Statenvertaling.nl

sample header image

Esther 10 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Esther 10

1 DAerna leyde de Coninck Ahasveros tribuyt op ’t lant, ende de Eylanden der Zee.
2 Alle de wercken nu sijner macht, ende sijnes gewelts, ende de verklaringe der grootheyt Mordechai, den welcken de Coninck groot gemaeckt heeft, zijn die niet geschreven in het Boeck der Chronijcken der Coningen van Meden ende Persen?
3 Want de Iode Mordechai was de tweede by den Coninck Ahasveros, ende groot by de Ioden, ende aengenaem by de menichte sijner broederen, soeckende het beste voor sijn volck, ende sprekende voor den wel-stant van sijn gantsche zaet.

Einde Esther 10