Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 26 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 26

Ordre ende afdeylinge der deur-wachters des Tempels, vers 1, etc. Ende der Schat-meesters over de schatten des Tempels, 20. Als oock der Levitische Ampt-lieden ende Richters, 29.
 
1 1 AEngaende de verdeylingen der 2 poortiers: van de Korhiten was 3 Meselemja, de sone Kore, van de kinderen 4 Asaphs.
1 Hier staet aen te mercken, datter drie geslachten tot het poortier-ampt bestelt waren: j. het geslachte van Meselemja: ij. het geslachte van Obed-Edom, vers 4. iij. het geslachte van Hosa, vers 10.
2 T.w. des Tempels.
3 Vers. 14 Selemja.
4 Dit is eenen anderen Asaph geweest, dan dien vermaerden voor-sanger, van den welcken in het 25 cap. gesproken is.
 
2 Meselemja nu hadde kinderen: Secharja was 5 d’eerst-geboren, Iediaël de tweede, Zebadja de derde, Iathniël de vierde.
5 Door eerstgeboren staet boven dickwils het hooft, Siet cap. 23. versen 10, 18, 19, etc.
 
3 Elam de vijfde, Iohanan de seste; Eljeoënai de sevenste.
4 Obed-Edom hadde oock kinderen: Semaja was d’eerstgeboren, Iozabad de tweede, Ioah de derde, ende Sachar de vierde, ende Nethaneël de vijfde.
5 Ammiël de seste, Issaschar de sevenste, Peullethai de achtste, want Godt hadde 6 hem gesegent.
6 T.w. Obed-Edom: den welcken Godt veel kinderen, ende kints kinderen gegeven heeft. Siet ond. vers 8. Dese maniere van spreken wort oock gebruyckt Genes. 1. versen 22, ende 28. ende elders.
 
6 Oock werden sijnen sone Semaja kinderen geboren, heerschende over het huys hares vaders: want sy waren 7 kloecke helden.
7 D. geweldige lieden, die kloeck ende dapper waren in de bedieninge hares ampts, T.w. in het houden harer wacht, ende in het weeren van alle gewelt ende disordre van de deuren des Tempels.
 
7 De kinderen Semaja waren Othni, ende Rephaël, ende 8 Obed, [ende] Elzabad sijne broeders, 9 kloecke lieden: Elihu, ende Semachja.
8 Eenige maken van Obed ende Elzabad maer eenen man. Andere voegen ’t woort ende hier tusschen in: Ende dan zijn hier 24 hoofden, gelijck in de andere beurten.
9 Hebr. kinderen, ofte sonen der kloeckheyt.
 
8 Dese alle waren uyt de kinderen Obed-Edoms, sy, ende hare kinderen, ende hare broeders, kloecke mannen in cracht tot den dienst, daer warender twee-en-tsestich van Obed-Edom.
9 Meselemja nu hadde kinderen ende broeders, kloecke lieden, achtien.
10 Ende Hosa uyt de kinderen Merari, hadde sonen: Simri was het hooft, (alhoewel hy de eerst-geboren niet en was, nochtans 10 stelde hem sijn vader tot een hooft.)
10 De vader en heeft desen sijnen sone het eerst-geboort-recht niet mogen geven, ende den eerst-geborenen, sonder merckelicke reden, uytsluyten, die hier mach geweest zijn. Siet de Wet Deuter. 21.16, 17.
 
11 Hilkija was de tweede, Tebalja de derde, Zeharja de vierde: alle de kinderen ende broederen van Hosa waren dertiene.
12 11 Uyt dese waren de verdeylingen der poortiers onder de hoofden der mannen, tot de wachten 12 tegen hare broederen: om te dienen inden Huyse des HEEREN.
11 De sin deser woorden is, dat dese poortiers ofte deur-wachters oock in 24 beurten zijn gedeylt geweest, gelijck d’ander Leviten, elck in hare bedieninge, ende dat sy oock alsoo in hare wacht aen en af gingen op hare beurte, gelijck de andere, op alle Sabbathen veranderende.
12 Siet c. 24. vers 31.
 
13 Ende sy wierpen de loten, 13 soo de kleyne als de groote, nae hare vaderlicke huysen, 14 tot elcke poorte.
13 Hebr. gelijck den kleynen, alsoo den grooten, als cap. 25. vers 8.
14 Verst. dat sy het lot wierpen ofte trocken nae dat de poorten vanden Tempel, ofte andere plaetsen gelegen waren, daer sy de wacht moesten houden: oock nae het getal der persoonen die op elcke plaetse de wacht moesten houden. Hebr. tot poorte ende poorte.
 
