Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 6 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 6

De sonen Levi, vers 1, etc. de nakomelingen der Hooge-Priesteren van Aaron tot de wechvoeringe nae Babylonien, 3. De nakomelingen van Gerson, Merari, ende Kahath, 16. De sangers, nae de ordeninge Davids, 31. De bedieningen Aarons, ende sijner nakomelingen tot op Ahimaaz, 49. De wooningen der nakomelingen Aarons, 54. De steden der Kahathiten, 66. ende der Gersoniten, 71. ende der Merariten, 77.
 
1 a DE kinderen Levi waren, 1 Gerson, Kahath, ende Merari.
a Genes. 46.11. Exod. 6.16. Num. 27.57. 2.Chron. 23.6.
1 Hy wort vers 16. ende elders Gersom genoemt.
 
2 De kinderen Kahats nu waren, Amram, 2 Izhar, ende Hebron, ende Uzziël.
2 Ond. vers 22. wort hy Amminadab genoemt.
 
3 Ende de kinderen Amrams waren, Aaron, ende Mose, ende Mirjam: ende de kinderen Aarons waren 3 Nadab ende 3 Abihu, 4 Eleazar ende Ithamar.
3 . 3 Dese twee wierden van den Heere gedoodet, om dat sy vreemt vyer in hare reuck-pannen gebruyckten. Lev. 10.1.
4 Eleazar is sijnen vader Aaron in het Hooge-priester-ampt gevolgt.
 
4 Ende Eleazar gewan Pinehas, Pinehas gewan Abisua.
5 Ende Abisua gewan Bukki, ende Bukki gewan Uzzi,
6 Ende Uzzi gewan Zerahja, ende Zerahja gewan Merajoth.
7 Merajoth gewan Amarja, ende Amarja gewan Ahitub.
8 Ende Ahitub gewan b Zadok, ende Zadok gewan Ahimaaz.
b 2.Sam. 8.17. ende 15.27.
 
9 Ende Ahimaaz gewan Azarja, ende Azarja gewan Iohanan.
10 Ende 5 Iohanan gewan 6 Azarja: 7 Hy ist, die het Priesterampt bediende 8 in het huys dat Salomo te Ierusalem gebouwt hadde.
5 Eenige meynen, dat hy zy de selvige man, die 2.Reg. 11.4. genoemt wort de Hooge-priester Iojada. van deses mans grooten yver siet 2.Reg. 11.17.
6 Desen houden sommige de selve geweest te zijn, die sich den Coninck Uzia tegenstelde. 2.Chro. 26.17.
7 Dit verstaen eenige van Iohanan, andere van Azaria, tot sijner eere, om dat hy hem tegen den Coninck Uzia stelde.
8 T.w. in het huys des Heeren. D. in den Tempel.
 
11 Ende Azarja gewan Amarja: Ende Amarja gewan Ahitub.
12 Ende Ahitub gewan Zadok, ende Zadok gewan 9 Sallum.
9 And. genoemt Mesullam. 1.Chro. 9.11.
 
13 Ende Sallum gewan 10 Hilkia, ende Hilkia gewan Azarja.
10 Siet 2.Reg. 22.4.
 
14 Ende Azarja gewan 11 Seraja, ende Seraja gewan Iozadak.
11 Seraja was Hooge-priester, als Nebucadnezar Ierusalem innam, van waer hy gevanckelick wech-gevoert is nae Ribla, daer Nebucadnezar hem dede dooden. 2.Reg. 25. versen 18, 21. Ierem. 52.24, 27. Ezra de Schriftgeleerde (diemen meent dat dese boecken geschreven heeft) was sijn sone. Siet Ezra 7.1.
 
15 Ende Iozadak ginck mede als de HEERE 12 Iuda ende Ierusalem gevanckelick wech-voerde door de hant van Nebucad Nezar.
12 D. de inwoonders van Iuda ende Ierusalem.
 
16 [So zijn dan] de kinderen Levi, c Gersom, Kahath, ende Merari.
c Exod. 6.16, 17.
 
17 Ende dit 13 zijn de namen der sonen Gersoms, Libni ende Simei.
13 Siet Exo. 6.17.
 
18 Ende de kinderen Kahats waren, Amram, ende Izhar, ende Hebron, ende Uzziël.
19 De kinderen Merari, waren Maheli, ende Musi: Ende dit zijn de huysgesinnen der Leviten, nae hare vaderen.
20 14 Des Gersoms: Libni was sijn sone, Iahath sijn sone, 15 Zimma sijn sone.
14 And. aengaende Gersom.
15 Hy is geweest soons-sone van Iahath, want Simei was vader van Zamma. vers 42.
 
