Statenvertaling.nl

sample header image

Ezra 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezra 2

1 DIt zijn de kinderen van dat lantschap, die optogen uyt de gevanckenisse, der wechgevoerden, die Nebucadnezar, Coninck van Babel, wechgevoert hadde nae Babel, die nae Ierusalem ende Iuda zijn wedergekeert, een yegelijck nae sijne stadt:
2 Dewelcke quamen met Zerubbabel, Iesua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum [ende] Baëna. [Dit is] ’tgetal der mannen des volcx Israëls:
3 De kinderen van Paros, twee duysent, hondert ende twee ende tseventich.
4 De kinderen van Sephatja drie hondert, twee ende tseventich.
5 De kinderen Arachs, seven hondert, vijf-ende-tseventich.
6 De kinderen van Pahat Moab, van de kinderen Iesua- Ioabs, twee duysent, acht hondert, ende twaelf.
7 De kinderen Elams, duysent, twee hondert, vier ende vijftich.
8 De kinderen van Zatthu, negen hondert, ende vijf-ende-veertich.
9 De kinderen van Zaccai, seven hondert, ende tsestich.
10 De kinderen van Bani, ses hondert, twee-ende-veertich.
11 De kinderen van Bebai, ses hondert, drie-ende-twintich.
12 De kinderen van Azgad, duysent, twee hondert, twee-ende-twintich.
13 De kinderen Adonikams, ses hondert, ses-ende-tsestich.
14 De kinderen van Bigvai, twee duysent, ses-ende-vijftich.
15 De kinderen Adins, vier hondert, vier-ende-vijftich.
16 De kinderen Aters, van Hizkia, acht-ende-tnegentich.
17 De kinderen van Bezai, drie hondert, drie ende twintich.
18 De kinderen van Iora, hondert ende twaelf.
19 De kinderen Hasums, twee hondert, drie ende twintich.
20 De kinderen Gibbars, vijf-ende-tnegentich.
21 De kinderen van Beth-lehem, hondert, drie-ende-twintich.
22 De mannen van Netopha, ses-ende-vijftich.
23 De mannen van Anathoth, hondert, acht-ende-twintich.
24 De kinderen van Azmaveth, twee-ende-veertich.
25 De kinderen van Kiriath-Arim, Cephira ende Beëroth, seven hondert ende drie-ende-veertich.
26 De kinderen van Rama, ende Gaba, ses hondert, een-ende-twintich.
27 De mannen van Michmas, hondert, twee-ende-twintich.
28 De mannen van Bethel ende Ai, twee hondert, drie-ende-twintich.
29 De kinderen van Nebo, twee-ende-vijftich.
30 De kinderen van Magbis, hondert, ses-ende-vijftich.
31 De kinderen des anderen Elams, duysent, twee hondert, vier-ende-vijftich.
32 De kinderen van Harim, drie hondert, ende twintich.
33 De kinderen van Lod, Hadid, ende Ono, seven hondert, vijf-ende-twintich.
34 De kinderen van Iericho, drie hondert, vijf-ende-veertich.
35 De kinderen van Senaa, drie duysent, ende ses hondert, ende dertich.
36 De Priesters: de kinderen van Iedaja, van den huyse Iesua negen hondert, drie-ende-tseventich.
37 De kinderen Immer, duysent, twee ende vijftig.
38 De kinderen Pashur, duysent twee hondert, seven-ende-veertich.
39 De kinderen Harim, duysent, ende seventien.
40 De Leviten: de kinderen van Iesua ende Kadmiël, van de kinderen Hodavja, vier-ende-tseventich.
41 De Sangers: De kinderen Asaph, hondert, acht-ende-twintich.
42 De kinderen der Poortiers; De kinderen Sallum, de kinderen Ater, de kinderen Talmon, de kinderen Akkub, de kinderen van Hatita, de kinderen van Sobai: Dese alle waren hondert, negen-ende-dertich.
43 De Nethinim: de kinderen van Ziha, de kinderen van Hasupha, de kinderen van Tabbaoth.
44 De kinderen van Keros, de kinderen van Siaha, de kinderen Padon,
45 De kinderen van Lebana, de kinderen van Hagaba, de kinderen Akkub,
46 De kinderen Hagab, de kinderen van Samlai, de kinderen Hanan,
47 De kinderen Giddels, de kinderen Gahar, de kinderen van Reaja.
48 De kinderen Rezin, de kinderen van Nekoda, de kinderen Gazzam,
49 De kinderen van Uza, de kinderen van Paseah, de kinderen van Besai,
50 De kinderen van Asna, de kinderen der Mehunim, de kinderen der Nephusim,
51 De kinderen Bakbuk, de kinderen van Hakupha, de kinderen van Harhur,
52 De kinderen van Bazluth, de kinderen van Mehida, de kinderen van Harsa,
53 De kinderen van Barkos, de kinderen van Sifera, de kinderen van Thamah,
54 De kinderen van Neziah, de kinderen van Hatipha.
55 De kinderen der knechten van Salomo: de kinderen van Sotai, de kinderen van Sophereth, de kinderen van Peruda.
56 De kinderen van Iaala, de kinderen Darkon, de kinderen Giddels,
57 De kinderen van Sephatja, de kinderen Hattils, de kinderen van Pocheret Hazebaim, de kinderen van Ami.
58 Alle de Nethinim, ende de kinderen der knechten van Salomo, waren drie hondert twee-ende-tnegentich.
59 Dese togen oock op van Thelmelah, Thel-Harsa, Cherub, Addan [ende] Immer: Doch sy konden harer vaderen huys, ende haer zaet niet bewijsen, of sy uyt Israël waren.
60 De kinderen van Delaja, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, ses hondert twee-ende-vijftich.
61 Ende van de kinderen der Priesteren, de kinderen van Habaia, de kinderen van Koz: De kinderen van Barzillai, die van de dochteren Barzillai des Gileaditers eene vrouwe genomen hadde, ende nae haren naem genoemt was.
62 Deselve sochten haer Register, onder de gene die in’t geslacht-register gestelt waren, maer sy en werden niet gevonden: Daerom werden sy als onreyne van’t Priesterdom geweert.
63 Ende Hattirsatha seyde tot hen, dat sy van de heylichste dingen niet souden eten, tot datter een Priester stonde met Urim ende met Thummim.
64 Dese gantsche gemeynte te samen, was twee-ende-veertich duysent, drie hondert [ende] tsestich.
65 Behalven hare knechten ende hare maechden, die waren seven duysent, drie hondert, seven-ende-dertich: Ende sy hadden twee hondert Sangers ende Sangerschen.
66 Hare peerden waren seven hondert, ses ende dertich: hare muylen, twee hondert, vijf-ende-veertich.
67 Hare kemelen, vier hondert, vijf-ende-dertich: de ezelen, ses duysent, seven hondert, ende twintich.
68 Ende [sommige] van de hoofden der vaderen, als sy quamen ten Huyse des HEEREN, die te Ierusalem [woont], gaven vrywillichlick ten Huyse Godes, om dat te setten op sijne vaste plaetse.
69 Sy gaven nae haer vermogen ten schatte des wercks, aen gout, een ende tsestich duysent drachmen, ende aen silver, vijf duysent ponden, ende hondert Priester-rocken.
70 Ende de Priesters, ende de Leviten ende [sommige] uyt den volcke, soo de Sangers, als de Poortiers, ende de Nethinim woonden in hare steden, ende gantsch Israël in sijne steden.

Einde Ezra 2