Statenvertaling.nl

sample header image

2 Samuël 11 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Samuël 11

1 ENde het geschiedde met de wederkomste des jaers, ter tijt, als de Coningen uyttrecken, dat David, Ioab, ende sijne knechten met hem, ende gantsch Israël henen sondt, dat sy de kinderen Ammons verderven, ende Rabba belegeren souden: Doch David bleef te Ierusalem.
2 So geschieddet tegen den avont-tijt, dat David van sijn leger opstont, ende wandelde op het dack van het Conincks-huys, ende sach van het dack eene vrouwe haer wasschende: dese vrouwe nu was seer schoon van aensien.
3 Ende David sondt henen, ende ondervraechde nae dese vrouwe: ende men seyde; Is dat niet Bath-seba, de dochter Eliams, de huysvrouwe van Uria den Hethiter?
4 Doe sondt David boden henen, ende lietse halen; ende als sy tot hem ingekomen was, lach hy by haer; (sy nu hadde haer van hare onreynicheyt gesuyvert:) daer na keerde sy weder nae haer huys.
5 Ende die vrouwe wert swanger: So sondt sy henen, ende liet David weten, ende seyde; Ick ben swanger geworden.
6 Doe sondt David tot Ioab, [seggende;] Sendt Uria, den Hethiter, tot my: ende Ioab sondt Uria tot David.
7 Als nu Uria tot hem quam, so vraechde David nae den welstant Ioabs, ende nae den welstant des volcks, ende nae den welstant des krijchs.
8 Daerna seyde David tot Uria; Gaet af nae u huys, ende wascht uwe voeten: ende doe Uria uyt des Conincks huys uytginck, volchde hem een gerechte des Conincks achter na.
9 Maer Uria leyde sich neder voor de deure van des Conincks huys, met alle de knechten sijns heeren: ende hy ginck niet af in sijn huys.
10 Ende sy gaven ’t David te kennen, seggende; Uria en is niet afgegaen in sijn huys: doe seyde David tot Uria; En komt ghy niet van de reyse? waerom en zijt ghy niet afgegaen in u huys?
11 Ende Uria seyde tot David; De Arke, ende Israël, ende Iuda, blijven in de tenten; ende mijn heere Ioab, ende de knechten mijns heeren zijn gelegert op het open velt, ende soude ick in mijn huys gaen, om te eten, ende te drincken, ende by mijne huysvrouwe te liggen? [Soo waerachtich als] ghy leeft, ende uwe ziele leeft, indien ick dese sake doen sal.
12 Doe seyde David tot Uria; Blijft oock heden hier, so sal ick u morgen afsenden: Also bleef Uria te Ierusalem dien dach, ende den anderen dach.
13 Ende David noodichde hem, so dat hy voor sijn aengesichte at ende dronck, ende hy maeckte hem droncken: daerna ginck hy in den avont uyt, om sich neder te leggen op sijn leger, met sijns heeren knechten, maer en ginck niet af in sijn huys.
14 Des morgens nu geschiedde’t, dat David eenen brief schreef aen Ioab: ende hy sondt [dien] door de hant van Uria.
15 Ende hy schreef in dien brief, seggende: Stellet Uria voor aen tegen over den stercksten strijt, ende keeret van achter hem af, op dat hy geslagen worde ende sterve.
16 So geschiedde’t, als Ioab op de stadt gelet hadde, dat hy Uria stelde aen de plaetse, waer van hy wiste, dat aldaer strijtbare mannen waren.
17 Als nu de mannen der stadt uyttogen, ende met Ioab streden, vielender van den volcke, van Davids knechten: Ende Uria de Hethiter sterf oock.
18 Doe sondt Ioab henen, ende liet David den gantschen handel deses strijts weten.
19 Ende hy beval den bode, seggende: Als ghy sult ge-eyndicht hebben den gantschen handel deses strijts tot den Coninck uyt te spreken;
20 Ende ’t sal geschieden, indien de grimmicheyt des Conincks opkomt, ende hy tot u seyt; Waerom zijt ghy soo nae aende stadt gekomen om te strijden? wistet ghy niet, dat sy van den muer souden schieten?
21 Wie sloech Abimelech, den sone Ierubbeseths? wierp niet eene vrouwe een stuck van eenen meulen-steen op hem van den muer, dat hy te Thebez sterf? waerom zijt ghy tot den muer genadert? Dan sult ghy seggen; Uwe knecht, Uria de Hethiter, is oock doot.
22 Ende de bode ginck henen, ende quam in, ende gaf David te kennen alles, daer hem Ioab om uytgesonden hadde.
23 Ende de bode seyde tot David; Die mannen zijn ons seker te machtich geweest, ende zijn tot ons uyt getogen in ’t velt: maer wy zijn tegen hen aen geweest tot aen de deure der poorte.
24 Doe schoten de schutters van den muer af op uwe knechten, datter van des Conincx knechten doot gebleven zijn: ende uwe knecht, Uria de Hethiter, is ooc doot.
25 Doe seyde David tot den bode, Soo sult ghy tot Ioab seggen; Laet dese sake niet quaet zijn in uwe oogen, want het sweert verteert soo wel desen als genen: versterckt uwen strijt tegen de stadt, ende verstoortse: versterckt hem also.
26 Als nu de huysvrouwe van Uria hoorde, dat haer man Uria doot was, so droech sy leet over haren heere.
27 Ende als de rouwe was overgegaen, sondt David henen, ende namse in sijn huys, ende sy wert hem ter vrouwe, ende baerde hem eenen sone: Doch dese sake, die David gedaen hadde, was quaet in de oogen des HEEREN.

Einde 2 Samuël 11