Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 4 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 4

De sonen ende na-komelingen van Iuda, van Caleb den sone van Hur, vers 1, etc. van Assur, 5. van Iabez, ende van sijn gebedt, 9. De nakomelingen van Selah, 21. De nakomelingen, steden, ende dorpen Simeons, 24. Item, hoe sy Gedor, ende de weyde-landen daer om henen in-namen, 39. ende de overige Amalekiten sloegen, ende ’t geberchte Seïrs in-namen, 42.
 
1 DE a kinderen Iuda waren 1 Perez, Hezron, ende 2 Charmi, ende 3 Hur, ende Sobal.
a Genes. 38.29. ende 46.12. 1.Chron. 2.4.
1 Perez is, eygentlick te spreken, de sone Iuda geweest, maer die na hem hier genoemt zijn, zijn uyt Perez gesproten.
2 Hy wort Chelubai genoemt cap. 2.9. ende oock Caleb, cap. 2. vers 18.
3 Hur is Sobals groot-vader geweest, bov. 2.50. so dat Caleb de sone van Hur hier wort uytgelaten.
 
2 Ende 4 Reaja de sone Subals gewan Iahath, ende Iahath gewan Ahumai, ende Lahad: Dit zijn de huysgesinnen der 5 Zorathiten:
4 Hy wort Haroë genaemt, een sone Sobals. cap. 2. vers 52.
5 Dese hebben gewoont te Zora, gelegen in de stamme Iuda, Iosu. 15.33.
 
3 Ende dese zijn van den vader 6 Etam: Iizreël, ende Isma ende Idbas: ende de name harer suster was Hazelelponi.
6 D. die te Etam gewoont heeft, Siet 2.Chron. 11.6.
 
4 Ende 7 Pnuel was de vader van Gedor, ende Ezer de vader van 8 Husah: Dit zijn de kinderen van 9 Hur den eerst-geborenen van 10 Ephrata den vader van Bethlehem.
7 Capit. 2. vers 51. wort hy Hareph genoemt.
8 Hy wort vers 11. door een versettinge der letteren Suha genoemt.
9 Is te weten, dat desen Hur maer ten deele vader van de Bethlehemiten geweest is, want dit wort oock den Salma toe-geschreven. 1.Chron. 2.51. ende 54. Siet de aenteeck. aldaer.
10 Siet 1.Chron. 2. vers 9.
 
5 11 Asschur nu de vader van Tekoa hadde twee wijven, Hela, ende Naara.
11 Hy is geboren nae Hezrons sijnes vaders doot, siet cap. 2. vers 24.
 
6 Ende Naara baerde hem Ahuzzam, ende Hepher, ende Temeni, ende Haahastari: Dit zijn de kinderen van Naara.
7 Ende de kinderen Hela waren Zereth, Iezohar, ende Ethnan. 12
12 Verstaet hier by: Ende Koz, (uyt het volgende vers) die een sone van Hela was. ofte men kan ’t begin van vers 8. aldus oversetten, ende Koz, [die] gewan Anub. Siet gelijcke versettinge, cap. 2.47. ende hier ond. vers 14.
 
8 Ende Koz gewan Anub, ende Hazobeba, ende de huysgesinnen Aharhel des soons Harum.
9 13 Iabez nu was heerlicker dan sijne broeders: ende sijne moeder hadde sijnen name Iabez genoemt, seggende, Want 14 ick hebbe hem met smerten gebaert.
13 Hy is een van de voornaemste, van welcken de geslachten Aharhels gecomen zijn, daer vers 8. van staet.
14 Iabez omgekeert uyt Iazeb, wort verduytscht, een smerten-maker.
 
