Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 27 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 27

Ordre der krijchslieden, vers 1, etc. Vorsten der Stammen, 16. Overste bewaerders der goederen Davids, 25. Sijn voornaemste Raets-heeren ende Vrienden, 32.
 
1 DIt nu zijn de kinderen Israëls nae haren getale, de hoofden der vaderen, ende de Overste der duysenden, ende der honderden, met hare Amptlieden, den Coninck dienende in alle saken 1 der verdeelingen, aengaende ende afgaende 2 van maent tot maent in alle de maenden des jaers: Elcke verdeelinge was vier-en-twintich duysent.
1 D. der ordren in welcke David het krijchs-volck verdeylt hadde.
2 Verstaet, dat nae de verdeelinge by David gemaeckt, de twaelf Colonellen met haer krijchsvolck een maent lanck hare wachten ende tochten doen moesten, veranderende hare beurten alle maende: Ende watter voor saken ofte swaricheden voorvielen, daer krijchs-macht toe van noode was, daer toe moesten dese veerdich wesen, diens maent ende beurte het was. So dat dese waren als Legiones, ofte benden van Ordonnantie, die ten dienste des Conincx ende des lants altijt mosten veerdich zijn.
 
2 Over de eerste verdeelinge in de eerste maent was 3 Iasobham de sone Zabdiëls: ende in sijne verdeelingen warender vier-en-twintich duysent.
3 Siet van desen Oversten 2.Sam. 23.8 daerhy genoemt wort Ioscheb-baschebeth.
 
3 4 Hy was uyt de kinderen Perez, ’thooft van alle de Overste der heyren in de eerste maent.
4 And. hy was uyt de kinderen Perets, [ende] hy was de Overste over alle Overste der heyren, etc.
 
4 Ende over de verdeelinge in de tweede maent was 5 Dodai de Ahohiter, ende 6 [over] sijne verdeelinge was Mikloth oock voorganger: in sijne verdeelinge warender oock vier-en-twintich duysent.
5 Anders Dodo, 2.Sam. 23.9.
6 And. daer na wert Mikloth Overste over sijne verdeelinge. Daer na] T.w. als Dodai gestorven was: Maer andere verstaen dit alsoo, dat Mikloth zy geweest Luytenant Colonel van Dodai.
 
5 De derde Overste des heyrs in de derde maent was Benaja de sone Iojada 7 des Opper-amptmans, die was ’thooft: in sijne verdeelinge warender oock vier-en-twintich duysent.
7 Hebr. Cohen. ’twelck beteeckent eenen persoon, die een eerlick ampt bedient, in de kercke ofte politie.
 
6 Desen Benaja was een heldt 8 van de dertige, ende over de dertich: 9 ende [over] sijne verdeelinge was Ammizabad sijn sone.
8 Dese dertich helden werden met namen uyt-gedruckt, 2.Sam. 23.24, etc. ende 1.Chron. 11.26.
9 Eenige verstaen dit alsoo, dat desen Hammizabad zy gegeweest overste Luytenant van sijnes vaders Regiment: die oock Overste was over de Crethi ende Plethi, 2.Sam. 8.18.
 
7 10 De vierde, der vierde maent, was Asahel de broeder Ioabs, ende 11 na hem Zebadja sijn sone: in sijne verdeelinge warender oock vier-en-twintich duysent.
10 T.w. Overste. ende soo in ’t volgende.
11 T.w. na sijne doot, na dat hy van Abner verslagen was, 2.Sam. 2.23.
 
8 De vijfde, in de vijfde maent, was 12 Samhuth de Izrahiter d’ Overste: in sijne verdeelinge warender oock vier-en-twintich duysent.
12 Samma genoemt 2.Sam. 23. vers 25. ende Sammoth, 1.Chron. 11. vers 27.
 
9 De seste, in de seste maent was Ira de sone Ikkes de Tekoiter: in sijne verdeelinge warender oock vier-en-twintich duysent.
10 De sevenste, in de sevende maent, was Helez 13 de Peloniter uyt de kinderen Ephraims: in sijne verdeelinge warender oock vier-en-twintich duysent.
13 And. de Paltiter. 2.Sam. 23.26.
 
11 De achtste, in de achtste maent, was Sibbechai de Husathiter, 14 van de Zarhiten: in sijne verdeelinge warender oock vier-en-twintich duysent.
14 Dese waren nakomelingen van Zerah, den sone Iuda, Genes. 46.12.
 
12 De negende, in de negende maent was Abiëzer de Annethotiter, van de Benjaminiten: in sijne verdeelinge warender oock vier-en-twintich duysent.
13 De tiende, in de tiende maent was Maharai de Netophathiter, van de Zarhiten: in sijne verdeelinge warender oock vier-en-twintich duysent.
14 De elfde, in de elfde maent, waren Benaja de Pirhathoniter van de kinderen Ephraims: in sijne verdeelinge warender oock vier-en-twintich duysent.
15 De twaelfde, inde twaelfde maent, was 15 Heldai de Netophathiter, van Othniël: in sijne verdeelinge warender oock vier-en-twintich duysent.
15 And. Heled genoemt, 1.Chron. 11. vers 30. ende Heleb, 2.Sam. 23.29.
 
16 Doch over de stammen Israëls waren [dese]: Over de Rubeniten was Eliëzer de sone van Zichri Voorganger: Over de Simeoniten was Sephatja de sone van Maacha.
17 Over de Leviten was Hasabja de sone Kemuëls, 16 over de Aaroniten was Zadok.
16 Hebr. over Aaron. D. over het Hooge-Priesterlicke huys, dat in Aarons geslachte moeste blijven.
 
