Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 13 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 13

David houdt raet met de Overste des volcks, vers 1, etc. aengaende een generale vergaderinge, 2. ende het halen der Arke van Kiriath-Iearim nae Zion, 3. dit behaecht de gantsche gemeynte wel, 4. Tot desen eynde treckt David selfs op met de gantsche Gemeynte, 6. sy setten de Arke op eenen nieuwen wagen, 7. David ende ’t gantsche volck bedrijven groote vreugt met gesanck ende Musijck-instrumenten, 8. Uza steeckt sijn hant uyt om de Arke te houden, 9. Daerom slaet hem Godt, dat hy sterft, 10. David noemt de plaetse daer dit geschiet, Perez-Uza, 11. ende hy is bevreest de Arke tot sich te laten brengen, 12. Maer laetse in Obed-Edoms huys brengen, 14.
 
1 ENde 1 David hielt raet met de Overste der duysenden ende der honderden, [ende] met alle Vorsten.
1 T.w. na dat hy Ierusalem hadde ingenomen, ende meester geworden was van de burcht Zion, op de welcke hy de Arke des Heeren woude brengen laten.
 
2 Ende David seyde tot de gantsche gemeynte Israëls, 2 Indien het ulieden goet dunckt, ende van den HEERE onsen Godt te zijn, Laett 3 ons ons uytbreyden, laet ons senden aen onse overige broeders, in alle landen Israëls, ende de Priesters, ende Leviten [die] met hen zijn inde steden, 4 met hare voorsteden, op dat sy tot ons vergadert worden.
2 Hebr. so het aen, ofte by ulieden goet [is.]
3 Hebr. laet ons uytbersten, ofte, uytbreken, ende laet ons senden, dat is, wijts ende zijts aen alle plaetsen in Israel uytsenden. Het is een verbloemde maniere van spreken, genomen van de overvloeyende wateren.
4 Hebr. harer voorsteden.
 
3 Ende laett ons de Arke onses Godts tot ons wederhalen: want 5 wy en hebbense inde dagen Sauls niet gesocht.
5 D. wy en hebben niet vele daer op gepast, nochte groote achtinge op de selve gegeven: want de wijle de Arke te Kiriath-Iearim was, ende de Tabernakel met den Altaer, daermen de offerhanden op offerde, te Gibeon stont, so en maeckten vele onder de Israeliten geen groot werck van de Arcke, maer sy deden haren Godts-dienst in den Tabernakel die sonder Arke was.
 
4 Doe seyde de gantsche Gemeynte, datmen alsoo doen soude: want 6 die sake was recht inde oogen des gantschen volcx.
6 D. dese voorstellinge des Conincks geviel den gantschen volcke wel, ende het vondt sulcx al goet.
 
5 a David dan vergaderde gantsch Israël van ’t Egyptische 7 Sichor af, tot daermen komt te Hamath, om 8 de Arke Godes te brengen 9 van Kiriath-Iearim.
a 2.Sam. 6.1.
7 Siet van dese Riviere Ios. 13.3, 5. Dit was de uyterste pale des lants Canaan tegen ’t Zuyden, gelijck Hamath de uyterste pale was tegen ’t Noorden: So dat hier de geheele lengte des lants Canaan te kennen wort gegeven.
8 Dese Historie wort eerst beschreven 2.Sam. 6.2, etc.
9 Daer was sy gebracht, doe sy uyt der Philistijnen lant quam, 1.Sam. 6.21. ende 7.1.
 
6 Doe tooch David op met het gantsche Israël nae 10 Baala, dat is, nae Kiriath-Iearim, ’t welck in Iuda is, dat hy van daer op-haelde de Arke Godes des HEEREN die tusschen de 11 Cherubim woont, daer de Name wort aengeroepen.
10 Baala ende Kiriath-Iearim was eene ende de selve stadt, Iosu. 15.9, 60.
11 Siet de aent. op 1.Sam. 4.4.
 
7 Ende 12 sy voerden de Arke Godes op eenen nieuwen wagen uyt het huys Abinadabs: Uza nu ende Ahio leydden den wagen.
12 Dit was tegen het uytgedruckte bevel Godes, Num. 4. vers 15. alwaer de Heere beveelt, dat de Priesters de Arke op hare schouderen dragen sullen, Siet ond. cap. 15.2. ende 13.
 
8 Ende David ende gantsch Israël speelden voor het aengesichte 13 Godes met aller macht, so met Liederen, als met Harpen, ende met Luyten, ende met Trommelen, ende met Cymbalen, ende met Trompetten.
13 Die sijn tegenwoordicheyt boven de Arke openbaerde. Alsoo vers 10. Siet 2.Sam. 6.7.
 
9 Doe sy aen den dorschvloer van 14 Chidon gekomen waren, so streckte Uza sijne hant uyt, om de Arke te houden, want de runderen 15 struyckelden.
14 Anders, Nachon. 2.Sam. 6.6.
15 Siet 2.Sam. 6. op vers 6.
 
10 Doe 16 ontstack de toorn des HEEREN over Uza, ende hy sloech hem, om dat hy sijne hant hadde uytgestreckt aen de Arke: ende hy sterf aldaer voor het aengesichte Godes.
16 Niemant mocht de Arke met de hant aenroeren, dan alleen de Priesters, Num. 4.15. van welck geslachte Uza niet en was, hoewel hy een Levijt was.
 
11 Ende David 17 ontstack, dat de HEERE een scheure gescheurt hadde aen Uza: daerom noemde 18 hy die selve plaetse 19 Perez-Uza, 20 tot op desen dach.
17 Siet 2.Sam. 6. op vers 8.
18 T.w. David, als 2.Sam. 5.20.
19 D. scheure, ofte, rete Uzae.
20 De reden soude aldus vol zijn, welcke alsoo heet tot op desen dach.
 
12 Ende David vreesde den HEERE te dien dage, seggende: Hoe sal ick de Arke Godes tot my brengen?
13 Daerom b en liet David de Arke niet tot hem brengen in de Stadt Davids: maer dedese afwycken in ’t huys 21 Obed-Edoms des Gethiters.
b 2.Sam. 6.10.
21 Desen Obed-Edom is een Levijt geweest.
 
14 Also bleef de Arke Godes by het huysgesin Obed-Edoms, in sijn huys, drye maenden, ende de HEERE segende het huys Obed-Edoms, ende alles wat hy hadde.

Einde 1 Kronieken 13