10 15 Want Iabez riep den Godt Israëls aen, seggende, Indien ghy my 16 rijckelick segenen, ende mijne lant-pale vermeerderen sult, ende uwe hant met my zijn sal, ende met het quade [alsoo] maket, dat het my niet en smerte: Ende Godt liet komen dat hy begeerde.
15 Dit wort hier by gevoecht, om te kennen te geven, waerom dat Iabez heerlicker ende treffelicker was geworden dan sijne broederen, namelick, om dat hy door den gebede tot Godt, den segen Godes overvloedelicker over sijn huys gekregen hadde.
16 Hebr. segenende my segent. Dit is een afgekorte ende onvolmaeckte maniere van spreken, daer in de belofte verswegen wort, die desen man Gode gedaen heeft, so hy de segeninge verworve daer hy Godt om badt: gelijck de Hebreen in het eedt-sweeren de straffe verswygen, die sy haer-selven toewenschen, so sy valschelick sweeren, also verswijgen sy somtijts de belofte in haer wenschen. Gen. c. 28. versen 20, 21, 22. staet het vol.
 
11 Ende Chelub de broeder van 17 Suha gewan Mechir, hy is de vader van Eston.
17 Vers 4. Husa.
 
12 Eston nu gewan Bethrapha, ende Pasea ende Tehinna, 18 den vader van Ir-Nahas: Dit zijn de mannen van Recha.
18 And. den vader der stadt Nahas.
 
13 Ende de b kinderen 19 Kenaz waren Othniel, ende Seraja: ende de kinderen Othniel, Hathath: 20
b Ios. 15.17.
19 Hy was de vader van Iephunne, diens sone was Caleb, die daerom oock een Keniziter genoemt wort, Num. 32.12.
20 Verstaet hier by: ende Meonothai (uyt het volgende vers), welcke name in het Hebr. niet en staet, maer hy moeter nootsakelick by verstaen worden.
 
14 Ende Meonothai gewan Ophra: ende Seraja gewan Ioab den 21 vader des dals der 22 werck-meesters, want 23 sy 24 waren werck-meesters.
21 D. Overste der gener, die in het dal der werck-meesters woonden, siet bov. 2. op vers 21. dit dal is gelegen aen de lant-palen van Iuda ende Benjamin, so dat het twee-heerich was. Nehem. 11.35.
22 Ofte der smeden. Eenige setten het over Ambachts-lieden, ofte, hantwercks-lieden. als Nehem. 11.35.
23 T.w. de nakomelingen Ioabs.
24 De sin deser woorden is, daerom is dit dal genoemt geworden het dal der timmer-lieden, om dat die gene, die dat bewoonden, timmer-lieden waren.
 
15 De 25 kinderen Calebs nu des soons Iephunne, waren Iru, Ela, ende Naam; Ende de kinderen Ela, te 26 weten Kenaz.
25 Siet Num. 32.12.
26 And. Ukenaz.
 
16 Ende de kinderen Iehalelel waren Ziph, ende Zipha, Thirea ende Asareël.
17 Ende de kinderen Ezra waren Iether, ende Mered, ende Epher, ende Ialon: Ende 27 sy baerde Mirjam, ende Sammai, ende Isbah den vader van Estemoa.
27 T.w. Bitja, Pharaos dochter, Mereds wijf. siet vers 18.
 
18 Ende sijn 28 Iodische huysvrouwe baerde Iered den vader van Gedor, ende Heber den vader van Socho, ende Iekuthiel den vader van Zanoah: ende 29 die zijn kinderen van Bitja de dochter Pharao, die Mered genomen hadde.
28 Dese wort aldus onderscheyden van Mereds andere huysvrouwe, namelick van Bithja, die vreemt was, zijnde een dochter van Pharao uyt Egypten. Eenige meynen dat dit, te weten Iehudijah, dat is, Iodische ofte Iodinne, haren eygenen name geweest zy: ofte immers Hodijah, gelijck sy vers 19. genoemt wort, ’t welck oock een Iodinne beteeckent. Andere meynen dat Hodijah een derde wijf van Mered zy geweest, ende dat hy alsoo driederley kinderen hebbe gehadt.
29 T.w. die vers 17. genoemt staen.
 
19 Ende de kinderen van de 30 huysvrouwe Hodija, de suster Nahams, waren Abi-Kehila de Garmiter, ende Estemoa de Maachatiter.
30 And. de Iodische.
 
