Statenvertaling.nl

sample header image

1 Koningen 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Koningen 1

1 DE Coninck David nu was out, wel bedaecht: ende sy deckten hem met kleederen, doch hy en kreech geene warmte.
2 Doe seyden sijne knechten tot hem: Laetse mijnen heere den Coninck eene jonge-dochter, eene maget soecken, die voor het aengesicht des Conincks stae, ende hem koestere: ende sy slape in uwe schoot, dat mijn heere de Coninck warm worde.
3 So sochtense eene schoone jonge dochter in alle landtpalen Israëls: ende vonden Abisag eene Sunamitische; ende brachtense tot den Coninck.
4 Ende de jonge dochter was boven maten schoone, ende koesterde den Coninck, ende diende hem; doch de Coninck en bekendese niet.
5 Adonia nu de soon Haggiths verhief hem, seggende; Ick sal Coninck zijn, ende hy bereydde sich wagenen, ende ruyteren, ende vijftich mannen loopende voor sijn aengesichte.
6 Ende sijn vader en hadde hem niet bedroeft van sijn dagen, seggende: Waerom hebt ghy alsoo gedaen? ende oock was hy seer schoon van gedaente, ende [Haggith] hadde hem gebaert na Absalom.
7 Ende sijne raetslagen waren met Ioab den soon Zeruja, ende met Abiathar den Priester: die hielpen, volgende Adonia.
8 Maer Zadok de Priester, ende Benaja de soon Iojada, ende Nathan de Propheet, ende Simeï, ende Reï, ende de helden die David hadde, en waren met Adonia niet.
9 Ende Adonia slachtede schapen, ende runderen, ende gemest-vee by den steen Zoheleth, die by de fonteyne Rogel is: ende noodde alle sijne broederen, de sonen des Conincks, ende alle mannen van Iuda des Conincks knechten.
10 Maer Nathan den Propheet, ende Benaja, ende de Helden, ende Salomo sijnen broeder en noodde hy niet.
11 Doe sprack Nathan tot Bathseba de moeder van Salomo, seggende: Hebt ghy niet gehoort dat Adonia de sone Haggiths Coninck is? ende onse heere David en weet dat niet.
12 Nu dan, komt; laet my u doch eenen raet geven, dat ghy uwe ziele ende uwes soons Salomons ziele reddet.
13 Gaet henen, ende treedt in tot den Coninck David, ende segt tot hem; Hebt ghy niet, mijn heer Coninck, uwe dienstmaecht gesworen, seggende; Voorseker uwe sone Salomo sal na my Coninck zijn, ende hy sal op mijnen throon sitten! waerom dan is Adonia Coninck?
14 Siet als ghy daer noch met den Coninck spreken sult; so sal ick na u inkomen, ende sal uwe woorden vervullen.
15 Ende Bathseba ginck in tot den Coninck in de binnen-kamer; doch de Coninck was seer out: ende Abisag de Sunamitische diende den Coninck.
16 Ende Bathseba neychde het hooft, ende booch haer neder voor den Coninck: ende de Coninck seyde, Wat is u?
17 Ende sy seyde tot hem: Mijn heere, ghy hebt uwe dienstmaecht by den HEERE uwen Godt gesworen, Voorseker Salomo uwe soon sal na my Coninck zijn, ende hy sal op mijnen throon sitten!
18 Ende nu siet Adonia is Coninck: ende nu, mijn heer Coninck, ghy en weet het niet.
19 Ende hy heeft ossen, ende gemest-vee, ende schapen in menichte geslachtet, ende genoodt alle de sonen des Conincx, ende Abiathar den Priester, ende Ioab den krijchs-Oversten, maer uwen knecht Salomo en heeft hy niet genoodt.
20 Maer ghy, mijn heer Coninck, de oogen des gantschen Israëls zijn op u, dat ghy hen soudt te kennen geven, wie op den throon mijns heeren des Conincx na hem sitten sal.
21 Anders sal’t geschieden, als mijn heer de Coninck met sijne vaderen sal ontslapen zijn, dat ick ende mijn soon Salomo [als] sondaers sullen zijn:
22 Ende siet sy sprack noch met den Coninck, als de Propheet Nathan inquam.
23 Ende sy gaven den Coninck te kennen, seggende; Siet de Propheet Nathan is daer: ende hy quam voor het aengesicht des Conincx, ende booch sich voor den Coninck op sijn aengesichte ter aerden.
24 Ende Nathan seyde: Mijn heer Coninck, hebt ghy geseyt, Adonia sal na my Coninck zijn; ende hy sal op mijnen throon sitten?
25 Want hy is heden afgegaen, ende heeft geslachtet ossen, ende gemest-vee, ende schapen in menichte, ende heeft genoodt alle de sonen des Conincx, ende de Oversten des heyrs, ende Abjathar den Priester, ende siet sy eten, ende drincken voor sijn aengesichte, ende seggen: De Coninck Adonia leve.
26 Maer my die uwe knecht ben, ende Zadok den Priester, ende Benaja den sone van Iojada, ende Salomo uwen knecht en heeft hy niet genoodt.
27 Is dese sake van mijn heer de Coninc geschiet? ende en hebt uwen knecht niet bekent gemaeckt, wie op den throon mijns heeren des Conincks na hem sitten soude?