21 16 Ioah sijn sone, 17 Iddo sijn sone, Zerah sijn sone, 18 Ieathrai sijn 19 sone.
16 Hy wort Ethan genoemt vers 42.
17 Vers 41. wort hy Adaja genoemt.
18 Hy wort ond. vers 41. Ethni genoemt.
19 D. Neve: hy was eygentlick te spreken de sone Simei, ond. vers 42.
 
22 De kinderen Kahats waren, Amminadab sijn sone, 20 Korah sijn sone, Assir d sijn sone.
20 Dit was dien Korah, die met Dathan ende Abiram tegen Mose rebelleerde.
d Exod. 6.23.
 
23 Elkana sijn sone, ende Ebiasaph sijn sone, ende Assir sijn sone.
24 Tahath sijn sone, 21 Uriël sijn sone, 22 Uzia sijn sone, ende 23 Saul sijn sone.
21 Ond. vers 36. wort hy Zephanja ghenoemt, of Zophonja.
22 And. Azarja vers 36.
23 And. Ioël, ond. vers 36.
 
25 De kinderen 24 Elkana nu waren Amasai, ende Ahimoth.
24 T.w. des soons Sauls.
 
26 25 Elkana; deses sone was Elkana, 26 Zophai was sijn sone, ende 27 Nahath was sijn sone.
25 Verst. hier op: Die sone Amasai was.
26 And. Zuph. vers 35. ende 1.Sam. 1.2.
27 Toah vers 34. ende Tohu. 1.Sam. 1.1.
 
27 28 Eliab sijn sone, Ieroham sijn sone, Elkana sijn sone 29 .
28 Vers 34. Eliël.
29 Verst. hier by: Sijn sone was Samuel: waer van in’t volgende vers.
 
28 De sonen Samuëls nu waren [dese]: sijn eerst-geboren was 30 Vasni, daer na Abija.
30 Ioël genoemt vers 33. ende 1.Sam. 8.2.
 
29 De kinderen Merari waren, Maheli: Libni sijn sone, Simei sijn sone, Uzza sijn sone.
30 Simea zijn sone, Haggija sijn sone, Asaja sijn sone.
31 Dese nu zijn ’t die David gestelt heeft, 31 tot het ampt des gesangs in den huyse des HEEREN, 32 na dat de Arke [tot] ruste [gekomen] was.
31 Hebr. aen de hant des gesangs des huys des Heeren.
32 Hebr. nae de ruste van de Arke. D. na dat de Arke des verbonts in Davids huys gebracht was. 2.Sam. 6.17. want daer te vooren wiertse van d’eene plaetse in d’andere gebracht.
 
32 Ende sy dienden voor den Tabernakel der Tente der t’samen-komste met gesangen, tot dat Salomo het huys des HEEREN te Ierusalem bouwde: Ende sy stonden 33 nae hare wyse in haer ampt.
33 D. nae de ordre die haer verordineert was.
 
33 34 Dese nu zijnse die daer stonden, met hare sonen: 35 van de sonen der Kahathiten, Heman 36 de Sanger; de soon Ioëls, des soons Samuëls:
34 T.w. Heman, Asaph, ende Ieduthun, die als opper-sang-meesters gestelt waren over de ander sangers, die in 24 ordens, of beurten, door David sijn onderscheyden, 1.Chron. 25.9, etc.
35 D. van de nakomelingen.
36 D. opper-sangmeester.
 
34 Des soons Elkana, des soons Ierohams, des soons Eliël, des soons Toah:
35 Des soons Zuph, des soons Elkana, des soons Mahath, des soons Amasai:
36 Des soons Elkana, des soons Ioël, des soons Azarja, des soons Zephanja:
37 Des soons Tahath, des soons Assir, des soons 37 Ebjasaph, des soons Korah:
37 Hy wort Exod. 6.29. Abiasaph genoemt.
 
38 Des soons Izhar, des soons Kahath, des soons Levi, des soons Israëls.
39 Ende sijn broeder 38 Asaph stont aen sijne rechter [zijde]; Asaph was de sone 39 Berechja, des soons Simea:
38 Verst. dit alsoo, dat desen Asaph geweest is de broeder, dat is, de bloet-verwant Hemans, daer van vers 33. gesproken wort, ende wiens voor-ouderen tot hier toe verhaelt zijn: Desen Heman nu stont met de sijne, als hy sijn ampt bediende, in het midden, Asaph stont aen de rechter-hant Hemans in de bedieninge sijnes ampts, gelijck de nakomelingen van Merari tot sijner slincker-hant stonden, vers 44.
39 Hebr. Berechijahu.
 
