Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 2

De nakomelingen van Iacob, vers 1, etc. en van Iuda uyt Thamar, 4. van Isai, 13. van Caleb den sone Hezrons, 18. van Hezron uyt de dochter Machirs, 21. van Ierahmeël, 25. van Sesan, 34. Eenen anderen tack van Calebs nakomelingen, 42. De nakomelingen Calebs des soons Hur, 50.
 
1 Dese a zijn de kinderen Israëls: Ruben, Simeon, Levi, ende Iuda, Issaschar, ende Zebulon.
a Genes. 29.32. ende 30.5. ende 35, 18, 22. ende 46.8.
 
2 Dan, Ioseph, ende Benjamin: Naphthali, Gad, ende Aser.
3 De b 1 kinderen Iuda zijn, Er, ende Onan, ende Sela, drye zijnder hem geboren van de dochter Sua de Canaanitische: Ende Er de eerst-geboren van Iuda was quaet in de oogen des HEEREN, daerom doodde hy hem.
b Genes. 38.3. ende 46.12. Num. 26.19.
1 Of wel Iuda de outste onder de kinderen Iacobs niet en is geweest, nochtans begint de schrijver deses boecx de beschrijvinge van het geslacht-register der kinderen Iacobs van Iuda af, so ten aensien der Conincklicker weerdicheyt, die sijnen nakomelingen wort belooft, Genes. 49.8. Als oock daerom, om dat Christus uyt de stamme Iuda soude geboren worden.
 
4 c Maer Thamar sijne schoon-dochter baerde hem Perez, ende Zerah: Alle de sonen Iuda waren vijve.
c Genes. 38.28, 29. Matth. 1.3.
 
5 De d kinderen Perez waren, Hezron, ende Hamul:
d Genes. 46.12.
 
6 Ende de kinderen van Zerah waren 2 Zimri, ende Ethan, ende Heman, ende Chalcol, 3 ende Dara: Dese alle zijn vijve.
2 Ios. 7.1. wort hy Zabdi genoemt, ende was de vader van Charmi, van den welcken vers 7. gesproken wort.
3 Hy wort Darda genoemt, 1.Reg. 4. vers 31.
 
7 Ende de kinderen Carmi waren 4 Achar, 5 e de beroerder Israëls, die sich aen het verbannene vergreep.
4 Ios. 7.1, 25. wort hy Achan genoemt, maer hier Achar. D. beroerder, of verstoorder. Siet Ios. 7.1.
5 Ofte, verstoorder.
e Ios. 7.25.
 
8 6 De kinderen Ethans nu waren, Azarja.
6 Hier staet kinderen, of sonen in’t getal van vele, daer nochtans maer een genoemt en wort, alsoo oock Gen. 46.23.
 
9 Ende de kinderen Hezrons, die hem geboren zijn, waren Ierahmeël, ende 7 Ram, ende 8 Chelubai.
7 Hy wort Aram genoemt Matt. 1.3. Luce 3.33.
8 And. Caleb. vers 18. ende 42.
 
10 Ram f nu gewan Amminadab: ende Amminadab gewan Nahesson, den g Vorst der kinderen Iuda.
f Ruth 4.18. Matth. 1.3, 4.
g Num. 1.7. ende 2.3.
 
11 Ende Nahesson gewan 9 Salma, ende Salma gewan Boaz.
9 Ruth 4.21. ende Matth. 1.4. wort hy Salmon genoemt.
 
12 Ende Boaz gewan Obed, ende Obed gewan Isai.
13 Ende Isai gewan 10 Eliab sijnen eerst-geborenen: Ende Abinadab den tweeden, ende 11 Simea den derden.
10 Anders, Elihu, 2.Chron. 27.18.
11 Oock Samma, 1.Sam. 16.9. genoemt.
 
14 Nethaneël den vierden, Raddai den vijfden.
15 Ozem den sesten, David 12 den sevensten.
12 1.Sam. cap. 16. versen 10, 11. ende 17. vers 12. worden acht sonen van Isai getelt. ’t kan zijn dat een sonder kinderen na te laten gestorven mach zijn, ofte dat hy hier is uytgelaten om andere redenen ons onbekent.
 
