Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 7 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 7

Geslacht-register van Issaschar, vers 1, etc. van Benjamin, 6. van Naphtali, 13. van Manasse, 14. van Ephraim, 20. van Aser, 30.
 
1 DE kinderen a Issaschars waren Thola ende Pua, 1 Iasib, ende Simron, viere.
a Genes. 46.13. Num. 26.23.
1 Hy wort Iob genoemt Genes. 46.13.
 
2 De kinderen Thola nu waren Uzzi, ende Rephaja, ende Ieriël, ende Iachmai, ende Ibsam, ende Semuël, hoofden der huysen harer vaderen, van Thola, kloecke helden in hare geslachten: haer getal was 2 in de dagen Davids twee-en-twintich duysent ende ses hondert.
2 T.w. Als David het volck door Ioab dede tellen. 2.Sam. 24.1. Andere verstaen dit van de ordeninge, die ten tyde Davids over ’t gantsche krijgs-heyr der Israeliten gemaeckt is geweest, 1.Chron. 27.1.
 
3 Ende de kinderen Uzzi waren Izrahja: ende de kinderen Izrahja waren Michaël, ende Obadja, ende Ioël, [ende] Isija, dese vyve waren al te samen hoofden.
4 Ende met hen nae hare geslachten, nae hare vaderlicke huysen, waren de hoopen des krijchs-heyrs, ses en dertich duysent: want sy 3 hadden vele wyven ende kinderen.
3 Hebr. Sy vermenichvuldichden de wijven ende de kinderen.
 
5 Ende hare broeders in alle huysgesinnen Issaschars, kloecke helden, waren seven ende tachtentich duysent, alle de selve in geslacht-registers gestelt zijnde.
6 b [De kinderen] Benjamins waren Bela, ende Becher, ende Iediaël, drye.
b Genes. 46.21. Num. 26.38. 1.Chron. 8.1.
 
7 Ende de kinderen Bela waren Ezbon, ende Uzzi, ende Uzziël, ende Ierimoth, ende Iri, vijf hoofden in de huysen der vaderen, kloecke helden, die in geslacht-registers gestelt zijnde, waren twee ende twintich duysent, ende vier en dertich.
8 De kinderen Bechers nu waren, Zemira, ende Ioas, ende Eliëzer, ende Eljoënai, ende Omri, ende Ieremoth, ende Abija, ende Anathoth, ende Alameth: Dese alle waren kinderen Bechers.
9 Dese nu in geslacht-registers gestelt zijnde nae hare geslachten, hoofden der huysen harer vaderen, kloecke helden, waren twintich duysent ende twee hondert.
10 De kinderen Iediaël nu waren Bilhan: ende de kinderen Bilhan waren, Ieüs ende Benjamin, ende Ehud, ende Chenaana, ende Zethan, ende Tharsis, ende Ahisahar.
11 Alle dese waren kinderen Iediaëls tot hoofden 4 der vaderen, kloecke helden, seven-tien duysent, ende twee hondert, uytgaende in ’t heyr ten stryde.
4 D. der vaderlicke geslachten.
 
12 Daer toe 5 Suppim, ende 5 Huppim 6 waren kinderen van Ir, [ende] Husim kinderen van Aher.
5 . 5 Sy worden Muppim ende Huppim genoemt, Gen. 46.21. Oock Sephupham, en Supham, Num. 26.39.
6 And. kinderen der stadt. (dat is, die in de Stadt woonden) maer Husim in een ander lant, twelck soo te verstaen is, dat de twee eerste in eene Stadt geboren zijn, maer de twee andere ergens in een ander lant, Hebr. kinderen Ahers, of, een sone eens anderen (persoons T.w. Dans. Genes. 46.23. ofte, lants) hoe hy by de kinderen Benjamins hier komt getelt te worden is onseker.
 
13 De kinderen Naphtali waren Iahziël ende Guni, ende Iezer, ende Sallum, 7 kinderen van 8 Bilha.
7 Eygentlick Neven, want Bilha was de moeder van Naphthali, dien sy Iacob gebaert heeft. Genes. 30.7, 8.
8 Rachels maegt, Genes. 6.5, 8.
 
14 De 9 kinderen Manasse waren Asriël, welcken [het wijf Gileads] baerde: [doch] sijn by-wijf de Syrische baerde 10 Machir den vader Gileads.
9 D. de nakomelingen van Manasse, want Asriël was eygentlick de sone Gileads, des soons Machirs, des soons Manasse. Num. 26. versen 29, 30.
10 Machir was de eerst-geborene sone van Manasse, Ios. 17.1. Aengaende het woort Vader, Siet bov. 2. op vers 21.
 
15 Machir nu nam tot eene vrouwe de suster van Huppim ende Suppim, ende haren name was Maacha: ende de name des tweeden was Zelaphead: Zelaphead nu hadde 11 dochters.
11 T.w. Dochters alleen, geen sonen. Num. 27.1.
 
16 Ende Maacha de huysvrouwe van Machir baerde eenen sone, ende sy noemde sijnen name Peres, ende de name sijnes broeders was Seres: ende sijne sonen waren Ulam ende Rekem.
17 De 12 kinderen Ulams nu waren 13 Bedan: Dese zijn de kinderen Gileads, des soons Machirs, des soons Manasse.
12 Hier staet kinderen, maer daer wort maer een kint genoemt, alsoo oock bov. 2.31, 34.
13 Siet d’aenteeck. 1.Sam. 12.11.
 
