Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 1

In dit Capittel worden verhaelt de na-komelingen Adams tot op Noah, vers 1, etc. Daer na de na-komelingen Noahs van Iapheth, 4. van Cham, 8. ende van Sem, tot op Abraham, 17. Item de nakomelingen Abrahams, eerst die van Ismael afkomstich zijn, 28. Daerna die van Ketura geboren zijn, 32. Daer na van Isaac, ende van sijnen sone Esau, 34. mitsgaders de Coningen die in ’t lant Edoms geregeert hebben, 43. ende de Vorsten in Edom, 51.
 
1 a ADAM, 1 Seth, Enos.
a Genes. 5.3, 4.
1 Kortheyts halven worden in dese vier eerste versen alleen gestelt de bloote namen van 13 Out-vaderen, die voor den sundt-vloet geleeft hebben: Ende men moet de woorden deser versen aldus nemen ende verstaen, van Adam is geboren Seth, van Seth is Enos geboren, ende so voort.
 
2 Kenan, Mahalaleël, Iered.
3 Henoch, Methusalah, Lamech.
4 Noach, 2 Sem, 2 Cham, ende 2 Iapheth.
2 . 2 . 2 Uyt ende door dese drie sonen van Noah, is de werelt als vernieuwt ende met menschen beplant, Siet d’aent. op Genes. 10.1.
 
5 De b kinderen Iapheths waren Gomer, ende Magog, ende Madai, ende Iavan, ende Tubal: ende Mesech, ende Tiras.
b Genes. 10.2, etc.
 
6 Ende de kinderen Gomers waren, Askenaz, ende 3 Diphat, ende Togarma.
3 Genes. 10.3. staet Riphat, de ר; R ende ד; D. worden op meer plaetsen d’eene voor d’andere gestelt, van wegen de gelijckheyt der selver. Siet vers 7.
 
7 Ende de kinderen Iavans waren Elisa, ende 4 Tharsisa, Chittim, ende 5 Dodanim:
4 Siet d’aenteeck. op Genes. 10.4.
5 Alsoo stater oock Genes. 10.4. maer hier lesen sommige Rodanim.
 
8 De kinderen c Chams waren Cus, ende Mizraim, Put ende Canaan.
c Genes. 10.6, etc.
 
9 Ende de kinderen Cus waren Seba, ende Havila, ende Sabta, ende Raëma, ende Sabtecha: ende de kinderen Raëma waren Scheba, ende Dedan.
10 Cus nu gewan Nimrod: 6 die begon geweldich te zijn op aerden.
6 Hy is d’eerste nae de Diluvie geweest, die met gewelt steden ende landen onder sijne gehoorsaemheyt gebracht heeft, Siet van Nimrod breeder Genes. 10.9.
 
11 Ende Mizraim gewan de Ludim, ende de Anamim, ende de Lehabim, ende de Naphtuhim.
12 Ende de Pathrusim, ende de Casluhim (van d welcke de Philistynen zijn voort-gekomen) ende de Caphthorim.
d Genes. 10.14.
 
13 Canaan nu gewan Zidon sijnen eerst-geborenen, ende Heth:
14 Ende den Iebust, ende den Amori, ende den Girgasi,
15 Ende den Hivi, ende den Arki, ende den Sini.
16 Ende den Arvadi, ende den Zemari, ende den Hamati.
17 De e kinderen Sems waren Elam ende Assur, ende Arphacsad, ende Lud, ende Aram, ende 7 Uz, ende Hul, ende Gether ende Mesech.
e Genes. 10.22, etc.
7 Uz, Hul, Gether, ende Mesech (Gen. 10.23. genoemt Mas) zijn Arams sonen geweest, ende Sem was haer groot-vader. siet Gen. 10.23. Daerom stellen eenige hier, deses (te weten, Arams) sonen waren Uz; Ende onthout dit eens voor al, dat de Hebreen eenen ende den selven persoon, als oock eene ende de selve plaetse, dickwijls verscheydene namen geven, gelijck in de naem-registers deses Boecx ende elders meer, dickwijls wort bevonden.
 
18 Arphacsad nu gewan Selah, ende Selah gewan Heber.
19 Aen Heber nu zijn twee sonen geboren: de name des eenen was Peleg, om dat in sijne dagen 8 het aerdrijck verdeylt is, ende de name sijnes broeders was Ioktan.
8 Verst. dat de inwoonders der aerde zijn verdeylt endevan malkanderen gescheyden geworden, als Godt hare spraken verwerret heeft in’t bouwen van den toren te Babel, Gen. 11. versen 9, 16. Peleg wort verduytscht Een verdeelinge.
 
20 Ende Ioktan gewan Almodad, ende Seleph, ende Hazarmaveth, ende Ierah.
21 Ende Hadoram, ende Uzal, ende Dikla.
22 Ende Ebal, ende Abimaël, ende Scheba:
23 Ende Ophir, ende Havila, ende Iobab: Alle dese waren sonen Ioktans.
24 f 9 Sem, Arphacsad, Selah,
f Genes. 11.10, etc. Luce 3.34.
9 Verst. na desen name, als oock na de volgende, het woort gewan, aldus, Sem gewan Arphacsad, Arphacsad gewan Selah. ende soo voort.
 