16 Ende hare susters waren Zeruja, ende 13 Abigail: De kinderen nu van Zeruja waren 14 Abisai, ende Ioab, ende Asa-El, drye.
13 Abigal. 2.Sam. 17.25.
14 Of, Absai.
 
17 Ende Abigaïl baerde Amasa: ende de vader van Amasa was 15 Iether een Ismaëliter.
15 Anders Iethro, hy wort hier een Ismaëliter genoemt, om dat hy van het geslachte Ismaels was, maer 2.Sam. 17.25. wort hy een Israëlijt genoemt, om dat hy de Israelitische religie hadde aengenomen.
 
18 16 Caleb nu, de sone Hezrons gewan kinderen uyt Azuba [sijne] vrouwe, ende uyt Ierioth: Ende 17 deser sonen zijn dese, Ieser, ende Sobab, ende Ardon.
16 Hy en is die Caleb niet, dien Mose heeft uytgesonden om het lant Canaan te verspieden, Num. 13.6. want die was de sone Iephunne, van den welcken hier na c. 4.15. sal gesproken worden: maer in dit 18 vers wort gesproken van Caleb den sone van Hesron, ende hy wort vers 9. genoemt Chelubai.
17 T.w. die hy by Ierioth gewonnen heeft: want de kinderen die hy by Azuba gewonnen heeft, worden hier na vers 42. verhaelt.
 
19 Als nu Azuba gestorven was: so nam sich Caleb Ephrath, die baerde hem Hur.
20 Ende h Hur gewan Uri, ende Uri gewan Bezaleël.
h Exod. 31.2.
 
21 Daerna 18 ginck Hezron in tot de dochter 19 Machirs des 20 vaders Gileads, ende hy namse, 21 doe hy sestich jaer oudt was: ende sy baerde hem Segub.
18 D. hy besliepse, of, hy bekendese, gelijck de H. Schrift spreeckt, Genes. 4.1. ende 6.4.
19 Hy is geweest een sone Manasse.
20 D. nae sommiger gevoelen, soo vele als hooft, overste, regent. Alsoo in verscheyden volgende plaetsen. Andere verstaen hier door Gilead den eygentlicken sone van Machir. Siet Num. 26.29, 30. alsoo ond. 7.14.
21 Hebr. Doe hy een sone was van sestich jaer.
 
22 Segub nu gewan 22 Iaïr: Ende hy hadde drye-en-twintich steden in het lant van Gilead.
22 Die een sone Manasse genoemt wort, Num. 32.41. om dat sijne groot-moeder van de stamme Manasse was, te weten een dochter van Machir. vers 21. Doch Machir was een sone Manasse, Num. 26.29.
 
23 Ende hy nam Gesur ende Aram met de vlecken Iaïrs, van deselve, met 23 Kenath, ende hare 24 onderhoorige plaetsen, tsestich steden: 25 dese alle sijn 26 sonen Machirs des vaders Gileads.
23 Eenen Nobach heeft dese Stadt ingenomen, Num. 32. vers 42. Dit is eertijts een machtige Stadt geweest, als daer aen blijckt, datse 60 steden onder haer gebiedt gehadt heeft.
24 Hebr. dochters, als elders dickwijls.
25 T.w. De sonen van Hezron, die stracx genoemt zijn. T.w. Segub, Iaïr, als oock Nobach, die genoemt wort Num. 32.42.
26 Sy waren sonen van Machir van hares moeders zijde, want hare moeder was een dochter Machirs, maer van hares vaders zijde waren sy van de stamme Iuda.
 
24 Ende na de doot Hezrons, 27 in 28 Caleb Ephratha, heeft Abja Hezrons huysvrouwe, hem oock gebaert Asschur, den vader van 29 Tekoa.
27 And. als Caleb Ephrata [hadde], oft, [getrout, ofte, genomen hadde.]
28 Dit schijnt een plaetse geweest te zijn, van Caleb alsoo genoemt nae hem ende sijn huysvrouwe.
29 D. van welcken de inwoonders van Tekoa gesproten zijn. Siet van de stadt Tekoa 2.Sam. 14.2. in de aenteeck. het schijnt dat desen Asschur geboren is na de doot sijnes vaders Hezron.
 
