Statenvertaling.nl

sample header image

2 Samuël 16 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Samuël 16

Ziba verkrijcht van David, door presenten ende valsch aengeven, al sijns Heeren Mephiboseths goet, vers 1, etc. Simei hoont ende vloeckt David, 5. Abisai wil’t wreken, maer David neemt het seer geduldichlick op, 9. Absalom komt met Achitophel te Ierusalem, 15. Husai voegt sich kloeckelick by Absalom 16. Absalom beslaept sijns vaders by-wijven in’t openbaer, nae den raet van Achitophel, 20. die te dier tijt hooch geacht was, 23.
 
1 ALs nu David een weynich van de 1 hoochte was voortgegaen, siet, doe ontmoette hem Ziba, Mephiboseths 2 jonge, met een paer 3 gesadelde ezelen, ende daer op twee hondert brooden, met hondert stucken rosijnen, ende eenen leder-sack wijns.
1 Des olijf-berchs.
2 D. Knecht, ofte, dienaer. Siet van desen, bov. c. 9.2, etc.
3 And. gegordde, geladene.
 
2 Ende de Coninck seyde tot Ziba; 4 Wat sult ghy daer mede? ende Ziba seyde; De ezels zijn voor den 5 huyse des Conincks, om op te rijden, ende het broot, ende de somer-vruchten om te eten voor de jongens, ende de wijn, op dat de moede in de 6 woestijne drincken.
4 Hebr. wat [sullen] u die?
5 Als daer waren eenige wijven, mitsgaders de vrienden, ende hovelingen des Conincx, beneffens den Coninck selfs, die te voete ginck, bov. c. 15.16, 17, 30.
6 Siet bov. cap. 15. vers 23. ende ond. c. 17 29.
 
3 Doe seyde de Coninc; Waer is dan de 7 sone uwes 8 heeren? a ende Ziba seyde tot den Coninck; Siet, hy blijft te Ierusalem, want hy 9 seyde; Heden sal my ’t huys Israëls mijns vaders Conincrijcke wedergeven.
7 Mephiboseth.
8 Ionathans.
a 2.Sam. 19.27.
9 Eene schandelicke ontrouwe aen sijnen Heere, met een stoute leugen, die David, sonder ondersoeck, al te haest gelooft heeft. siet ond. c. 19.26, 27.
 
4 So seyde de Coninck tot Ziba; Siet, 10 het sal uwe zijn, alles wat Mephiboseth 11 heeft: ende Ziba seyde; Ick 12 buyge my neder, laet my genade vinden in uwe oogen, mijn heere Coninck.
10 Een haestich oordeel van soo wijsen Coninck. Siet ond. cap. 19.27, etc.
11 Siet bov. cap. 9.7, 9.
12 Tot teecken van eerbiedinge ende danckbaerheyt, als bov. cap. 14.22. Hierom was het Ziba te doen, die dese occasie waernam, om sijn particulier profijt te doen met Davids noot.
 
5 Als nu de Coninck David tot aen 13 Bahurim quam; Siet doe quam van daer een man uyt, van den geslachte des huyses Sauls, wiens naem was b 14 Simei, de sone van Gera; hy 15 ginck steets voort, ende vloeckte.
13 Siet bov. cap. 3. op vers 16. ende ond. 19.16.
b 1.Reg. 2.8.
14 Hebr. Schimi.
15 Hebr. Hy ginck, ofte, quam uyt, uytgaende, ofte, uytkomende, ende vloeckte: D. hy ginck al gaende ende vloeckende. Vergel. bov. cap. 13.19. ende ond. vers 13.
 
6 Ende hy wierp David met steenen, mitsgaders alle knechten des Conincx Davids: 16 hoewel al’t volck, ende alle de Helden aen sijne rechter, ende aen sijne slinckerhant waren.
16 Niet tegenstaende, dat dese alle aen Davids zijde gingen, bestont hy sulck een stout stuck.
 