18 Over Iuda was 17 Elihu, uyt de broederen Davids: Over Issaschar was Homri, de sone Michaëls.
17 Eliab genoemt, 1.Sam. 16.6.
 
19 Over Zebulon was Ismaja de sone Obadja: Over Naphthali was Ierimoth de sone Azriëls.
20 Over de 18 kinderen Ephraims was Hosea de sone Azazja: Over de halve stamme Manasse was Ioël de sone Pedaja.
18 D. nakomelingen.
 
21 Over half Manasse in Gilead, was Iddo de sone Zecharja: Over Benjamin was Iaasiël de sone Abners.
22 Over Dan was Azarel de sone Ierohams: 19 Dese waren de Overste der stammen Israëls.
19 T.w. die stracx uytdruckelick genoemt zijn. Aser ende Gad met hare Colonellen en worden in dit Register niet genoemt: waerom sy voor by gegaen ofte verswegen zijn, is onseker.
 
23 Maer David en nam het getal van dien niet op 20 die twintich jaer out, ende daer beneden waren: 21 om dat de HEERE geseyt hadde, dat hy Israël vermenichvuldigen soude als de sterren des Hemels.
20 Hebr. van den sone van twintich jaer.
21 Verst. dit alsoo, dat David dese niet heeft willen tellen, op dat het niet schijnen soude dat hy twijffelde aen de beloften Godes Abraham gedaen Gen. 22.17. ende 26.4. Sommige verstaen dit alsoo, dat David het getal des volcx niet en heeft willen opnemen, na dat hy van den Heere gecastijt ende bestraft was geweest, om dat hy het volck door Ioab dede tellen.
 
24 Ioab de sone Zeruja 22 hadde begonnen te tellen, maer 23 hy en voleyndet niet, om datter des-halven 24 eenen grooten toorn over Israël gekomen was: daerom en is 25 het getal niet opgebracht, 26 in de rekeninge der Chronike des Conincks Davids.
22 T.w. alle de Israeliten, die boven de twintich jaren out waren, 2.Sam. 24.
23 Want hy en telde Benjamin noch Levi niet, om dat hy dese tellinge niet geern, maer tegen sijnen danck dede. siet 1.Chron. 21.6.
24 Verst. den brandenden toorn Godes, D. de hittige pestilentie, 2.Sam. 24.13.
25 Te weten het volle getal, want Ioab en heeft Levi noch Benjamin niet getelt, cap. 21. vers 6. Andere verstaen dit alsoo, dat David leetwesen hebbende, niet gewilt en heeft datmen dit in de stadts-boecken soude aen-teeckenen: Doch Godt heeft gewilt dat het in de boecken der H. Schrifture soude aen-geteeckent worden.
26 Hebr. in het getal.
 
25 Ende over 27 de schatten des Conincx was Azmaveth de sone Adiëls: ende over de schatten op’t lant, in de steden, ende in de dorpen, ende in 28 de torens, was Ionathan de sone van Uzzija.
27 Verst. die schatten die in des Conincx huys, ofte binnen Ierusalem waren: Gelijck Ionathan was over de schatten ende inkomsten des Conincks, die buyten ontfangen ende vergadert wierden.
28 D. Casteelen, Sloten, vaste huysen.
 
26 Ende over die 29 die het acker-werk deden, in de lant-bouwinge, was Ezri de sone Chelubs.
29 Verst. hier die, die des Conincks lant-bouwerye deden.
 
27 Ende 30 over de wijngaerden was Simei de Ramathiter: maer over 31 ’tgene dat van de wijn-stocken quam tot de schatten des wijns, was Zabdi de Siphmiter.
30 Dat is, over de wijngaerdeniers, die des Conincks wijngaerden mosten bouwen: Ende alsoo was deses ampt onderscheyden van het ampt Zabdi.
31 D. over de wijn-kelders.
 
28 Ende over de olijf-gaerden, ende de wilde vyge-boomen die in de leegte waren, was Baal-Hanan de Gederither: maer Ioas was 32 over de schatten der olye.
32 D. over de olye, die tot voor-raet in de kelders vergadert: wiert.
 
29 Ende over de runderen die in 33 Saron weydden, was Sitrai de Saroniter: maer over de runderen in de leegten, was Saphat de sone Adlai.
33 Siet Cant. 2.1.
 
30 Ende over de kemelen was Obil de Ismeëliter: ende over de eselinnen was Iechdeja de Meronothiter.
31 Ende over 34 ’tkleyne vee was Iaziz de Hagerither: Alle dese waren Overste over de have die de Coninck David hadde.
34 Als daer zijn, rammen, schapen, bocken, ende geyten.
 
32 Ende 35 Ionathan Davids oom, was Raedt, een verstandich man, hy was oock 36 Schrijver: Iehiël nu de sone van Hachmoni, was 37 by de sonen des Conincks.
35 Sommige meynen dat desen Ionathan zy geweest Davids cousijn, sone van Samma, Davids broeder, daer van 2.Sam. 21.21. staet. ende also soude David selve over hem Oom geweest zijn.
36 Of Secretaris.
37 T.w. om de selve te leeren, ende in alle goede zeden, als tucht-meester, te onderwijsen, ende te fatsoeneren.
 
33 Ende Achitophel was Raedt des Conincks: ende Husai de Architer was der Conincks vrient.
34 Ende na Achitophel was Iojada de sone van Benaja, ende Abjathar: maer Ioab was des Conincks Krijchs-overste.

Einde 1 Kronieken 27