Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 5 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 5

1 DIt is het Boeck van Adams geslachte: ten dage als Godt den mensche schiep, maeckte hy hem nae de gelijckenisse Godes.
2 Man ende Wijf schiep hyse, ende segendese, ende noemde haren naem, Mensche, ten dage als sy geschapen werden.
3 Ende Adam leefde hondert ende dertich jaren, ende gewan [eenen soon] nae sijne gelijckenisse, nae sijn evenbeelt: ende noemde sijnen name, Seth.
4 Ende Adams dagen, na dat hy Seth gewonnen hadde, zijn geweest acht hondert jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
5 So waren alle de dagen van Adam, die hy leefde, negen hondert jaer, ende dertich jaer: ende hy sterf.
6 Ende Seth leefde hondert ende vijf jaren: ende hy gewan Enos.
7 Ende Seth leefde, na dat hy Enos gewonnen hadde, acht hondert ende seven jaren: ende hy gewan sonen ende dochteren.
8 So waren alle de dagen van Seth negen hondert ende twaelf jaer: ende hy sterf.
9 Ende Enos leefde tnegentich jaer: ende hy gewan Kenan.
10 Ende Enos leefde, na dat hy Kenan gewonnen hadde, acht hondert ende vijftien jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
11 So waren alle de dagen van Enos negen hondert ende vijf jaren: ende hy sterf.
12 Ende Kenan leefde tseventich jaer: ende hy gewan Mahalalëel.
13 Ende Kenan leefde, na dat hy Mahalalëel gewonnen hadde, acht hondert ende veertich jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
14 So waren alle de dagen van Kenan negen hondert ende tien jaren: ende hy sterf.
15 Ende Mahalalëel leefde vijf ende tsestich jaren: ende hy gewan Iered.
16 Ende Mahalalëel leefde, na dat hy Iered gewonnen hadde, acht hondert ende dertich jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
17 So waren alle de dagen van Mahalalëel acht hondert ende vijf en tnegentich jaer: ende hy sterf.
18 Ende Iered leefde hondert ende twee en tsestich jaer: ende hy gewan Henoch.
19 Ende Iered leefde, na dat hy Henoch gewonnen hadde, acht hondert jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
20 So waren alle de dagen van Iered negen hondert ende twee en tsestich jaer: ende hy sterf.
21 Ende Henoch leefde vijf en tsestich jaer: ende hy gewan Methusalah.
22 Ende Henoch wandelde met Godt, na dat hy Methusalah gewonnen hadde, drie hondert jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
23 So waren alle de dagen van Henoch, drie hondert ende vijf en tsestich jaer.
24 Henoch dan wandelde met Godt: ende hy en was niet [meer]; want Godt nam hem wech.
25 Ende Methusalah leefde honderd seven en tachtentich jaer: ende hy gewan Lamech.
26 Ende Methusalah leefde, na dat hy Lamech gewonnen hadde, seven hondert ende twee en tachtentich jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
27 So waren alle de dagen van Methusalah negen hondert ende negen en tsestich jaer: ende hy sterf.
28 Ende Lamech leefde hondert ende twee en tachtentich jaer: ende hy gewan eenen sone.
29 Ende hy noemde sijnen name Noach, seggende; Dese sal ons troosten over ons werck, ende over de smerte onser handen, van wegen het aerdrijck dat de HEERE vervloeckt heeft.
30 Ende Lamech leefde, na dat hy Noach gewonnen hadde, vijf hondert ende vijf en tnegentich jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
31 So waren alle de dagen van Lamech seven hondert ende seven en tseventich jaer: ende hy sterf.
32 Ende Noach was vijf hondert jaer out: ende Noach gewan Sem, Cham ende Iapheth.

Einde Genesis 5