Statenvertaling.nl

sample header image

Ezra 7 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezra 7

De Priester ende Schrift-geleerde Ezra (wiens geslacht-register hier verhaelt wort,) treckt in ’t sevende jaer des Conincks Arthahsasta (anders Artaxerxes) met vele van den volcke, uyt Babel nae Ierusalem, vers 1, etc. Copye van de gunstige ende stercke Commissie die hem de Coninck mede gaf, 11. waer over Ezra Godt hertelick danckt, 27.
 
1 NA dese geschiedenissen nu, in ’t Coninckrijck van 1 Arthahsasta Coninck van Persen: Ezra, 2 de sone Seraja, des soons Azarja, des soons Hilkia,
1 Siet bov. cap. 6. op vers 14.
2 Vergel. 1.Chron. 6.4, etc. alwaer de voorouders van Ezra in meerder getal verhaelt worden, eenige kortheyts halven hier uytgelaten zijnde.
 
2 Des soons Sallums, des soons Zadoks, des soons Ahitubs,
3 Des soons Amarja, des soons Azarja, des soons Merajoths,
4 Des soons Zerachja, des soons Uzzi, des soons Bukki,
5 Des soons Abisua, des soons Pinehas, des soons Eleazars, dessoons Aarons, des 3 hooft-Priesters.
3 Siet 2.Reg. 25. op vers 18.
 
6 Dese Ezra tooch op uyt Babel; ende hy was een veerdich 4 Schriftgeleerde in de wet van Mose, die de HEERE, de Godt Israëls, gegeven heeft: ende de Coninck gaf hem, 5 nae de hant des HEEREN sijns Godts over hem, al sijn versoeck.
4 Hebr. Schrijver, waer door verstaen wort een, die in de H. schrift seer geoeffent, ende een Leeraer ofte Meester is, ofte geacht wort. het selve woort wort ooc dickwils in ’t Nieuwe Testament gebruyckt. Siet ond. vers 11. ende 21. Ierem. 8.8. Vergel. Psal. 45.2.
5 D. dewijle de Heere met hem was, ende sijn voornemen segende, bestierende de saken door sijne Godtlijcke voorsienicheyt, nae sijnen wensch. Vergel. vers 9.
 
7 Oock [sommige] van de kinderen Israëls, ende van de Priesteren ende de 6 Leviten, ende de Sangers, ende de Poortiers, ende de 7 Nethinim, togen op nae Ierusalem: in ’t sevende jaer des Conincx Arthahsasta.
6 Dit wort hier voor af in ’t gemeyn geseyt, maer hoe de Leviten onder-weechs by Ezra gecomen ende mede opgetogen zijn, siet daer van ond. 8.15, etc.
7 Siet bov. cap. 2. op vers 43.
 
8 Ende hy quam te Ierusalem in de 8 vijfde maent: dat was het sevende jaer deses Conincks.
8 Genoemt Ab, passende voor een deel op Iulius, voor een deel op Augustus.
 
9 Want op den eersten der 9 eerster maent was het 10 begin des optochts uyt Babel: ende op den eersten der vijfder maent quam hy te Ierusalem, 11 nae de goede hant sijns Godts over hem.
9 Genoemt Abib, ofte, Nisan.
10 Hebr. de grontlegginge, ofte, fondatie. sommige nemen het voor den raetslach, ofte beradinge.
11 Vergel. bov. vers 6. met d’aenteeck. aldaer, ende ond. vers 28.
 
10 Want Ezra hadde sijn herte gericht om de wet des HEEREN te soecken ende te doen: ende om in Israël te leeren de 12 insettingen ende de rechten.
12 Hebr. insettinge ende recht.
 
11 Dit is nu den afschrift des briefs, dien de Coninck Arthahsasta gaf aen Ezra den Priester, den Schrift-geleerden: den Schrift-geleerden der woorden der geboden des HEEREN, ende sijner insettingen over Israël.
12 Arthahsasta, Coninck der Coningen: Aen Ezra den Priester, den Schrift-geleerden der wet des Godts van den Hemel; 13 volkomene [vrede], ende 14 op sulcken tijt.
13 And. den volcomenen [schrift-geleerden].
14 Siet bov. 4. op vers 11.
 
13 Van my wort bevel gegeven, dat al wie vrywillich is in mijn Coninckrijck, van den volcke Israëls, ende des selven Priesteren, ende Leviten, om te gaen nae Ierusalem, dat hy met u gae.
14 Dewijle ghy van voor den Coninck, ende sijne 15 seven Raets-heeren gesonden zijt, 16 om ondersoeck te doen in Iudea ende te Ierusalem; nae de wet uwes Godts, 17 die in uwe hant is:
15 Vergel. Esth. 1.14.
16 Om u te informeren, of de wet Godts wel wort onderhouden, ofte niet, ende alles, wat vervallen is, nae de wet weder op te richten ende te verbeteren.
17 D. die ghy steets by u hebt, ofte mede-neemt, daer ghy mede om-gaet, ende die ghy veerdichlick weet te gebruycken. Alsoo ond. vers 25.
 