7 Aldus nu seyde Simei 17 in sijn vloecken: Gaet uyt, gaet uyt, ghy 18 man des bloets, ende ghy 19 Belials man.
17 Ofte, als, ofte, ter wijlen hy hem [David] vloeckte.
18 Hebr. man der bloeden, D. ghy moordenaer, ghy bloetdorstige, bloet-gierige: siet Psal. 5. op vers 7.
19 Siet Deut. 13. op vers 13.
 
8 De HEERE heeft 20 op u doen weder-komen al het bloet van 21 Sauls huys, in wiens plaetse ghy geregeert hebt; Nu heeft de HEERE het Koninckrijck gegeven in de hant Absaloms, uwes soons: Siet nu, ghy zijt in u 22 ongeluck, om dat ghy een man des bloets zijt.
20 Siet Iudic. 9. op vers 24.
21 Hy scheldt David, als een auteur van Abners ende Isboseths moort, waer door hy wil seggen, dat David aen de kroone geraeckt zy van gantsch Israel.
22 Hebr. quaet. D. elende, straffe uwer sonden.
 
9 Doe seyde Abisai, de sone van Zeruja, tot den Koninck; Waerom soude dese c 23 doode hont mijnen heere den Koninck vloecken? laet my doch overgaen, ende sijnen kop wechnemen.
c 1.Sam. 24.14. 2.Sam. 9.8.
23 Siet bov. cap. 9. op vers 8.
 
10 Maer de Koninck seyde; 24 Wat heb’ ick met u te doen, ghy sonen van Zeruja? 25 ja, laet hem vloecken; want de HEERE doch tot hem 26 geseyt heeft, Vloeckt David: wie soude dan 27 seggen; Waerom hebt ghy alsoo gedaen?
24 Hebr. wat [is] my ende u lieden? ofte, wat hebben ick ende ghylieden? te weten, met malkanderen te doen. Als of hy seyde: wat zijt ghy my altijt lastich met uwen toorn ende hevicheyt, waer door ghy geneycht zijt terstont met den sweerde veerdich te zijn? Alsoo ond. cap. 19.22. ende Iud. 11.12, etc.
25 Ofte, Dat hy vloeckt?
26 Verst. dit niet eygentlick, als of Godt, ofte uytwendelick door sijn woort, ofte inwendelijck door sijnen Heyligen Geest sulcx soude hebben bevolen; maer, door gelijckenisse, van de heymelicke regeringe ende voorsienicheyt Godts, door dewelcke hy desen Simeï den Satan, ende sijne eygene boose lusten, heeft overgegeven, ende sijne boosheyt, die hy van hem selven hadde, alsoo geregeert, dat hyse nu tegen David aenwent; om den selven vaderlijck te kastijden ende te vernederen, ende de boosheyt van Simeï daer na rechtveerdelick te straffen. Vergel. 1.Sam. 18.10, 11. 1.Reg. 22.21, 22. 1.Chron. 21.1. ende bov. cap. 12.11, 12. ond. cap. 24.1.
27 T.w. tot den Heere. Alhoewel nu Godt David geen onrecht en dede, so beginck nochtans Simeï eene groote misdaet, die David oordeelde strafbaer te zijn. Siet 1.Reg. 2.9.
 
11 Voorts seyde David tot Abisai, ende tot alle sijne knechten; Siet, mijn sone, die van mijnen lijve is voortgekomen, 28 soeckt mijne ziele: hoe veel te meer dan nu dese soon van 29 Iemini? laet hem geworden, dat hy vloecke, want de HEERE heefte’t hem 30 geseyt.
28 D. staet nae mijn leven. Siet bov. cap. 4. op vers 8.
29 D. dese Benjaminiter, als Iudic. 19.16. Simeï was van Sauls geslachte, bov. vers 5. ende Saul was uyt den stam Benjamin. Siet bov. cap. 3. op vers 19. ende ond. cap. 19.16.
30 Siet op ’t voorgaende vers.
 
12 Misschien sal de HEERE mijne 31 elende aensien: ende de HEERE sal my goet vergelden, voor sijnen 32 vloeck, te desen dage.
31 And. Mijn ooge, D. mijne tranen.
32 D. daer mede Simeï my op desen dach vloeckt: ofte, Godt sal my misschien, selfs oock op desen dach, wat goets bescheeren voor desen vloeck.
 
