Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 8 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 8

Geslacht-register der stamme Benjamins, vers 1, etc. ende in ’t besonder de voor-ouderen Sauls, die uyt dese stamme was, ende sijne nakomelingen, 33.
 
1 BEnjamin 1 nu gewan Bela sijnen eerstgeborenen: Asbel den tweeden, ende Ahrah den derden.
1 Genes. 46.21. Num. 26.38. ende bov. 7.6. wort dit geslacht-register oock verhaelt, maer daer is groot onderscheyt in verscheydene namen, het zy dat verscheydene der selver twee namen hebben gehadt, gelijck in de voorgaende capp. deses boecks, ende elders meer, is aengewesen: Ofte het zy, dat hier eenige nakomelingen beschreven worden, die in de boven verhaelde plaetsen niet en staen.
 
2 Noha den vierden, ende Rapha den vijfden.
3 Bela nu hadde dese kinderen, Addar, ende Gera, ende Abihud.
4 Ende Abisua, ende Naaman, ende Ahoah.
5 Ende Gera, ende Sephuphan, ende Huram.
6 Dese nu zijn de kinderen Ehuds: Dese waren hoofden der 2 vaderen der inwoonderen te 3 Geba, ende 4 hy voerdese over nae Manahath.
2 D. der vaderlicke huysen.
3 And. Gibea-Sauls. 1.Sam. 11.4.
4 Verst. dat hy alleen sommige van dese, ofte alleen dese, die hier genoemt worden, hebbe wechgevoert, dewijle harer so vele is geworden, dat sy niet alle te Geba en konden woonen. wanneer, ende door wien dit geschiet zy, en lesen wy nergens in de Heylige Schrift.
 
7 Ende Naaman, ende Ahija, ende Gera, dese voerde 5 hy wech: Ende hy gewan Uzza, ende Ahihud. 6
5 T.w. Ehud.
6 Verst. hier by, ende Saharaim. uyt het volgende vers.
 
8 Ende 7 Saharaim gewan kinderen in den lande Moabs (na dat 8 hy 9 deselve wech gesonden hadde) uyt Husim, ende Baara sijne wyven.
7 Dese Historie en wort nergens meer in de heylige Schrift verhaelt, als hier alleen, daerom is dit verhael hier wat duyster.
8 T.w. Ehud.
9 T.w. de nakomelingen van Naaman: ende Ahija, ende Gera, die vers 7 genoemt staen.
 
9 Ende uyt 10 Hodes sijne huysvrouwe gewan hy, Iobab, ende Zibia, ende Mesa, ende Malcam.
10 Vers 8. wortse Baara genoemt.
 
10 Ende Ieüz, ende Sochja, ende Mirma: Dese zijn sijne sonen, hoofden der vaderen.
11 Ende uyt Husim gewan hy Abitub, ende Elpaal.
12 De kinderen Elpaals nu waren Eber, ende Misam, ende Samed: Desen heeft 11 Ono gebouwt, ende 11 Lod, ende hare 12 onderhoorige plaetsen.
11 . 11 Nehem. 11.35, ende 37. worden dese steden oock de stamme Benjamins toe-geschreven.
12 Hebr. Dochteren.
 
13 Ende Beria, ende Sema, dese waren hoofden 13 der vaderen der inwoonderen 14 te Ajalon: Dese hebben 15 de inwoonderen van Gath verdreven.
13 D. der vaderlicke huysen, als vers 6. ende elders meer.
14 Verstaet dit van het lant ontrent Ajalon gelegen, want de stadt Ajalon behoorde tot de stamme Dan, Ios. 19.42. Ten zy datmen seggen wil, dat na de Babylonische gevangenisse (als Ezra dit geschreven heeft) de Benjaminiten hare wooninge soo uytgebreydet hebben, dat sy oock in de Steden Dans gewoont hebben.
15 D. die in ’t lant der Philistijnen by Gath woonden.
 
