Statenvertaling.nl

sample header image

Esther 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Esther 2

1 NA dese geschiedenissen, doe de grimmicheyt des Conincks Ahasveros gestilt was, gedacht hy aen Vasthi, ende wat sy gedaen hadde, ende wat over haer besloten was.
2 Doe seyden de jongelingen des Conincks die hem dienden: Men soecke den Coninck jonge dochters, maechden, schoone van aengesicht.
3 Ende de Coninck bestelle toesienders in alle de landtschappen sijnes Coninckrijcks, dat sy vergaderen alle jonge dochters, maechden, schoone van aengesicht, tot de Burcht Susan, tot het huys der vrouwen, onder de hant van Hege des Conincx Camerlinck, bewaerder der vrouwen: ende men geve haer hare vercierselen.
4 Ende de jonge dochter die in des Conincks ooge schoon wesen sal, worde Coninginne in Vasthi stede: Dese sake nu was goet in de oogen des Conincks, ende hy dede alsoo.
5 Daer was een Iodisch man op de Burcht Susan, wiens naem was Mordechai, een sone Iaïrs, des soons Simei, des soons Kis, een man van Iemini.
6 Die wech gevoert was van Ierusalem met de wech-gevoerde die wech-gevoert waren met Iechonja, den Coninck van Iuda, den welcken Nebucadnezar de Coninck van Babel hadde wechgevoert.
7 Ende hy was ’t die opvoedede Hadassa (dese is Esther de dochter sijnes ooms) want sy en hadde geenen vader noch moeder: ende sy was een jonge dochter schoon van gedaente, ende schoon van aengesicht, ende als haer vader, ende hare moeder storven, haddese Mordechai sich tot eene dochter aengenomen.
8 ’T geschiedde nu doe het woort des Conincks ende sijne wet ruchtbaer was, ende doe veel jonge dochters t’samen vergadert wierden op de Burcht Susan onder de hant van Hegai: wert Esther oock genomen in des Conincks huys, onder de hant van Hegai, den bewaerder der vrouwen.
9 Ende die jonge dochter was schoon in sijne oogen, ende sy verkreech gunste voor sijn aengesichte, daerom haestede hy met hare vercierselen, ende met hare deelen haer te geven, ende seven aensienlicke jonge dochters haer te geven uyt het huys des Conincks: ende hy verplaetsede haer, ende hare jonge dochters tot het beste des huyses der vrouwen.
10 Esther en hadde haer volck, nochte hare maechschap niet te kennen gegeven: want Mordechai hadde haer geboden, dat sy ’t niet en soude te kennen geven.
11 Mordechai nu wandelde alle dage voor den voor-hof des huyses der vrouwen, om te vernemen nae den welstant van Esther, ende wat met haer geschieden soude.
12 Als nu de beurte van elcke jonge dochter naeckte, om tot den Coninck Ahasveros te komen, na dat haer twaelf maenden lanck nae de wet der vrouwen geschiet was, want alsoo wierden vervult de dagen harer vercieringen: ses maenden met myrren-olye, ende ses maenden met speceryen, ende met [andere] vercierselen der vrouwen,
13 Daer mede quam dan de jonge dochter tot den Coninck: al wat sy seyde wert haer gegeven, dat sy daer mede ginge uyt het huys der vrouwen tot het huys des Conincks.
14 Des avonts ginck sy daer in, ende des morgens ginck sy weder nae het tweede huys der wijven, onder de hant van Saasgaz den Camerlinck des Conincks, bewaerder der bywijven; sy en quam niet weder tot den Coninck, ten ware de Coninck lust tot haer hadde, ende sy by name geroepen wierde.
15 Als de beurte Esthers der dochter Abichails des ooms Mordechai, (die hy sich ter dochter genomen hadde) naeckte, dat sy tot den Coninck komen soude, en begeerde sy niet met allen, dan dat Hegai des Conincks Camerlinck, de bewaerder der vrouwen seyde: ende Esther verkreech genade in de oogen aller die haer sagen.
16 Also wert Esther genomen tot den Coninck Ahasveros, tot sijn Conincklick huys, in de tiende maent, welcke is de maent Tebeth, in het sevende jaer sijnes Rijcks.
17 Ende de Coninck beminde Esther boven alle wijven, ende sy verkreech genade ende gunste voor sijn aengesichte, boven alle maechden: ende hy settede de Conincklicke kroone op haer hooft, ende hy maecktese Coninginne in de plaetse van Vasthi.
18 Doe maeckte de Coninck een groote maeltijt allen sijnen Vorsten, ende sijnen knechten, de maeltijt van Esther: ende hy gaf den lantschappen ruste, ende hy gaf geschencken nae des Coninckx vermogen.
19 Doe ten anderen male maechden vergadert werden, so sat Mordechai in de poorte des Conincks:
20 Esther [nu] en hadde hare maechschap, noch haer volck niet te kennen gegeven, gelijck als Mordechai haer geboden hadde: want Esther dede het bevel Mordechai, gelijck als doese by hem opgevoedt wert.
21 In die dagen, als Mordechai in de poorte des Conincks sat; werden Bigthan ende Theres, twee Camerlingen des Conincks, van de dorpel-wachters, seer toornich, ende sy sochten de hant te slaen aen den Coninck Ahasveros.
22 Ende dese sake wert Mordechai bekent gemaeckt, ende hy gafse de Coninginne Esther te kennen: ende Esther seyd’et den Coninck in Mordechai name.
23 Alsmen de sake ondersocht, is’t alsoo bevonden, ende sy beyde werden aen eene galge gehangen: ende het wert in de Chronijcke geschreven voor het aengesichte des Conincks.

Einde Esther 2