25 De kinderen Ierahmeëls nu des eerst geborenen Hezrons, waren [dese]; de eerst-geboren was Ram, daer toe Buna, ende Oren, ende Ozem [ende] 30 Ahia.
30 And. uyt, of, van Ahja, houdende dat dese was moeder der stracx genoemde kinderen. Siet het volgende.
 
26 Ierahmeël hadde noch een ander vrouwe, welcker name was Atara: sy was de moeder Onams.
27 Ende de kinderen Rams des eerst-geborenen Ierahmeëls, waren Maaz, ende Iamin, ende Eker.
28 Ende de kinderen Onams waren Sammai, ende Iada: Ende de kinderen van Sammai, Nadab ende Abisur.
29 De name nu der huysvrouwe van Abisur was Abihaïl: die baerde hem Achban ende Molid.
30 Ende de kinderen Nadabs waren Seled, ende Appaim; ende Seled sterf sonder kinderen.
31 Ende de kinderen Appaim waren Iiseï, ende de kinderen Iiseï waren Sesan, ende de 31 kinderen van Sesan, 32 Achlai.
31 Hier ende elders meer wort het woort kinderen in het getal van vele gestelt, daer nochtans maer eenen sone ofte dochter gemeynt wort. Gelijck bov. vers 8. ende ond. vers 34. Alsoo wert oock Gen. 21.7. ende 46.23. kinderen of sonen, in’t getal van vele gestelt, voor een kint, of sone.
32 Dit was een dochter, gelijck uyt het 34 ende 35 vers is af te nemen.
 
32 Ende de kinderen Iada des broeders Sammai waren Iether, ende Ionathan: ende Iether is gestorven sonder kinderen.
33 De kinderen Ionathans nu waren Peleth, ende Zaza: Dit waren de kinderen Ierahmeëls.
34 Ende Sesan en hadde geen sonen, maer 33 dochteren: ende Sesan hadde eenen Egyptischen knecht, wiens naem was Iarha.
33 Dat is, een dochter, Achlai genoemt, vers 31.
 
35 Sesan nu gaf sijne 34 dochter sijnen knecht Iarha tot eene vrouwe: ende sy baerde hem Attai.
34 Genoemt Achlai, vers 31.
 
36 Attai nu gewan Nathan, ende Nathan gewan 35 Zabad.
35 1.Chron. 11.41. wort wederom sijner gedacht.
 
37 Ende Zabad gewan Ephla, ende Ephla gewan Obed.
38 Ende Obed gewan Iehu, ende Iehu gewan Azaria.
39 Ende Azaria gewan Helez, ende Helez gewan Elasa.
40 Ende Elasa gewan Sismai, ende Sismai gewan Sallum.
41 Ende Sallum gewan Iekamja, ende Iekamja gewan Elisama.
42 De 36 kinderen Calebs nu, des broeders Ierahmeëls, zijn Mesa sijn eerst-geboren, (die is de 37 vader van Ziph) ende de kinderen Maresa des vaders Hebrons.
36 T.w. die hy by Hazuba gewonen heeft: want die hy by Ierioth gewonnen heeft, zijn verhaelt vers 18. ende die hy by Ephrath gewonnen heeft, worden verhaelt versen 19, 20.
37 D. van welcken de inwoonders van Ziph haren oorsprong genomen hebben: welcke Stadt gelegen was in de stamme Iuda: Ios. 15.55. Siet de aenteeck. op 1.Sam. 23.19.
 
43 De kinderen Hebrons nu waren Korah ende Tappuah, ende Rekem, ende Sema.
44 Sema nu gewan Raham den vader Iorkeams: ende Rekem gewan Sammai.
45 De kinderen Sammai nu waren Maon: Ende Maon was de vader van 38 Beth-Zur.
38 D. der Bethzuriten, ofte der inwoonderen van Beth-zur, eene stadt gelegen in de stamme Iuda, Iosu. 15.58.
 
46 Ende Epha het by-wijf Calebs baerde Haran, ende Moza, ende Gazez: ende Haran gewan Gazez.
47 39 De kinderen Iochdai nu waren Regem, ende Iotham, ende Gesan, ende Pelet, ende Epha, ende Saaph.
39 And. ende de kinderen [van Moza] waren Iochdai, welkes kinderen zijn Regem.
 
