Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 23 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 23

David heeft korts voor sijn doot, sijnen sone Salomo Coninck verklaert, vers 1, etc. Ende hy heeft de Leviten, van dertich jaer af, ende daer boven, doen tellen, die bevonden worden 38000 man sterck te zijn, 3. Sy worden verdeylt tot verscheydene Ampten, nae hare familien, 4, etc.
 
1 DOe nu David out was, ende sadt van dagen, maeckte hy sijnen sone Salomo ten Coninck over Israël.
2 Ende 1 hy vergaderde alle de Vorsten van Israël, oock de Priesters, ende de Leviten.
1 T.w. Eer hy Salomo Coninck verklaerde, als af te nemen is onder uyt het 28. ende 29. cap.
 
3 Ende de Leviten werden getelt, 2 van dertich jaer af, ende daer boven: ende haer getal was, 3 nae hare 4 hoofden, aen mannen, achtendertich duysent.
2 Hebr. van den sone van dertich jaer. D. van sulcke, die dertich jaer out waren. siet hier van eene wet Num. 3.15. ende 4.23. ende 8. vers 24.
3 D. nae ’tgetal harer hoofden.
4 Of, coppen, Hebr. hersebeckens. alsoo oock ond. vers 23.
 
4 Uyt dese warender vier-en-twintich duysent, om het werck des Huyses des HEEREN aen te dryven: ende ses duysent 5 Ampt-lieden ende Richters.
5 Siet ond. 26.29. ende Deut. 16.18.
 
5 Ende vier duysent poortiers, ende 6 vier duysent 7 lof-sangers des HEEREN met instrumenten, die ick gemaeckt hebbe, [seyde David], 8 om lof te singen.
6 Hier onder zijn begrepen de voor-sangers, ofte sang-meesters, die in getale waren CClxxxviij. ond. c.25. vers 1, 7, etc.
7 Hebr. lovende den Heere.
8 Hebr. om te loven.
 
6 Ende 9 David verdeyldese in 10 verdeelingen; nae de kinderen Levi, 11 Gerson, Kehath, ende Merari.
9 Als een Prophete. 2.Chron. 8.14 ende uyt Godes bevel door Gad ende Nathan, 2.Chron. 29. vers 25.
10 Of hoopen, Classen.
11 Siet Genes. 46.11. Exo. 6.16. Num. 26.57. ende 1.Chro. 6.1.
 
7 Uyt de Gersoniten waren 12 Ladan, ende 13 Simei.
12 Anders Libni genoemt. Num. 3.18. ende 1.Chro. 6.17.
13 Siet van desen op vers 10.
 
8 14 De kinderen van Ladan waren [dese]: Iehiël het 15 hooft, ende Zetham, ende Ioël, drye.
14 D. de nakomelingen, die ten tijde Davids geleeft hebben, ende hoofden hares geslachtes geweest zijn. Aldus wort oock het woort kinderen genomen vers 9.
15 D. de voornaemste. ende soo voortaen.
 
9 De kinderen 16 Simei waren Selomith ende Haziël, ende Haran, drye: dese waren de hoofden 17 der vaderen van Ladan.
16 Desen Simei en is de sone Gersons niet geweest, maer de sone Ladans. van de nacomelingen Simei des soons Gersons wort gesproken vers 10.
17 D. der vaderlicke geslachten.
 
10 De kinderen 18 Simei nu waren Iahath, 19 Zina, ende Ieüs, ende Beria: dese waren de kinderen van Simei, viere.
18 Des broeders Ladan. bov. vers 7.
19 And. Ziza. vers 11.
 
11 Ende Iahath was ’t hooft, ende Ziza de tweede: maer Ieüs, ende Beria en 20 hadden niet veel kinderen, daerom 21 waren sy in het vaderlicke huys maer eener tellinge.
20 Hebr. En vermenichvuldichden de kinderen niet.
21 D. Sy werden voor eenes vaders huys gerekent, te weten in het huys van haeren vader Simei.
 