13 Also ginck David met sijne lieden, op den wech: ende Simei 33 ginck al voort langs de zijde des berchs tegen 34 hem over, ende vloeckte, ende wierp met steenen 35 van tegen over hem, ende 36 stoof met stof.
33 Hebr. ginck gaende.
34 David.
35 Ofte, tegen hem aen.
36 D. Hy verweckte stof ende schuppede, ofte wierp het op David ende sijn volck: ofte hy wierp met aerden kluyten, soo dat David ende de sijne van der selver stof bestoven wierden.
 
14 Ende de Coninck quam in, ende al ’t volck, dat met hem was, moede zijnde: ende hy verquickte sich aldaer.
15 Absalom nu, ende al ’t volck, de mannen Israëls, quamen te Ierusalem, ende Achitophel met 37 hem.
37 Absalom.
 
16 Ende het geschiedde, als Husai, de Architer, Davids vrient, tot Absalom quam, dat Husai tot Absalom seyde; 38 De Coninck leve, de Coninck leve.
38 D. Ick wensche den Coninck geluck ende heyl met een lanck leven.
 
17 Maer Absalom seyde tot Husai: Is dit uwe weldadicheyt aen uwen vrient? waerom en zijt ghy niet met uwen vrient getogen?
18 Ende Husai seyde tot Absalom; Neen, maer welcken de HEERE verkiest, ende al dit volck, ende alle mannen van Israël, diens sal ick zijn, ende by hem sal ick blijven.
19 Ende ten anderden; wien soude ick dienen? Soude ’t niet zijn voor het aengesichte 39 sijns soons? Gelijck als ick voor het aengesichte uwes vaders gedient hebbe, alsoo sal ick voor u aengesichte zijn.
39 Davids.
 
20 Doe seyde Absalom tot Achitophel: Geeft onder ulieden raet, wat sullen wy doen?
21 Ende Achitophel seyde tot Absalom; 40 Gaet in tot de by-wijven uwes Vaders, die hy gelaten heeft om het huys te bewaren: so sal gantsch Israël 41 hooren, dat ghy by uwen vader 42 stinckende zijt geworden, ende de handen van alle, die met u zijn, sullen 43 gesterckt worden.
40 D. beslaeptse. siet Genes. 6. op vers 4.
41 D. dat hoorende, sullen sy verstaen, ende mercken, dat ghy met eernst tegen uwen vader gaet, ende nae hem niet en vraecht, sulcx datse niet en hebben te vreesen, dat ghy u met uwen vader mochtet versoenen, ende sy alsdan in perijckel van straffe blijven.
42 Siet Genes. 34. op vers 30.
43 D. sy sullen moet ende couragie nemen, om met u tegen uwen vader dapperlick ende sonder schroomen aen te gaen. Gelijck daer tegen, het slap worden der handen, beteeckent, moet ende couragie te verliesen. siet bov. c. 4.1.
 
22 So spanden sy Absalom eene tente op het 44 dack: Ende Absalom ginck in tot de bywijven sijns vaders, voor 45 de oogen des gantschen Israëls.
44 Siet Deut. 22. op vers 8. ende bov. cap. 11.2.
45 Sonder schroom ende schaemte voor Godt ende menschen volchde hy desen schandelicken raet, om dat hy van Achitophel quam, wiens raet van sulcker weerde was, als volgt. Ende alsoo wort hier vervult, ’t gene Godt door Nathan David hadde voorseyt, bov. cap. 12.11, 12.
 
23 Ende in die dagen was Achitophels raet, dien hy riedt, 46 als of men nae Godts woort gevraecht hadde: Alsoo was alle Achitophels raet, soo by David, als by Absalom.
46 D. soo veel ende hooge geacht, als of den raet van Godt selfs quam. Sulcks dat David wel reden hadde om te bidden tot Godt, als te sien, bov. cap. 15.31. Hoe nu Godt David verhoort, ende Achitophel met zijnen raet te schande gemaeckt heeft, siet daer van in ’t volgende cap.

Einde 2 Samuël 16