Statenvertaling.nl

sample header image

2 Samuël 6 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Samuël 6

1 DAer na versamelde David wederom alle uytgelesene in Israël, dertich duysent.
2 Ende David maeckte sich op, ende ginck henen met al het volck, dat by hem was, van Baalim Iuda, om van daer op te brengen de Arke Godes, by de welcke de Naem wort aengeroepen, de Naem des HEEREN der heyrscharen, die daer op woont tusschen de Cherubim.
3 Ende sy voerden de Arke Godes op eenen nieuwen wagen, ende haeldense uyt den huyse Abinadabs, dat op eenen heuvel is: Ende Uza ende Ahio, Abinadabs sonen, leydden den nieuwen wagen.
4 Doe sy hem nu uyt den huyse Abinadabs, dat op den heuvel is, met de Arke Godes, wech-voerden, so ginck Ahio voor de Arke henen;
5 Ende David, ende het gantsche huys Israëls speelden voor het aengesichte des HEEREN, met allerley [snarenspel] van dennen-houte: als met Harpen, ende met Luyten, ende met Trommelen, oock met Schellen, ende met Cymbalen.
6 Als sy nu quamen tot aen Nachons dorsch-vloer, so streckte Uza [sijne hant] uyt aen de Arke Godes, ende hieltse, want de runderen struyckelden.
7 Doe ontstack de toorn des HEEREN tegen Uza, ende Godt sloech hem aldaer, om dese onbedachtsaemheyt: ende hy sterf aldaer by de Arke Godes.
8 Ende David ontstack, omdat de HEERE eene scheure gescheurt hadde aen Uza: ende hy noemde de selve plaetse Perez-Uza, tot op desen dach.
9 Ende David vreesde den HEERE ten selven dage: ende hy seyde; Hoe sal de Arke des HEEREN tot my komen?
10 David dan en wilde de Arke des HEEREN niet tot sich [laten] verbrengen in de stadt Davids: maer David deedse afwijcken in het huys Obed-Edoms, des Gethiters.
11 Ende de Arke des HEEREN bleef in het huys Obed-Edoms, des Gethiters, drie maenden: ende de HEERE segende Obed-Edom ende sijn gantsche huys.
12 Doe bootschaptemen den Coninck David, seggende: De HEERE heeft het huys Obed-Edoms, ende al wat hy heeft, gesegent om der Arke Godes wille: So ginck David henen, ende haelde de Arke Godes uyt den huyse Obed-Edoms opwaerts in de stadt Davids, met vreuchde.
13 Ende het geschiedde, als sy, die de Arke des HEEREN droegen, ses treden voort getreden waren; dat hy ossen ende gemest-[vee] offerde.
14 Ende David huppelde met alle macht voor het aengesichte des HEEREN: Ende David was omgordet met eenen lijnen lijf-rock.
15 Also brachten David, ende het gantsche huys Israëls, de Arke des HEEREN op; met gejuych, ende met geluyt der basuynen.
16 Ende het geschiedde, als de Arke des HEEREN in de stadt Davids quam, dat Michal, Sauls dochter, door de venster uytsach; Als sy nu den Coninck David sach springende ende huppelende voor het aengesichte des HEEREN, verachtede sy hem in haer herte.
17 Doe sy nu de Arke des HEEREN inbrachten, stelden sy die in hare plaetse, in ’t midden der Tente, die David voor haer gespannen hadde: ende David offerde brant-offeren voor des HEEREN aengesichte, ende danck-offeren.
18 Als David ge-eyndicht hadde het brant-offer ende de danck-offeren te offeren, so segende hy het volck in den Name des HEEREN der heyrscharen.
19 Ende hy deylde uyt aen den gantschen volcke, aen de gantsche menichte Israëls, van de mannen tot de vrouwen toe, eenen yegelicken eene broot-koecke, ende een schoon stuck [vleeschs], ende eene vlessche [wijns]: Doe ginck al dat volck henen, een yegelick nae sijn huys.
20 Als nu David weder quam, om sijn huys te segenen, ginck Michal, Sauls dochter, uyt, David te gemoete, ende seyde; Hoe is heden de Coninck van Israël verheerlickt, die sich heden voor de oogen van de dienstmaechden sijner dienstknechten heeft ontbloot, gelijck een van de ydele lieden sich onbeschaemdelick ontbloot?
21 Maer David seyde tot Michal; Voor het aengesichte des HEEREN, die my verkoren heeft voor uwen vader, ende voor sijn gantsche huys, my instellende tot eenen Voorganger over het volck des HEEREN, over Israël: Ia ick sal spelen voor het aengesichte des HEEREN.
22 Oock sal ick my noch geringer houden dan alsoo, ende sal nedrich zijn in mijne oogen, ende met de dienstmaechden, daer van ghy geseyt hebt, met de selve sal ick verheerlickt worden.
23 Michal nu, Sauls dochter, en hadde geen kint, tot den dach hares doots toe.

Einde 2 Samuël 6