12 De kinderen Kehats waren Amram, Izhar, Hebron, ende Uzziël, viere.
13 a De kinderen Amrams waren, Aaron, ende Mose: b Aaron nu wert afgesondert, 22 dat hy heylichde 23 de alderheylichste dingen, hy, ende sijne sonen, tot in eeuwicheyt, om te roocken voor het aengesichte des HEEREN, om hem te dienen, ende om in sijnen name tot in eeuwicheyt 24 te segenen.
a Exod. 6.20.
b Exod. 28.1, etc. Hebr. 5.4.
22 T.w. om de heylige dingen heylichlick te mogen handelen ende bedienen, daer toe de selve van Godt geheylicht ende verordineert waren, onder dese heylige dingen kan men verstaen de beyde Altaren, de tafel, den goudenen kandelaer, de Arke des verbonts, etc. wanneer yemant anders dan de Priesters dese dingen aenroerde, so wort geseyt, dat die dingen verontreynicht ofte ontheyligt wierden.
23 Hebr. de heylicheyt der heylicheden.
24 Siet de forme van segeninge, Num. 6.24.
 
14 Aengaende nu Mose, den Man Godes: 25 sijne kinderen werden genoemt onder de stamme van Levi.
25 Hy wil seggen, dat de sonen Mosis in de bedieninge der Geestelijcke saken, den anderen Leviten of Kehathiten gelijck zijn gebleven, die van den Priesterlicken huyse Aarons niet en waren: Al hoe wel haren vader een politijc Regent was. Siet wijders ond. cap. 26. op vers 29.
 
15 c De kinderen Mose waren Gersom, ende Eliëzer.
c Exod. 2.22. ende 18.3.
 
16 Der kinderen Gersoms was Sebuël het hooft.
17 26 De kinderen Eliëzers nu waren [dese], Rehabja ’t hooft: ende Eliëzer en hadde geen andere kinderen: maer de kinderen Rehabja vermeerderden ten hoochsten.
26 Hier staet kinderen, voor kint, gelijck Genes. 46.23. ende 1.Chron. 2. versen 8, 31. Ende hy wort het hooft genaemt, D. d’eerste, al hoe wel daer geen tweede wort uytgedruckt, om dat hy de eerst-geborene sijnes Vaders was. Alsoo stater Matth. 1.25. Dat Iesus de eerst-geboren sone Mariae was, daer uyt geensins bewesen kan worden, dat de H. Maecht Maria daer na meer sonen of kinderen gehadt hebbe.
 
18 Der kinderen Izhar was Selomith het hooft.
19 Aengaende de kinderen Hebrons, Ieria was ’t hooft, Amarja de tweede, Iahaziël de derde, ende Iekamam de vierde.
20 Aengaende de kinderen Uzziel, Micha was ’t hooft, ende Iissia de tweede.
21 De kinderen Merari waren Maheli, ende Musi: de kinderen Maheli waren Eleazar, ende Kis.
22 Ende Eleazar sterf, ende hy en hadde geen sonen, maer dochters: ende de kinderen Kis, hare 27 broeders, 28 namense.
27 D. Neven, Te weten, hares vaders broeders sonen.
28 T.w. ten houwelicke.
 
23 De kinderen Musi waren Maheli, ende Eder, ende Ieremoth, drie.
24 Dit zijn de kinderen Levi, nae het huys harer vaderen, de hoofden der vaderen, nae hare gerekende in ’t getal der namen nae hare hoofden, doende het werck des dienstes van het Huys des HEEREN, 29 van twintich jaer out, ende daer boven.
29 Hebr. van den sone van twintich jaer.
 
25 Want David 30 hadde geseyt, De HEERE de Godt Israëls heeft sijnen volcke ruste gegeven: ende hy sal te Ierusalem woonen tot in eeuwicheyt.
30 Of, seyde, t.w. na dat hy de Arke des Verbondts tot sich genomen, ende op de burcht Zions hadde brengen laten.
 