40 Des soons Michaël, des soons Baëseja, des soons Malchija:
41 Des soons Ethni, des soons Zerah, des soons Adaja:
42 Des soons Ethan, des soons Zimma, des soons Simei:
43 Des soons Iahaths, des soons Gersoms, des soons Levi.
44 Hare 40 broeders nu, de kinderen Merari, [stonden] aen de slincker [zijde], [namelick] 41 Ethan de sone Kisi, des soons Abdi, des soons Malluch:
40 D. Neven.
41 Hy wort Ieduthun genoemt. 1.Chron. 9.16. ende 25.6. ende 2.Chron. 35.15. Psal. 62.1. ende 77.1.
 
45 Des soons Hasabja, des soons Amazia, des soons Hilkija:
46 Des soons Amzi, des soons Bani, des soons Zemer:
47 Des soons Maheli, des soons Musi, des soons Merari, des soons Levi.
48 Hare 42 broeders nu 43 de Leviten, waren 44 gegeven tot allerley dienst des Tabernakels des Huyses Godes.
42 D. Neven, Verwanten, als boven vers 44, etc.
43 T.w. de overige Leviten, die geen sangers en waren.
44 D. bestelt, of verordineert.
 
49 e Aaron nu ende 45 sijne sonen roockten op des brant-offers altaer, ende op den reuck-altaer, zijnde [bestelt] tot al 46 het werck van ’t heylige der heyligen: ende om over 47 Israel versoeninge te doen, nae alles dat Mose de knecht Godes geboden hadde.
e Exod. 30.7, 8, 10. Num. 4.16. ende 7.10. ende 18.1.
45 Mitsgaders de gene die van den huyse Aarons haer in het Priester-ampt gevolcht zijn: Ende daerom worden inde volgende verssen gestelt de Hooge-priesteren van Aaron af tot op Zadok, die ten tijde Davids ende Salomons Hooge-priester wert. 1.Chron. 29.22.
46 D. dat in het Heylige der Heyligen moeste gedaen worden, ’t welck was het binnenste des Tabernakels, daer niemant mochte in gaen, dan alleen de Hooge-priester. Hier stont de Arke des verbonts.
47 D. het volck van Israel. Siet Levit. 16.
 
50 Dit nu zijn de kinderen Aarons, Eleazar was sijn sone, Pinehas 48 sijn sone, Abisua sijn sone:
48 T.w. Eleazars, die naest voor gaet, ende verstaet dit oock alsoo van de volgende, tot op de tijden Davids toe.
 
51 Bukki sijn sone, Uzzi sijn sone, Serahja sijn sone:
52 Merajoth sijn sone, Amarja sijn sone, Ahitub sijn sone:
53 Zadok sijn sone, Ahimaaz sijn sone:
54 Ende dit waren 49 hare wooningen, nae hare kasteelen, in hare lantpale: [namelick] der sonen Aarons, des huysgesins der Kahathiten, want dat 50 lot 51 was voor haer.
49 Siet Ios. 21.13. Daer worden de steden genoemt, die hen tot wooningen gegeven zijn, hoewel de namen wat verandert zijn, gelijck sulcx door lanckheyt van tyden meermaels gebeurt.
50 D. de wooninge by lote hen gevallen, was daer. And. die loten. T.w. die in de volgende versen beschreven worden.
51 Hebr. was hen.
 
55 Ende 52 sy gaven hen Hebron in het lant Iuda, ende 53 hare voorsteden rontom de selve.
52 T.w. de kinderen Israels. And. men gaf hen.
53 Verst. hier by, met de ackers ende weyden daer rontom naest gelegen, om haer selven ende hare beesten te geneeren. ende soo in’t volgende.
 
56 Maer het velt der stadt, ende hare dorpen, f gaven sy Caleb den sone Iephunne.
f Ios. 21.12.
 
57 Ende den kinderen Aarons gaven sy steden van Iuda, de vrystadt 54 Hebron; ende Libna, ende hare voorsteden: ende Iattir, ende 55 Estemoa, ende hare voorsteden.
54 And. genoemt Kiriath-Arba, Iosu. 21.11.
55 And. Estemo, Ios. 15.50.
 
58 Ende 56 Hilen, ende hare voorsteden, ende Debir, ende hare voorsteden.
56 And. Holon. Ios. 21.15.
 
59 Ende 57 Asan, ende hare voorsteden, ende Beth-Semes, ende hare voorsteden.
57 And. Aijn. Ios. 21.16.
 
60 Van de stamme Benjamins nu, Geba, ende hare voorsteden, ende 58 Allemeth, ende hare voorsteden, ende Anathoth, ende hare voorsteden: Alle hare steden, in hare huysgesinnen, waren 59 dertien steden.
58 And. Almon. Ios. 21.18.
59 Hier en wordender maer elve genoemt, daer ontbrekender twee, namelick Iutta, ende Gibeon, die Ios. 21. versen 16, 17. genoemt staen.
 
