Statenvertaling.nl

sample header image

1 Koningen 14 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Koningen 14

1 TE dier selver tijt was Abia de soon Ierobeams kranck.
2 Ende Ierobeam seyde tot sijne huysvrouwe; Maeckt u nu op, ende verstelt u, datmen niet en mercke, dat ghy Ierobeams huysvrouwe zijt; ende gaet henen nae Silo, siet daer is de Propheet Ahia, die van my gesproken heeft, dat ick Coninck soude zijn over dit volck.
3 Ende neemt in uwe hant tien brooden, ende koecken, ende eene kruycke honichs, ende gaet tot hem: hy sal u te kennen geven, wat desen jongen geschieden sal.
4 Ende Ierobeams huysvrouwe dede alsoo, ende maeckte haer op, ende ginck nae Silo, ende quam in het huys van Ahia: Ahia nu en konde niet sien; want sijne oogen stonden stijf van wegen sijnen ouderdom:
5 Maer de HEERE seyde tot Ahia: Siet Ierobeams huysvrouwe komt om eene sake van u te vragen, aengaende haren soon, want hy kranck is, soo ende soo, sult ghy tot haer spreken: ende het sal zijn, als sy inkomt, dat sy haer vreemt aenstellen sal.
6 Ende het geschiedde als Ahia hoorde het geruysch harer voeten, so sy ter deuren inquam, dat hy seyde, Komt in ghy huysvrouwe Ierobeams, waerom stelt ghy u dus vreemt aen? want ick ben tot u gesonden, met een harde [bootschap].
7 Gaet henen, segt Ierobeam: Soo seyt de HEERE de Godt Israels: Daerom dat ick u verheven hebbe uyt het midden des volcks, ende u een Voorganger over mijn volck Israël gestelt hebbe;
8 Ende het Coninckrijcke van den huyse Davids gescheurt, ende dat u gegeven hebbe; ende ghy niet geweest en zijt, gelijck mijn knecht David, die mijne geboden hielt, ende die my met sijn gantsche herte navolchde, om te doen alleen dat recht is in mijnen oogen;
9 Maer quaet gedaen hebt, doende des meer dan alle die voor u geweest zijn, ende henen gegaen zijt, ende hebt u andere Goden, ende gegotene beelden gemaeckt, om my tot toorn te verwecken, ende hebt my achter uwen rugge geworpen:
10 Daerom siet ick sal quaet over het huys Ierobeams brengen, ende van den Ierobeam uytroeyen, die aen de wandt pist, den beslotenen, ende verlatenen in Israel; ende ick sal de nakomelingen van het huys Ierobeams wech doen, gelijck de dreck wech gedaen wort, tot dattet gantschelick vergaen zy.
11 Die van Ierobeam inde stadt sterft, sullen de honden eten: ende die in ’t velt sterft, sullen de vogelen des Hemels eten: want de HEERE heeft het gesproken.
12 Ghy dan maeckt u op, gaet nae u huys: als uwe voeten in de stadt sullen gekomen zijn, so sal het kint sterven.
13 Ende gantsch Israël sal hem beklagen, ende hem begraven; want dese alleen van Ierobeam sal in ’t graf komen: om dat in hem wat goets voor den HEERE den Godt Israëls inden huyse Ierobeams gevonden is.
14 Doch de HEERE sal sich eenen Coninck verwecken over Israël, die het huys Ierobeams ten selven dage uytroeyen sal: Maer wat sal ’t oock nu zijn?
15 De HEERE sal oock Israël slaen, gelijck een riet in’t water omgedreven wort, ende sal Israël uytrucken uyt dit goede lant, dat hy haren vaderen gegeven heeft, ende salse verstroyen op gene zijde der Riviere; daerom dat sy hare bosschen gemaeckt hebben, den HEERE tot toorn verweckende.
16 Ende hy sal Israël overgeven, om Ierobeams sonden wille, die gesondicht heeft, ende die Israël heeft doen sondigen.
17 Doe maeckte haer Ierobeams wijf op, ende ginck henen, ende quam tot Tirza: als sy nu op den dorpel van het huys quam, so sterf de Iongelinck.
18 Ende sy begroeven hem, ende gantsch Israël beklaechde hem; nae het woort des HEEREN, dat hy gesproken hadde door den dienst sijnes knechts Ahia des Propheets.
19 Het overige nu der geschiedenissen Ierobeams, hoe hy gekrijcht, ende hoe hy geregeert heeft; siet die zijn geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen Israëls.
20 De dagen nu die Ierobeam heeft geregeert, zijn twee en twintich jaer: ende hy ontsliep met sijne vaderen, ende Nadab sijn soon regeerde in sijne plaetse.
21 Rehabeam nu de soon van Salomo regeerde in Iuda: een en veertich jaer was Rehabeam out, als hy Coninck wert, ende regeerde seventien jaer te Ierusalem, inde stadt die de HEERE verkoren hadde uyt alle de stammen Israëls, om sijnen Naem daer te setten; ende de naem sijner moeder was, Naäma, de Ammonitische.
22 Ende Iuda dede dat quaet was, inde oogen des HEEREN, ende sy verweckten hem tot yver meer dan alle hare vaderen gedaen hadden, met hare sonden die sy sondichden.
23 Want oock sy, bouwden hen hoochten, ende opgerichte beelden, ende bosschen: op allen hoogen heuvel, ende onder allen groenen boom.
24 Daer waren oock schant-jongers in den lande: sy deden nae alle de grouwelen der Heydenen, die de HEERE van het aengesicht der kinderen Israëls uyt de besittinge verdreven hadde.
25 Het geschiedde nu in het vijfde jaer des Conincks Rehabeams; [dat] Sisak de Coninck van Egypten optooch tegen Ierusalem.
26 Ende hy nam de schatten van het Huys des HEEREN, ende de schatten van het huys des Conincks wech; ja hy nam alles wech: hy nam oock alle de gouden schilden wech, die Salomo gemaeckt hadde.
27 Ende de Coninck Rehabeam maeckte in plaetse van die, koperen schilden: ende hy beval [die] onder de hant der Overste der trauwanten, die de deure van het huys des Conincks bewaerden.
28 Ende het geschiedde, so wanneer de Coninck in het Huys des HEEREN ginck, [dat] de trauwanten de selve droegen; ende die wederbrachten in der trauwanten wacht-kamer.
29 Het overige nu der geschiedenissen Rehabeams, ende al wat hy gedaen heeft, zijn die niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen van Iuda?
30 Ende daer was krijch tusschen Rehabeam, ende tusschen Ierobeam alle [hare] dagen.
31 Ende Rehabeam ontsliep met sijne vaderen, ende wert begraven by sijne vaderen inde stadt Davids; ende de naem sijner moeder was Naama, de Ammonitische: ende sijn soon Abiam regeerde in sijne plaetse.

Einde 1 Koningen 14