25 Heber, Peleg, Rehu.
26 Serug, Nahor, Terah.
27 10 Abram, die is Abraham.
10 Waerom de name Abram zy verandert in Abraham, siet Genes. 17.5.
 
28 g De kinderen Abrahams waren Isaac ende Ismaël.
g Genes. 16.15. ende 22.2.
 
29 Dit zijn hare geboorten: h D’ eerstgeboren Ismaëls, was Nebajoth, ende Kedar, ende Adbeël, ende Mibsam.
h Genes. 25.13, etc.
 
30 Misma, ende Duma, Massa, Hadad, ende Thema.
31 Ietur, Naphis, ende Kedma: Dese zijn de kinderen Ismaëls.
32 De i kinderen nu van Ketura, Abrahams by-wijf, [die] baerde Zimran, ende Ioksan, ende Medan, ende Midjan, ende Isbak, ende Suah: Ende de kinderen Ioksan waren Scheba, ende Dedan.
i Genes. 25.2.
 
33 De kinderen Midjan nu, waren Epha, ende Epher, ende, Henoch, ende Abida, ende Eldaa: Die alle waren sonen van Ketura.
34 Abraham nu gewan Isaac: De k sonen Isaacs waren Esau, ende Israël.
k Gen. 25.21, 24, etc.
 
35 Ende l de kinderen Esaus, Eliphaz, Rehuël, ende Iehus, ende Iaëlam, ende Korah.
l Genes. 36.10 ende volgens, want aldaer wort dit geslacht-register verhaelt.
 
36 De kinderen Eliphaz waren: Teman, ende Omar, 11 Zephi, ende Gaëtam, Kenaz, ende 12 Timna, ende Amalek.
11 Zepho, Genes. 36.11.
12 Dit schijnt hier te zijn een van Eliphaz kinderen. Gen. 36.12. wort oock Eliphaz bywijf, die hem Amalek gebaert heeft, Timna genoemt.
 
37 De kinderen Rehuëls waren Nahat, Zerah, Samma, ende Mizza.
38 13 De kinderen Seïrs nu waren, Lotan, ende Sobal, ende Zibeon, ende Ana, ende Dison, ende Ezer, ende Disan.
13 Siet Genes. 36. op vers 20.
 
39 De kinderen Lotans nu waren, Hori, ende 14 Homam, ende de suster Lotans was Timna.
14 Hemam. Genes. 36.22.
 
40 De kinderen Sobals waren 15 Alian, ende Manahath, ende Ebal, 16 Sephi ende Onam: ende de kinderen Zibeons waren Aja, ende Ana.
15 Aluan, Genes. 36. vers 23.
16 And. Sepho. Gen. 36.23.
 
41 De kinderen Ana waren Dison: ende de sonen Disons waren 17 Hamran, ende Esban, ende Ithran, ende Cheran.
17 And. Hemdan. Genes. 36.26.
 
42 De kinderen Ezers waren Bilhan, ende Zaavan, [ende] 18 Iaakan: De kinderen 19 Disans waren Uz, ende Aran.
18 And. Acan, Gen. 36.27.
19 Of, Disons.
 
43 Dit nu zijn de 20 Coningen die geregeert hebben in het lant Edoms, eerder een Coninck regeerde over de kinderen Israëls: Bela de sone Beors, ende de name sijner stadt was Dinhaba.
20 Siet Genes. 36. versen 31, 32, etc.
 
44 Ende Bela sterf, ende Iobab regeerde in sijne plaetse, een sone Zerahs van 21 Bozra.
21 Siet van dese stadt d’aenteeck. op Genes. 36.33.
 
45 Ende Iobab sterf, ende Husam, uyt het lant der Themaniten, regeerde in sijne plaetse.
46 Ende Husam sterf, ende Hadad de sone Bedads regeerde in sijne plaetse, die de Midianiten in het veldt Moabs versloech, ende de name sijner stadt was Avith.
47 Ende Hadad sterf, ende Samla van Masreka regeerde in sijne plaetse.
48 Ende Samla sterf, ende Saul van Rehoboth aende riviere regeerde in sijne plaetse.
49 Ende Saul sterf, ende Baal-Hanan de sone Achbors regeerde in sijne plaetse.
50 Als Baal-Hanan sterf, so regeerde 22 Hadad in sijne plaetse, ende de name sijner stadt was 23 Pahi: ende de name sijner huysvrouwe was Mehetabeël, de dochter van 24 Matred, 25 dochter van Mezahab.
22 Hadar. Gen. 36. vers 39. Siet bov. op vers 6.
23 And. Pahu, Gen. 36.39.
24 Matred is eenes mans name.
25 And. nichte. Sy was een soons ofte dochters dochter van Mezahab. Dickwijls worden kints kinderen, D. nichten ende neven, in de H. Schrift genoemt sonen ende dochteren, Als Exod. 2.20, 21.
 
51 Doe Hadad sterf, so werden Vorsten in Edom, de Vorst Timna, de Vorst 26 Alja, de Vorst Ietheth.
26 Oock Alua genoemt, Gen. 36.40.
 
52 De Vorst Aholibama, de Vorst Ela, de Vorst Pinon.
53 De Vorst Kena, de Vorst Theman, de Vorst Mibsar.
54 De Vorst Magdiël, de Vorst Iram: Dese waren de Vorsten Edoms.

Einde 1 Kronieken 1