14 Het lot nu 15 tegen ’t Oosten viel op Selemja: maer sijnen sone Zecharja, die een verstandich raetsman was, wierpmen de loten, ende sijn lot is uyt-gekomen tegen ’t Noorden:
15 D. der poorte die tegen ’t Oosten lach. ende alsoo volgens.
 
15 16 Obed-Edom tegen ’t Zuyden, ende sijnen kinderen 17 het huys der schat-kameren.
16 Hy wil seggen, dat eenige van de kinderen Obed-Edoms de wacht hielden aende zuyd-poorte des Tempels, ende eenige aen de schat-kameren.
17 Hebr. het huys der versamelingen. Dat is, daer versamelt ende bewaert wierden de gaven die van ’t volck tot den bouw ende reparatie des Tempels gegeven wierden, mitsgaders de tienden, eerstelingen, etc. siet 2.Chron. 25.24. Doch eenige meynen, dat dit geweest zy een huys ofte gebouw by of aen den Tempel, daer de Leeraers der Wet, Propheten, ende Sang-Meesters hare vergaderingen ende t’ samen-komsten hielden, om met malkanderen te spreken van de Wetten ende Geboden des Heeren. Andere houden hier het Hebreeusch woort Asuppim, als zijnde de name eener sekere plaetse.
 
16 Suppim ende 18 Hosa tegen ’t Westen, 19 met de poorte Schallecheth, by den opgaenden hoogen wech: 20 wacht tegen over wacht.
18 Verst. het huys Hosa des soons Suppim van den geslachte Merari. Eenige meynen, dat Suppim ende Hosa broeders geweest zijn, ende dat sy in het lot t’samen onder een hooft zijn gevoecht geweest.
19 De sin deser woorden is, dat Suppim ende Hosa, de wacht niet alleen aen de West-poorte hadden, (die de achterste poorte genaemt wort, om datse stont achter de poorte des Heylichdoms, daer de Arke des Verbonts stont) maer oock aen een ander poorte die daer by stont, by den op-gaenden ganck of galerye die Salomo gemaeckt hadde, om uyt de stadt Davids in den Tempel te gaen. Siet van desen ganck 2.Reg. 12.20. ende 2.Chron. 9.11.
20 D. sy waren alsoo geordineert, dat als d’een afginck van den dienst in ’t Huys des Heeren, so tradt d’ander aen. Ofte: sy hielden wacht elck op sijne plaetse tegen malkanderen over: ofte, sy waren malkander gelijck, elck in sijne wacht.
 
17 Tegen ’t oosten waren ses Leviten: Tegen ’t noorden ’s daechs viere, tegen ’t zuyden ’s daechs viere: Maer by de schat-kameren twee [ende] twee.
18 Aen 21 Parbar tegen ’t westen warender viere by den hoogen wech, twee by Parbar.
21 Parbar is een Chaldeeus woort, ende beduydt een uyterste deel, ofte, een deel dat uytwaerts komt.
 
19 Dit zijn de verdeylingen der poortiers van de kinderen der Korhiten, ende der kinderen Merari.
20 Oock was van de Leviten Ahija, over de schatten des Huys Godes, 22 ende 23 over de schatten der geheylichde dingen.
22 Andere, dat is, of, te weten, gelijck de letter vau genomen wort Iud. 7.24. ende 1.Sam. 28.3, etc.
23 Hier staet aen te mercken, datter verscheydene schatten in het Huys des Heeren geweest zijn: want voor eerst wiert daer versamelt ’t gene dat tot onderhout der Priesteren ende der Leviten gegeven wert, als daer waren de eerstelingen ende de tienden, ofte de weerdye der selver: Daerna, wat den Heere geheylicht wert, als vrywilligen Offer, Beloften, het Los-gelt voor de eerst-geborene, ende diergelijcke, daer van de onkosten genomen werden tot den daechlickschen Offer, Item, tot de Offerhanden op de Sabbathen, Nieuwe-maenden, ende jaerlicksche Feest-dagen, etc. Ten derden, so wierter oock gelt vergadert tot den bouw des Tempels, ende onderhoudinge des selven. Siet ond. versen 26, 27, 28.
 
21 Van de kinderen 24 Ladans, kinderen des Gersoniters Ladans: 25 Van Ladan den Gersoniter waren hoofden der vaderen, Iehiëli.
24 And. Libni.
25 Bov. cap. 23.8 worden Zetham ende Ioël genoemt kinderen van Ladan, ofte, om dat het sijn kints kinderen waren, ofte, dat sy waerlick sijn kinderen, ende broeders van Iehiëli zijn geweest, ende dat hier Zetham ende Ioël kinders van Iehiëli zijn genaemt geweest nae de namen van hare Oomen.
 