61 Maer de kinderen Kahaths, die overgebleven waren, hadden van het huysgesin der stamme, uyt de halve stamme van half Manasse, by lote tien steden.
62 Ende de kinderen Gersoms, nae hare huysgesinnen, hadden van de stamme Issaschars, ende van de stamme Asers, ende van de stamme Naphthali, ende van de stamme Manasse in Basan, dertien steden.
63 De kinderen Merari nae hare huysgesinnen, hadden van de stamme Rubens, ende van de stamme Gads, ende van de stamme Zebulons, by lote twaelf steden.
64 Also gaven de kinderen Israëls den Leviten dese steden, ende hare voor-steden.
65 Ende sy gavense by lote, van de stamme der kinderen Iuda, ende van de stamme der kinderen Simeon, ende van de stamme der kinderen Benjamins, dese steden, dewelcke sy by namen noemden.
66 [Den overigen] nu uyt de huysgesinnen der kinderen Kahaths, dien gewierden steden 60 harer lant-pale van de stamme Ephraims.
60 Die tot hare lant-pale gehoorden.
 
67 Want 61 sy gaven 62 hen van de vry-steden, Sichem, ende hare voor-steden op het geberchte Ephraims; ende Gezer, ende hare voor-steden,
61 T.w. de Ephraimiten.
62 T.w. den overigen huysgesinnen der kinderen Kehats.
 
68 Ende 63 Iokmeam, ende hare voorsteden, ende Beth-horon, ende hare voor-steden,
63 Eenige meynen, dat sy Ios. 21.22. Kibzaim genoemt wort.
 
69 Ende 64 Ajalon, ende hare voor-steden, ende Gath-Rimmon, ende hare voor-steden.
64 Aialon behoorde tot de stamme Dan. boven de twee steden, in dit vers genoemt, gafmen hen noch twee steden van de stamme Dan. T.w. Elteke, ende Gibeton, Ios. 21.23.
 
70 Ende uyt de halve stamme Manasse, 65 Aner, ende hare voor-steden, ende 66 Bileam, ende hare voorsteden: De huysgesinnen der overige kinderen Kahats, hadden [dese steden].
65 Eenige meynen, dat dit deselve stadt is, die Ios. 21.25. genoemt wort Taënach.
66 And. Gath-Rimmon, Ios. 21.25. ende Ibleam, Ios. 17.11.
 
71 De kinderen Gersoms hadden vande huysgesinnen der halver stamme Manasse, Golan in Basan, ende hare voorsteden: ende 67 Astharoth, ende hare voor-steden.
67 And. Beestera, Ios. 21.27.
 
72 Ende van de stamme Issaschar, 68 Kedes, ende hare voor-steden: Dobrath, ende hare voor-steden:
68 And. Kisjon, Ios. 21.28.
 
73 Ende 69 Ramoth, ende hare voorsteden, ende 70 Anem, ende hare voorsteden.
69 And. Remeth. Ios. 19.21. ende Iarmuth, Ios. 21.29.
70 Eenige meynen, dat dit de selve stadt is, die En-gannim genoemt wort, Iosu. 21.29.
 
74 Ende van de stamme Aser, 71 Masal, ende hare voor-steden: ende Abdon, ende hare voor-steden:
71 And. Miseal, Ios. 21.30.
 
75 Ende 72 Hukok, ende hare voor-steden, ende Rehob, ende hare voor-steden.
72 Anders, Helkath. Ios. 21.31.
 
76 Ende van de stamme Naphtali, Kedes in Galilea, ende hare voor-steden, ende 73 Hammon, ende hare voorsteden, ende 74 Kirjathaim, ende hare voor-steden.
73 And. Hammoth-Dor, Ios. 21.32.
74 And. Kartan. Ios. cap. 21.32. soo eenige meynen.
 
77 De overige kinderen Merari, hadden van de stamme Zebulon, 75 Rimmono, ende hare voor-steden, Thabor ende hare voor-steden.
75 Ende noch twee andere steden van de stamme Zebulons, als te sien is, Ios. 21.34, 35.
 
78 Ende aen gene zijde der Iordane tegen Iericho, tegen ’t oosten aen de Iordane, van de stamme Ruben, Bezer in de woestyne, ende hare voor-steden: ende Iahza, ende hare voor-steden.
79 Ende Kedemoth, ende hare voor-steden, ende Mephaath ende hare voorsteden.
80 Ende van de stamme Gads, Ramoth in Gilead, ende hare voor-steden: ende Mahanaim, ende hare voor-steden.
81 Ende Hesbon, ende hare voor-steden, ende Iaëzer, ende hare voor-steden.

Einde 1 Kronieken 6