18 Belangende nu 14 sijne suster Molecheth: Sy baerde Ishod, ende Abiëzer, ende Mahela 15 .
14 T.w. Gileads.
15 Verst. hier by oock Semida, uyt het volgende vers Siet Num. 26.32.
 
19 De kinderen Semida nu waren Ahjan, ende Sechem, ende Likhi, ende Aniam.
20 Ende de c kinderen Ephraims waren Suthelah: ende Bered was sijn sone, ende Tahath sijn sone, ende Elada sijn sone, ende Tahath sijn sone.
c Num. 26.35.
 
21 Ende Zabad was sijn sone, ende Suthelah sijn sone, ende Ezer, ende Elad: Ende de 16 mannen van Gath, die in’t lant geboren waren, dooddense, 17 om dat sy afgekomen waren om haer vee te nemen.
16 Dese waren Philistijnen, ende ’t gene dat hier geschreven staet, is geschiet, als de kinderen Israels noch in Egypten woonden, want Ephraim, die te dier tijt noch leefde, (als te sien is vers 22.) is in Egypten gestorven. Siet Actor. 7. versen 15, 16.
17 And. Als sy, Te weten, de Gethiten.
 
22 18 Daerom droech Ephraim haer vader vele dagen leet: ende sijne 19 broeders quamen om hem te troosten.
18 T.w. om dat sijne kinderen gedoodt waren.
19 D. sijne bloet-vrienden, of maegschap, want Ephraim en hadde maer eenen broeder, T.w. Manasse.
 
23 Daerna 20 ginck hy in tot sijne huysvrouwe, ende sy wert swanger, ende baerde eenen sone: ende hy noemde sijnen name 21 Beria, om dat 22 sy in elende was in sijn huys.
20 T.w. op dat hy wederom kinderen mochte krijgen, in de plaetse der gedoodden.
21 Of, Bria. D. in het quaet, of in het ongeluck, of in jammer.
22 T.w. om dat de Philistijnen van Gath hare sonen hadden dootgeslagen.
 
24 23 Sijne dochter nu was Seëra, die bouwde het leege ende het hooge Beth-Horon: ende Uzen Seëra.
23 T.w. Berias.
 
25 Ende Rephah was 24 sijn sone, ende Reseph, ende Tela was 25 sijn sone, ende Tahan sijn sone.
24 T.w. Berias sone.
25 T.w. Rephahs.
 
26 26 Ladan was sijn sone, Ammihud sijn sone, Elisama sijn sone.
26 Hy was de Overste, ofte Vorst der stamme Ephraims, als de Israeliten in de woestyne door Mose gemonstert wierden, in den beginne des tweeden jaers, na dat sy uyt Egypten getogen waren, siet Num. 1. versen 1, 10.
 
27 27 Non was sijn sone, Iosua sijn sone.
27 And. Nun, Num. 13.16.
 
28 Ende 28 d hare besittinge, ende hare wooninge was Beth-El, ende hare 29 onderhoorige plaetsen: Ende tegen ’t oosten 30 Naaran, ende tegen ’t westen Gezer, ende hare onderhoorige plaetsen, ende Sechem, ende hare onderhoorige plaetsen, tot 31 Gaza toe, ende hare onderhoorige plaetsen.
28 T.w. der Ephraimiten.
d Ios. 16.1.
29 Hebr. dochteren: ende soo in’t volgende.
30 And. Naara. Ios. 16.7.
31 Hebr. Hazzah.
 
29 Ende aen de 32 zijden der kinderen Manasse was Beth-Sean, ende hare onderhoorige plaetsen, Taanach, ende hare onderhoorige plaetsen, Megiddo, ende hare onderhoorige plaetsen, Dor ende hare onderhoorige plaetsen: In dese hebben de kinderen Iosephs des soons Israëls gewoont.
32 Hebr. Handen. Hy wil seggen dat Beth-Sean etc. aen de lant-palen der kinderen Manasse lach, Siet Ios. 17.11.
 
30 e De kinderen Aser waren Iimna, ende Isva, ende Isvi, ende Beria, ende Sera, haerlieder suster.
e Genes. 46.17. Num. 26.44.
 
31 De kinderen Beria nu waren Heber, ende Malchiël: hy is de vader van Birzavith.
32 Ende Heber gewan Iaphlet, ende Somer, ende Hotham, ende Sua haerlieder suster.
33 De kinderen Iaphlets nu waren Pasach ende Bimhal, ende Asvath: Dit waren de kinderen Iaphlets.
34 Ende de sonen 33 Samers waren Ahi, ende Rohega, Iehubba, ende Aram 34 .
33 Hy wort Somer genoemt vers 32.
34 Verst. hier by, ende Helem, uyt het volgende vers.
 
35 Ende de kinderen sijnes broeders Helem, waren Zophah, ende Imna, ende Seles, ende Amal.
36 De kinderen Zophah waren Suah, ende Harnepher, ende Sual, ende Beri, ende Imra.
37 Bezer, ende Hod, ende Samma, ende Silsa, ende Ithran, ende Beëra.
38 De kinderen 35 Iethers nu waren Iephunne, ende Pispa, ende Ara 36 .
35 Hy wort vers 37 Itran genoemt.
36 Verst. hier by oock, Ulla, uyt het volgende vers.
 
39 Ende de kinderen Ulla waren Ara, ende Hanniël, ende Rizja.
40 Dese alle waren kinderen Asers, hoofden der vaderlicke huysen, 37 uytgelesene kloecke helden, hoofden der Vorsten: Ende sy werden in geslacht-registers getelt ten heyre inden krijch, haer getal was ses en twintich duysent mannen.
37 And. pure kloecke mannen.

Einde 1 Kronieken 7