22 De kinderen van Iehiëli waren, Zetham, ende Ioël sijn broeder: [dese] waren over de schatten des huyses des HEEREN.
23 Voor de Amramiten, van de Izhariten, van de Ozziëliten,
24 Ende Sebuël 26 de sone Gersoms des soons Mose, 27 was Overste over de schatten.
26 D. nakomelinck. siet bov. c. 23.16.
27 Wy souden hem noemen opperste Reken-meester: of President in de Rekenkamer.
 
25 Maer sijne 28 broeders 29 van Eliëzer, waren [dese]: Rehabja was sijn sone, ende Iesaja sijn sone, ende Ioram sijn sone, ende Zichri sijn sone, ende Selomith sijn sone:
28 D. bloet-verwanten.
29 D. die van Eliëzer gesproten waren. Eliëzer was de tweede sone Mosis, diens nakomelingen hier tot wachters over de schatten gestelt werden.
 
26 Dese Selomith, ende sijne 30 broeders, waren over alle de schatten der heylige dingen, die de Coninck David 31 geheylicht hadde, mitsgaders de hoofden der vaderen, de Overste over duysenden, ende honderden, ende de Overste des heyrs.
30 D. bloetverwanten.
31 D. In den Tempel tot den Godesdienst geschonken hadde.
 
27 32 Van de krijgen, ende van den buyt hadden sy’t geheyligt, om het Huys des HEEREN 33 te onderhouden.
32 D. van den buyt in den krijch verkregen.
33 T.w. na dat het huys gebouwt zijnde, met der tijt verbeteringe soude van nooden hebben.
 
28 Oock alles wat Samuël 34 de Siender geheyligt hadde, ende Saul de sone Kis, ende Abner de sone Ner, ende Ioab de sone Seruja: al wat [yemant] geheyligt hadde, was onder de hant van Selomith ende sijne broederen.
34 Siet 1.Sam. 9. vers 9.
 
29 Van de Izhariten waren Chenanja, ende sijne sonen 35 tot het buyten werck in Israël, tot Amptlieden ende tot Richters.
35 D. over sulcke saken die buyten Ierusalem te doen waren, verstaende daer door, dat sy het ampt der Richteren ende Ampt-lieden in het lant mede bedient hebben. Want alhoewel de Leviten ordinare kerckelicke dienaers waren ende bleven, nochtans so zijn sommige onder hen oock wel mede in politijcke saken ende diensten gebruyckt, niet alleen in hare eygene steden, die haer van de stammen nae Godts ordinantie waren gegeven, maer oock elders daer toe geroepen zijnde: (als afgenomen wort uyt dese plaetse versen 29, 30, 31, 32. item bov. capit. 23.4. Vergel. 2.Chron. 19.11. dewijle Levi mede een van de stammen Israels was, ende de rechten ende wetten van de politie Israels beschreven waren in het Wet-boeck Godts, het welcke den Leviten specialick was toe betrouwt. siet 2.Chron. 17. versen 8, 9. etc. Andere meynen, dat het buyten-werck deser Leviten zy geweest, dat sy in ’t lant rontom-her hebben vergadert ende versorgt het gene dat tot den bouw des Tempels, ende den Godts-dienst van noode was. Siet 2.Chron. 34.13. Nehm. 11.16.
 
30 Van de Hebroniten was Hasabja, ende sijne broeders, kloecke mannen, duysent ende seven hondert, over de ampten Israëls op dese zijde der Iordane tegen ’t westen: over al het werck des HEEREN, ende ten dienste des Conincks.
31 Van de Hebroniten was Ierija het hooft, van de Hebroniten sijner geslachten onder de vaderen: 36 In het veertichste jaer des Coninckrijcs Davids zijnder gesocht ende onder hen gevonden kloecke helden te 37 Iaëzer in Gilead.
36 Dit was het laetste jaer der regeringe Davids, in het welcke hy de boven-verhaelde ordre gemaeckt heeft, eer hy Salomo tot Coninck in sijn plaetse stelde, houdende des halven een groote by-een-komste des volcx ond. c. 28. ende 29.
37 Dit was eene stadt in den lande Gileads, die den Merariten tot wooninge gegeven was, Ios. 21.39.
 
32 Ende 38 sijne 39 broeders waren 40 kloecke lieden, twee duysent, ende seven hondert hoofden der vaderen: ende de Coninck David steldese over de Rubeniten, ende Gaditen, ende de halve stamme der Manassiten, tot alle saken Godes, 41 ende de saken des Conincks.
38 Te weten, Ierijas broeders.
39 D. verwanten.
40 Siet bov. vers 7.
41 Vergl. vers 30.

Einde 1 Kronieken 26