Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 8 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 8

1 ENde Godt gedachte aen Noach, ende aen al het gedierte, ende aen al het vee, dat met hem inde Arke was: ende Godt dede eenen wint over d’aerde doorgaen, ende de wateren wierden stille.
2 Oock werden de fonteynen des Afgronts, ende de sluysen des hemels gesloten: ende de plasregen van den hemel wert opgehouden.
3 Daer toe keerden de wateren weder van boven der aerde, henen ende weder vloeyende: ende de wateren namen af ten eynde van hondert ende vijftich dagen.
4 Ende de Arke rustede inde sevende maent op den seventienden dach der maent, op de bergen van Ararat.
5 Ende de wateren waren gaende, ende afnemende tot de tiende maent: inde tiende [maent] op den eersten der maent, werden de toppen der bergen gesien.
6 Ende het geschiedde ten eynde van veertich dagen, dat Noach de venster der Arke, die hy gemaeckt hadde, open dede.
7 Ende hy liet eene Rave uyt: die dickwijls henen ende weder ginck, tot dat de wateren van boven de aerde verdroogt waren.
8 Daer na liet hy eene Duyve van sich uyt, om te sien of de wateren gelicht waren van boven den aerdbodem.
9 Maer de Duyve en vondt geene ruste voor het hol hares voets: so keerde sy weder tot hem inde Arke; want de wateren waren op de gantsche aerde: ende hy stack sijne handt uyt, ende namse, ende brachtse tot sich in de Arke.
10 Ende hy verbeydde noch seven andere dagen: doe liet hy de Duyve wederom uyt de Arke.
11 Ende de Duyve quam tot hem tegen den avont-tijt, ende siet, een afgebroken olijf-bladt was in haren beck: so merckte Noach, dat de wateren van boven de aerde gelicht waren.
12 Doe vertoefde hy noch seven andere dagen: ende hy liet de duyve uyt, maer sy en keerde niet meer weder tot hem.
13 Ende het geschiedde in het ses hondertste ende eerste jaer, inde eerste [maent] op den eersten der selver maent, dat de wateren droogden van boven der aerde: doe dede Noach het decksel der Arke af, ende sach toe, ende siet, den aerdboden was gedroogt.
14 Ende in de tweede maent, op den seven en twintichsten dach der maent, was de aerde opgedroogt.
15 Doe sprac Godt tot Noach, seggende:
16 Gaet uyt de Arke: ghy, ende uwe huysvrouwe, ende uwe sonen, ende de wijven uwer sonen met u.
17 Al het gedierte dat met u is, van allen vleesche, aen gevogelte, ende aen vee, ende aen al het kruypende gedierte, dat op der aerde kruypt, doet met u uyt gaen: ende dat sy overvloedelick voortteelen op der aerde, ende vruchtbaer zijn, ende vermenichvuldigen op der aerde.
18 Doe ginck Noach uyt, ende sijne sonen, ende sijne huysvrouwe, ende de wijven sijner sonen met hem.
19 Al het gedierte, al het kruypende, ende al het gevogelte, al wat sich op der aerde roert; nae hare geslachten, gingen uyt de Arke.
20 Ende Noach bouwde den HEERE eenen Altaer: ende hy nam van al het reyn vee, ende van al het reyn gevogelte, ende offerde brandofferen op dien altaer.
21 Ende de HEERE roock dien lieflicken reuck, ende de HEERE seyde in sijn herte: Ick en sal voortaen den aerdbodem niet meer vervloecken om des menschen wille, want het gedichtsel van ’s menschen herte is boos van sijner jeucht aen: ende ick en sal voortaen niet meer al het levende slaen, gelijck als ick gedaen hebbe.
22 Voortaen alle de dagen der aerde, en sullen zaeyinge, ende oogst, ende koude, ende hitte, ende somer, ende winter, ende dach, ende nacht, niet ophouden.

Einde Genesis 8