14 Ende Ahjo, Sasak, ende Ieremoth.
15 Ende Zebadja, ende Arad, ende Ader.
16 Ende Michaël, ende Ispa, ende Ioha, waren kinderen van Beria.
17 Ende Zebadja, ende Mesullam, ende Hizki, ende Heber.
18 Ende Ismerai, ende Izlija, ende Iobab, de kinderen Elpaals.
19 Ende Iakim, ende Zichri, ende Zabdi.
20 Ende Elioënai, ende Zillethai, ende Eliël.
21 Ende Adaja, ende Beraja, ende Simrath, waren kinderen van 16 Simei.
16 Hy wort vers 13. Sema genoemt.
 
22 Ende Ispan, ende Eber, ende Eliël.
23 Ende Abdon, ende Zichri, ende Hanan.
24 Ende Hananja, ende Elam, ende Antothija,
25 Ende Iphdeja, ende Penuël, waren sonen Sasaks.
26 Ende Samserai, ende Seharja, ende Athalja.
27 Ende Iaaresja, ende Elija, ende Zichri, waren sonen Ierohams.
28 17 Dese waren de 18 hoofden der vaderen, hoofden nae hare geslachten: dese woonden te Ierusalem.
17 T.w. van de welcke gesproken is van vers 14. tot hier toe.
18 D. Hoofden der vaderlicke huysen ofte geslachten, als vers 6. ende elders meer.
 
29 Ende te Gibeon woonde 19 de vader Gibeons: ende de name sijner huysvrouwe was Maacha.
19 D. De eerste inwoonder der Stadt Gibeon onder de Israeliten. Gibeon wort Ieiël genoemt, cap. 9.35.
 
30 Ende sijn eerst-geboren sone was Abdon, daer na Zur, ende Kis, ende Baal, ende Nadab.
31 Ende Gedor, ende Ahio, ende Zecher.
32 Ende Mikloth gewan Simea: ende 20 dese woonden oock tegen over hare broederen te Ierusalem met hare broederen.
20 T.w. eenige hoofden deser geslachten woonden te Ierusalem met andere Benjaminiten, tegen over die Benjaminiten die in de lantpale Gibeons woonden.
 
33 21 Ner nu gewan Kis, ende Kis gewan Saul: Ende Saul gewan Ionathan, ende Malchi-Sua, ende 22 Abinadab, ende 23 Esbaal.
21 Anders, Abiël. 1.Sam. 9.1.
22 Anders, Ischvi. 1.Sam. 14.49.
23 And. Isboseth, 2.Sam. 2.8.
 
34 Ende Ionathans sone was 24 Meribbaal: ende a Meribbaal gewan Micha.
24 And. Mephiboseth, 2.Sam. 9.6, 10. Hier uyt blijckt dat de namen Baal ende Boseth verwisselt worden. Baal beteeckent Heere ofte Meester, ende is een bekenden name van afgoden. Boscheth beteeckent schaemte, schande. Vergel. Ierem. 30. vers 24.
a 2.Sam. 9.12.
 
35 De kinderen Micha nu waren Pithon, ende Melech, ende Thaarea, ende Achaz.
36 Ende Achaz gewan Iehoadda, ende Iehoadda gewan Alemeth, ende Azmaveth, ende Zimri: Zimri nu gewan Moza.
37 Ende Moza gewan Bina, Rapha was sijn sone, Elasa was sijn sone, Azel was sijn sone.
38 Azel nu hadde ses sonen, ende dit zijn hare namen, Azrikam, Bochru, ende Ismaël, ende Searia, ende Obadia, ende Hanan: Alle dese waren sonen van Azel.
39 Ende de sonen Esek sijnes broeders, waren Ulam sijn eerst-geboren, Ieus de tweede, ende Eliphelet de derde.
40 Ende de sonen Ulams waren mannen, kloecke helden, 25 den boge spannende, ende 26 sy hadden veel sonen, ende soons sonen, hondert ende vijftich: Alle dese waren van de kinderen Benjamins.
25 Hebr. Den boge tredende. D. die den boge konden spannen, ende wel daer mede schieten. De stalen bogen moetmen met kracht ende alle gewelt spannen: Daerom treden de schutters met de voeten op den selven, ende trecken de pese opwaerts met kracht. Daerom noemen wy dien den voet-boge, tot onderscheyt van den hant-boge: Sy worden in der Coningen hoven Archiers genoemt die daer mede omme gaen.
26 Hebr. Sy vermenichvuldigden sonen, ende soons sonen.

Einde 1 Kronieken 8