap. 2.7.
 
2 Ende de Coninck tooch sijnen rinck af, 6 dien hy van Haman genomen hadde, ende 7 gaf hem aen Mordechai: ende Esther stelde Mordechai over het huys Hamans.
6 Siet boven 3.10. ende de aenteeck. op Gen. 41.42.
7 Indachtich zijnde wat getrouwicheyt dat Mordechai aen hem bewesen hadde. Siet bov. 6.2.
 
3 Ende Esther 8 sprack voorder voor het aengesichte des Conincks, ende sy viel 9 voor sijne voeten: ende sy weende ende sy smeeckte hem, dat hy 10 de boosheyt Hamans des Agagiters, ende sijne gedachte, die hy tegen de Ioden gedacht hadde, soude wech-nemen.
8 T.w. doe nu Haman gehangen was. Siet bov. 7.9.
9 Hebr. voor het aengesichte sijner voeten.
10 D. het placcaet van het uyroeyen der Ioden, ’t welck uyt raet ende boos ingeven van Haman, gepubliceert was.
 
4 De Coninck nu 11 reyckte den gouden scepter Esther toe: doe rees Esther op, ende sy stont voor het aengesichte des Conincks.
11 Daer mede te kennen gevende sijne genade ende gunste tot haer. Siet bov. 4.11. ende 5.2. ’t schijnt dat de Coninck te gelijcke Esther te kennen gaf, datse soude opstaen, ende seggen wat haer begeerte was.
 
5 Ende sy seyde, Indien het den Coninck goet dunckt, ende indien ick genade voor sijn aengesichte gevonden hebbe, ende 12 dese sake 13 voor den Coninck recht is, ende ick in sijne oogen 14 aengenaem ben: 15 datter geschreven worde, dat de brieven 16 ende de gedachte Hamans, des soons Hamedatha, des Agagiters, weder-roepen worden, welcke hy geschreven heeft, om de Ioden om te brengen, die in alle de lantschappen des Conincks zijn.
12 Ofte, dit woort.
13 Hebr. voor het aengesichte des Conincks.
14 Hebr. goet.
15 T.w. aen de Vorsten, ende Overste.
16 Dat is, het boos voornemen Hamans. Siet vers 3.
 
6 Want 17 hoe sal ick vermogen, dat ick aensie het quaet dat mijn volck 18 treffen sal? ende hoe sal ick vermogen, dat ick aensie het verderf van mijn geslachte?
17 Hebr. Hoe sal ick kunnen ende sien in het quaet, ende alsoo stracx weder, als of sy seyde, Ick en sal’t van hertseer niet kunnen sien.
18 Hebr. vinden.
 
7 Doe seyde de Coninck Ahasveros tot de Coninginne Esther, ende tot Mordechai den Iode: Siet 19 het huys Hamans hebbe ick Esther gegeven, ende hem heeft men aen 20 de galge gehangen, om dat hy sijne hant aen de Ioden 21 geslagen hadde.
19 Siet bov. vers 1, ende vers 2.
20 T.w. aen die galge die hy hadde doen oprichten, om Mordechai daer aen te hangen.
21 D. meynde te leggen: De wille wort genomen voor de daet.
 
8 22 Schrijft dan ghylieden voor de Ioden, so als het goet is in uwe oogen, 23 in des Conincks name, ende versegelt het 24 met des Conincks rinck: 25 want het schrift dat in des Conincks name geschreven, ende met des Conincks rinck versegelt is, 26 en is niet te weder-roepen.
22 T.w. aen de Overste ende aen de Vorsten der lantschappen.
23 D. In mijnen name.
24 D. met mijnen rinck.
25 And. Maer.
26 Vergel. Dan. 6.8, 12, 15.
 
9 Doe werden des Conincks Schryvers geroepen, ter selver tijt, in de derde maent (sy is 27 de maent Sivan) op den drie-en-twintichsten der selver, ende daer wert geschreven nae alles dat Mordechai geboodt, aen de Ioden, ende aen de 28 Stadt-houders, ende Lant-voochden, ende Overste der lantschappen, die 29 van India af tot aen Mooren-lant [strecken], hondert ende seven-en-twintich lantschappen, 30 een yeder lantschap nae sijne schrift, 31 ende yeder volck nae sijne sprake: oock aen de Ioden nae hare schrift, ende nae hare sprake.
27 Dese maent komt over een ten deele met onsen Mey, ten deele met Iunio.
28 Als bov. 3.12.
29 Siet bov. 1. vers 1.
30 Hebr. lantschap ende lantschap.
31 Hebr. ende volck ende volck.
 