26 Ende oock 31 aengaende de Leviten; 32 dat sy den Tabernakel, nochte eenich van des selven gereetschap tot desselven dienst [behoorende], niet [meer] en souden dragen.
31 T.w. hadde David geseyt.
32 Desen last was haer opgeleyt, Num. cap. 4. doch niet langer als de Tabernakel van d’eene plaetse tot d’andre moeste versett ende verdragen werden. Hier geeft dan David reden, waerom hy den Leviten anderen last heeft opgeleyt in, of ontrent den Tempel, dan sy hadden ontrent den Tabernakel, die somtijts verplaetst wiert: het welck niet en geschiedde na dat Godt een sekere plaetse verkoren hadde, daer hy voortaen gestadich woude gedient wesen. Ende dewijle de Leviten nu ontrent den Tempel swaerderen last ende dienst souden hebben, dan doe de Tabernakel noch was: So heeftmen tot die bedieninge meer persoonen moeten gebruycken, ende daerom tot desen dienst laten komen, die xx jaren out waren, ende daer bov. vers 24.
 
27 Want nae de laetste 33 woorden Davids 34 werden de kinderen Levi getelt, van twintich jaer out, ende daer boven,
33 D. bevel, ordonnantie, die hy gemaeckt heeft door ingevinge des Heyligen Geests, ofte nae het aenseggen der Propheten.
34 Hebr. waren dese het getal der, etc.
 
28 Om dat hare stant-plaetse was 35 aen de hant 36 der sonen Aarons in den dienst des Huyses des HEEREN, over de voor-hoven, ende over de kameren, ende over de reyniginge 37 aller heyliger dingen, ende ’twerck des dienstes des Huyses Godes.
35 Siet Num. 3. versen 6, 9. ende 18 versen 2, 3.
36 D. der Priesteren, Alsoo oock vers 32.
37 Hebr. aller heylicheyt.
 
29 Te weten 38 tot het broot der toe-richtinge, ende tot 39 de meel-bloeme ten spijs-offer, ende tot ongesuerde vladen, ende 40 tot de pannen, ende tot 41 het geroosterde: ende 42 tot alle mate, ende 43 afmetinge.
38 ’Twelck ordentelick in twee rijgen geleyt wiert op de tafel voor den voorhanck van het alderheylichste.
39 Siet Levit. 2.1.
40 D. tot het gebackene in de pannen.
41 And. gebradene, gefruytte, gefrijckasseerde.
42 Verst. dit alsoo, dat de Leviten daer op moesten achtinge geven, dat het spijs-offer sijne rechte ende behoorlicke mate hadde van meel-bloeme, olye, ende wijn.
43 D. sy moesten oock de plaetsen in den Tempel recht af-meten, in de welcke dit ofte dat deel des Godes-dienstes verrichtt soude worden, ofte daer yet geschieden ofte niet geschieden mochte.
 
30 Ende om 44 alle morgens te staen, om den HEERE te loven ende te prijsen: ende van gelijcken des avonts.
44 Hebr. in morgen, in morgen.
 
31 Ende tot al het offeren der brand-offeren des HEEREN, op de Sabbathen, op de nieuwe maenden, ende op de gesette 45 hoochtijden in getale, nae de wijse onder hen, geduerichlick voor het aengesichte des HEEREN.
45 Ia sy moesten oock achtinge geven op de dagelicksche avont ende morgen offeren, oock op die, welcke voor particuliere persoonen door de Priesters geoffert wierden.
 
32 Ende dat sy de wacht van de Tente der t’samenkomste souden waernemen, ende de wacht des heylichdoms, ende de wacht der sonen Aarons 46 harer broederen, in den dienst des Huyses des HEEREN.
46 D. harer bloet-verwanten.

Einde 1 Kronieken 23