Statenvertaling.nl

sample header image

1 Koningen 6 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Koningen 6

1 HEt geschiedde nu in’t vier hondertste, ende tachtentichste jaer, na den uytganck der kinderen Israëls uyt Egypten, in’t vierde jaer van het Coninckrijcke Salomons over Israël, in de maent Ziu, (dese is de tweede maent) dat hy het Huys des HEEREN bouwde.
2 Ende dat huys, ’twelcke de Coninck Salomo den HEERE bouwde, was van tsestich ellen in sijne lengte, ende van twintich in sijne breette, ende van dertich ellen in sijne hoochte.
3 Ende het voorhuys voor aen den Tempel van dat huys, was in sijne lengte van twintich ellen, nae de breette van het huys, tien ellen in sijne breette, voor aen ’t huys.
4 Ende hy maeckte vensteren aen het huys van geslotene uytsichten.
5 Ende rontom aen den wandt van het huys bouwde hy kameren, aen de wanden van ’t huys rontom [beyde] van den Tempel, ende vande Aenspraeck-plaetse: Also maeckte hy zijd- cameren rontom.
6 De onderste kamer was van vijf ellen in hare breette, ende de middelste van ses ellen in hare breette, ende de derde van seven ellen in hare breette: want hy hadde aen het huys rontom buytenwaerts inkortingen gemaeckt, op datse haer niet en hielden in de wanden van het huys.
7 Het huys nu alst gebouwt wert, wert met volmaeckten steen, alsoo hy toegevoert was, gebouwt: so dat geene hameren, nochte bijle [ofte] eenich yseren gereetschap gehoort en wert in het huys, alst gebouwt wert.
8 De deure der middelster zijd-kamer, was aen de rechter zijde van het huys: ende door wendel-trappen ginckmen tot de middelste [zijd-kamer], ende van de middelste tot de derde.
9 Also bouwde hy het huys, ende volmaecktet: ende bedeckte dat huys met gewelfsels, ende rijgen van Cederen.
10 Hy bouwde oock de kameren aen het gantsche huys, van vijf ellen in hare hoochte: ende hy voechdese vast aen dat huys met cederen hout.
11 Doe geschiedde het woort des HEEREN tot Salomo, seggende:
12 Aengaende dit huys dat ghy bouwt, so ghy wandelt in mijne insettingen, ende doet mijne rechten, ende onderhoudt alle mijne geboden, wandelende in de selve: so sal ick mijn woort met u bevestigen, dat ick tot uwen vader David gesproken hebbe.
13 Ende ick sal in het midden der kinderen Israëls woonen: ende ick en sal mijn volck Israëls niet verlaten.
14 Also bouwde Salomo dat huys, ende volmaeckte het selve.
15 Oock bouwde hy de wanden des huyses van binnen met Cederen plancken; van den vloer des huyses tot aen ’t dack der wanden, beschoot hyse van binnen met hout: ende overdeckte den vloer van het huys met Dennen plancken.
16 Daertoe bouwde hy twintich ellen met Cederen plancken aen de zijden van ’t huys, van de vloer af tot de wanden: dit bouwde hy hem van binnen tot een Aenspraeck-plaetse, tot het Heylige der Heyligen.
17 Dat huys nu was van veertich ellen; [namelick] de Tempel die voor aen was.
18 Ende het Ceder aen het huys inwendich was gesneden met knoppen, ende opene bloemen: Het was al Ceder, geen steen en wert gesien.
19 Ende de Aenspraeck-plaetse bereydde hy inwaert in ’t huys, om de Arke des verbonts des HEEREN daer te setten.
20 Ende de Aenspraeck-plaetse voor aen was van twintich ellen in lengte, ende van twintich ellen in breette, ende van twintich ellen in hare hoochte, ende hy overtoochse met geslotenen goude: oock overtooch hy den Cederen Altaer.
21 Ende Salomo overtooch het huys van binnen met geslotenen goude: ende hy tooch voor de Aenspraeck-plaetse [eenen voorhanck] henen door met goude ketenen, ende overtooch dien met goude.
22 Also overtooch hy het gantsche huys met gout, tot dat het gantsche huys volmaeckt was: daertoe overtooch hy met gout den geheelen Altaer, die voor de Aenspraeck-plaetse was.
23 In de Aenspraeck-plaetse nu maeckte hy twee Cherubim van olyachtich hout: elcker hoochte was tien ellen.
24 Ende van vijf ellen was de een vleugel des Cherubs, ende van vijf ellen de ander vleugel des Cherubs: van het eynde sijnes eenen vleugels, tot aen het eynde sijnes anderen vleugels, waren tien ellen.
25 Alsoo was de ander Cherub van tien ellen: beyde Cherubim hadden eenerley mate, ende eenerley snede.
26 De hoochte des eenen Cherubs was van tien ellen, ende alsoo des anderen Cherubs.
27 Ende hy settede dese Cherubim in’t midden van het binnenste huys, ende de Cherubim spreydden de vleugelen uyt, so dat de vleugel des eenen raeckte aen dese wandt, ende de vleugel des anderen Cherubs raeckte aende andere wandt: ende hare vleugelen nae het midden van het huys raeckten vleugel aen vleugel.
28 Ende hy overtooch dese Cherubim met gout.
29 Ende alle de wanden van het huys, in’t ronde, graveerde hy met uytgesnedene graveringen van Cherubim, ende van Palm-boomen, ende opene bloemen: van binnen, ende van buyten.
30 Daertoe overtooch hy den vloer van het huys met gout van binnen ende van buyten.
31 Ende aen den inganck der Aenspraeck-plaetse maeckte hy deuren van olyachtich hout: de boven dorpel, [met] de posten was het vijfde deel [des wandts].
32 De twee deuren oock waren van olijeboomen, ende hy graveerde daer op graveringen van Cherubim, ende van Palmboomen, ende van opene bloemen, dewelcke hy met gout overtooch: oock trock hy gout over de Cherubim, ende over de Palm-boomen.
33 Ende alsoo maeckte hy aen de de deure des Tempels posten van olyachtige boomen: uyt het vierde deel [vanden wandt].
34 Ende de twee deuren waren van dennen hout: de twee zijden der eener deure waren ommedraeyende, alsoo waren de twee gegraveerde [zijden] der andere deure ommedraeyende.
35 Ende hy graveerdese met Cherubim, ende Palm-boomen, ende opene bloemen: dewelcke hy met gout overtooch; gericht nae het uytgesnedene.
36 Daerna bouwede hy het binnenste voorhof van drie rijgen gehouwene steenen, ende een rijge Cederen balcken.
37 In het vierde jaer wert de gront van het huys des HEEREN geleyt in de maent Ziu:
38 Ende in het elfde jaer in de maent Bul, welcke is de achtste maent, was dit huys volmaeckt nae alle sijne stucken, ende nae alle sijne behoorte: also heeft hy seven jaren daer aen gebouwt.

Einde 1 Koningen 6