Statenvertaling.nl

sample header image

Esther 10 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Esther 10

Ahasveros leyt een schattinge op het lant, vers 1, etc. Mordechais hoogen staet, ende aengenaemheyt by de Ioden, welcker beste hy soeckt, 3.
 
1 DAerna leyde de Coninck 1 Ahasveros 2 tribuyt 3 op ’t lant, ende de 4 Eylanden der Zee.
1 Hebr. Achasres.
2 Of, Cijns.
3 Verstaet hier de hooge vaste landen.
4 Siet Psal. 72. op vers 10.
 
2 5 Alle de wercken nu sijner macht, ende sijnes gewelts, ende de verklaringe der grootheyt Mordechai, 6 den welcken de Coninck groot gemaeckt heeft, 7 zijn die niet geschreven in het Boeck 8 der Chronijcken der Coningen van 9 Meden ende Persen?
5 D. alle sijne kloecke daden.
6 Ofte, daer mede hem de Coninck groot gemaect heeft.
7 Siet dergelijcke maniere van spreken 1.Reg. 11.41. ende elders dickwijls.
8 Hebr. der woorden der dagen.
9 Gemeenelick staet Persen voor Meden, hier is ’t contrarie.
 
3 Want de Iode Mordechai 10 was de tweede by den Coninck Ahasveros, ende groot by de Ioden, ende aengenaem by de menichte sijner broederen, soeckende 11 het beste voor sijn volck, ende 12 sprekende voor 13 den wel-stant van sijn gantsche 14 zaet.
10 D. Naest den Coninck hadde hy het hoochste gebiedt.
11 Hebr. Het goede.
12 D. die by den Coninck altijt ten besten sprack voor de Ioden.
13 Hebr. den vrede.
14 D. Volck, lants-lieden, T.w. Ioden, der welcker noch vele in Babylonien ende elders buytens lants waren, die met Zerubbabel in haer lant niet en waren weder-gekeert, als te sien is in de Boecken van Ezra ende Nehemia.

Einde Esther 10