48 40 Uyt het by-wijf Maacha gewan Caleb, Seber, ende Tirhana.
40 And. Maacha, Calebs bywijf, baerde Seber, etc.
 
49 Ende [de huysvrouwe] Saaphs des 41 vaders Madmanna baerde Seva den vader Machbena, ende den vader Gibea: Ende de dochter Calebs was 42 Achsa.
41 Madmanna, Machbena, ende Gibea, zijn namen van steden in de stamme Iuda: so datmen door vader in dit vers moet verstaen den eersten inwoonder ende voort-planter deser Steden, van den welcken de inwoonders dier steden voort-gekomen sijn: gelijck versen 42, 45, 51, 52.
42 Dese was des eersten Calebs outste dochter.
 
50 Dit waren de kinderen 43 Calebs, des soons Hur, des eerst-geborenen van Ephratha: Sobal 44 de vader van Kiriath-Iearim.
43 Desen Caleb is de tweede van dien name, een sone van Hur, dien Caleb d’eerste van dien name hadde gewonnen by sijn bywijf Ephrath, vers 19. So dat desen Caleb, van den welcken in dit 50 vers gesproken wort, was een soons sone van den eersten Caleb.
44 D. der Israeliten, die te Kiriath-Iearim gewoont hebben.
 
51 Salma de 45 vader der Bethlehemiten, 46 Hareph de vader van Beth-Gader.
45 Verstaet dit alsoo, dat desen Salma maer ten deele vader van de inwoonders van Beth-lehem geweest is: want Boaz de Bethlehemiter, was van eenen anderen Salma, die de sone van Nahesson was, Siet vers 11.
46 Ond. 4.4. wort hy Penuël genoemt.
 
52 De kinderen Sobals des vaders van Kiriath-Iearim waren Haroë, [ende] 47 Hazi-Hammenuchoth.
47 And. de helft van Menuchoth. D. van die gene, die de helft des lants Menuchoth bewoonden. Dat Menuchoth een seker lantschap geweest zy, nemen eenige af uyt cap. 8. vers 6. alwaer het genoemt wort Manahath. het was gelegen aen de grensen van Iuda, Benjamin, ende Dan.
 
53 Ende de geslachten van Kiriath-Iearim waren de 48 Ietriten, ende de Phutiten, ende de Sumathiten, ende de Misraiten: van dese zijn uyt gegaen de Zoraiten, ende de Esthaüliten.
48 Dese, ende de na-volgende schynen geslachten ofte huysen geweest te zijn in de stadt Kiriath-Iearim, die van Sobal zijn voortgekomen.
 
54 49 De kinderen van Salma waren de Bethlehemiten, ende de Netophatiten, 50 Atroth, Beth-Ioab: ende de helft der Manathiten, [ende] de Zoriten.
49 D. de nakomelingen.
50 Siet Ios. cap. 16.2, 5, 7.
 
55 Ende de huysgesinnen 51 der schrijvers, die te Iabez woonden, de Tirathiten, de Simathiten, de Suchathiten: Dese zijn de 52 Kiniten, die gekomen zijn van 53 Hamath, den vader des huyses van 54 Rechab.
51 Dese schrijvers waren afkomstich van Iethro den schoon-vader Mosis, ende sy woonden als vreemdelingen onder het volck Godes: Ende op dat sy oock eenigen dienst den volcke Godes deden, so waren sy gestelt tot Schrijvers, dat is, als publijcke Notarisen, die contracten ende diergelijcke acten stelden, ende daer van boeck hielden. Sy worden hier verhaelt, om dat sy onder de stamme Iuda woonden. Siet Iudic. 1.16.
52 D. de nakomelingen van Iethro, Iudic. 1.16.
53 Desen Hamath schijnt geweest te zijn een van de voornaemste onder de Kiniten, ende een vader der Rechabiten, die hare wooninge in de stamme Iuda genomen hadden: siet Ier. 35.2. Ende worden alsoo dese Kiniten onderscheyden van de Kiniten, die van Cheber afkomstich waren, ende hadden hare wooninge genomen by Kedesch in de stamme Naphthali, ofte Manasse. Siet Iudic. 4.11.
54 Van Rechab, ofte de Rechabiten, Siet Ierem. 35.2.

Einde 1 Kronieken 2