28 Ende de Coninck David antwoordde, ende seyde, Roepet my Bath-Seba: ende sy quam voor het aengesicht des Conincx, ende stont voor het aengesicht des Conincx.
29 Doe swoer de Coninck, ende seyde: [Soo waerachtich als] de HEERE leeft die mijne ziele uyt alle noot verlost heeft.
30 Voorseker gelijck als ick u gesworen hebbe by den HEERE den Godt Israëls, seggende: Voorseker sal uwe sone Salomo na my Coninck zijn, ende sal op mijnen throon in mijne plaetse sitten: Voorseker alsoo sal ic ten desen selven dage doen.
31 Doe neychde haer Bath-seba met het aengesicht ter aerde, ende booch haer neder voor den Coninck: ende seyde, Mijn heer de Coninck David leve in eeuwicheyt.
32 Ende de Coninck David seyde, Roepet my Zadok den Priester, ende Nathan den Propheet, ende Benaja den sone Iojada: ende sy quamen voor het aengesicht des Conincx.
33 Ende de Coninck seyde tot hen; Nemet met u de knechten uwes heeren, ende doet mijnen sone Salomo rijden op de muyl-eselinne die voor my is; ende voert hem af nae Gihon.
34 Ende dat Zadok de Priester, met Nathan den Propheet, hem aldaer tot Coninck over Israël salve: daer na sult ghy met de basuyne blasen, ende seggen, De Coninck Salomo leve.
35 Dan sult ghy achter hem optrecken, ende hy sal komen, ende sal op mijnen throon sitten, ende hy sal Coninck zijn in mijne plaetse: want ick hebbe geboden dat hy een Voorganger soude zijn over Israël ende over Iuda.
36 Doe antwoordde Benaja de sone van Iojada den Coninck, ende seyde, Amen: alsoo segge de HEERE de Godt mijns heeren des Conincx.
37 Gelijck als de HEERE met mijnen heere den Coninck geweest is, alsoo zy hy met Salomo; ende make sijnen throon grooter dan den throon mijns heeren des Conincx Davids.
38 Doe ginck Zadok de Priester af, met Nathan den Propheet, ende Benaja den sone Iojada, ende de Crethi, ende de Plethi, ende deden Salomo rijden op de muyl-eselinne des Conincx Davids, ende geleydden hem nae Gihon.
39 Ende Zadok de Priester nam den oly-hoorn uyt de Tente, ende salfde Salomo: ende sy bliesen met de basuyne, ende al het volck seyde, De Coninck Salomo leve.
40 Ende al het volck quam op achter hem, ende het volck pijpte met pijpen, ende verblijdden haer met grooter blijdschap: so dat de aerde van haer geluyt spleet.
41 Ende Adonia hoordet, ende alle de genoodde die met hem waren, die nu ge-eyndicht hadden te eten: oock hoorde Ioab het geluyt der basuynen, ende seyde, Waerom is het geroep dier stadt, die in roere is?
42 Als hy noch sprack, siet so quam Ionathan de soon Abjathars des Priesters, ende Adonia seyde; Comt in, want ghy zijt een kloeck man, ende sult het goede bootschappen.
43 Ende Ionathan antwoordde, ende seyde tot Adonia: Ia maer onse heere de Coninck David heeft Salomo tot Coninck gemaeckt.
44 Ende de Coninck heeft met hem gesonden Zadok den Priester, ende Nathan den Propheet, ende Benaja den sone Iojada, ende de Crethi, ende de Plethi, ende hebben hem doen rijden op de muyl-eselinne des Conincx.
45 Daer toe hebben hem Zadok de Priester, ende Nathan de Propheet in Gihon tot Coninck gesalft, ende zijn van daer blijde opgetogen, so dat de stadt in roere is: dat is het geroep dat ghy gehoort hebt.
46 Ende oock sit Salomo op den throon des Coninckrijcks.
47 So zijn oock de knechten des Conincx gekomen, om onsen heer den Coninck David te segenen, seggende, Uwe Godt make den naem van Salomo beter dan uwen naem, ende make sijnen throon grooter dan uwen throon, ende de Coninck heeft aengebeden op de slaep-stede.
48 Ja oock heeft de Coninck aldus geseyt: Gelooft zy de HEERE de Godt Israëls, die heden gegeven heeft, eenen sittende op mijnen throon dattet mijne oogen gesien hebben.
49 Doe verschrickten ende stonden op alle de genoodde, die by Adonia waren, ende gingen een yegelick sijns weechs.
50 Doch Adonia vreesde voor Salomo, ende hy stont op, ende ginck henen, ende vattede de hoornen des altaers.
51 Ende men maeckte Salomo bekent, seggende; Siet Adonia vreest den Coninck Salomo: want siet hy heeft de hoornen des altaers gevat, seggende; Dat de Coninck Salomo my als heden sweere, dat hy sijnen knecht met den sweerde niet dooden en sal.
52 Ende Salomo seyde; Indien hy een vroom man sal zijn, daer en sal niet van sijn hayr op der aerde vallen: maer indien in hem quaet bevonden sal worden, so sal hy sterven.
53 Ende de Coninck Salomo sondt henen, ende sy deden hem afgaen van den altaer, ende hy quam; ende booch sich neder voor den Coninck Salomo: Ende Salomo seyde tot hem, Gaet henen nae u huys.

Einde 1 Koningen 1