15 Ende om henen te brengen het a silver ende gout, dat de Coninck ende sijne Raets-heeren vrywillichlick gegeven hebben den Godt Israëls, wiens wooninge te Ierusalem is:
a Ezr. 8.25.
 
16 Mitsgaders al ’tsilver ende gout, dat ghy 18 vinden sult in ’t gansche lantschap van Babel, met de vrywillige gave des volcks ende der Priesteren, die vrywillichlick geven, ten huyse haers Godts, dat te Ierusalem is:
18 D. bekomen, ofte verkrijgen kont.
 
17 19 Op dat ghy spoedichlick voor dat gelt koopet, runderen, rammen, lammeren, met hare spijs-offeren ende hare dranck-offeren, ende die offeret op den altaer des Huyses van u-lieder Godt, dat te Ierusalem is.
19 Ofte, Daerom koopt, etc.
 
18 Daertoe, wat u ende uwen broederen goet duncken sal met het overige silver ende gout te doen, sult ghylieden doen nae’t welgevallen uwes Godts.
19 Ende de vaten, die u gegeven zijn ten dienste van het Huys uwes Godts, geeft weder voor den Godt van Ierusalem.
20 Het overige nu, dat van nooden sal zijn voor ’t Huys uwes Godts, dat u voorvallen sal uyt te geven, sult ghy geven uyt den Schat-huyse des Conincks.
21 Ende van my, my Coninck Arthahsasta, wort bevel gegeven aen alle Schat-meesteren, die aen gene zijde der Riviere zijt, dat alles, wat Ezra de Priester, de Schriftgeleerde der wet des Godts van den Hemel, van u sal begeeren, spoedichlick gedaen worde:
22 Tot hondert 20 talenten silvers toe, ende tot hondert 21 Cor tarwe, ende tot hondert Bath wijns, ende tot hondert Bath olye, ende sout 22 sonder voorschrift.
20 Van een Talent siet Exo. 25. op vers 39.
21 Van dese maten Cor ende Bath siet 1.Reg. 4. op vers 22. ende 1.Reg. 7. op vers 26.
22 D. sonder daer van mate voor te schrijven, ofte, so veel men van nooden sal hebben.
 
23 Al wat nae’t bevel des Godts van den Hemel is, dat het vlijtichlick gedaen worde, voor het Huys des Godts van den Hemel: want waer toe souder 23 grooten toorn zijn over het Coninckrijck des Conincx, ende sijner kinderen?
23 Hy wil seggen, dat hy Godts toorn ende straffe op hem, sijn Rijck ende kinderen sekerlick soude laden, indien hy auders dede.
 
24 Oock laten wy ulieden weten, aengaende alle Priesteren, ende Leviten, Sangers, Poortiers, Nethinim ende dienaers van den Huyse deses Godts, datmen 24 den cijns, ouden impost, ende tol hen niet en sal vermogen op te leggen.
24 Siet bov. cap 4. op vers 13.
 
25 Ende ghy Ezra, nae de wijsheyt 25 uwes Godts, die in uwe hant is, stelt 26 Regeerders ende Richters, die al ’tvolck richten, dat aen gene zijde der Riviere is, alle die de wetten uwes Godts weten, ende diese niet en weet, sult ghylieden [die] bekent maken.
25 D. die uwe Godt u gegeven, ofte in u gewrocht heeft: ofte verstaet de Wet Godts inde welcke Godts wijsheyt is geopenbaert, als boven vers 14.
26 And. Richters ende ondersoeckers van saken.
 
26 Ende al wie de wet uwes Godts, ende de wet des Conincks niet en sal doen, over dien laet spoedichlick recht worden gedaen: ’tzy ter doot, ofte tot 27 bannissement, ofte tot boete van goederen, ofte tot de banden.
27 Chald. uytwortelinge: om dat eens menschen vaderlant ofte geboort-plaetse is als een acker, daer in hy geplant ende bewortelt is, ende de verdrijvinge daer uyt is als eene uytwortelinge.
 
27 28 Gelooft zy de HEERE, de Godt onser vaderen: die alsulcx in’t herte des Conincks gegeven heeft, om te vercieren het Huys des HEEREN, dat te Ierusalem is.
28 Dit zijn nu de woorden van Ezra. Hebr. Gesegent.
 
28 Ende heeft tot my 29 weldadicheyt geneycht, voor’t aengesichte des Conincks, ende sijner Raetsheeren, ende aller geweldige Vorsten des Conincks: so heb ick my 30 gesterckt, 31 nae de hant des HEEREN mijns Godts over my, ende de hoofden uyt Israël vergadert, om met my op te trecken.
29 Ofte, goedertierenheyt, goetgunsticheyt.
30 D. Ick heb eenen moet gegrepen.
31 Vergel. boven op vers 6.

Einde Ezra 7