20 De kinderen Simons nu waren Amnon, ende Rinna, Ben-Hanan, ende 31 Tilon: ende de kinderen Isei waren Zoheth, ende Ben-Zoheth.
31 And. Tulon.
 
21 c De kinderen Selah des soons Iuda waren Er, de vader van Lecha, ende Lada de vader van Maresa: ende de huysgesinnen van ’t huys der 32 linne-werckers in het huys van Asbea.
c Genes. 38.5.
32 D. der gener, die daer arbeyden in kostelic fijn linnewaet, datmen van fijn Egyptisch vlas maeckte. Dit vlas was soo fijn als zijde, ende daerom translateren eenige hier, hantwerckers in zijde, of zijde-werckers.
 
22 Daer toe Iokim, ende de mannen van 33 Cozeba, ende Ioas, ende Saraph 34 (die over de Moabiten geheerschet hebben) ende de Iasubi-Lehem: 35 Doch dese dingen zijn out.
33 Dese stadt wort Chezib genoemt, Genes. 38.5. siet d’aent. aldaer.
34 D. die in des Conincks stede over de Moabiten geheerschet hebben.
35 Als of hy seyde, Het is onnoodich vele van dese dingen te seggen of te schrijven, want of wel vele van dese in haren tijt treffelicke mannen geweest zijn, so zijn hare nakomelingen sulcke slechte, ende kleyn-hertige persoonen geweest, dat sy liever pottebackers, hoveniers, etc. geworden zijn, dan dat sy in haer lant wederkeerende, hare vaderlicke vryheyt souden behouden hebben, gelijck vers 23. verhaelt wort.
 
23 Dese waren pottebackers, woonende by plantagien, ende 36 tuynen: Sy zijn daer gebleven 37 by den Coninck 38 in sijn werck.
36 Ofte, heggen, heyningen.
37 Sommige verstaen hier den Coninck der Moabiten uyt vers 22. andere den Coninck van Babylonien, in dit verstant, dat de nakomelingen van Sela liever in Babylonien zijn gebleven dienende, dan dat sy te huys komende hare vryheyt souden genooten hebben, ende daer uyt besluyten die, dat dit boeck van Ezra geschreven is, na de Babylonische gevanckenisse. Andere verstaen hier door het woort Coninck, den Coninck van Iuda, den welcken de nakomelingen van Selah dien dienst souden gedaen hebben, dat sy de hoven der Coningen van Iuda, ende hare plantagie hebben waergenomen ende versorgt.
38 T.w. in het beplanten sijner hoven.
 
24 De kinderen Simeons waren: 39 Nemuël, ende Iamin, 40 Iarib, 41 Zerah, Saul.
39 And. Iemuël.
40 And. Iakin.
41 And. Tsohar. siet van dese drie Genes. 46.10.
 
25 Sallum was sijn sone, 42 Mibsam was sijn sone, Misma was sijn sone.
42 Siet Genes. 25. vers 13.
 
26 De kinderen Misma waren [dese], Hammuël sijn sone, Zacchur sijn sone, Simei sijn sone.
27 Simei nu hadde sestien sonen, ende ses dochteren, maer sijn broeders en hadden niet veel kinderen: ende haer gantsch huysgesin en wert 43 soo seer niet vermenichvuldicht, als der kinderen Iuda.
43 Hebr. niet vermenichvuldicht tot de kinderen Iuda toe.
 
28 Ende 44 sy woonden te Ber-Seba ende te Molada, ende te Hazar Sual.
44 Siet Ios. 19.2. daer dese steden oock genoemt staen, alhoewel in de namen der selver wat veranderinge valt.
 