10 Ende men schreef in des Conincks Ahasveros name, ende men versegeld’et met des Conincks rinck: ende men sondt de brieven door de hant der 32 loopers te peerde, rydende 33 op snelle kemelen, 34 op muylen van merryen geteelt.
32 Hebr. der loopers op peerden.
33 Ofte, op Dromedarisen, een specie van seer snelle Cameelen. Siet 1.Reg. 4.28.
34 And. [namelick] de Conincklicke postboden die van postboden geboren waren. het schijnt dat het post-ampt van de ouders op de kinderen erfde.
 
11 Dat de Coninck den Ioden 35 toeliet, die 36 in elcke stadt waren, haer te vergaderen, ende 37 voor haer leven te staen, om te verdelgen, om te dooden, ende om om te brengen alle macht des volcks, ende des lantschaps, die haer 38 benauwen souden, de kleyne kinderen ende de wyven: ende 39 haren buyt te rooven,
35 Hebr. gaf, D. toeliet, als Psal. 16.10.
36 Hebr. In alle stadt ende stadt, alsoo oock vers 17.
37 D. haer leven te verdedigen, ende voor haer leven te strijden, als Psal. 94.16.
38 Of, vyantlick aenvallen souden.
39 D. hare goederen, welcke den Ioden tot buyt gegeven wierden. Siet bov. 3.13.
 
12 40 Op eenen dach in alle de lantschappen des Conincks Ahasveros: op den dertienden der twaelfder maent, dese is 41 de maent Adar.
40 T.w. op den selven dach, op welcken Haman hadde voorgenomen de Ioden uyt te roeyen. Siet bov. 3.13.
41 Siet bov. 3.7.
 
13 42 Den inhoudt dies schrifts was, dat eene wet soude gegeven worden in alle lantschappen, openbaer aen alle volcken: ende dat de Ioden 43 gereedt souden zijn tegen dien dach, om sich te wreken aen hare vyanden.
42 Of, Copye.
43 Of, toegerust, ende veerdich zijn souden.
 
14 44 De loopers die op snelle kemelen reden, [ende] op muylen, togen snellick uyt, aengedreven zijnde door het woort des Conincks: Dese wet nu 45 wert gegeven op de Burcht Susan.
44 Te weten, de Conincklicke post-boden, Siet vers 10.
45 Dat is, aen-geslagen, ofte gepubliceert.
 
15 Ende Mordechai ginck uyt van voor het aengesichte des Conincks in een hemels-blaeuw ende wit Conincklick kleet, ende met 46 eene groote gouden kroone, ende met een opper-kleet van fijn linnen, ende purper: ende 47 de Stadt Susan juychte, ende was vrolick.
46 Gelijck de groote Heeren by de Persen gewoon waren te dragen.
47 Verstaet hier principalick de Ioden die te Susan waren: doch oock wel verscheydene onder de Persen ende Meden, die geen wel-gevallen en hadden aen die grouwelicke bloetstortinge die Haman voor hadde.
 
16 By de Ioden was 48 licht, ende blijtschap ende vreuchde, ende eere:
48 Gelijck het licht der sonne de oogen der menschen verklaert, ende haer herte verlicht, verheucht, ende verblijt: Alsoo verlichtte, ende verheuchde dat Placcaet des Conincks de herten der Ioden. Siet Iob 18. op versen 5, 6. ende Psal. 27. op vers 1.
 
17 Oock 49 in alle ende een yeder lantschap, ende in alle ende een yeder Stadt, ter plaetse daer des Conincks woort, ende sijne wet aenquam, daer was by de Ioden blijtschap ende vreuchde, maeltyden ende 50 vrolicke dagen: ende vele 51 uyt de volckeren des lants 52 wierden Ioden, want 53 de vreese der Ioden was op haer gevallen.
49 Hebr. In alle lantschap, ende lantschap, ende in alle stadt ende stadt.
50 Hebr. goede.
51 D. uyt het gemeene volck.
52 Dat is, sy namen de Ioodsche Religie aen, haer latende besnijden, ende sy vervoechden haer by de Ioden, wordende alsoo Ioden-genooten.
53 D. sy waren voor de Ioden bevreest.

Einde Esther 8