29 Ende te Bilha, ende te Ezem, ende te Tholad.
30 Ende te Bethuël, ende te Horma, ende te Ziklag.
31 Ende te Beth Marcaboth, ende te Hazar-Susim, ende te Bethbiri, ende te Saaraim: Die waren hare steden, 45 tot dat David Coninck wert.
45 Anders, soo lange als David regeerde. verstaet dit alsoo, te weten, soo lange als David ende sijne nakomelingen regeerden, ende het Coninckrijcke Iuda noch stont, namelick tot de Babylonische wech-voeringe: maer als dat is verstoort geworden, so zijn oock de nakomelingen Simeons (die in de stamme Iuda woonden) uyt hare wooningen verstoort ende verdreven.
 
32 Ende hare dorpen waren Etam, ende Ain, Rimmon, ende Tochen, ende Asan, vijf 46 steden:
46 T.w. onbemuerde. And. kan men het voorgaende dus nemen: ende beneffens hare dorpen waren Etham ende etc. vijf steden.
 
33 En alle hare dorpen die inden ommeloop deser steden waren tot Baal toe: Dit zijn hare wooningen, ende hare geslacht-rekeninge voor hen.
34 Doch Mesobab, ende Iamlech, ende Iosa, de sone Amazja.
35 Ende Ioël, ende Iehu de sone Iesibja, des soons Seraja, des soons Asiël,
36 Ende Eljoënai, ende Iaakoba, ende Isohaja, ende Asaja, ende Adiël, ende Iesimeël, ende Benaja,
37 Ende Ziza de sone Siphi, des soons Allon, des soons Iedaja, des soons Simri, des soons Semaja.
38 47 Dese 48 quamen tot namen, zijnde Vorsten in hare huysgesinnen, ende de 49 huysgesinnen harer vaderen braken uyt in menichte.
47 T.w. die van het 34 vers af, tot hier toe genoemt staen.
48 D. sy zijn vermaerde mannen geworden.
49 D. sy werden grootelicks vermenichvuldicht.
 
39 Ende sy gingen tot aen den inganck van 50 Gedor tot het oosten 51 des dals, om weyde te soecken voor hare schapen.
50 And. Gedera, of, Giderothaim, Ios. 15.36.
51 Verst. hier dat dal, ’t welck van Ephes-Dammim reyckte tot Ekron toe, als af te nemen is uyt 1.Sam. 17.1. ende 52.
 
40 Ende sy vonden vette ende goede weyde, ende een lant 52 wijt van begrijp, ende stille, ende gerust: want 53 die van Cham woonden daer te vooren.
52 Hebr. wijt van handen.
53 Dit wort hier by gesett, om te toonen dat de Israeliten recht ende reden hadden dese steden in te nemen, ende de oude inwoonders daer uyt te drijven, te weten, om dat de nakomelingen van den vervloeckten Cham die hadden ingenomen. Siet van Cham, Genes. 9.25.
 
41 Dese nu die met namen beschreven zijn, quamen in de dagen Hizkia des Conincks van Iuda, ende sy sloegen 54 der gener tenten ende woningen, die daer gevonden werden, ende sy 55 verbandense, 56 tot op desen dach, ende sy woonden aen hare plaetse: want daer was weyde voor hare schapen.
54 T.w. der Chamniten tenten, ende verstaet hier de inwoonders der tenten ende der wooningen.
55 D. sy roeydense uyt, als ’t gene dat van Godt verbannen is.
56 T.w. in welcken dit beschreven is, verstaet tot de tijden van Ezra, die dit boeck beschreven heeft, ontrent welcken tijt het rijcke Davids, ende sijner nakomelingen een eynde genomen heeft, Siet de aenteeck. bov. vers 31.
 
42 Oock gingen uyt hen, [te weten] uyt de kinderen Simeons, vijf hondert mannen, tot het geberchte van Seïr: ende Pelatja, ende Nearja, ende Rephaja, ende Uzziël, de sonen Isei, waren haer tot hoofden.
43 Ende sy sloegen 57 de overige der ontkomene onder de Amalekiten: Ende sy woonden aldaer tot op desen dach.
57 T.w. die, die overgebleven ende ontslopen waren alsse Saul uytroeyde, 1.Sam. 14.48. Ende die daer na oock Davids handen ontkomen waren, 2.Sam. 8.12.

Einde 1 Kronieken 4